ระบบกำลังประมวลผล...TO BE NUMBER ONE   @Views : 34,514

โครงการ TO BE NUMBER ONE
หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 แนวคิดและกิจกรรมในโครงการฯเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปรามโดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลายในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันกันทำความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ คำขวัญของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” หมายความว่าการเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเองหากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ทำแล้วมีความสุขมีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง
เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป

To Be Number One Variety 9 พ.ค. 63

To Be Number One จังหวัดขอนแก่น

1 / 12
Caption Text
2 / 12
Caption Two
3 / 12
Caption Three
4 / 12
to be number one
5 / 12
to be number one
6 / 12
to be number one
7 / 12
to be number one
8 / 12
to be number one
9 / 12
to be number one
10 / 12
to be number one
11 / 12
to be number one
12 / 12
to be number one

To Be Number One ติดต่อสอบถาม จังหวัดขอนแก่น

To Be Number One ติดต่อสอบถาม จังหวัดขอนแก่น

To Be Number One ติดต่อสอบถาม จังหวัดขอนแก่น