ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

รายงานสรุปจำนวนประชากรเป้าหมายอายุ 50-70 ปีทุกสิทธิรักษา จังหวัดขอนแก่น แยกรายโรงพยาบาลแม่ข่าย ปี 2564

#
เครือข่ายบริการ ประชากรทุกสิทธิ์ 50-70ปี เพศชาย เพศหญิง
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 80485 36744 43750
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 12737 5962 6775
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 8419 3839 4581
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 19967 9288 10679
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 26290 11930 14360
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 16366 7707 8660
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 26364 12495 13871
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 9239 4289 4950
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 23767 11022 12745
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 4597 2234 2363
11 11004-โรงพยาบาลพล 19495 8960 10540
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 6422 3039 3384
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 9973 4774 5199
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 16185 7515 8673
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 15181 7123 8058
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 16947 7880 9067
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 11766 5449 6318
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 7829 3671 4158
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 5232 2528 2705
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 17934 8462 9472
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 15145 7334 7812
22 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3565 1565 2001
23 14132-โรงพยาบาลซำสูง 5802 2715 3087
24 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 5384 2575 2809
25 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 4728 2259 2469
26 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 6343 3127 3216
27 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 5401 2657 2745