ระบบกำลังประมวลผล...DASHBOARD REPORT

รายงานสรุปจำนวนคนไข้ที่บันทึกผ่านระบบจองคิวการทำColonoscopyออนไลน์ จังหวัดขอนแก่น แยกรายโรงพยาบาลต้นทาง

#
เครือข่ายบริการที่บันทึกจอง บันทึกจองทั้งหมด รพ.ขอนแก่นรับทำ รพ.ขอนแก่นไม่รับทำ รพ.ขอนแก่นรอยืนยัน รพ.ชุมแพรับทำ รพ.ชุมแพไม่รับทำ รพ.ชุมแพรอยืนยัน
1 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 83 66 0 17 0 0 0
2 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 0 0 0 0 0 0 0
3 10996-โรงพยาบาลพระยืน 0 0 0 0 0 0 0
4 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 0 0 0 0 0 0 0
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 0 0 0 0 0 0 0
6 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 0 0 0 0 0 0 0
7 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 1 0 0 1 0 0 0
8 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0
9 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0
10 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 0 0 0 0 0 0 0
11 11004-โรงพยาบาลพล 0 0 0 0 0 0 0
12 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 56 51 0 5 0 0 0
13 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 24 23 0 1 0 0 0
14 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 20 20 0 0 0 0 0
15 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 0 0 0 0 0 0 0
16 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 0 0 0 0 0 0 0
17 11010-โรงพยาบาลชนบท 0 0 0 0 0 0 0
18 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 59 58 0 1 0 0 0
19 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 8 0 0 0 0 0 8
20 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 96 96 0 0 0 0 0
21 12275-โรงพยาบาลสิรินธร 0 0 0 0 0 0 0
22 14132-โรงพยาบาลซำสูง 14 14 0 0 0 0 0
23 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 0 0 0 0 0 0
24 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 0 0 0 0 0 0
25 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 57 49 0 8 0 0 0
26 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 0 0 0 0 0 0