รหัสตรวจทางห้องปฏิบัติการใหม่ 7 หลัก ในระบบ HDC (43 แฟ้ม)

หน้าหลัก สำหรับปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไปให้ส่ง รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ICD-10-TM (ตามที่กยผ.กำหนด) เท่านั้น
#
รหัส7หลัก(NEW) รหัสเดิม2หลัก ชื่อ EN ชื่อ TH
1 0614402 21 Parathyroid hormone, serum/plasma การตรวจหา parathyroid hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
2 0511202 20 Phosphate (inorganic), serum/plasma การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในซีรั่ม / พลาสม่า
3 0510402 19 Carbon dioxide, serum/plasma การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในซีรั่ม, พลาสม่า
4 0511402 18 Potassium, serum/plasma การตรวจหาสารโพแทสเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า
5 0440205 17 UPCR (Urine protein creatinine ratio) การตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)
6 0621401 16 Hemoglobin, whole blood การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในเลือด
7 0581904 15 eGFR (CKD-EPI formula) การตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI formula)
8 0440203 14 Albumin, urine การตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ / ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)
9 0581903 13 Creatinine, urine การตรวจหา creatinine ในปัสสาวะ
10 0440204 12 Microalbumin protein การตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive)
11 0581902 11 Creatinine, serum/plasma การตรวจหา creatinine ในซีรั่ม / พลาสม่า
12 0583001 10 Nitrogen, whole blood การตรวจหาไนโตรเจนในเลือด
13 0541402 09 LDL Cholesterol, serum/plasma การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในซีรั่ม / พลาสม่า
14 0541202 08 HDL Cholesterol, serum/plasma การตรวจหาคอเลสเตอรอลชนิด HDL ในซีรั่ม / พลาสม่า
15 0541602 07 Cholesterol, total, serum/plasma การตรวจหาคอเลสเตอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า
16 0546602 06 Triglycerides, serum/plasma การตรวจหา triglycerides ในซีรั่ม / พลาสม่า
17 0531601 05 Glycosylated hemoglobin whole blood (HbA1c) การตรวจหา glycosylated hemoglobin ในเลือด
18 0531102 04 Glucose, capillaries การตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร
19 0531101 03 Glucose, semi-quantitative (tes strip), whole blood การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส กึ่งเชิงปริมาณ (โดยใช้แถบทดสอบ) ในเลือด
20 0531004 02 Glucose, vein (NPO) การตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร
21 0531002 01 Glucose, serum/plasma การตรวจหาน้ำตาลลูโคส ในซีรั่ม / พลาสม่า
22 0290401 Chromosome analysis, cultured with mitogenic stimulation, whole blood การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงและการกระตุ้นการทำให้เกิด กระบวนการไมโทซิสในเซลล์ จากเลือด
23 0290601 Chromosome analysis, cultured without mitogenic stimulation, whole blood การวิเคราะห์โครโมโซมการเพาะเลี้ยงโดยไม่กระตุ้นการทำให้เกิดกระบวนการ ไมโทซิสในเซลล์ จากเลือด
24 0290805 Chromosome analysis, cultured, amniotic fluid การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากน้ำคร่ำ
25 0290827 Chromosome analysis, cultured, bone marrow การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยง จากไขกระดูก
26 0290828 Chromosome analysis, cultured, lymph nodes การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากต่อมน้ำเหลือง
27 0290829 Chromosome analysis, cultured, products of conception การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากผลิตภัณฑ์จากการปฏิสนธิ
28 0290830 Chromosome analysis, cultured, skin การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากผิวหนัง
29 0290831 Chromosome analysis, cultured, solid tumor การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากมะเร็งชนิดเป็นก้อน
30 0290850 Chromosome analysis, cultured, tissue NEC การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ จากเนื้อเยื่ออื่นๆ
31 0291027 Chromosome analysis, direct [e.g. immediate harvest], bone marrow การวิเคราะห์โครโมโซมโดยตรง [เช่น immediate harvest] จากไขกระดูก
32 0291401 Chromosome analysis, fragile X, whole blood การวิเคราะห์โครโมโซมเอ็กซ์ที่เปราะบาง จากเลือด
33 0291601 Chromosome analysis, hi-resolution with mitogenic stimulation, whole blood การวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิคที่ให้ความละเอียดสูงร่วมกับด้วยการกระตุ้นการทำ ให้เกิดกระบวนการไมโทซิสในเซลล์ จากเลือด
34 0291801 Chromosome analysis, hi-resolution without mitogenic stimulation, whole blood การวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิคที่ให้ความละเอียดสูงและไม่มีการกระตุ้นการทำให้ เกิดกระบวนการไมโทซิสในเซลล์ จากเลือด
35 0292005 Chromosome analysis, hi-resolution, amniotic fluid การวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิคที่ให้ความละเอียดสูง จากน้ำคร่ำ
36 0292027 Chromosome analysis, hi-resolution, bone marrow การวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิคที่ให้ความละเอียดสูง จากไขกระดูก
37 0292232 Chromosome analysis, long term culture [e.g. > 72 hours], CVS การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ใช้เวลานาน [เช่น > 72 ชั่วโมง] จากระบบหัวใจและหลอดเลือด
38 0292432 Chromosome analysis, short term culture [e.g. < 72 hours], CVS การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ใช้เวลาสั้น [เช่น < 72 ชั่วโมง] จากระบบหัวใจและหลอดเลือด
39 0296099 Chromosome analysis, failed/abandoned culture any specimen types การวิเคราะห์โครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ล้มเหลวหรือถูกยกเลิก จากตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ
40 0296101 Chromosome analysis by fluorescence in situ hybridization (FISH) -
41 0296102 Chromosome analysis in Pradi Willi syndrome -
42 0296103 Chromosome analysis in Angelman syndrome -
43 0296104 Chromosome analysis in spinal muscular dystrophy -
44 0296105 Sry gene detection -
45 0300250 Surgical specimen - Level 1, gross examination only การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม - ระดับ 1 โดยการตรวจลักษณะภายนอกเท่านั้น
46 0300450 Surgical specimen - Level 2, gross and microscopic examination - identification only การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม - ระดับ 2 โดยการตรวจลักษณะภายนอกและ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ - เพื่อการระบุเท่านั้น
47 0300650 Surgical specimen - Level 3, gross and microscopic examination – uncomplicated การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม - ระดับ 3 โดยการตรวจลักษณะภายนอกและ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ - ที่ไม่ยุ่งยาก
48 0300850 Surgical specimen - Level 4, gross and microscopic examination - complicated without dissection การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม - ระดับ 4 โดยการตรวจลักษณะภายนอกและ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ - ที่ยุ่งยากโดยปราศจากการชำแหละ
49 0301050 Surgical specimen - Level 5, gross and microscopic examination - complicated with dissection การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม - ระดับ 5 โดยการตรวจลักษณะภายนอกและ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ - ที่ยุ่งยากร่วมกับมีการชำแหละ
50 0301250 Surgical specimen - Level 6, gross and microscopic examination – complex การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม - ระดับ 6 โดยการตรวจลักษณะภายนอกและ การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ - ที่มีความซับซ้อน
51 0302250 Surgical specimen, microscopic examination only, slide(s) and/or block(s) only การเก็บและตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม โดยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น แผ่น สไลด์ และ/หรือ บล็อกเนื้อเยื่อ เท่านั้น
52 0310275 Autopsy, gross and microscopic examination การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกและการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
53 0310475 Autopsy, gross and microscopic examination, with brain การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกและการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ร่วมกับมีการตรวจเนื้อสมอง
54 0310675 Autopsy, gross and microscopic examination, with brain and spinal cord การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกและการตรวจด้วย กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับมีการตรวจเนื้อสมองและไขสันหลัง
55 0310875 Autopsy, gross and microscopic examination, limited [e.g. single organ or region] การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกและการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยจำกัดอยู่ที่อวัยวะเดียวหรือบริเวณเดียว
56 0311075 Autopsy, gross and microscopic examination, medico-legal/forensic การชันสูตรศพทางนิติเวชศาสตร์ โดยการตรวจลักษณะภายนอกและการตรวจด้วย กล้องจุลทรรศน์
57 0311275 Autopsy, gross examination only การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกเท่านั้น
58 0311475 Autopsy, gross examination only, with brain การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกเท่านั้น ร่วมกับมีการตรวจเนื้อสมอง
59 0311675 Autopsy, gross examination only, with brain and spinal cord การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกเท่านั้น ร่วมกับมีการตรวจเนื้อสมอง และไขสันหลัง
60 0311875 Autopsy, gross examination only, limited [e.g. single organ/region/external exam การชันสูตรศพ โดยการตรวจลักษณะภายนอกเท่านั้น และเป็นการตรวจภายนอกที่จำกัดอยู่ที่อวัยวะเดียวหรือบริเวณเดียว
61 0312075 Autopsy, gross examination only, medico-legal/forensic การชันสูตรศพทางนิติเวชศาสตร์โดยการตรวจลักษณะภายนอกเท่านั้น
62 0320203 Cytology screening (of smears), urine การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากปัสสาวะ
63 0320209 Cytology screening (of smears), sputum การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากเสมหะ
64 0320215 Cytology screening (of smears), fluid NEC การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
65 0320271 Cytology screening (of smears), slide/smear NEC การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากแผ่นสไลด์/สิ่งป้ายอื่นๆ มิได้จำแนก
66 0320277 Cytology screening (of smears), cervico-vaginal [e.g. GYN specimen] inc. exam of PAP smear การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากปากมดลูก-ช่องคลอด [เช่น สิ่งส่งตรวจทางนรีเวช] รวมถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูก
67 0320278 Cytology screening (of smears), fine needle aspirate (any site) การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากการดูดเนื้อเยื่อหรือเซลล์ ในร่างกายด้วยเข็มขนาดเล็ก (ตำแหน่งต่างๆ)
68 0320279 Cytology screening (of smears), brushing/washing (any site) การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์ (จากสิ่งป้าย) จากการแปรงหรือล้าง (ตำแหน่งต่างๆ)
69 0323271 Sex chromatin identification, slide/smear NEC การตรวจโครมาทินเพื่อระบุเพศ จากแผ่นสไลด์/สิ่งป้ายอื่นๆ มิได้จำแนก
70 0323471 Cytohormonal evaluation, slide/smear NEC การประเมินผลความผิดปกติของเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมน (Cytohormonal) จากแผ่น สไลด์/สิ่งป้ายอื่นๆ มิได้จำแนก
71 0330215 Electron microscopy, fluid NEC การตรวจของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
72 0330250 Electron microscopy, tissue NEC การตรวจเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
73 0330270 Electron microscopy, isolate (microbial) การตรวจแยก (จุลินทรีย์) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
74 0330274 Electron microscopy, block การตรวจ block ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
75 0330276 Electron microscopy, grid การตรวจ grid ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
76 0340226 Morphometric analysis, muscle การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของกล้ามเนื้อ
77 0340231 Morphometric analysis, solid tumor การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของมะเร็งชนิดเป็นก้อน
78 0340233 Morphometric analysis, bone การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของของกระดูก
79 0340234 Morphometric analysis, nerve การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของเส้นประสาท
80 0340250 Morphometric analysis, tissue NEC การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
81 0350208 Semen analysis, complete examination การวิเคราะห์น้ำอสุจิด้วยการตรวจครบถ้วน
82 0350408 Semen analysis, motility and count only การวิเคราะห์น้ำอสุจิ โดยการตรวจดูจากเคลื่อนไหวและนับจำนวนเท่านั้น
83 0350477 Semen analysis, motility and count only, on post-coital vaginal secretions การวิเคราะห์น้ำอสุจิ โดยการตรวจดูจากเคลื่อนไหวและนับจำนวนเท่านั้น ภายหลังจากการหลั่งเข้าสู่ช่องคลอด
84 0350608 Semen analysis, presence and/or motility of sperm only การวิเคราะห์น้ำอสุจิ โดยการตรวจว่าพบตัวอสุจิ และ/หรือ พบการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเท่านั้น
85 0350877 Semen analysis, motility and/or viability of sperm, in the presence of cervical mucus การวิเคราะห์น้ำอสุจิ โดยการตรวจดูการเคลื่อนไหว และ / หรือ การมีชีวิตของตัวอสุจิในมูกปากมดลูก
86 0361250 Frozen section(s), preparation of, tissue NEC การตัดชิ้นเนื้อโดยวิธีแช่แข็ง การเตรียมชิ้นเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
87 0364450 Cryopreservation of tissue/organ, tissue NEC การเก็บรักษาเนื้อเยื่อ/อวัยวะอื่นๆ มิได้จำแนก แบบแช่แข็ง
88 0366234 Teasing, Nerve การตรวจกระตุ้นเส้นประสาท
89 0370200 Referred-in consultation, surgical pathology การให้คำปรึกษาภายในหน่วยทางพยาธิวิทยาศัลยกรรม
90 0370600 Referred-in consultation, autopsy การให้คำปรึกษาภายในหน่วยทางการชันสูตรศพ
91 0371000 Referred-in consultation, electron microscopy การให้คำปรึกษาภายในหน่วยทางการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
92 0371200 Referred-in consultation, GYN cytology การให้คำปรึกษาการตรวจความผิดปกติของเซลล์ภายในหน่วยทางนรีเวชวิทยา
93 0371400 Referred-in consultation, Non-GYN cytology การให้คำปรึกษาการตรวจความผิดปกติของเซลล์ภายในหน่วยที่ไม่ใช่ทางนรีเวชวิทยา
94 0390200 Intra-operative consultation, with frozen section(s) การให้คำปรึกษาระหว่างการผ่าตัด ในการตัดชิ้นเนื้อโดยวิธีแช่แข็ง
95 0390400 Intra-operative consultation, without frozen section(s) การให้คำปรึกษาระหว่างผ่าตัด โดยปราศจากการตัดชิ้นเนื้อโดยวิธีแช่แข็ง
96 0410200 Pathology review, surgical pathology การทบทวนทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับการตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยาศัลยกรรม
97 0410600 Pathology review, autopsy การทบทวนทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับการชันสูตรศพ
98 0411000 Pathology review, electron microscopy การทบทวนทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
99 0411200 Pathology review, GYN cytology การทบทวนทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับการตรวจความผิดปกติของเซลล์ทางนรีเวช
100 0411400 Pathology review, Non-GYN cytology การทบทวนทางพยาธิวิทยาเกี่ยวกับการตรวจความผิดปกติของเซลล์ที่มิใช่ทางนรีเวช
101 0420201 DNA quantitation, whole blood การตรวจปริมาณ DNA ในเลือด
102 0420215 DNA quantitation, other fluid NEC การตรวจปริมาณ DNA ในของเหลว อื่นๆ มิได้จำแนก
103 0420227 DNA quantitation, bone marrow การตรวจปริมาณ DNA ในไขกระดูก
104 0420250 DNA quantitation, tissue NEC การตรวจปริมาณ DNA, ในเนื้อเยื่อ อื่นๆ มิได้จำแนก
105 0420290 DNA quantitation, specimen type NEC การตรวจปริมาณ DNA ในสิ่งส่งตรวจ อื่นๆ มิได้จำแนก
106 0422281 Genotyping - quantitative, nucleic acid solution การตรวจปริมาณจีโนไทป์ จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
107 0422282 Genotyping - quantitative, protein solution การตรวจปริมาณจีโนไทป์ จากสารละลายโปรตีน
108 0422481 Genotyping - quantitative, nucleic acid solution การตรวจปริมาณจีโนไทป์ จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
109 0422482 Genotyping - quantitative, protein solution การตรวจปริมาณจีโนไทป์ จากสารละลายโปรตีน
110 0423281 Gene detection - qualitative, nucleic acid solution การตรวจหาคุณภาพยีน จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
111 0423282 Gene detection - qualitative, protein solution การตรวจหาคุณภาพยีน จากสารละลายโปรตีน
112 0423481 Gene detection - quantitative, nucleic acid solution การตรวจหาปริมาณยีน จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
113 0423482 Gene detection - quantitative, protein solution การตรวจหาปริมาณยีน จากสารละลายโปรตีน
114 0424281 Gene dose - qualitative, nucleic acid solution การตรวจหาคุณภาพยีน จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
115 0424481 Gene dose - quantitative, nucleic acid solution การตรวจหาคุณภาพยีน จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
116 0425281 Gene expression, nucleic acid solution การตรวจการแสดงออกของยีน จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
117 0425282 Gene expression, protein solution การตรวจการแสดงออกของยีน จากสารละลายโปรตีน
118 0426281 Point mutation analysis, nucleic acid solution การวิเคราะห์หาตำแหน่งกลายพันธุ์ จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
119 0426481 Other mutation analysis, nucleic acid solution การวิเคราะห์การกลายพันธุ์อื่น ๆ จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
120 0427281 Linkage analysis - Level 1, nucleic acid solution การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม - ระดับ 1 จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
121 0427481 Linkage analysis - Level 2, nucleic acid solution การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม - ระดับ 2 จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
122 0427681 Linkage analysis - Level 3, nucleic acid solution การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม - ระดับ 3 จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
123 0427881 Linkage analysis NOS, nucleic acid solution การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมอื่นๆ จากสารละลายกรดนิวคลีอิก
124 0428201 Preparation of protein solution (crude or pure), whole blood การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากเลือด
125 0428204 Preparation of protein solution (crude or pure), CSF การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากน้ำไขสันหลัง
126 0428205 Preparation of protein solution (crude or pure), amniotic fluid การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากน้ำคร่ำ
127 0428215 Preparation of protein solution (crude or pure), other fluid NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
128 0428216 Preparation of protein solution (crude or pure), WBC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากเซลล์เม็ดเลือดขาว
129 0428227 Preparation of protein solution (crude or pure), bone marrow การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากไขกระดูก
130 0428232 Preparation of protein solution (crude or pure), CVS การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากระบบหัวใจและหลอดเลือด
131 0428250 Preparation of protein solution (crude or pure), fresh/frozen tissue NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) สด / เนื้อเยื่อแช่แข็งอื่นๆ มิได้จำแนก
132 0428270 Preparation of protein solution (crude or pure), isolate (microbial) การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากการแยก (จุลินทรีย์)
133 0428274 Preparation of protein solution (crude or pure), embedded/fixed tissue NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) เนื้อเยื่อที่ผ่านการคงสภาพอื่นๆ มิได้จำแนก
134 0428290 Preparation of protein solution (crude or pure), specimen type NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดิบหรือบริสุทธิ์) จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจประเภทอื่นๆ มิได้จำแนก
135 0428401 Preparation of protein solution (DNA or RNA), whole blood การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากเลือด
136 0428404 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), CSF การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากน้ำไขสันหลัง
137 0428405 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), amniotic fluid การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากน้ำคร่ำ
138 0428415 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), other fluid NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
139 0428416 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), WBC การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากเม็ดเลือดขาว
140 0428427 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), bone marrow การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากไขกระดูก
141 0428432 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), CVS การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ) จากระบบหัวใจและหลอดเลือด
142 0428450 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), fresh/frozen tissue NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน(ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ)เนื้อเยื่อสด/ แช่แข็งอื่นๆมิได้จำแนก
143 0428470 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), isolate (microbial) การเตรียมสารละลายโปรตีน (ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ)จากการแยก(จุลินทรีย์)
144 0428474 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), embedded/fixed tissue NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน(ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ)เนื้อเยื่อที่ผ่านการคงสภาพอื่นๆ มิได้จำแนก
145 0428490 Preparation of protein solution ((DNA or RNA), specimen type NEC การเตรียมสารละลายโปรตีน(ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ)จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจประเภทอื่นๆ มิได้จำแนก
146 0430201 Amino acids screen, multiple tests, whole blood การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบหลายอย่าง จากเลือด
147 0430202 Amino acids screen, multiple tests, serum/plasma การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบหลายอย่าง จากซีรั่ม / พลาสม่า
148 0430203 Amino acids screen, multiple tests, urine การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบหลายอย่าง จากปัสสาวะ
149 0430204 Amino acids screen, multiple tests, CSF การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบหลายอย่าง จากน้ำไขสันหลัง
150 0430401 Amino acids, multiple tests, whole blood การทดสอบหลายอย่างของกรดอะมิโน จากเลือด
151 0430402 Amino acids, multiple tests, serum/plasma การทดสอบหลายอย่างของกรดอะมิโน จากซีรั่ม / พลาสม่า
152 0430403 Amino acids, multiple tests, urine การทดสอบหลายอย่างของกรดอะมิโน จากปัสสาวะ
153 0430404 Amino acids, multiple tests, CSF การทดสอบหลายอย่างของกรดอะมิโน จากน้ำไขสันหลัง
154 0431201 Amino acids screen, single test, whole blood การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบครั้งเดียว จากเลือด
155 0431202 Amino acids screen, single test, serum/plasma การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบครั้งเดียว จากซีรั่ม / พลาสม่า
156 0431203 Amino acids screen, single test, urine การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบครั้งเดียว จากปัสสาวะ
157 0431204 Amino acids screen, single test, CSF การคัดกรองกรดอะมิโน การทดสอบครั้งเดียว จากน้ำไขสันหลัง
158 0431401 Amino acids single test, whole blood การทดสอบกรดอะมิโนครั้งเดียวในเลือด
159 0431402 Amino acids single test, serum/plasma การทดสอบกรดอะมิโนครั้งเดียวในซีรั่ม / พลาสม่า
160 0431403 Amino acids single test, urine การทดสอบกรดอะมิโนครั้งเดียวในปัสสาวะ
161 0431404 Amino acids single test, CSF การทดสอบกรดอะมิโนครั้งเดียวในน้ำไขสันหลัง
162 0434202 Glycolate, serum/plasma การตรวจไกลโคเลตในซีรั่ม / พลาสม่า
163 0434203 Glycolate, urine การตรวจไกลโคเลตในปัสสาวะ
164 0434401 Histamine, whole Blood การตรวจฮีสตามีนในเลือด
165 0434402 Histamine, serum/plasma การตรวจฮีสตามีนในซีรั่ม / พลาสม่า
166 0434403 Histamine, urine การตรวจฮีสตามีนในปัสสาวะ
167 0434603 Homogentisic acid, urine การตรวจกรด homogentisic ในปัสสาวะ
168 0434803 Melanin, urine การตรวจเมลานินในปัสสาวะ
169 0435003 Methylmalonate screen, urine การคัดกรอง methylmalonate ในปัสสาวะ
170 0435202 Methylmalonate serum/plasma การตรวจ methylmalonate ในซีรั่ม / พลาสม่า
171 0435203 Methymalonate, urine การตรวจ methymalonate ในปัสสาวะ
172 0435402 Oxalate, serum/plasma การตรวจออกซาเลตในซีรั่ม/พลาสม่า
173 0435403 Oxalate, urine การตรวจออกซาเลตในปัสสาวะ
174 0435603 Phenylpyruvate screen, urine การคัดกรอง phenylpyruvate ในปัสสาวะ
175 0435801 Phenylpyruvate, whole blood การตรวจ phenylpyruvate ในเลือด
176 0435802 Phenylpyruvate, serum/plasma การตรวจ phenylpyruvate ในซีรั่ม / พลาสม่า
177 0435803 Phenylpyruvate, urine การตรวจ phenylpyruvate ในปัสสาวะ
178 0436001 Thiocyanate, whole blood การตรวจ thiocyanate ในเลือด
179 0436002 Thiocyanate, serum/plasma การตรวจ thiocyanate ในซีรั่ม / พลาสม่า
180 0436003 Thiocyanate, urine การตรวจ thiocyanate ในปัสสาวะ
181 0436202 Xanthine, serum/plasma การตรวจแซนทีนในซีรั่ม/ พลาสม่า
182 0436203 Xanthine, urine การตรวจแซนทีนในปัสสาวะ
183 0440202 Albumin, serum การตรวจอัลบูมินในซีรั่ม / พลาสม่า
184 0440215 Albumin, other fluid NEC การตรวจอัลบูมินในของเหลวอื่น ๆ ที่มิได้จำแนก
185 0441202 Alpha-fetoprotein, serum/plasma การตรวจแอลฟาฟีโตโปรตีน ในเซรั่ม / พลาสม่า
186 0441205 Alpha-fetoprotein, amniotic fluid การตรวจแอลฟาฟีโตโปรตีน ในน้ำคร่ำ
187 0441215 Alhpa-fetoprotein, other fluid NEC การตรวจแอลฟาฟีโตโปรตีน ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
188 0441402 Beta-2-microglobulin, serum/plasma การตรวจเบต้า-2-ไมโครโกลบูลิน ในซีรั่ม / พลาสม่า
189 0441403 Beta-2-microglobulin, urine การตรวจเบต้า-2-ไมโครโกลบูลินในปัสสาวะ
190 0441415 Beta-2-microglobulin, other fluid NEC การตรวจเบต้า-2-ไมโครโกลบูลินในของเหลวอื่นๆมิได้จำแนก
191 0441602 Ceruloplasmin, serum การตรวจเซรูโลแพล็ซมิน ในซีรั่ม/พลาสม่า
192 0441802 C-reactive protein, serum การตรวจ C-reactive proteinในซีรั่ม/ พลาสม่า
193 0442002 Ferritin, serum/plasma การตรวจเฟอร์ริทิน ในซีรั่ม / พลาสม่า
194 0442015 Ferritin, other fluid NEC การตรวจเฟอร์ริทิน ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
195 0442202 Haptoglobin, serum/plasma การตรวจ haptoglobin ในซีรั่ม/พลาสม่า
196 0442402 Hemopexin, serum/plasma การตรวจ hemopexin ในซีรั่ม/พลาสม่า
197 0442403 Hemopexin, urine การตรวจ hemopexinในปัสสาวะ
198 0442602 Lactoferrin, serum/plasma การตรวจ lactoferrin ในซีรั่ม/พลาสม่า
199 0442802 Lysozyme, serum/plasma การตรวจไลโซไซม์ ในซีรั่ม / พลาสม่า
200 0442803 Lysozyme, urine การตรวจไลโซไซม์ ในปัสสาวะ
201 0443002 Myelin basic protein, serum/plasma การตรวจ myelin basic protein ในซีรั่ม / พลาสม่า
202 0443015 Myelin basic protein, other fluid NEC การตรวจ myelin basic protein ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
203 0443202 Osteocalcin, serum/plasma การตรวจ osteocalcin ในซีรั่ม / พลาสม่า
204 0443402 Prealbumin, serum/plasma การตรวจพรีอัลบูมิน ในซีรั่ม / พลาสม่า
205 0443602 Protein, total, serum/plasma การตรวจโปรตีนทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า
206 0443603 Protein, total, urine การตรวจโปรตีนทั้งหมดในปัสสาวะ
207 0443615 Protein, total, other fluid NEC การตรวจโปรตีนทั้งหมดในของเหลวอื่นๆ มิได้ระบุ
208 0443802 Protein electrophoresis, serum/plasma การตรวจโปรตีนอิเลคโทรโฟริซิส ในซีรั่ม / พลาสม่า
209 0443803 Protein electrophoresis, urine การตรวจโปรตีนอิเลคโทรโฟริซิส ในปัสสาวะ
210 0443815 Protein electrophoresis, other fluid NEC การตรวจโปรตีนอิเลคโทรโฟริซิส ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
211 0444002 Protein immuno-fixation/immuno-electrophoresis, serum/plasma การตรวจ protein immuno-fixation/immuno-electrophoresis ในซีรั่ม / พลาสม่า
212 0444003 Protein immuno-fixation/immuno-electrophoresis, urine การตรวจ protein immuno-fixation/immuno-electrophoresis ในปัสสาวะ
213 0444015 Protein immuno-fixation/immuno-electrophoresis, other fluid NEC การตรวจ protein immuno-fixation/immuno-electrophoresis ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
214 0444202 Reticulin, serum/plasma การตรวจเร็ตติคูลินในซีรั่ม / พลาสม่า
215 0444402 Retinol binding protein, serum/plasma การตรวจ retinol binding protein ในซีรั่ม / พลาสม่า
216 0444602 Transcobalamin, serum/plasma การตรวจ transcobalamin ในซีรั่ม / พลาสม่า
217 0444802 Transferrin, serum/plasma การตรวจ transferrin ในซีรั่ม / พลาสม่า
218 0450202 Complement C1 assay, serum/plasma การวิเคราะห์ complement C1 ในซีรั่ม / พลาสม่า
219 0450602 Complement C3 assay, serum/plasma การวิเคราะห์ complement C3 ในซีรั่ม / พลาสม่า
220 0450615 Complement C3 assay, other fluid NEC การวิเคราะห์ complement C3 ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
221 0450802 Complement C4 assay, serum/plasma การวิเคราะห์ complement C4 ในซีรั่ม / พลาสม่า
222 0452002 Complement CH50 assay, serum/plasma การวิเคราะห์ complement CH50 ในซีรั่ม /พลาสม่า
223 0452202 Complement total hemolytic assay, serum/plasma (Inc. CH100) การวิเคราะห์การแตกตัวของเม็ดเลือดแดง ของ complement ใน ซีรั่ม / พลาสม่า (รวมถึง CH 100)
224 0452802 Complement C3 proactivator assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement C3 proactivator ในซีรั่ม / พลาสม่า
225 0452815 Complement C3 proactivator assay, other fluid NEC การวัดปฏิกิริยา complement C3 proactivator ในของเหลวอื่น ๆ ที่มิได้จำแนก
226 0453202 Complement C1 esterase assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement C1 esterese ในซีรั่ม / พลาสม่า
227 0453402 Complement C1q assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement C1 ในซีรั่ม / พลาสม่า
228 0453602 Complement C1r assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement C1r ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
229 0453802 Complement C1s assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement C1s ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
230 0454202 Complement C1q binding assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา พันธะ complement C1q ในซีรั่ม / พลาสม่า
231 0454802 Complement binding protein assay Cm, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement binding protein Cm ในซีรั่ม / พลาสม่า
232 0455202 Complement C1 esterase inhibitor assay, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement C1 esterase inhibitor ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
233 0459002 Complement assay NEC, serum/plasma การวัดปฏิกิริยา complement ที่มิได้จำแนก ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
234 0459015 Complement assay NEC, other fluid NEC การวัดปฏิกิริยา complement ที่มิได้จำแนก ในของเหลวอื่นๆ ที่มิได้จำแนก
235 0460202 Immunoglobulin A, serum/plasma การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน เอ ในซีรั่ม / พลาสม่า
236 0460203 Immunoglobulin A, urine การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน เอ ในปัสสาวะ
237 0460215 Immunoglobulin A, other fluid NEC การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน เอ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
238 0460402 Immunoglobulin G, serum/plasma การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน จี ในเซรั่ม / พลาสม่า
239 0460403 Immunoglobulin G, urine การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน จี ในปัสสาวะ
240 0460415 Immunoglobulin G, other fluid NEC การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน จี ในของเหลวอื่นๆ มิได้ระบุ
241 0460602 Immunoglobulin M, serum/plasma การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ในซีรั่ม / พลาสม่า
242 0460603 Immunoglobulin M, urine การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ในปัสสาวะ
243 0460615 Immunoglobulin M, other fluid NEC การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน เอ็ม ในของเหลวอื่นๆ มิได้ระบุ
244 0460802 Immunoglobulin D, serum/plasma การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน ดี ในเซรั่ม / พลาสม่า
245 0461002 Immunoglobulin E, serum/plasma การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน อี ในซีรั่ม / พลาสม่า
246 0461015 Immunoglobulin E, other fluid NEC การตรวจ อิมมูโนโกลบูลิน อี ในของเหลวอื่นๆ มิได้ระบุ
247 0462002 Immunoglobulin G subclass(es), serum/plasma การตรวจกลุ่มย่อยของอิมมูโนโกลบูลิน จี ในเซรั่ม / พลาสม่า
248 0462003 Immunoglobulin G1 subclass(es), serum/plasma -
249 0462004 Immunoglobulin G2 subclass(es), serum/plasma -
250 0462005 Immunoglobulin G3 subclass(es), serum/plasma -
251 0462006 Immunoglobulin G4 subclass(es), serum/plasma -
252 0462016 Free light chain kappa, serum -
253 0462017 Free light chain kappa, urine -
254 0462018 Free light chain lambda, serum -
255 0462019 Free light chain lambda, urine -
256 0462020 Capillary immunotyping electrophoresis, serum -
257 0462021 Immonofixation, serum -
258 0462022 Immonofixation, urine -
259 0469099 Immunoglobulin NEC, any specimen type การตรวจอิมมูโนโกลบูลินอื่น ๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
260 0470202 2,3-Diphosphoglycerate, serum/plasma การตรวจ 2,3-diphosphoglycerate ใน ซีรั่ม/พลาสม่า
261 0470217 2,3-Diphosphoglycerate, RBC การตรวจ 2,3-diphosphoglycerate ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
262 0470401 Galactokinase, whole blood การตรวจ galactokinase ในเลือด
263 0470417 Galactokinase, RBC การตรวจ galactokinase ในเม็ดเลือดแดง
264 0470601 Galactose-1-phosphate uridyltransferase, whole blood การตรวจ galactose-1-phosphate uridyltransferase ในเลือด
265 0470617 Galactose-1-phosphate uridyltransferase, RBC การตรวจ galactose-1-phosphate uridyltransferase ในเม็ดเลือดแดง
266 0470802 Gluclose-6-phosphate dehydrogenase screen, serum/plasma การคัดกรอง galactose-6-phosphate dehydrogenase ในซีรั่ม / พลาสม่า
267 0470817 Gluclose-6-phosphate dehydrogenase screen, RBC การคัดกรอง galactose-6-phosphate dehydrogenase ในเม็ดเซลล์เลือดแดง
268 0471002 Gluclose-6-phosphate dehydrogenase, serum/plasma การตรวจ galactose-6-phosphate dehydrogenase ในซีรั่ม/พลาสม่า
269 0471017 Gluclose-6-phosphate dehydrogenase, RBC การตรวจ galactose-6-phosphate dehydrogenase ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
270 0471217 Glutathione, RBC การตรวจ กลูตาไธโอน ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
271 0471402 Hexokinase, serum/plasma การตรวจ hexokinase ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
272 0471417 Hexokinase, RBC การตรวจ hexokinase ใน เซลล์เม็ดเลือดแดง
273 0471617 Methemoglobin reductase, RBC การตรวจ methemoglobin reductase ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
274 0471802 NADH dehydrogenase, serum/plasma การตรวจ NADH dehydrogenase ในซีรั่ม / พลาสม่า
275 0471817 NADH dehydrogenase, RBC การตรวจ NADH dehydrogenase ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
276 0472001 Phosphofructokinase, whole blood การตรวจ phosphofructokinase ในเลือด
277 0472002 Phosphofructokinase, serum/plasma การตรวจ phosphofructokinase ในซีรั่ม / พลาสม่า
278 0472016 Phosphofructokinase, WBC การตรวจ phosphofructokinase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
279 0472017 Phosphofructokinase, RBC การตรวจ phosphofructokinase ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
280 0472201 Pyrimidine 5-nucleotidase, whole blood การตรวจ pyrimidine 5 nucleotidase ในเลือด
281 0472202 Pyrimidine 5-nucleotidase, serum/plasma การตรวจ pyrimidine 5 – nucleotidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
282 0472402 Pyruvate kinase, serum/plasma การตรวจ pyruvate kinase ใน เซรั่ม / พลาสม่า
283 0472417 Pyruvate kinase, RBC การตรวจ pyruvate kinase ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
284 0472601 Sphingomyelinase, whole blood การตรวจ Sphingomyelinase ในเลือด
285 0472650 Sphingomyelinase, tissue NEC การตรวจ Sphingomyelinase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
286 0479099 Red blood cell enzyme NEC, any specimen type การตรวจเอ็นไซม์ของเซลล์เม็ดเลือดแดงอื่นๆมิได้จำแนก จากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
287 0480202 Alpha-acetylglucosaminidase, serum/plasma การตรวจ alpha-acetylglucosaminidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
288 0480250 Alpha-acetylglucosaminidase, tissue NEC การตรวจ alpha - acetylglucosaminidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
289 0480416 Alpha-fucosidase, WBC การตรวจ alpha-fucosidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
290 0480450 Alhpa-fucosidase, tissue NEC การตรวจ alpha-fucosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
291 0480616 Alpha-galactosidase,WBC การตรวจ alpha-galactosidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
292 0480650 Alpha-galactosidase, tissue NEC การตรวจ alpha-galactosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
293 0480816 Alpha-glucosidase, WBC การตรวจ alpha-galactosidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
294 0480850 Alpha-glucosidase, tissue NEC การตรวจ alpha-galactosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
295 0481002 Alpha-iduronidase, serum/plasma การตรวจ alpha-iduronidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
296 0481016 Alpha-iduronidase, WBC การตรวจ alpha-iduronidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
297 0481050 Alpha-iduronidase, tissue NEC การตรวจ alpha-iduronidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
298 0481216 Alpha-mannosidase, WBC การตรวจ alpha-mannosidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
299 0481250 Alpha-mannosidase, tissue NEC การตรวจ alpha-mannosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆมิได้จำแนก
300 0481402 Alpha-neuraminidase, serum/plasma การตรวจ alpha-neuraminidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
301 0481450 Alpha-neuraminidase, tissue NEC การตรวจ alpha-neuraminidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
302 0481602 Arylsulfatase A, serum/plasma การตรวจ arylsulfatase A ในซีรั่ม / พลาสม่า
303 0481615 Arylsulfatase A, other fluid NEC การตรวจ arylsulfatase A ใน ของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
304 0481616 Arylsulfatase A, WBC การตรวจ arylsulfatase A ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
305 0481650 Arylsulfatase A, tissue NEC การตรวจ arylsulfatase A ในเนื้อเยื่ออื่นๆมิได้จำแนก
306 0481802 Arylsulfatase B, serum/plasma การตรวจ arylsulfatase B ในซีรั่ม / พลาสม่า
307 0481815 Arylsulfatase B, other fluid NEC การตรวจ arylsulfatase B ในของเหลวอื่น ๆ ที่มิได้จำแนก
308 0481816 Arylsulfatase B, WBC การตรวจ arylsulfatase B ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
309 0481850 Arylsulfatase B, tissue NEC การตรวจ arylsulfatase B ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
310 0482002 Arylsulfatase NOS, serum/plasma การตรวจ arylsulfatase อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ในซีรั่ม / พลาสม่า
311 0482015 Arylsulfatase NOS, other fluid NEC การตรวจ arylsulfatase อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
312 0482016 Arylsulfatase NOS, WBC การตรวจ arylsulfatase อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
313 0482050 Arylsulfatase NOS, tissue NEC การตรวจ arylsulfatase อื่นๆที่มิได้ระบุ ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
314 0482202 Beta-fructofuranosidase, serum/plasma การตรวจเอ็นไซม์ beta-fructofuranosidase ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
315 0482216 Beta-fructofuranosidase, WBC การตรวจเอ็นไซม์ beta-fructofuranosidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
316 0482402 Beta-galactosidase, serum/plasma การตรวจเอ็นไซม์ beta - galactosidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
317 0482450 Beta-galactosidase, tissue NEC การตรวจเอ็นไซม์ beta - galactosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
318 0482650 Beta-glucocerebrosidase, tissue NEC การตรวจ beta glucocerebrosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
319 0482816 Beta-glucosidase, WBC การตรวจ beta – glucosidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
320 0482850 Beta-glucosidase, tissue NEC การตรวจ beta – glucosidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆมิได้จำแนก
321 0483016 Beta-glucuronidase, WBC การตรวจ beta – glucuronidase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
322 0483050 Beta-glucuronidase, tissue NEC การตรวจ beta - glucuronidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
323 0483250 Galactosylceramidase, tissue NEC การตรวจ galactosylceramidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
324 0483402 Hexosaminidase A, serum/plasma การตรวจ hexosaminidase A ในเซรั่ม / พลาสม่า
325 0483602 Hexosaminidase B, serum/plasma การตรวจ hexosaminidase B ในเซรั่ม / พลาสม่า
326 0483802 Hexosaminidase NOS, serum/plasma การตรวจ hexosaminidase อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ในเซรั่ม / พลาสม่า
327 0483816 Hexosaminidase NOS, WBC การตรวจ hexosaminidase อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
328 0483850 Hexosaminidase NOS, tissue NEC การตรวจ hexosaminidase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
329 0484016 Uridyl transferase, WBC การตรวจ ridyl transferase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
330 0484050 Uridyl transferase, tissue NEC การตรวจ ridyl transferase ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
331 0489099 Lysosomal enzyme NEC, any specimen type การตรวจ lysosomal อื่นๆมิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ
332 0490202 5-Nucleotidase, serum/plasma การตรวจ 5-Nucleotidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
333 0490215 5-Nucleotidase, other fluid NEC การตรวจ 5-Nucleotidase ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
334 0490417 Acetylcholinesterase,RBC การตรวจ acetylcholinesterase ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
335 0490602 Acid phosphatase, serum/plasma การตรวจ acid phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า
336 0490615 Acid phosphatase, other fluid NEC การตรวจ Acid phosphatase ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
337 0490801 Adenosine deaminase, whole blood การตรวจ adenosine deaminase ในเลือด
338 0491002 Alanine aminotransferase, serum/plasma การตรวจ alanine aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า
339 0491015 Alanine aminotransferase, other fluid NEC การตรวจ alanine aminotransferase ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
340 0491202 Alkaline phosphatase, serum/plasma การตรวจ alkaline phosphatase ในซีรั่ม / พลาสม่า
341 0491215 Alkaline phosphatase, other fluid NEC การตรวจ alkaline phosphatase ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
342 0491402 Amylase, serum/plasma การตรวจ อะมีเลส ในเซรั่ม / พลาสม่า
343 0491415 Amylase, other fluid NEC การตรวจ อะมีเลส ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
344 0491602 Angiotensin converting enzyme, serum/plasma การตรวจ angiotensin converting ในซีรั่ม / พลาสม่า
345 0491802 Aspartate aminotransferase, serum/plasma การตรวจ aspartate aminotransferase ในซีรั่ม / พลาสม่า
346 0491815 Aspartate aminotransferase, other fluid NEC การตรวจ aspartate aminotransferase ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
347 0492001 Biotinidase, whole blood การตรวจ biotinidase ในเลือด
348 0492002 Biotinidase, serum/plasma การตรวจ biotinidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
349 0492202 Cholinesterase (pseudo), serum/plasma การตรวจ cholinesterase (เทียม) ในซีรั่ม / พลาสม่า
350 0492215 Cholinesterase (pseudo), other fluid NEC การตรวจ cholinesterase (เทียม) ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
351 0492402 Cholinesterase phenotyping, serum/plasma การตรวจ cholinesterase phenotyping ในซีรั่ม / พลาสม่า
352 0492602 Chymotrypsin, serum/plasma การตรวจ chymotrypsin ในซีรั่ม / พลาสม่า
353 0492615 Chymotrypsin, other fluic NEC การตรวจ chymotrypsin ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
354 0492666 Chymotrypsin, stool การตรวจ chymotrypsin ในอุจจาระ
355 0492802 Creatine kinase, serum/plasma การตรวจ creatine kinase ในซีรั่ม / พลาสม่า
356 0492815 Creatine kinase, other fluid NEC การตรวจ creatine kinase ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
357 0493001 Dihydropteridine reductase, whole blood การตรวจ dihydropteridine reductase ในเลือด
358 0493002 Dihydropteridine reductase, serum/plasma การตรวจ dihydropteridine reductase ในซีรั่ม / พลาสม่า
359 0493216 Esterase, WBC การตรวจ esterase ในเซลล์เม็ดเลือดขาว
360 0493402 Gamma glutamyl transferase, serum/plasma การตรวจเอ็นไซม์ แกมมา กลูตามิล ทรานสเฟอเรส ในซีรั่ม / พลาสม่า
361 0493415 Gamma glutamyl transferase, other fluid NEC การตรวจเอ็นไซม์ แกมมา กลูตามิล ทรานสเฟอเรส ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
362 0493602 Glutamate dehydrogenase, serum/plasma การตรวจเอ็นไซม์ กลูตาเมตดีไฮโดรจีเนส ในซีรั่ม / พลาสม่า
363 0493802 Hydroxybutyrate dehydrogenase, serum/plasma การตรวจ hydroxybutyrate dehydrogenase ในซีรั่ม / พลาสม่า
364 0494002 Isocitrate dehydrogenase, serum/plasma การตรวจ isocitrate dehydrogenase ในซีรั่ม / พลาสม่า
365 0494202 Lactatedehydrogenase, serum/plasma การตรวจ lactatedehydrogenase ในซีรั่ม / พลาสม่า
366 0494215 Lactatedehydrogenase, other fluid NEC การตรวจ lactatedehydrogenase ในของเหลวอื่นๆ ที่มิได้จำแนก
367 0494402 Leucine aminopeptidase, serum/plasma การตรวจ leucine aminopeptidase ในซีรั่ม / พลาสม่า
368 0494602 Lipase, serum/plasma การตรวจ เอ็นไซม์ไลเปส ในซีรั่ม / พลาสม่า
369 0494615 Lipase, other fluid NEC การตรวจ เอ็นไซม์ไลเปส ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
370 0494802 Macroamylase, serum/plasma การตรวจ Macroamylase ในซีรั่ม / พลาสม่า
371 0495002 Malate dehydrogenase, serum/plasma การตรวจ Malate dehydrogenase ในซีรั่ม / พลาสม่า
372 0495203 Pepsin, urine การตรวจเอ็นไซม์ เพพซิน ในปัสสาวะ
373 0495206 Pepsin, gastric fluid/content การตรวจเอ็นไซม์เพพซิน จากของเหลวในกระเพาะอาหาร
374 0495215 Pepsin, other fluid NEC การตรวจเอ็นไซม์ เพพซิน ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
375 0495401 Pepsinogen, whole blood การตรวจ pepsinogen ในเลือด
376 0495402 Pepsinogen, serum/plasma การตรวจ pepsinogen ในซีรั่ม / พลาสม่า
377 0495403 Pepsinogen, urine การตรวจ pepsinogen ในปัสสาวะ
378 0495415 Pepsinogen, other fluid NEC การตรวจ pepsinogen ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
379 0495602 Terminal deoxyribonucleotidyl transferase, serum/plasma การตรวจ terminal transferase deoxyribonucleotidyl ในซีรั่ม / พลาสม่า
380 0495802 Transketolase, serum/plasma การตรวจ transketolase ในซีรั่ม / พลาสม่า
381 0496002 Typsin, serum/plasma การตรวจ typsin ในซีรั่ม / พลาสม่า
382 0496015 Typsin, other fluid NEC การตรวจ typsin, ใน ของเหลวอื่นๆ ที่มิได้จำแนก
383 0496066 Typsin, stool การตรวจ typsin ในอุจจาระ
384 0499099 Enzyme NEC, any specimen type การตรวจเอนไซม์อื่นๆ มิได้ระบุ จากสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ
385 0500202 Alkaline phosphatase isoenzymes, serum/plasma การตรวจ alkaline phosphatase isoenzymes ในซีรั่ม / พลาสม่า
386 0501202 Creatine kinase isoenzyme, serum/plasma การตรวจ creatine kinase isoenzyme ในซีรั่ม / พลาสม่า
387 0501402 Creatine kinase, MB fraction only, serum/plasma การตรวจ creatine kinase MB fraction เท่านั้น ในซีรั่ม / พลาสม่า
388 0502002 Lactate dehydrogenase isoenzymes, serum/plasma การตรวจ lactate dehydrogenase isoenzymes ในซีรั่ม / พลาสม่า
389 0502015 Lactate dehydrogenase isoenzymes, other fluid NEC การตรวจ lactate dehydrogenase isoenzymes ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
390 0510202 Calcium, serum/plasma การตรวจหาสารเแคลเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า
391 0510203 Calcium, urine การตรวจหาสารแคลเซียม ในปัสสาวะ
392 0510215 Calcium, other fluid NEC การตรวจหาสารแคลเซียม ในของเหลวอื่นๆ ที่มิได้จำแนกไว้
393 0510415 Carbon dioxide, other fluid NEC การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
394 0510468 Carbon dioxide, breath การตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ ในลมหายใจ
395 0510602 Chloride, serum/plasma การตรวจหาสารคลอไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า
396 0510603 Chloride, urine การตรวจหาสารคลอไรด์ ในปัสสาวะ
397 0510607 Chloride, sweat การตรวจหาสารคลอไรด์ ในเหงื่อ
398 0510615 Chloride, other fluid NEC การตรวจหาสารคลอไรด์ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
399 0510801 Ionized calcium, whole blood การตรวจหาสารแคลเซียมบริสุทธิ์ในเลือด
400 0510802 Ionized calcium, serum/plasma การตรวจหาสารแคลเซียมบริสุทธิ์ ในซีรั่ม / พลาสม่า
401 0511002 Magnesium, serum/plasma การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในซีรั่ม / พลาสม่า
402 0511003 Magnesium, urine การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในปัสสาวะ
403 0511015 Magnesium, other fluid NEC การตรวจหาธาตุแมกนีเซียมของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
404 0511017 Magnesium, RBC การตรวจหาธาตุแมกนีเซียม ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
405 0511203 Phosphate (inorganic), urine การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในปัสสาวะ
406 0511215 Phosphate (inorganic), other fluid NEC การตรวจหาสารฟอสเฟต (อนินทรีย์) ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
407 0511403 Potassium, urine การตรวจหาสารโพแทสเซียม ในปัสสาวะ
408 0511415 Potassium, other fluid NEC การตรวจหาสารโพแทสเซียม ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
409 0511602 Sodium, serum/plasma การตรวจหาสาร ในซีรั่ม / พลาสม่า
410 0511603 Sodium, urine การตรวจหาสารโซเดียม ในปัสสาวะ
411 0511615 Sodium, other fluid NEC การตรวจหาสารโซเดียม ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
412 0520201 Chromium, whole blood การตรวจหาธาตุโครเมียมในเลือด
413 0520202 Chromium, serum/plasma การตรวจหาธาตุโครเมี่ยม ในซีรั่ม / พลาสม่า
414 0520203 Chromium, urine การตรวจหาธาตุโครเมียม ในปัสสาวะ
415 0520215 Chromium, other fluid NEC การตรวจหาธาตุโครเมียม ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
416 0520401 Cobalt, whole blood การตรวจหาธาตุโคบอลต์ ในเลือด
417 0520402 Cobalt, serum/plasma การตรวจหาธาตุโคบอลต์ ในซีรั่ม / พลาสม่า
418 0520403 Cobalt, urine การตรวจหาธาตุโคบอลต์ ในปัสสาวะ
419 0520415 Cobalt, other fluid NEC การตรวจหาธาตุโคบอลต์ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
420 0520602 Copper, serum/plasma การตรวจหาธาตุทองแดง ในซีรั่ม / พลาสม่า
421 0520603 Copper, urine การตรวจหาธาตุทองแดง ในปัสสาวะ
422 0520615 Copper, other fluid NEC การตรวจหาธาตุทองแดง ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
423 0520802 Fluoride, serum/plasma การตรวจหาสารฟลูออไรด์ ในซีรั่ม / พลาสม่า
424 0520803 Fluoride, urine การตรวจหาสารฟลูออไรด์ ในปัสสาวะ
425 0520815 Fluoride, other fluid NEC การตรวจหาสารฟลูออไรด์ ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
426 0521002 Iodine, serum/plasma การตรวจหาธาตุไอโอดีน ในซีรั่ม / พลาสม่า
427 0521003 Iodine, urine การตรวจหาธาตุไอโอดีน ในปัสสาวะ
428 0521066 Iodine, stool การตรวจหาธาตุไอโอดีน ในอุจจาระ
429 0521202 Iron, serum/plasma การตรวจหาธาตุเหล็ก ในซีรั่ม / พลาสม่า
430 0521250 Iron, tissue NEC การตรวจหาธาตุเหล็ก ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
431 0521401 Manganese, whole blood การตรวจหาธาตุแมงกานีสในเลือด
432 0521402 Manganese, serum/plasma การตรวจหาธาตุแมงกานีส ในซีรั่ม / พลาสม่า
433 0521403 Manganese, urine การตรวจหาธาตุแมงกานีส ในปัสสาวะ
434 0521415 Manganese, other fluid NEC การตรวจหาธาตุแมงกานีส ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
435 0521417 Manganese, RBC การตรวจหาธาตุแมงกานีส ในเซลล์เม็ดเลือดแดง
436 0521601 Molybdenum, whole blood การตรวจหาธาตุ molybdenum ในเลือด
437 0521602 Molybdenum, serum/plasma การตรวจหาธาตุ molybdenum ในซีรั่ม / พลาสม่า
438 0521603 Molybdenum, urine การตรวจหาธาตุ molybdenum ในปัสสาวะ
439 0521615 Molybdenum, other fluid NEC การตรวจหาธาตุ molybdenum ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
440 0521801 Nickel, whole blood การตรวจหาธาตุนิเกิล ในเลือด
441 0521802 Nickel, serum/plasma การตรวจหาธาตุนิเกิล ในซีรั่ม / พลาสม่า
442 0521803 Nickel, urine การตรวจหาธาตุนิเกิล ในปัสสาวะ
443 0521815 Nickel, other fluid NEC การตรวจหาธาตุนิกเกิล ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
444 0522001 Selenium, whole blood การตรวจหาธาตุซีลีเนียม ในเลือด
445 0522002 Selenium, serum/plasma การตรวจหาธาตุซีลีเนียม ในซีรั่ม / พลาสม่า
446 0522003 Selenium, urine การตรวจหาธาตุซีลีเนียมใน ปัสสาวะ
447 0522015 Selenium, other fluid NEC การตรวจหาธาตุซีลีเนียม ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
448 0522201 Silicone, whole blood การตรวจหาสารซิลิโคน ในเลือด
449 0522202 Silicone, serum/plasma การตรวจหาสารซิลิโคน ใน ซีรั่ม / พลาสม่า
450 0522203 Silicone, urine การตรวจหาสารซิลิโคน ในปัสสาวะ
451 0522215 Silicone, other fluid NEC การตรวจหาสารซิลิโคน ในของเหลว อื่น ๆที่มิได้จำแนก
452 0522402 Zinc, serum/plasma การตรวจหาธาตุสังกะสี ในซีรั่ม / พลาสม่า
453 0522403 Zinc, urine การตรวจหาธาตุสังกะสี ในปัสสาวะ
454 0522415 Zinc, other fluid NEC การตรวจหาธาตุสังกะสี ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
455 0522417 Zinc, RBC การตรวจหาธาตุสังกะสี ในเม็ดเลือดแดง
456 0522450 Zinc, tissue NEC การตรวจหาธาตุสังกะสี ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
457 0529099 Trace element NEC, any specimen type การตรวจหาธาตุอื่นๆ มิได้จำแนก จากสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ
458 0530201 Carbohydrate screen/identification, whole blood การคัดกรอง/ระบุ คาร์โบไฮเดรต ในเลือด
459 0530203 Carbohydrate screen/identification, urine การคัดกรอง/ระบุ คาร์โบไฮเดรต ในปัสสาวะ
460 0530266 Carbohydrate screen/identification, stool การคัดกรอง/ระบุ คาร์โบไฮเดรต ในอุจจาระ
461 0530402 Fructosamine, serum/plasma การตรวจหา fructosamine ในซีรั่ม / พลาสม่า
462 0530603 Fructose, urine การตรวจหา fructose ในปัสสาวะ
463 0530608 Fructose, semen การตรวจหา fructose ในน้ำอสุจิ
464 0530801 Galactose, whole blood การตรวจหา galactose ในเลือด
465 0530802 Galactose,serum/plasma การตรวจหา galactose ในซีรั่ม/พลาสม่า
466 0530803 Galactose, urine การตรวจหา galactose ในปัสสาวะ
467 0531001 Glucose, whole blood การตรวจหาน้ำตาลลูโคสในเลือด
468 0531003 Glucose, urine การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส ในปัสสาวะ
469 0531015 Glucose, other fluid NEC การตรวจหาน้ำตาลกลูโคส ในของเหลวอื่นๆ มิได้ระบุ
470 0531202 Glycerate, serum/plasma การตรวจหา glycerate ในซีรั่ม / พลาสม่า
471 0531203 Glycerate, urine การตรวจหา glycerate ในปัสสาวะ
472 0531403 Glycoproteins screen, urine การคัดกรองไกลโคโปรตีน ในปัสสาวะ
473 0531801 Lactate, whole blood การตรวจหา lactate ในเลือด
474 0531802 Lactate, serum/plasma การตรวจหา lactate ในซีรั่ม / พลาสม่า
475 0531815 Lactate, other fluid NEC การตรวจหา Lactate ในของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
476 0532002 Lactose, serum/plasma การตรวจหา lactose ในซีรั่ม / พลาสม่า
477 0532003 Lactose, urine การตรวจหา lactose ในปัสสาวะ
478 0532203 Mucopolysaccharide screen, urine การตรวจคัดกรอง mucopolysaccharide ในปัสสาวะ
479 0532403 Mucopolysaccharide , urine การตรวจหา mucopolysaccharide ในปัสสาวะ
480 0532602 Mucoprotein, serum/plasma การตรวจหา mucoprotein ในซีรั่ม / พลาสม่า
481 0532803 Pentose, urine การตรวจหา pentose ในปัสสาวะ
482 0533001 Pyruvate, whole blood การตรวจหา pyruvate ในเลือด
483 0533003 Pyruvate, urine การตรวจหา pyruvate ในปัสสาวะ
484 0533015 Pyruvate, other fluid NEC การตรวจ pyruvate ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
485 0533203 Reducing substances screen, urine การตรวจคัดกรองหา reducing substances ในปัสสาวะ
486 0533266 Reducing substances screen, stool การตรวจคัดกรองหา reducing substances ในอุจจาระ
487 0533466 Sucrose, stool การตรวจหาน้ำตาลซูโครส ในอุจจาระ
488 0533602 Xylose, serum/plasma การตรวจ xylose ในซีรั่ม / พลาสม่า
489 0533603 Xylose, urine การตรวจหา xylose ในปัสสาวะ
490 0540202 Apolipoprotein A assay, serum/plasm การวิเคราะห์ apolipoprotein A ในซีรั่ม / พลาสม่า
491 0540402 Apolipoprotein B assay, serum/plasm การวิเคราะห์ apolipoprotein B assay ในซีรั่ม / พลาสม่า
492 0540602 Apolipoprotein assay NEC, serum/plasm การวิเคราะห์ apolipoprotein อื่นๆ มิได้จำแนก ในเซรั่ม / พลาสม่า
493 0542466 Fat, stool การตรวจหาไขมันในอุจจาระ
494 0542602 Fatty Acids, esterified, serum/plasma การตรวจกรดไขมัน, esterified ในซีรั่ม / พลาสม่า
495 0542802 Fatty Acids, non-esterified, serum/plasma การตรวจหา กรดไขมัน non-esterified ในซีรั่ม / พลาสม่า
496 0543002 Fatty Acids, total, serum/plasma การตรวจหากรดไขมันทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า
497 0543202 Glycerol, free, serum/plasma การตรวจหา กลีเซอรอลอิสระ ในซีรั่ม / พลาสม่า
498 0543402 Glycerol, total, serum/plasma การตรวจหา กลีเซอรอลทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า
499 0544002 Lipids (total), serum/plasma การตรวจหา ลิปิด (ทั้งหมด) ในซีรั่ม / พลาสม่า
500 0544066 Lipids (total), stool การตรวจหา ลิปิด (ทั้งหมด) ในอุจจาระ
501 0544402 Lipoprotein electrophoresis/phenotyping, serum/plasma การตรวจหา Lipoprotein electrophoresis / phenotyping ในซีรั่ม / พลาสม่า
502 0545202 Palmitate, serum/plasma การตรวจหา Palmitate ในซีรั่ม / พลาสม่า
503 0545402 Phospholipids, serum/plasma การตรวจหา phospholipids ในซีรั่ม / พลาสม่า
504 0545602 Phytanate, serum/plasma การตรวจหา Phytanate ในซีรั่ม / พลาสม่า
505 0545802 Propionate, serum/plasma การตรวจหา propionate ในซีรั่ม / พลาสม่า
506 0545803 Propionate, urine การตรวจหา propionate ในปัสสาวะ
507 0546002 Prostaglandins, serum/plasma การตรวจหา prostaglandins ในซีรั่ม / พลาสม่า
508 0546015 Prostaglandins, other fluid NEC การตรวจหา prostaglandins ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
509 0546202 Prostaglandins phenotype, serum/plasma การตรวจ prostaglandins phenotype ในซีรั่ม / พลาสม่า
510 0546615 Triglycerides, other fluid NEC การตรวจหา triglycerides ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
511 0546616 Liporportein (a), plasma -
512 0550202 Amino levulinic acid, serum/plasma การตรวจหา Amino levulinic acid ในซีรั่ม / พลาสม่า
513 0550203 Amino levulinic acid, urine การตรวจหา Amino levulinic acid ในปัสสาวะ
514 0550402 Bilirubin, conjugated, serum/plasma การตรวจหา Bilirubin, conjugated ในซีรั่ม / พลาสม่า
515 0550602 Bilirubin, total, serum/plasma การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า
516 0550603 Bilirubin, total, urine การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมดในปัสสาวะ
517 0550615 Bilirubin, total, other fluid NEC การตรวจหาบิลิรูบินทั้งหมดในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
518 0550802 Methemalbumin, serum/plasma การตรวจหา methemalbumin ในซีรั่ม / พลาสม่า
519 0551001 Methemalbubin, screen, whole blood การตรวจคัดกรอง methemalbubin ในเลือด
520 0551201 Methemalbubin, whole blood การตรวจหา methemalbubin ในเลือด
521 0551403 Myoglobin screen, urine การคัดกรอง myoglobin ในปัสสาวะ
522 0551602 Myoglobin, serum/plasma การตรวจหา myoglobin ในซีรั่ม / พลาสม่า
523 0551603 Myoglobin, urine การตรวจหา myoglobin ในปัสสาวะ
524 0551802 Porphobilin, serum/plasma การตรวจหา porphobilin ในซีรั่ม / พลาสม่า
525 0552003 Porphobilinogen, screen, urine การคัดกรอง porphobilinogen ในปัสสาวะ
526 0552203 Porphobilinogen, urine การตรวจหา porphobilinogen ในปัสสาวะ
527 0552403 Porphyrins screen, urine การตรวจคัดกรอง porphyrins ในปัสสาวะ
528 0552466 Porphyrins screen, stool การตรวจคัดกรอง porphyrins ในอุจจาระ
529 0552602 Porphyrins, fractionated, serum/plasma การตรวจหาเศษ porphyrins ในซีรั่ม / พลาสม่า
530 0552603 Porphyrins, fractionated, urine การตรวจหาเศษ porphyrins ในปัสสาวะ
531 0552617 Porphyrins, fractionated, RBC การตรวจหาเศษ porphyrins ในเม็ดเลือดแดง
532 0552666 Porphyrins, fractionated, stool การตรวจหาเศษ porphyrins ในอุจจาระ
533 0552802 Porphyrins, total, serum/plasma การตรวจหา porphyrins ทั้งหมด ในซีรั่ม / พลาสม่า
534 0552803 Porphyrins, total, urine การตรวจหา porphyrins ทั้งหมด ในปัสสาวะ
535 0552817 Porphyrins, total, RBC การตรวจหา porphyrins ทั้งหมด ในเม็ดเลือดแดง
536 0552866 Porphyrins, total, stool การตรวจหา porphyrins ทั้งหมด ในอุจจาระ
537 0553203 Urobilin, urine การตรวจหา urobilin ในปัสสาวะ
538 0553266 Urobilin, stool การตรวจหา urobilin ในอุจจาระ
539 0553403 Urobilinogen, urine การตรวจหา urobilinogen ในปัสสาวะ
540 0553466 Urobilinogen, stool การตรวจหา urobilinogen ในอุจจาระ
541 0554017 Zinc protoporphyrins, RBC การตรวจหา zinc protoporphyrins ในเม็ดเลือดแดง
542 0560203 Rapid screening test, multiple tests, urine การใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ทดสอบหลายครั้ง ในปัสสาวะ
543 0560215 Rapid screening test, multiple tests, other fluid NEC การใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ทดสอบหลายครั้ง ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
544 0560403 Rapid screening test, single test, urine การใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ทดสอบครั้งเดียว ในปัสสาวะ
545 0560415 Rapid screening test, single test, other fluid NEC การใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ทดสอบครั้งเดียว ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
546 0560603 Specific gravity, urine การตรวจหาความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะ
547 0560615 Specific gravity, other fluid NEC การตรวจหาความถ่วงจำเพาะในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
548 0561403 Microscopic examination, urine การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ในปัสสาวะ
549 0561410 Microscopic examination, synovial fluid การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ในของเหลวจากข้อกระดูก
550 0561415 Microscopic examination, other fluid NEC การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
551 0561457 Stool examination for parasite -
552 0561458 Stool examination for occult blood -
553 0561459 Stool fat -
554 0561466 Microscopic examination, stool -
555 0570202 Adenine, serum/plasma การตรวจหา adenine ในซีรั่ม / พลาสม่า
556 0570402 Ascorbic acid, serum/plasma (vitamin C) การตรวจหา ascorbic acid ในซีรั่ม / พลาสม่า
557 0570403 Ascorbic acid, urine การตรวจหา ascorbic acid ในปัสสาวะ
558 0570602 Biotin, serum/plasma การตรวจหา biotin ในซีรั่ม / พลาสม่า
559 0570802 Calcidiol, serum/plasma การตรวจหา calcidiol ในซีรั่ม / พลาสม่า
560 0571002 Calciferol, serum/plasma (vitamin D) การตรวจหา calciferol ในซีรั่ม / พลาสม่า
561 0571202 Calcitriol (1,25), serum/plasma (active form vitamin D) การตรวจหา calcitriol (1,25) ในซีรั่ม / พลาสม่า
562 0571402 Cobalamin, serum/plasma (vitamin B12) การตรวจหา cobalamin ในซีรั่ม / พลาสม่า
563 0571602 Ergocalciferol, serum/plasma การตรวจหา ergocalciferol ในซีรั่ม / พลาสม่า
564 0572002 Folate, serum/plasma การตรวจหา folate ในซีรั่ม / พลาสม่า
565 0572017 Folate, RBC การตรวจหา folate ในเม็ดเลือดแดง
566 0572203 Niacin, urine การตรวจหา niacin ในปัสสาวะ
567 0572402 Pantothenate, serum/plasma การตรวจหา pantothenate ในซีรั่ม / พลาสม่า
568 0572602 Pyridoxine, serum/plasma (vitamin B6) การตรวจหา pyridoxine ในซีรั่ม / พลาสม่า
569 0573002 Quinone, serum/plasm การตรวจหา quinone ในซีรั่ม / พลาสม่า
570 0573202 Retinol, serum/plasma (vitamin A) การตรวจหา retinol ในซีรั่ม / พลาสม่า
571 0573402 Riboflavin, serum/plasma (vitamin B2) การตรวจหา riboflavin ในซีรั่ม / พลาสม่า
572 0573602 Thiamin, serum/plasma (vitamin B1) การตรวจหา thiamin ในซีรั่ม / พลาสม่า
573 0573801 Thiamin, whole blood การตรวจหา thiamin ในเลือด
574 0574002 Tocopherol, serum/plasma (vitamin E) การตรวจหา tocopherol ในซีรั่ม / พลาสม่า
575 0580102 Acetylcholine, serum/plasma การตรวจหา acetylcholine ในซีรั่ม / พลาสม่า
576 0580206 Acidity (titratable), gastric fluid/content การวัดปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ในของเหลว / อาหารจากกระเพาะอาหาร
577 0580302 Adenosine diphosphate, serum/plasma การตรวจหา adenosine diphosphate ในซีรั่ม / พลาสม่า
578 0580401 Adenosine triphosphate, whole blood การตรวจหา adenosine triphosphate ในเลือด
579 0580515 Alkalinity, other fluid NEC การตรวจหาด่าง ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
580 0580602 Ammonia, serum/plasma การตรวจหาแอมโมเนีย ในซีรั่ม / พลาสม่า
581 0580705 Amniotic fluid scan (OD rise), amniotic fluid การตรวจหา amniotic fluid scan (OD rise) ในน้ำคร่ำ
582 0580801 Beta-hydroxybutyrate, whole blood การตรวจหา beta-hydroxybutyrate ในเลือด
583 0580803 Beta-hydroxybutyrate, urine การตรวจหา beta-hydroxybutyrate ในปัสสาวะ
584 0580815 Beta-hydroxybutyrate, other fluid NEC การตรวจหา beta-hydroxybutyrate ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
585 0580902 Bile acids/salts, serum/plasma การตรวจหา bile acids/salts ในซีรั่ม, พลาสม่า
586 0580903 Bile acids/salts, urine การตรวจหา bile acids/salts ในปัสสาวะ
587 0580915 Bile acids/salts, other fluid NEC การตรวจหา bile acids/salts ในของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
588 0580966 Bile acids/salts, stool การตรวจหา bile acids/salts ในอุจจาระ
589 0581067 Calculus analysis, single test, calculus การวิเคราะห์การตรวจ แคลคูลัสทดสอบเดียวแคลคูลัส
590 0581167 Calculus analysis, multiple tests, calculus การตรวจ การวิเคราะห์ทดสอบแคลคูลัสหลายแคลคูลัส
591 0581203 Carbonate, urine การตรวจหาคาร์บอเนตในปัสสาวะ
592 0581215 Carbonate, other fluid NEC การตรวจหาคาร์บอเนตในของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
593 0581301 Carboxyhemoglobin, whole blood การตรวจหา carboxyhemoglobin ในเลือด
594 0581402 Carcionembryonic antigen, serum/plasma การตรวจหา carcionembryonic antigen ในซีรั่ม / พลาสม่า
595 0581404 Carcionembryonic antigen, CSF การตรวจหา carcionembryonic antigen ในน้ำไขสันหลัง
596 0581450 Carcionembryonic antigen, tissue NEC การตรวจหา carcionembryonic antigen ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
597 0581502 Carnitine, serum/plasma การตรวจหา carnitine ในซีรั่ม / พลาสม่า
598 0581503 Carnitine, urine การตรวจหา carnitine ในปัสสาวะ
599 0581601 Carotene, urine การตรวจหาแคโรทีน ในปัสสาวะ
600 0581602 Carotene, whole blood การตรวจหาแคโรทีน ในเลือด
601 0581702 Carotene, serum/plasma การตรวจหาแคโรทีน ในซีรั่ม / พลาสม่า
602 0581703 Citrate, serum/plasma การตรวจหา citrate ในซีรั่ม / พลาสม่า
603 0581802 Citrate, urine การตรวจหา citrate ในปัสสาวะ
604 0581803 Creatine, serum/plasma การตรวจหา creatine ในซีรั่ม / พลาสม่า
605 0581817 Creatine, RBC การตรวจหา creatine ในเม็ดเลือดแดง
606 0581915 Creatinine, other fluid NEC การตรวจหา creatinine ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
607 0582002 Cryofibrinogen, serum/plasma การตรวจหา cryofibrinogen ในซีรั่ม / พลาสม่า
608 0582102 Cryoglobulin, serum/plasma การตรวจหา cryoglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
609 0582202 Cyclic adenosine monophosphate, serum/plasma การตรวจหา cyclic adenosine monophosphate ในซีรั่ม / พลาสม่า
610 0582203 Cyclic adenosine monophosphate, urine การตรวจหา cyclic adenosine monophosphate ในปัสสาวะ
611 0582302 Fibrinopeptide, serum/plasma การตรวจหา fibrinopeptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
612 0582315 Fibrinopeptide, other fluid NEC การตรวจหา fibrinopeptide ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
613 0582402 Fibronectin, serum/plasma การตรวจหา fibronectin ในซีรั่ม / พลาสม่า
614 0582503 Hippurate, urine การตรวจหา hippurate ในปัสสาวะ
615 0582668 Hydrogen, breath การตรวจหาไฮโดรเจนในลมหายใจ
616 0582702 Iron binding capacity (total or unsaturated), serum/plasma การตรวจหา Iron binding capacity (ทั้งหมดหรือไม่อิ่มตัว) ในซีรั่ม, พลาสม่า
617 0582805 Lecithin/spingomyelin ratio, amniotic fluid การตรวจหาอัตราส่วน lecithin / spingomyelin ในน้ำคร่ำ
618 0582902 Malonate, serum/plasma การตรวจหา malonate ในซีรั่ม / พลาสม่า
619 0583002 Nitrogen, serum/plasma การตรวจหาไนโตรเจนในซีรั่ม / พลาสม่า
620 0583003 Nitrogen, urine การตรวจหาไนโตรเจนในปัสสาวะ
621 0583015 Nitrogen, other fluid NEC การตรวจหาไนโตรเจนในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
622 0583115 Occult blood, other fluid NEC การตรวจหา occult blood ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
623 0583166 Occult blood, stool การตรวจหา occult blood ในอุจจาระ
624 0583202 Oncotic pressure, serum/plasma การตรวจหา oncotic pressure ในซีรั่ม / พลาสม่า
625 0583302 Organic acids, serum/plasma การตรวจหา organic acids ในซีรั่ม / พลาสม่า
626 0583303 Organic acids, urine การตรวจหา organic acids ในปัสสาวะ
627 0583403 Orotic acid, urine การตรวจหา orotic acid ในปัสสาวะ
628 0583502 Osmolality, serum/plasma การตรวจหา osmolality ในซีรั่ม / พลาสม่า
629 0583503 Osmolality, urine การตรวจหา osmolality ในปัสสาวะ
630 0583515 Osmolality, other fluid NEC การตรวจหา osmolality ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
631 0583601 Oximetry, whole blood การตรวจหา oximetry ในเลือด
632 0583701 pH, whole blood การตรวจหา pH ในเลือด
633 0583702 pH, serum/plasma การตรวจหา pH ในซีรั่ม / พลาสม่า
634 0583706 pH, gastric fluid/content การตรวจหา pH ในของเหลว / อาหารจากกระเพาะอาหาร
635 0583715 pH, other fluid NEC การตรวจหา pH ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
636 0583766 pH, stool การตรวจหา pH ในอุจจาระ
637 0583801 pCO2, whole blood การตรวจหา pCO2 ในเลือด
638 0583901 pO2, whole blood การตรวจหา pO2 ในเลือด
639 0584001 Phenolphthalein, whole blood การตรวจหา phenolphthalein ในเลือด
640 0584003 Phenolphthalein, urine การตรวจหา phenolphthalein ในปัสสาวะ
641 0584066 Phenolphthalein, stool การตรวจหา phenolphthalein ในอุจจาระ
642 0584105 Phosphatidyl glycerol, amniotic fluid การตรวจหา phosphatidyl glycerol ในน้ำคร่ำ
643 0584202 Prostatic specific antigen, serum/plasma การทดสอบ pulmonary surfactant ในซีรั่ม / พลาสม่า
644 0584305 Pulmonary surfactant test, amniotic fluid การทดสอบ pulmonary surfactant ในน้ำคร่ำ
645 0584401 Succinylacetone, whole blood การตรวจหา succinylacetone ในเลือด
646 0584402 Succinylacetone, serum/plasma การตรวจหา succinylacetone ในซีรั่ม / พลาสม่า
647 0584403 Succinylacetone, urine การตรวจหา succinylacetone ในปัสสาวะ
648 0584515 Sulfate, other fluid NEC การตรวจหาซัลเฟตในของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
649 0584602 Thromboxane, serum/plasma การตรวจหา thromboxane ในซีรั่ม / พลาสม่า
650 0584702 Trypsinogen, serum/plasma การตรวจหา trypsinogen ในซีรั่ม / พลาสม่า
651 0584801 Urate, whole blood การตรวจหายูเรตในเลือด
652 0584802 Urate, serum/plasma การตรวจหายูเรตในซีรั่ม / พลาสม่า
653 0584803 Urate, urine การตรวจหายูเรตในปัสสาวะ
654 0584815 Urate, other fluid NEC การตรวจหายูเรตในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
655 0584901 Urea, whole blood การตรวจหายูเรียในเลือด
656 0584902 Urea, serum/plasma การตรวจหายูเรียในซีรั่ม / พลาสม่า
657 0584903 Urea, urine การตรวจหายูเรียในปัสสาวะ
658 0584915 Urea, other fluid NEC การตรวจหายูเรียในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
659 0590202 Thyroxine, total, serum/plasma (T4) การตรวจหาไทรอกซีนทั้งหมด ในเซรั่ม / พลาสม่า
660 0590402 Thyroxine, free, serum/plasma (FT4) การตรวจหาไทรอกซีนอิสระ ในเซรั่ม / พลาสม่า
661 0591202 Triiodothyronine, free, serum/plasma (FT3) การตรวจหา triiodothyronine อิสระ ในเซรั่ม / พลาสม่า
662 0591402 Triiodothyronine, reverse, serum/plasma (rT3) การตรวจหา triiodothyronine ย้อนกลับ ในเซรั่ม / พลาสม่า
663 0591602 Triiodothyronine, total, serum/plasma (T3) การตรวจหา triiodothyronine ทั้งหมด ในเซรั่ม / พลาสม่า
664 0591802 Triiodothyronine, uptake, serum/plasma การตรวจหา triiodothyronine ดูดซึมเข้าเนื้อเยื่อ ในซีรั่ม / พลาสม่า
665 0592202 Thyroid stimulating hormone, serum/plasma (TSH) การตรวจหา thyroid stimulating hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
666 0593202 Thyroglobulin, serum/plasma การตรวจหา thyroglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
667 0593402 Thyroid stimulating immunoglobulin, serum/plasma การตรวจหา thyroid stimulating immunoglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
668 0593602 Thyrotrophin binding inhibitory immunoglobulin, serum/plasma การตรวจหา thyrotrophin binding inhibitory immunoglobulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
669 0593802 Thyroxine binding globulin, serum/plasma การตรวจหา thyroxine binding globulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
670 0600202 17-Hydroxyprogesterone, serum/plasma การตรวจหา 17 – hydroxyprogesterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
671 0600402 Dihydrotestosterone, serum/plasma การตรวจหา dihydrotestosterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
672 0600602 Estradiol, serum/plasma การตรวจหา estradiol ในซีรั่ม / พลาสม่า
673 0600603 Estradiol, urine การตรวจหา estradiol ในปัสสาวะ
674 0601002 Estriol, serum/plasma การตรวจหา estriol ในซีรั่ม / พลาสม่า
675 0601003 Estriol, urine การตรวจหา estriol ในปัสสาวะ
676 0601250 Estrogen receptor assay, tissue NEC การวิเคราะห์หา estrogen receptor ในเนื้อเยื่ออื่น ๆ มิได้จำแนก
677 0601402 Estrogens, serum/plasma การตรวจหา estrogen ในซีรั่ม / พลาสม่า
678 0601802 Follicle stimulating hormone, serum/plasma การตรวจหา follicle stimulating hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
679 0602002 Gonadotropin releasing hormone, serum/plasma การตรวจหา gonadotropin releasing hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
680 0602202 Human chorionic gonadotropin screen, serum/plasma การตรวจคัดกรอง human chorionic gonadotropin ในซีรั่ม / พลาสม่า
681 0602203 Human chorionic gonadotropin screen, urine การตรวจคัดกรอง human chorionic gonadotropin ในปัสสาวะ
682 0602402 Human chorionic gonadotropin, serum/plasma การตรวจหา human chorionic gonadotropin ในซีรั่ม / พลาสม่า
683 0602403 Human chorionic gonadotropin, urine การตรวจหา human chorionic gonadotropin ในปัสสาวะ
684 0602602 Human placental lactogen, serum/plasma การตรวจหา human placental lactogen ในซีรั่ม / พลาสม่า
685 0603002 Luteinizing hormone, serum/plasma การตรวจหา luteinizing hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
686 0603203 Pregnanediol, urine การตรวจหา pregnanediol ในปัสสาวะ
687 0603403 Pregnanetriol, urine การตรวจหา pregnanetriol ในปัสสาวะ
688 0603650 Progesterone receptor assay, tissue NEC การตรวจวิเคราะห์หา progesterone receptor ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
689 0603802 Progesterone, serum/plasma การตรวจหา progesterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
690 0604002 Prolactin, serum/plasma การตรวจหา prolactin ในซีรั่ม / พลาสม่า
691 0604202 Sex hormone binding globulin, serum/plasma การตรวจหา sex hormone binding globulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
692 0604402 Testosterone, serum/plasma การตรวจหา testosterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
693 0604403 Testosterone, urine การตรวจหา testosterone ในปัสสาวะ
694 0604404 Re androgen index -
695 0610602 Adrenocorticotropic hormone, serum/plasma การตรวจหา Adrenocorticotropic ในซีรั่ม / พลาสม่า
696 0610702 Aldosterone, serum/plasma การตรวจหา aldosterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
697 0610902 Androstanediol glucuronide, serum/plasma การตรวจหา androstanediol glucuronide ในซีรั่ม / พลาสม่า
698 0611102 Androstenedione, serum/plasma การตรวจหา androstenediol ในซีรั่ม / พลาสม่า
699 0611202 Androsterone, serum/plasma การตรวจหา androsterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
700 0611302 Angiotensin, serum/plasma การตรวจหา angiotensin ในซีรั่ม / พลาสม่า
701 0611402 Antidiuretic hormone, serum/plasma การตรวจหา antidiuretic hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
702 0611501 Atrial natriuretic polypeptide, whole blood ารตรวจหา atrial natriuretic polypeptide ในเลือด
703 0611502 Atrial natriuretic polypeptide, serum/plasma การตรวจหา atrial natriuretic polypeptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
704 0611602 Beta endorphin, serum/plasma การตรวจหา Beta endorphin ในซีรั่ม / พลาสม่า
705 0611702 C-peptide assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา C-peptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
706 0611802 Calcitonin, serum/plasma การตรวจหา calcitonin ในซีรั่ม / พลาสม่า
707 0611902 Catecholamines, serum/plasma การตรวจหา catecholamines ในซีรั่ม / พลาสม่า
708 0611903 Catecholamines, urine การตรวจหา catecholamines ในปัสสาวะ
709 0612002 Catecholamines, fractionated, serum/plasma การตรวจหาเศษ catecholamines ในซีรั่ม / พลาสม่า
710 0612003 Catecholamines, fractionated, urine การตรวจหาเศษ catecholamines ในปัสสาวะ
711 0612202 Cortisol, serum/plasma การตรวจหา cortisol ในซีรั่ม / พลาสม่า
712 0612203 Cortisol, urine การตรวจหา cortisol ในปัสสาวะ
713 0612402 Dehydroepiandrosterone, serum/plasma การตรวจหา dehydroepiandrosterone ในซีรั่ม / พลาสม่า
714 0612502 Dehydroepiandrosterone-sulfate, serum/plasma การตรวจหา dehydroepiandrosterone-sulfate ในซีรั่ม / พลาสม่า
715 0612602 Erythropoietin, serum/plasma การตรวจหา erythropoietin ในซีรั่ม / พลาสม่า
716 0612902 Gastrin, serum/plasma การตรวจหา gastrin ในซีรั่ม / พลาสม่า
717 0613002 Gastrin inhibitory polypeptide, serum/plasma การตรวจหา gastrin inhibitory polypeptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
718 0613102 Gastrin releasing polypeptide, serum/plasma การตรวจหา gastrin releasing polypeptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
719 0613202 Glucagon, serum/plasma การตรวจหา glucagon ในซีรั่ม / พลาสม่า
720 0613302 Growth hormone, serum/plasma การตรวจหา growth hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
721 0613402 Homovanillic acid, serum/plasma การตรวจหา homovanillic acid ในซีรั่ม / พลาสม่า
722 0613403 Homovanillic acid, urine การตรวจหา homovanillic acid ในปัสสาวะ
723 0613702 Insulin-like growth factor, serum/plasma การตรวจหา insulin-like growth factor ในซีรั่ม / พลาสม่า
724 0613902 Insulin, serum/plasma การตรวจหาอินซูลินในซีรั่ม / พลาสม่า
725 0614002 Metanephrine/Nor Metanephrine, serum/plasma การตรวจหา metanephrine ในซีรั่ม / พลาสม่า
726 0614003 Metanephrine, urine การตรวจหา metanephrine ในปัสสาวะ
727 0614202 Oxytocin, serum/plasma การตรวจหา oxytocin ในซีรั่ม/ พลาสม่า
728 0614302 Pancreatic polypeptide, serum/plasma การตรวจหา pancreatic polypeptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
729 0614502 Proinsulin, serum/plasma การตรวจหา proinsulin ในซีรั่ม / พลาสม่า
730 0614602 Renin, serum/plasma การตรวจหา renin ในซีรั่ม / พลาสม่า
731 0614702 Secretin, serum/plasma การตรวจหา secretin ในซีรั่ม / พลาสม่า
732 0614801 Serotonin, whole blood การตรวจหา serotonin ในเลือด
733 0614802 Serotonin, serum/plasma การตรวจหา serotonin ในซีรั่ม / พลาสม่า
734 0614902 Somatostatin, serum/plasma การตรวจหา somatostatin ในซีรั่ม / พลาสม่า
735 0615002 Vanillylmandelic acid, serum/plasma การตรวจหา vanillylmandelic acid ในซีรั่ม / พลาสม่า
736 0615003 Vanillylmandelic acid, urine การตรวจหา vanillylmandelic acid ในปัสสาวะ
737 0615102 Vasoactive intestinal peptide, serum/plasma การตรวจหา vasoactive intestinal peptide ในซีรั่ม / พลาสม่า
738 0615202 Melanocyte stimulating hormone, serum/plasma การตรวจหา melanocyte stimulating hormone ในซีรั่ม / พลาสม่า
739 0620201 Complete blood count without automated differential, whole blood การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยปราศจากการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในเลือด
740 0620204 Complete blood count without automated differential, CSF การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยปราศจากการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในน้ำไขสันหลัง
741 0620215 Complete blood count without automated differential, other fluid NEC การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยปราศจากการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ใน ของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
742 0620401 Complete blood count with automated differential, whole blood การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในเลือด
743 0620404 Complete blood count with automated differential, CSF การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในน้ำไขสันหลัง
744 0620415 Complete blood count with automated differential, other fluid NEC การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยการนับแยกด้วยเครื่องอัตโนมัติ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
745 0621201 Hematocrit, whole blood การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในเลือด
746 0621215 Hematocrit, other fluid NEC การตรวจหาค่าฮีมาโตคริตในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
747 0621402 Hemoglobin, plasma การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในพลาสม่า
748 0621415 Hemoglobin, other fluid NEC การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
749 0621601 Eosinophil count, whole blood การตรวจนับจำนวน eosinophil ในเลือด
750 0621615 Eosinophil count, other fluid NEC การตรวจนับจำนวน eosinophil ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
751 0621801 Reticulocyte count, whole blood การตรวจนับจำนวน reticulocyte ในเลือด
752 0622201 White blood cell count, whole blood การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในเลือด
753 0622204 White blood cell count, CSF การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในน้ำไขสันหลัง
754 0622215 White blood cell count, other fluid NEC การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
755 0622227 White blood cell count, bone marrow การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวในไขกระดูก
756 0622401 Red blood cell count, whole blood การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดแดงในเลือด
757 0622404 Red blood cell count, CSF การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดแดงในน้ำไขสันหลัง
758 0622415 Red blood cell count, other fluid NEC การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดแดงในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
759 0622601 Platelet count, whole blood การตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือดในเลือด
760 0623001 White blood cell differential (manual), whole blood การตรวจนับแยกเม็ดเลือดขาว (ด้วยมือ) ในเลือด
761 0623004 White blood cell differential (manual), CSF การตรวจนับแยกเม็ดเลือดขาว (ด้วยมือ) ในน้ำไขสันหลัง
762 0623015 White blood cell differential (manual), other fluid NEC การตรวจนับแยกเม็ดเลือดขาว (ด้วยมือ) ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
763 0623027 white blood cell differential (manual), bone marrow การตรวจนับแยกเม็ดเลือดขาว (ด้วยมือ) ในไขกระดูก
764 0623401 Microscopic examination (for morphology and estimates), whole blood การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เพื่อดูลักษณะรูปร่างและประมาณการ) ในเลือด
765 0623404 Microscopic examination (for morphology and estimates), CSF การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เพื่อดูลักษณะรูปร่างและประมาณการ) ในน้ำไขสันหลัง
766 0623415 Microscopic examination (for morphology and estimates), other fluid NEC การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เพื่อดูลักษณะรูปร่างและประมาณการ) ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
767 0623427 Microscopic examination (for morphology and estimates), bone marrow การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ (เพื่อดูลักษณะรูปร่างและประมาณการ) ในไขกระดูก
768 0630201 Acidified serum lysis test, whole blood การทดสอบ acidified serum lysis ในเลือด
769 0630401 Buffy coat smear preparation, whole blood การเตรียม buffy coat smear ในเลือด
770 0630601 Buffy coat smear examination, whole blood การตรวจสอบ buffy coat smear ในเลือด
771 0630801 Capillary fragility test, whole blood การทดสอบความเปราะของหลอดเลือดฝอยในเลือด
772 0631201 Fetal cells screen [e.g. kleihauer], whole blood การตรวจคัดกรองหา fetal cells [เช่น kleihauer] ในเลือด
773 0631215 Fetal cells screen [e.g. kleihauer], other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา fetal cells [เช่น kleihauer] ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
774 0631417 Fetal/maternal hemorrhage screen [e.g. rosette], RBC การตรวจคัดกรองหา fetal cells [เช่น rosette] ในเม็ดเลือดแดง
775 0631601 Heinz body determination, whole blood การตรวจประเมิน Heinz body ในเลือด
776 0632001 Hematology special stain, whole blood การย้อมพิเศษทางโลหิตวิทยาในเลือด
777 0632027 Hematology special stain, bone marrow การย้อมพิเศษทางโลหิตวิทยาในไขกระดูก
778 0632201 Hemoglobin A2, whole blood การตรวจหา hemoglobin A2 ในเลือด
779 0632401 Hemoglobin electrophoresis, whole blood การตรวจ hemoglobin electrophoresis ในเลือด
780 0632601 Hemoglobin F, whole blood การตรวจหา hemoglobin F ในเลือด
781 0632801 Hemoglobin H inclusions, whole blood การตรวจหา hemoglobin H inclusions ในเลือด
782 0633001 Hemoglobin S screen, whole blood การตรวจคัดกรองหา hemoglobin S ในเลือด
783 0634003 Hemosiderin, urine การตรวจหา hemosiderin ในปัสสาวะ
784 0634201 Leukocyte alkaline phosphatase score, whole blood การตรวจหาคะแนน leukocyte alkaline phosphatase ในเลือด
785 0634401 Malaria smear, whole blood การตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยการทำฟิล์มโลหิตในเลือด
786 0634402 Malaria Antigen, rapid test -
787 0634403 Malaria molecular test -
788 0634601 Microfilaria smear, whole blood การตรวจหาเชื้อ microfilaria ด้วยการทำฟิล์มโลหิตในเลือด
789 0634815 Mucin clot, other fluid NEC การตรวจหา mucin clot ในของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
790 0635001 Osmotic fragility, whole blood การตรวจหา osmotic fragility ในเลือด
791 0635401 Sedimentation rate, whole blood การตรวจหาอัตราการตกตะกอนในเลือด
792 0635601 Sucrose lysis, whole blood การตรวจหา sucrose lysis ในเลือด
793 0635801 Sulfhemoglobin, whole blood การตรวจหา sulfhemoglobin ในเลือด
794 0636001 Unstable hemoglobin, whole blood การตรวจหา unstable hemoglobin ในเลือด
795 0636201 Viscosity, whole blood การตรวจหาความหนืดในเลือด
796 0636202 Viscosity, serum/plasma การตรวจหาความหนืดในซีรั่ม / พลาสม่า
797 0640202 Factor II activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor II ในพลาสม่า
798 0640402 Factor II antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor II antigen ในพลาสม่า
799 0640602 Factor V activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor V ในพลาสม่า
800 0640802 Factor V antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor V antigen ในพลาสม่า
801 0641202 Factor VII activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor VII ในพลาสม่า
802 0641402 Factor VII antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor VII antigen ในพลาสม่า
803 0642202 Factor VIII activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor VIII ในพลาสม่า
804 0642402 Factor VIII Antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor VIII Antigen ในพลาสม่า
805 0642602 Factor VIII antibody, serum/plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor VIII ในซีรั่ม / พลาสม่า
806 0642802 Factor VIII multimer assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor VIII multimer ในพลาสม่า
807 0642818 Factor VIII multimer assay, platelets การตรวจวิเคราะห์หา factor VIII multimer ในเกล็ดเลือด
808 0643202 Factor IX activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor IX ในพลาสม่า
809 0643402 Factor IX antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor IX antigen ในพลาสม่า
810 0643602 Factor X activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor X ในพลาสม่า
811 0643802 Factor X antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor X antigen ในพลาสม่า
812 0644202 Factor XI activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor XI ในพลาสม่า
813 0644402 Factor XI antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor XI ในพลาสม่า
814 0644602 Factor XII activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor XII ในพลาสม่า
815 0644802 Factor XII antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor XII antigen ในพลาสม่า
816 0645202 Factor XIII activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ factor XIII ในพลาสม่า
817 0645402 Factor XIII antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor XIII antigen ในพลาสม่า
818 0646202 Fitzgerald factor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา Fitzgerald factor ในพลาสม่า
819 0646402 Fletcher factor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา Fletcher factor พลาสม่า
820 0646602 Ristocetin cofactor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา Ristocetin cofactor ในพลาสม่า
821 0649002 Coagulation factor assay NEC, plasma การตรวจวิเคราะห์หา coagulation factor อื่นๆ มิได้จำแนก ในพลาสม่า
822 0650202 Factor II inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor II inhibitor ในพลาสม่า
823 0650402 Factor V inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor V inhibitor ในพลาสม่า
824 0650602 Factor VII inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor VII inhibitor ในพลาสม่า
825 0650802 Factor VIII inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor VIII inhibitor ในพลาสม่า
826 0651202 Factor IX inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor IX inhibitor ในพลาสม่า
827 0651402 Factor X inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor X inhibitor ในพลาสม่า
828 0651602 Factor XI inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor XI inhibitor ในพลาสม่า
829 0651802 Factor XII inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor XII inhibitor ในพลาสม่า
830 0652202 Factor XIII inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา factor XIII inhibitor ในพลาสม่า
831 0659002 Coagulation factor inhibitor assay NEC, plasma การตรวจวิเคราะห์หา coagulation factor inhibitor อื่นๆ มิได้จำแนก ในพลาสม่า
832 0660202 Alpha-2 antiplasmin activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมีของ alpha-2 antiplasmin ในพลาสม่า
833 0660402 Alpha-2 antiplasmin antigen, plasma การตรวจหา alpha-2 antiplasmin antigen ในพลาสม่า
834 0660602 Antithrombin III activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ antithrombin III ในพลาสม่า
835 0660802 Antithrombin III antigen, plasma การตรวจหา antithrombin III antigen ในพลาสม่า
836 0661001 Bleeding time, whole blood การตรวจหาระยะเวลาที่ใช้ในการหยุดเลือดของเส้นเลือดในเลือด
837 0661201 Clot lysis time, whole blood การตรวจหาระยะเวลาลิ่มเลือดสลายตัวในเลือด
838 0661202 Clot lysis time, plasma การตรวจหาระยะเวลาลิ่มเลือดสลายตัวในพลาสม่า
839 0661401 Clot retraction, whole blood การตรวจหาระยะเวลาลิ่มเลือดหดตัวในเลือด
840 0661601 Clotting time, whole blood การตรวจหาระยะเวลาลิ่มเลือดเกาะตัวเป็นก้อนในเลือด
841 0661602 Clotting time, plasma การตรวจหาระยะเวลาลิ่มเลือดเกาะตัวเป็นก้อน ในพลาสม่า
842 0661802 Dilute Russell viper venom time, plasma การตรวจหาระยะเวลาเวลาในการเจือจางของพิษงูแมวเซา ในพลาสม่า
843 0662002 Fibrin D-dimer assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา fibrin D-dimer ในซีรั่ม / พลาสม่า
844 0662003 Fibrin D-dimer assay, urine การตรวจวิเคราะห์หา fibrin D-dimer ในปัสสาวะ
845 0662015 Fibrin D-dimer assay, other fluid NEC การตรวจวิเคราะห์หา fibrin D-dimer ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
846 0662202 Fibrin degradation products, serum/plasma การตรวจหาผลิตภัณฑ์ย่อยสลายไฟบริน ในซีรั่ม / พลาสม่า
847 0662203 Fibrin degradation products, urine การตรวจหาผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายไฟบริน ในปัสสาวะ
848 0662215 Fibrin degradation products, other fluid NEC การตรวจหาผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายไฟบริน ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
849 0662402 Fibrinogen, plasma การตรวจหา fibrinogen ในพลาสม่า
850 0662602 Heparin assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา heparin ในพลาสม่า
851 0662802 Heparin cofactor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา heparin cofactor ในพลาสม่า
852 0663002 Heparin neutralization assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา heparin neutralization ในพลาสม่า
853 0663201 Partial thromboplastin time, whole blood การตรวจหา partial thromboplastin time ในเลือด
854 0663202 Partial thromboplastin time, plasma การตรวจหา partial thromboplastin time ในพลาสม่า
855 0663402 Plasmin assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา plasmin ในพลาสม่า
856 0663602 Plasmin inhibitor assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา plasmin inhibitor ในพลาสม่า
857 0663802 Plasminogen activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมีของ plasminogen ในพลาสม่า
858 0664002 Plasminogen antivator, plasma การตรวจหา plasminogen antivator ในพลาสม่า
859 0664202 Plasminogen antivator inhibitor, plasma การตรวจหา plasminogen antivator inhibitor ในพลาสม่า
860 0664401 Platelet aggregation test, whole blood การทดสอบการรวมตัวของเกล็ดเลือดในเลือด
861 0664402 Platelet aggregation test, plasma การทดสอบการรวมตัวของเกล็ดเลือดในพลาสม่า
862 0664602 Platelet factor 3 assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา platelet factor 3 ในพลาสม่า
863 0664802 Platelet factor 4 assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา platelet factor 4 ในพลาสม่า
864 0665002 Platelet neutralization assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา platelet neutralization ในพลาสม่า
865 0665202 Platelet secretion study, plasma การศึกษาการหลั่งของเกล็ดเลือดในพลาสม่า
866 0666202 Protein C activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ protein C ในพลาสม่า
867 0666402 Protein C antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา protein C antigen ในพลาสม่า
868 0666602 Protein S activity, plasma การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ protein S ในพลาสม่า
869 0666802 Protein S antigen assay, plasma การตรวจวิเคราะห์หา protein S antigen ในพลาสม่า
870 0667201 Prothrombin time, whole blood การตรวจหา prothrombin time ในเลือด
871 0667202 Prothrombin time, plasma การตรวจหา prothrombin time ในพลาสม่า
872 0667402 Reptilase time, plasma การตรวจหา Reptilase time ในพลาสม่า
873 0667602 Thrombin time, plasma การตรวจหา Thrombin time ในพลาสม่า
874 0670201 HLA A-B-C typing, whole blood การตรวจ HLA A-B-C typing ในเลือด
875 0670216 HLA A-B-C typing, WBC การตรวจ HLA A-B-C typing ในเม็ดเลือดขาว
876 0670250 HLA A-B-C typing, tissue NEC การตรวจ HLA A-B-C typing ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
877 0670401 HLA-B27 typing, whole blood การตรวจ HLA-B27 typing ในเลือด
878 0670416 HLA-B27 typing, WBC การตรวจ HLA-B27 typing ในเม็ดเลือดขาว
879 0670601 HLA-DR typing, whole blood การตรวจ HLA-DR typing ในเลือด
880 0670602 HLA-DR typing, serum/plasma การตรวจ HLA-DR typing ในเซรั่ม / พลาสม่า
881 0670616 HLA-DR typing, WBC การตรวจ HLA-DR typing ในเม็ดเลือดขาว
882 0670650 HLA-DR typing, tissue NEC การตรวจ HLA-DR typing ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
883 0670801 HLA-DQ typing, whole blood การตรวจ HLA-DQ typing ในเลือด
884 0670802 HLA-DQ typing, serum/plasma การตรวจ HLA-DQ typing ในเซรั่ม, พลาสม่า
885 0670816 HLA-DQ typing, WBC การตรวจ HLA-DQ typing ในเม็ดเลือดขาว
886 0670850 HLA-DQ typing, tissue NEC การตรวจ HLA-DQ typing ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
887 0671201 Histocompatibility crossmatch, whole blood การตรวจ histocompatibility crossmatch ในเลือด
888 0671202 Histocompatibility crossmatch, serum/plasma การตรวจ histocompatibility crossmatch ในซีรั่ม / พลาสม่า
889 0671216 Histocompatibility crossmatch, WBC การตรวจ histocompatibility crossmatch ในเม็ดเลือดขาว
890 0671250 Histocompatibility crossmatch, tissue การตรวจ histocompatibility crossmatch ในเนื้อเยื่อ
891 0671602 Histocompatibility antibody screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา histocompatibility antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
892 0680202 Blood group typing - ABO (reverse), serum/plasma การตรวจหมู่เลือด ABO (reverse) ในซีรั่ม / พลาสม่า
893 0680217 Blood group typing - ABO (forward), RBC การตรวจหมู่เลือด ABO (forward) ในเม็ดเลือดแดง
894 0680417 Blood group typing - Rh Phenotype, RBC การตรวจหมู่เลือด Rh Phenotype ในเม็ดเลือดแดง
895 0680617 Blood group typing - Rh(D), RBC การตรวจหมู่เลือด Rh(D), RBC ในเม็ดเลือดแดง
896 0680817 Blood group typing - RBC antigens other than ABO and Rh, RBC การจัดหมู่เลือด RBC antigens อื่น ๆ มากกว่า ABO และ Rh ในเม็ดเลือดแดง
897 0681017 Antiglobulin test - direct, serum/plasma การทดสอบ Antiglobulin โดยตรงในซีรั่ม / พลาสม่า
898 0681202 Antiglobulin test - indirect, serum/plasma การทดสอบ Antiglobulin ทางอ้อมในซีรั่ม / พลาสม่า
899 0681402 Antibody detection (screen), serum/plasma การตรวจหาแอนติบอดี (คัดกรอง) ในซีรั่ม / พลาสม่า
900 0681602 Antibody identification, serum/plasma การระบุแอนติบอดีในซีรั่ม / พลาสม่า
901 0681802 Antibody titration (per antigen), serum/plasma การตรวจหาความเข้มข้นของแอนติบอดี (ต่อแอนติเจน) ในซีรั่ม / พลาสม่า
902 0682017 Antibody elution, RBC การตรวจการชะของแอนติบอดีในเม็ดเลือดแดง
903 0682202 Antibody absorption, serum/plasma การตรวจการการดูดซึมของแอนติบอดี ในซีรั่ม / พลาสม่า
904 0682217 Antibody absorption, RBC การตรวจการการดูดซึมของแอนติบอดี ในเม็ดเลือดแดง
905 0682417 Pre-warm technique, RBC เทคนิค Pre-warm ในเม็ดเลือดแดง
906 0682617 Treatment of cells with enzyme, RBC การบำบัดเซลล์ด้วยเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดง
907 0683201 Crossmatch - full, each unit of blood Crossmatch – เต็ม ในแต่ละหน่วยของเลือด
908 0683401 Crossmatch - immediate spin, each unit of blood Crossmatch – สปินทันที ในแต่ละหน่วยของเลือด
909 0684202 Cold agglutinin titer, serum/plasma Cold agglutinin titer ในเซรั่ม / พลาสม่า
910 0684402 Autohemolysis studies, serum/plasm การศึกษา Autohemolysis ในซีรั่ม / พลาสมา
911 0684417 Autohemolysis studies, RBC การศึกษา autohemolysis ในเม็ดเลือดแดง
912 0684601 Hemolysin detection, whole blood การตรวจหา hemolysin ในเลือด
913 0687200 Transfusion reaction investigation การตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองจากการให้เลือด
914 0690200 Cryoprecipitate preparation, each unit การเตรียม cryoprecipitate ในแต่ละหน่วย
915 0690400 Cryoprecipitate thawing, each unit การละลาย cryoprecipitate ในแต่ละหน่วย
916 0690600 Cryoprecipitate pooling, final pool (regardless of number of original units) การรวม cryoprecipitate รวมครั้งสุดท้าย (ไม่คำนึงถึงจำนวนของหน่วยเดิม)
917 0691200 Frozen plasma preparation, each unit การเตรียมพลาสมาแช่แข็งในแต่ละหน่วย
918 0691400 Frozen plasma thawing, each unit การละลายพลาสมาแช่แข็งในแต่ละหน่วย
919 0692200 Frozen blood (RBC or whole blood) freezing, each unit การแช่แข็งเลือดที่ถูกแช่แข็ง (เม็ดเลือดแดง หรือเลือด) ในแต่ละหน่วย
920 0692400 Frozen blood (RBC or whole blood) thawing, each unit การละลายเลือดที่ถูกแช่แข็ง (เม็ดเลือดแดง หรือเลือด) ในแต่ละหน่วย
921 0693200 Packed RBC preparation, each unit การเตรียมเม็ดเลือดแดงบรรจุถุงในแต่ละหน่วย
922 0693400 Washing RBC (for transfusion), each unit การล้างเม็ดเลือดแดง (สำหรับการถ่ายเลือด) ในแต่ละหน่วย
923 0693600 Filtering RBC (for transfusion), each unit การกรอง เม็ดเลือดแดง (สำหรับการถ่าย) ในแต่ละหน่วย
924 0694000 Platelet concentrate preparation, each unit การเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นในแต่ละหน่วย
925 0694200 Platelet concentrate pooling, final pool (regardless of number of original units) การรวมเกล็ดเลือดเข​​้มข้น รวมครั้งสุดท้าย (ไม่คำนึงถึงจำนวนของหน่วยเดิม)
926 0694400 Washing platelet (for infusion), each unit การล้างเกล็ดเลือด (สำหรับฉีด) ในแต่ละหน่วย
927 0694600 Filtering platelet (for infusion), each unit การกรองเกล็ดเลือด (สำหรับฉีด) ในแต่ละหน่วย
928 0694800 Platelet rich plasma preparation, each unit การเตรียมพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดมากในแต่ละหน่วย
929 0695200 Irradiation of blood products, each unit การฉายรังสีผลิตภัณฑ์เลือดในแต่ละหน่วย
930 0695400 Separation of blood unit into aliquots, each (aliquoted) unit การแยกเลือดแต่ละหน่วยให้ลงตัว ในแต่ละหน่วย
931 0695600 Reconstitution of blood unit [e.g. adding plasma to RBC], each unit Reconstitution ของเลือดหน่วย [เช่น เพิ่มพลาสม่าเพื่อ RBC] แต่ละหน่วย
932 0695800 Reconstitution of fractionated products, each unit/vial Reconstitution ผลิตภัณฑ์ fractionated แต่ละหน่วย / ขวดเล็ก
933 0696000 Pooling of blood products NEC, final pool (regardless of number of orginal units) การรวมกันของผลิตภัณฑ์เลือด มิได้จำแนกที่ใด รวมครั้งสุดท้าย (ไม่คำนึงถึงจำนวนของหน่วยเดิม)
934 0697219 Stem cell culture (per harvest), stem cells การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด (ต่อการเก็บเกี่ยว) เซลล์ต้นกำเนิด
935 0697227 Stem cell culture (per harvest), bone marrow การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด (ต่อการเก็บเกี่ยว) ไขกระดูก
936 0697419 Stem cell processing for cryopreservation (per harvest), bone marrow การประมวลผลสำหรับการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด (ต่อการเก็บเกี่ยว) ไขกระดูก
937 0698227 Bone marrow processing for transplant (per harvest), bone marrow กระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูก (ต่อการเก็บเกี่ยว) ไขกระดูก
938 0698427 Bone marrow processing for cryopreservation (per harvest), bone marrow กระบวนการเก็บรักษาไขกระดูกแช่เย็น (ต่อการเก็บเกี่ยว) ไขกระดูก
939 0698600 Preparation and handling of single donor apheresis products จัดเตรียมและการจัดการผลผลิต apheresis ผู้บริจาคเพียงครั้งเดียว
940 0700202 Allergen specific IgE antibody test, serum/plasma การทดสอบ allergen specific IgE antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
941 0700402 Antigen capture assay NOS, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา antigen capture อื่นๆ มิได้ระบุ ในซีรั่ม / พลาสม่า
942 0700602 Anti-streptolysin O titer, serum/plasma การตรวจหา anti-streptolysin O titer ในซีรั่ม / พลาสม่า
943 0700850 Cell marker studies, tissue NEC การศึกษา cell marker ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
944 0701002 Cytokine assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา cytokine ในซีรั่ม / พลาสม่า
945 0701202 Cytotoxic assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา cytotoxic ในซีรั่ม / พลาสม่า
946 0701402 Febrile agglutination, serum/plasma การตรวจหา febrile agglutination ในซีรั่ม / พลาสม่า
947 0701602 Heterophile antibody, serum/plasma การตรวจหา Heterophile antibody ในเซรั่ม / พลาสม่า
948 0701802 Immune complex assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา Immune complex ในซีรั่ม / พลาสม่า
949 0702002 Kappa and lambda light chains, serum/plasma การตรวจหา Kappa light chains และ lambda light chains ในซีรั่ม / พลาสม่า
950 0702003 Kappa and lambda light chains, urine การตรวจหา Kappa light chains และ lambda light chains ในปัสสาวะ
951 0702016 Kappa and lambda light chains, WBC การตรวจหา Kappa light chains และ lambda light chains ในเม็ดเลือดขาว
952 0702050 Kappa and lambda light chains, tissue NEC การตรวจหา Kappa light chains และ lambda light chains ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
953 0702201 Leukocyte chemotactic activity, whole blood การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ Leukocyte chemotactic ในเลือด
954 0702401 Leukocyte phagocytic activity, whole blood การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ Leukocyte phagocytic ในเลือด
955 0702616 Leukocyte phenotyping, WBC การตรวจ leukocyte phenotyping ในเม็ดเลือดขาว
956 0702801 Lymphocyte B-cell evaluation, whole blood การตรวจประเมิน lymphocyte B – cell ในเลือด
957 0703001 Lymphocyte T-cell evaluation, whole blood การตรวจประเมิน lymphocyte T-cell ในเลือด
958 0703002 Lymphocyte stimulation studies, serum/plasma การศึกษาการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในเซรั่ม / พลาสม่า
959 0703216 Lymphocyte stimulation studies, WBC การศึกษาการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในเม็ดเลือดขาว
960 0703401 Lymphocyte surface immunoglobulins, whole blood การตรวจหา lymphocyte surface immunoglobulins ในเลือด
961 0703601 Lymphocyte transformation assay NOS, whole blood การตรวจวิเคราะห์หา lymphocyte transformation อื่นๆ มิได้ระบุ ในเลือด
962 0703801 Lymphocyte transformation assay with mitogen culture, whole blood การตรวจวิเคราะห์หา lymphocyte transformation ร่วมกับการเพาะเลี้ยง mitogen ในเลือด
963 0704002 Lymphokine assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา lymphokine ในซีรั่ม / พลาสม่า
964 0704201 Mixed lymphocyte culture assay, whole blood การตรวจวิเคราะห์หา mixed lymphocyte culture ในเลือด
965 0704401 Mononuclear cell assay, whole blood การตรวจวิเคราะห์หา mononuclear cell ในเลือด
966 0704602 Natural killer cell assay, serum/plasma การตรวจวิเคราะห์หา natural killer cell ในซีรั่ม / พลาสม่า
967 0704802 Nitroblue tetrazolium test, serum/plasma การทดสอบ nitroblue tetrazolium ในซี​​รั่ม / พลาสม่า
968 0705001 Platelet associated immunoglobulins, whole blood การตรวจหา platelet associated immunoglobulins ในเลือด
969 0705002 Platelet associated immunoglobulins, serum/plasma การตรวจหา platelet associated immunoglobulins ในซีรั่ม / พลาสม่า
970 0705602 Rheumatoid factor, serum/plasma การตรวจหา rheumatoid factor ในซีรั่ม / พลาสม่า
971 0705615 Rheumatoid factor, other fluid NEC การตรวจหา rheumatoid factor ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
972 0710202 Acetylcholine receptor antibody, serum/plasma การตรวจหา acetylcholine receptor antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
973 0710302 Adrenal cortex antibody, serum/plasma การตรวจหา adrenal cortex antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
974 0710402 Antinuclear antibody, serum/plasma การตรวจหา antinuclear antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
975 0710415 Antinuclear antibody, other fluid NEC การตรวจหา antinuclear antibody ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
976 0710702 Cancer antigen 125, serum/plasma การตรวจหา cancer antigen 125 ในซีรั่ม / พลาสม่า
977 0710750 Cancer antigen 125, tissue NEC การตรวจหา cancer antigen 125 ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
978 0710802 Cancer antigen 15-3, serum/plasma การตรวจหา cancer antigen 15-3 ในซีรั่ม / พลาสม่า
979 0710902 Cancer antigen 19-9, serum/plasma การตรวจหา cancer antigen 19-9 ในซีรั่ม / พลาสม่า
980 0711002 Cancer antigen NEC, serum/plasma การตรวจหา cancer antigen อื่นๆ มิได้จำแนก ในซีรั่ม / พลาสม่า
981 0711202 Cardiolipin antibody, serum/plasma การตรวจหา cardiolipin antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
982 0711802 DNA antibody, serum/plasma การตรวจหา DNA antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
983 0712002 Extractable nuclear antibody NEC, serum/plasma การตรวจหา extractable nuclear antibody อื่นๆ มิได้จำแนก ในซีรั่ม / พลาสม่า
984 0712102 Glomerular basement membrane antibody, serum/plasma การตรวจหา glomerular basement membrane antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
985 0712202 Histone antibody, serum/plasma การตรวจหา Histone antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
986 0712302 HLA antibody, serum/plasma การตรวจหา HLA antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
987 0712303 HLA antibody, urine การตรวจหา HLA antibody ในปัสสาวะ
988 0712316 HLA antibody, WBC การตรวจหา HLA antibody ในเม็ดเลือดขาว
989 0712318 HLA antibody, platelets การตรวจหา HLA antibody ในเกล็ดเลือด
990 0712702 Insulin antibody, serum/plasma การตรวจหา insulin antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
991 0712802 Intrinsic factor antibody, serum/plasma การตรวจหา intrinsic factor antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
992 0712902 Jo-1 extractable nuclear antibody, serum/plasma การตรวจหา Jo-1 extractable nuclear antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
993 0713102 La (SSB) antibody, serum/plasma การตรวจหา La (SSB) antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
994 0713302 Lung basement membrane antibody, serum/plasma การตรวจหา lung basement membrane antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
995 0713402 Microsomal antibody, serum/plasma การตรวจหา microsomal antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
996 0713502 Mitochondrial antibody, serum/plasma การตรวจหา mitochondrial antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
997 0713602 Monocyte antibody, serum/plasma การตรวจหา monocyte antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
998 0713616 Monocyte antibody, WBC การตรวจหา monocyte antibody ในเม็ดเลือดขาว
999 0713627 Monocyte antibody, bone marrow การตรวจหา monocyte antibody ในไขกระดูก
1000 0713628 Monocyte antibody, lymph node การตรวจหา monocyte antibody ในต่อมน้ำเหลือง
1001 0713650 Monocyte antibody, tissue NEC การตรวจหา monocyte antibody ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1002 0713802 Mouse antibody, serum/plasma การตรวจหา mouse antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1003 0714202 Myelin basic protein antibody, serum/plasma การตรวจหา myelin basic protein antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1004 0714302 Myocardium antibody, serum/plasma การตรวจหา myocardium antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1005 0714402 Nerve/neuronal antibody, serum/plasma การตรวจหา nerve/neuronal antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1006 0714502 Neutrophil cytoplasmic antibody, serum/plasma การตรวจหา neutrophil cytoplasmic antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1007 0714602 OKT3 antibody, serum/plasma การตรวจหา OKT3 antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1008 0714702 Ovarian antibody, serum/plasma การตรวจหา ovarian antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1009 0714802 Pancreatic islet cell antibody, serum/plasma การตรวจหา pancreatic islet cell antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1010 0714902 Parietal cell antibody, serum/plasma การตรวจหา Parietal cell antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1011 0715102 Pemphigus/pemphigoid antibody, serum/plasma การตรวจหา Pemphigus/pemphigoid antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1012 0715301 Platelet antibody, whole blood การตรวจหา Platelet antibody ในเลือด
1013 0715302 Platelet antibody, serum/plasma การตรวจหา Platelet antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1014 0715502 Proliferating cell nuclear antibody, serum/plasma การตรวจหา Proliferating cell nuclear antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1015 0715702 Reticulin antibody, serum/plasma การตรวจหา Reticulin antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1016 0715802 Ribonucleoprotein extractable nuclear antibody, serum/plasma การตรวจหา Ribonucleoprotein extractable nuclear antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1017 0715902 Ro (SSA) antibody, serum/plasma การตรวจหา Ro (SSA) antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1018 0716102 Salivary gland antibody, serum/plasma การตรวจหา salivary gland antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1019 0716202 Scl 70 extractable nuclear antibody, serum/plasma การตรวจหา Scl 70 extractable nuclear antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1020 0716302 Skin antibody, serum/plasma การตรวจหา skin antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1021 0716402 Smith extractable nuclear antibody, serum/plasma การตรวจหา Smith extractable nuclear antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1022 0716502 Smooth muscle antibody, serum/plasma การตรวจหา smooth muscle antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1023 0716602 Sperm antibody, serum/plasma การตรวจหา sperm antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1024 0716702 Striated muscle antibody, serum/plasma การตรวจหา striated muscle antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1025 0717102 Thyroglobulin antibody, serum/plasma การตรวจหา thyroglobulin antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1026 0717128 Thyroglobulin antibody, lymph node การตรวจหา thyroglobulin antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1027 0717202 Thyroid stimulating hormone antibody, serum/plasma การตรวจหา thyroid stimulating hormone antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1028 0717302 Thyroid stimulating hormone receptor antibody, serum/plasma การตรวจหา thyroid stimulating hormone receptor antibody ในซีรั่ม / พลาสม่า
1029 0717502 Yo antibody การตรวจหา Yo antibody
1030 0719099 Tissue-specific antibody NEC, any specimen type การตรวจหา tissue-specific antibody อื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1031 0720299 Antibody test for legionella, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ Legionella ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1032 0720499 Antibody test for Lyme disease, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ Lyme disease ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1033 0720699 Antibody test for meningococcus, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ meningococcus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1034 0721297 Antibody test for treponema, any specimen type (VDRL) -
1035 0721298 Rapid plasma reagin, serum/plasma (RPR) -
1036 0721299 Antibody test for treponema, any specimen type (TPHA) การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ treponema ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1037 0725099 Antibody test for bacteria NEC, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1038 0726099 Antigen test for chlamydia, any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับ chlamydia ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1039 0727299 Antigen test for streptococcus A, any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับ streptococcus A ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1040 0727499 Antigen test for streptococcus B, any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับ streptococcus B ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1041 0729099 Antigen test for bacteria NEC, any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับแบคทีเรียอื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1042 0735099 Antibody test for fungus NEC, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับเชื้อราอื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1043 0739099 Antigen test for fungus NEC, any specimen type การทดสอบแอนติเจนสำหรับเชื้อราอื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1044 0740299 Antibody test for cytomegalovirus (CMV), any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ cytomegalovirus (CMV) ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1045 0740899 Antibody test for Epstein-Barr virus, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ Epstein-Barr virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1046 0741299 Antibody test for hepatitis A, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ hepatitis A ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1047 0741498 Antibody test for hepatitis B (anti HBc) -
1048 0741499 Antibody test for hepatitis B (surface), any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ hepatitis B (surface) ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1049 0741699 Antibody test for hepatitis C virus, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ hepatitis C virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1050 0741899 Antibody test for hepatitis virus NEC, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ hepatitis virus อื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1051 0742299 Antibody test for herpes simplex virus , any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ herpes simplex virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1052 0742499 Antibody test for influenza virus , any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ influenza virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1053 0742699 Antibody test for measles virus , any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ measles virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1054 0743299 Antibody test for human immunodeficiency virus (HIV) , any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ human immunodeficiency virus (HIV) ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1055 0743499 Antibody test for human T cell lymphotropic retrovirus, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ human T cell lymphotropic retrovirus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1056 0744299 Antibody test for rabies , any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ rabies ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1057 0744499 Antibody test for respiratory syncytial virus , any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ respiratory syncytial virus ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1058 0744699 Antibody test for rubella, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ rubella ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1059 0744799 HPV Antigen test -
1060 0744899 Antibody test for varicella zoster, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ varicella zoster ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1061 0745099 Antibody test for virus NEC, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับไวรัสอื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1062 0746299 Antigen test for hepatitis B (surface), any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับ hepatitis B (surface) ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1063 0749099 Antigen test for hepatitis virus NEC, any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับ hepatitis virus อื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1064 0749100 HIV DNA -
1065 0749101 HSV DNA -
1066 0749102 Dengue RNA -
1067 0749103 HCV RNA test -
1068 0749110 Molecular test for T. Vaginalis -
1069 0749111 Molecular test for CT/NG -
1070 0749112 Molecular test for H. ducreyi -
1071 0749200 Dengue NS1 antigen -
1072 0749201 Dengue Ig G -
1073 0749202 Dengue Ig M -
1074 0749300 HIV viral load -
1075 0749301 CMV viral load -
1076 0749302 HCV viral load -
1077 0749303 HBV viral load -
1078 0750299 Antibody test for toxoplasmosis, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ toxoplasmosis ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1079 0755099 Antibody test for parasite NEC, any specimen type การทดสอบแอนติบอดี สำหรับ parasite อื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1080 0759099 Antigen test for parasite NEC, any specimen type การทดสอบแอนติเจน สำหรับ parasite อื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1081 0760201 Bacterial culture, whole blood การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือด
1082 0760203 Bacterial culture, urine การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
1083 0760204 Bacterial culture, CSF การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในน้ำไขสันหลัง
1084 0760209 Bacterial culture, sputum การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเสมหะ
1085 0760210 Bacterial culture, synovial fluid การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในของเหลวจากข้อ
1086 0760211 Bacterial culture, effluents การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในของเสียที่ถูกปล่อยออกมา
1087 0760215 Bacterial culture, other fluid NEC การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1088 0760227 Bacterial culture, bone marrow การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในไขกระดูก
1089 0760250 Bacterial culture, tissue NEC การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1090 0760251 Bacterial culture, genital (swab) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากอวัยวะเพศ
1091 0760252 Bacterial culture, ear/eye/mouth (swab) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจาก หู / ตา / ปาก
1092 0760253 Bacterial culture, superficial wound (swab) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากแผลตื้นๆ
1093 0760254 Bacterial culture, deep wound (swab) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากบาดแผลลึก
1094 0760255 Bacterial culture, nose (swab) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากจมูก
1095 0760256 Bacterial culture, throat (swab) การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากคอ
1096 0760266 Bacterial culture, stool การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ
1097 0760269 Bacterial culture, food การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
1098 0760273 Bacterial culture, foreign body NEC การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ มิได้จำแนก
1099 0760283 Bacterial culture, water การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในน้ำ
1100 0760284 Bacterial culture, environmental sample การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
1101 0760290 Bacterial culture, specimen type NEC การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1102 0770299 Chlamydial culture, any specimen type การเพาะเลี้ยงเชื้อ chlamydial ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1103 0771299 Fungal culture, any specimen type การเพาะเลี้ยงเชื้อราในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1104 0772209 Mycobacteria culture, sputum การเพาะเลี้ยงเชื้อ mycobacteria ในเสมหะ
1105 0772290 Mycobacteria culture, specimen type NEC การเพาะเลี้ยงเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1106 0773299 Mycoplasma culture, any specimen type การเพาะเลี้ยงเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1107 0774299 Parasite culture, any specimen type การเพาะเลี้ยงเชื้อปรสิตในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1108 0775299 Viral culture, any specimen type การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1109 0780201 Bacterial identification, whole blood การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในเลือด
1110 0780203 Bacterial identification, urine การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
1111 0780204 Bacterial identification, CSF การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในน้ำไขสันหลัง
1112 0780209 Bacterial identification, sputum การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในเสมหะ
1113 0780210 Bacterial identification, synovial fluid การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในของเหลวจากข้อ
1114 0780211 Bacterial identification, effluents การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในของเสียที่ปล่อยออกจากร่างกาย
1115 0780215 Bacterial identification, other fluid NEC การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1116 0780227 Bacterial identification, bone marrow การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในไขกระดูก
1117 0780250 Bacterial identification, tissue NEC การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1118 0780251 Bacterial identification, genital (swab) การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากอวัยวะเพศ
1119 0780252 Bacterial identification, ear/eye/mouth (swab) การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากหู / ตา / ปาก
1120 0780253 Bacterial identification, superficial wound (swab) การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากแผลตื้นๆ
1121 0780254 Bacterial identification, deep wound (swab) การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากแผลลึก
1122 0780255 Bacterial identification, nose (swab) การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากจมูก
1123 0780256 Bacterial identification, throat (swab) การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากภายในลำคอ
1124 0780257 Bacterial identification, urethra (swab) -
1125 0780266 Bacterial identification, stool การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ
1126 0780269 Bacterial identification, food การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
1127 0780270 Bacterial identification, isolate การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1128 0780273 Bacterial identification, foreign body NEC การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแปลกปลอมจากร่างกายอื่นๆ มิได้จำแนก
1129 0780283 Bacterial identification, water การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในน้ำ
1130 0780284 Bacterial identification, environmental sample การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
1131 0780290 Bacterial identification, specimen type NEC การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1132 0790299 Chlamydial identification, any specimen type การตรวจระบุเชื้อ chlamydial ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1133 0791270 Fungal identification, isolate การตรวจระบุเชื้อราในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1134 0791290 Fungal identification, specimen type NEC การตรวจระบุเชื้อราในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1135 0792270 Mycobacteria identification, isolate การตรวจระบุเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1136 0792290 Mycobacteria identification, specimen type NEC การตรวจระบุเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1137 0793299 Mycoplasma identification, any specimen type การตรวจระบุเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1138 0794298 Parasite identification, vagianal (swab) -
1139 0794299 Parasite identification, any specimen type การตรวจระบุ เชื้อปรสิต ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1140 0795299 Viral identification, any specimen type การตรวจระบุเชื้อไวรัสในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1141 0800201 Bacterial susceptibility, whole blood การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในเลือด
1142 0800203 Bacterial susceptibility, urine การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ
1143 0800204 Bacterial susceptibility, CSF การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในน้ำไขสันหลัง
1144 0800209 Bacterial susceptibility, sputum การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในเสมหะ
1145 0800210 Bacterial susceptibility, synovial fluid การเพาะเลี้ยงเชื้อเชื้อแบคทีเรียในของเหลวจากข้อ
1146 0800211 Bacterial susceptibility, effluents การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในของเสียที่ปล่อยออกจากร่างกาย
1147 0800215 Bacterial susceptibility, other fluid NEC การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1148 0800227 Bacterial susceptibility, bone marrow การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในไขกระดูก
1149 0800250 Bacterial susceptibility, tissue NEC การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อเยื่อ อื่น ๆ มิได้จำแนก
1150 0800251 Bacterial susceptibility, genital (swab) การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากอวัยวะเพศ
1151 0800252 Bacterial susceptibility, ear/eye/mouth (swab) การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากหู / ตา / ปาก
1152 0800253 Bacterial susceptibility, superficial wound (swab) การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากแผลตื้นๆ
1153 0800254 Bacterial susceptibility, deep wound (swab) การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากแผลลึก
1154 0800255 Bacterial susceptibility, nose (swab) การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากจมูก
1155 0800256 Bacterial susceptibility, throat (swab) การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากภายในลำคอ
1156 0800266 Bacterial susceptibility, stool การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในอุจจาระ
1157 0800269 Bacterial susceptibility, food การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
1158 0800270 Bacterial susceptibility, isolate การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1159 0800273 Bacterial susceptibility, foreign body NEC การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแปลกปลอมจากร่างกายอื่นๆ มิได้จำแนก
1160 0800283 Bacterial susceptibility, water การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในน้ำ
1161 0800284 Bacterial susceptibility, environmental sample การตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
1162 0800290 Bacterial susceptibility, specimen type NEC การหาภูมิไวรับของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1163 0800300 Tuberculous susceptibility sputum -
1164 0810299 Chlamydial susceptibility, any specimen type การหาภูมิไวรับของเชื้อ chlamydial ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1165 0811270 Fungal susceptibility, isolate การหาภูมิไวรับของเชื้อราในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1166 0811290 fungal susceptibility, specimen type NEC การหาภูมิไวรับของเชื้อราในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1167 0812270 Mycobacteria susceptibility, isolate การหาภูมิไวรับของเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1168 0812290 Mycobacteria susceptibility, specimen type NEC การหาภูมิไวรับของเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1169 0813299 Mycoplasma susceptibility, any specimen type การหาภูมิไวรับของเชื้อ mycobacteria ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1170 0814299 Parasite susceptibility, any specimen type การหาภูมิไวรับของ parasite ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1171 0815299 Viral susceptibility any specimen type การหาภูมิไวรับของเชื้อไวรัสในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1172 0820299 Botulism toxin assay, any specimen type การวิเคราะห์หาพิษ botulism ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1173 0820699 Clostridium difficile toxin assay, any specimen type การวิเคราะห์หาพิษ Clostridium difficile ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1174 0821299 Diphteria/tetanus antitoxin assay, any specimen type การวิเคราะห์หาพิษ Diphteria/tetanus antitoxin ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1175 0821499 E.coli 0157 toxin assay, any specimen type การวิเคราะห์หาพิษ E.coli 0157 ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1176 0821699 Pertussis toxin assay, any specimen type การวิเคราะห์หาพิษ Pertussis ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1177 0829099 Toxin/anti-toxin assay NEC, any specimen type การวิเคราะห์หา Toxin/anti-toxin อื่นๆ มิได้จำแนก ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1178 0830251 Microscopic examination for vaginitis, genital (swab/smear) การตรวจโรคช่องคลอดอักเสบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายจากอวัยวะเพศ
1179 0830499 Microscopic examination for pneumocystis carinii, any specimen type การตรวจ pneumocystis carinii ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1180 0830699 Microscopic examination for parasite, any specimen type การตรวจเชื้อปรสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1181 0831099 Macroscopic examination for parasite, any specimen type การตรวจเชื้อปรสิตด้วยด้วยตาเปล่า ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1182 0831270 Microscopic examination for bacteria, isolate การตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1183 0831271 Microscopic examination for bacteria, slide/smear การตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายมากับแผ่นสไลด์
1184 0831290 Microscopic examination for bacteria, specimen type NEC (direct exam) การตรวจเชื้อแบคทีเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก (ตรวจสอบโดยตรง)
1185 0831470 Microscopic examination for organism NEC, isolate การตรวจสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มิได้จำแนก ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจที่ทำการแยกแล้ว
1186 0831471 Microscopic examination for organism NEC,slide/smear การตรวจสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มิได้จำแนก ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจที่ป้ายมากับแผ่นสไลด์
1187 0831490 Microscopic examination for organism NEC, specimen type NEC (direct exam) การตรวจสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มิได้จำแนก ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก (ตรวจสอบโดยตรง)
1188 0834266 Ova and parasites, stool การตรวจหาไข่และเชื้อปรสิตในอุจจาระ
1189 0834290 Ova and parasites, specimen type NEC การตรวจหาไข่และเชื้อปรสิตในสิ่งส่งตรวจชนิดอื่นๆ มิได้จำแนก
1190 0837699 Bacterial count, any specimen type การตรวจนับเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1191 0840202 Acetaminophen, serum/plasma การตรวจหายา acetaminophen ในซีรั่ม / พลาสม่า
1192 0840402 Amikacin, serum/plasma การตรวจหายา amikacin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1193 0840415 Amikacin, other fluid NEC การตรวจหายา amikacin ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1194 0840602 Carbamazepine, free, serum/plasma การตรวจหายา carbamazepine อิสระในซีรั่ม / พลาสม่า
1195 0840802 Carbamazepine, total, serum/plasma การตรวจหายา carbamazepine ทั้งหมดในซีรั่ม / พลาสม่า
1196 0841002 Chloramphenicol, serum/plasma การตรวจหายา chloramphenicol ในซีรั่ม / พลาสม่า
1197 0841201 Cyclosporine, whole blood การตรวจหายา cyclosporine ในเลือด
1198 0841202 Cyclosporine, serum/plasma การตรวจหายา cyclosporine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1199 0841402 Digitoxin, serum/plasma การตรวจหายา digitoxin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1200 0841602 Digoxin, serum/plasma การตรวจหายา digoxin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1201 0841615 Digoxin, other fluid NEC การตรวจหายา digoxin ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1202 0841650 Digoxin, tissue NEC การตรวจหายา digoxin ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนกยาดิจ๊อกซิน
1203 0841802 Disopyramide, serum/plasma การตรวจหายา disopyramide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1204 0842002 Ethosuximide, serum/plasma การตรวจหายา ethosuximide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1205 0842202 Gentamicin, serum/plasma การตรวจหายา gentamicin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1206 0842215 Gentamicin, other fluid NEC การตรวจหายา gentamicin ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1207 0842402 Kanamycin, serum/plasma การตรวจหายา kanamycin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1208 0842602 Lidocaine, serum/plasma การตรวจหายา lidocaine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1209 0842801 Lithium, whole blood การตรวจหายา lithium ในเลือด
1210 0842802 Lithium, serum/plasma การตรวจหายา lithium ในซีรั่ม / พลาสม่า
1211 0843002 Maprotiline, serum/plasma การตรวจหายา maprotiline ในซีรั่ม / พลาสม่า
1212 0843202 Mephenytoin, serum/plasma การตรวจหายา mephenytoin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1213 0843402 Methotrexate, serum/plasma การตรวจหายา methotrexate ในซีรั่ม / พลาสม่า
1214 0843602 Methsuximide, serum/plasma การตรวจหายา methsuximide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1215 0843802 N-acetyl procainamide, serum/plasma การตรวจหายา N-acetyl procainamide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1216 0844002 Netilmicin, serum/plasma การตรวจหายา netilmicin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1217 0844202 Phenobarbital, free, serum/plasma การตรวจหายา phenobarbital อิสระในซีรั่ม / พลาสม่า
1218 0844402 Phenobarbital, total, serum/plasma การตรวจหายา phenobarbital ทั้งหมดในซีรั่ม / พลาสม่า
1219 0844602 Phenytoin, free, serum/plasma การตรวจหายา phenytoin อิสระในซีรั่ม / พลาสม่า
1220 0844802 Phenytoin, total, serum/plasma การตรวจหายา phenytoin ทั้งหมดในซีรั่ม / พลาสม่า
1221 0845002 Primidone, serum/plasma การตรวจหายา primidone ในซีรั่ม / พลาสม่า
1222 0845202 Procainamide serum/plasma การตรวจหายา Procainamide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1223 0845402 Propranolol, serum/plasma การตรวจหายา propranolol ในซีรั่ม / พลาสม่า
1224 0845602 Quinidine, serum/plasma การตรวจหายา quinidine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1225 0845802 Salicylate, serum/plasma การตรวจหายา salicylate ในซีรั่ม / พลาสม่า
1226 0846002 Theophylline, serum/plasma การตรวจหายา theophylline ในซีรั่ม / พลาสม่า
1227 0846202 Tobramycin, serum/plasma การตรวจหายา tobramycin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1228 0846215 Tobramycin, other fluid NEC การตรวจหายา tobramycin ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1229 0846402 Valproate, free, serum/plasma การตรวจหายา valproate อิสระในซีรั่ม / พลาสม่า
1230 0846602 Valproate, total, serum/plasma การตรวจหายา valproate ทั้งหมดในซีรั่ม / พลาสม่า
1231 0846802 Vancomycin, serum/plasma การตรวจหายา vancomycin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1232 0846815 Vancomycin, other fluid NEC การตรวจหายา vancomycin ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1233 0849099 Therapeutic drug assay NEC, any specimen type การวิเคราะห์หายาที่ใช้ในการรักษาโรคอื่นๆ มิได้ระบุ จากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1234 0850201 Aluminum, whole blood การตรวจหาอลูมิเนียมในเลือด
1235 0850202 Aluminum, serum/plasma การตรวจหาอลูมิเนียมในซีรั่ม / พลาสม่า
1236 0850203 Aluminum, urine การตรวจหาอลูมิเนียมในปัสสาวะ
1237 0850215 Aluminum, other fluid NEC การตรวจหาอลูมิเนียมในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1238 0850401 Antimony, whole blood การตรวจหาพลวงในเลือด
1239 0850402 Antimony, serum/plasma การตรวจหาพลวงในซีรั่ม / พลาสม่า
1240 0850403 Antimony, urine การตรวจหาพลวงในปัสสาวะ
1241 0850601 Arsenic, whole blood การตรวจหา arsenic ในเลือด
1242 0850602 Arsenic, serum/plasma การตรวจหา arsenic ในซีรั่ม / พลาสม่า
1243 0850603 Arsenic, urine การตรวจหา arsenic ในปัสสาวะ
1244 0850615 Arsenic, other fluid NEC การตรวจหา arsenic ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1245 0850650 Arsenic, tissue NEC การตรวจหา arsenic ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1246 0850801 Boron, whole blood การตรวจหาโบรอนในเลือด
1247 0850802 Boron, serum/plasma การตรวจหาโบรอนในซีรั่ม / พลาสม่า
1248 0850815 Boron, other fluid NEC การตรวจหาโบรอนในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1249 0851002 Bromide, serum/plasma การตรวจหาโบรไมด์ในซีรั่ม / พลาสม่า
1250 0851003 Bromide, urine การตรวจหาโบรไมด์ในปัสสาวะ
1251 0851201 Cadmium, whole blood การตรวจหาแคดเมียมในเลือด
1252 0851203 Cadmium, urine การตรวจหาแคดเมียมในปัสสาวะ
1253 0851215 Cadmium, other fluid NEC การตรวจหาแคดเมียมในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1254 0851401 Cesium, whole blood การตรวจหาซีเซียมในเลือด
1255 0851402 Cesium, serum/plasma การตรวจหาซีเซียมในซีรั่ม / พลาสม่า
1256 0851403 Cesium, urine การตรวจหาซีเซียมในปัสสาวะ
1257 0851417 Cesium, RBC การตรวจหาซีเซียมในเม็ดเลือดแดง
1258 0851601 Gold, whole blood การตรวจหาทองคำในเลือด
1259 0851602 Gold, serum/plasma การตรวจหาทองคำในซีรั่ม / พลาสม่า
1260 0851603 Gold, urine การตรวจหาทองคำในปัสสาวะ
1261 0851615 Gold, other fluid NEC การตรวจหาทองคำในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1262 0851801 Lead, whole blood การตรวจหาตะกั่วในเลือด
1263 0851802 Lead, serum/plasma การตรวจหาตะกั่วในซีรั่ม / พลาสม่า
1264 0851803 Lead, urine การตรวจหาตะกั่วในปัสสาวะ
1265 0851815 Lead, other fluid NEC การตรวจหาตะกั่วในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1266 0851817 Lead, RBC การตรวจหาตะกั่วในเม็ดเลือดแดง
1267 0851850 Lead, tissue NEC การตรวจหาตะกั่วในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1268 0852001 Mercury, whole blood การตรวจหา mercury ในเลือด
1269 0852002 Mercury, serum/plasma การตรวจหา mercury ในเซรั่ม, พลาสม่า
1270 0852003 Mercury, urine การตรวจหา mercury ในปัสสาวะ
1271 0852015 Mercury, other fluid NEC การตรวจหา mercury ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1272 0852050 Mercury, tissue NEC การตรวจหา mercury ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1273 0852201 Silver, whole blood การตรวจหา silver ในเลือด
1274 0852202 Silver, serum/plasma การตรวจหา silver ในซีรั่ม / พลาสม่า
1275 0852203 Silver, urine การตรวจหา silver ในปัสสาวะ
1276 0852215 Silver, other fluid NEC การตรวจหา silver ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1277 0859099 Metal NEC, any specimen type การตรวจหาโลหะอื่นๆ มิได้จำแนก จากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1278 0860202 Alprazolam, serum/plasma การตรวจหา alprazolam ในซีรั่ม / พลาสม่า
1279 0860203 Alprazolam, urine การตรวจหา alprazolam ในปัสสาวะ
1280 0860402 Amiodarone, serum/plasma การตรวจหา amiodarone ในซีรั่ม / พลาสม่า
1281 0860601 Barbiturates, whole blood การตรวจหา barbiturates ในเลือด
1282 0860602 Barbiturates, serum/plasma การตรวจหา barbiturates ในซีรั่ม / พลาสม่า
1283 0860603 Barbiturates, urine การตรวจหา barbiturates ในปัสสาวะ
1284 0860615 Barbiturates, other fluid NEC การตรวจหา barbiturates ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1285 0860801 Benzodiapines, whole blood การตรวจหา benzodiapines ในเลือด
1286 0860802 Benzodiapines, serum/plasma การตรวจหา benzodiapines ในซีรั่ม / พลาสม่า
1287 0860803 Benzodiapines, urine การตรวจหา benzodiapines ในปัสสาวะ
1288 0860815 Benzodiapines, other fluid NEC การตรวจหา benzodiapines ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1289 0861002 Caffeine, serum/plasma การตรวจหาคาเฟอีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1290 0861003 Caffeine, urine การตรวจหาคาเฟอีนในปัสสาวะ
1291 0861202 Cannabis/cannabinoid, serum/plasma การตรวจหา cannabis/cannabinoid ในซีรั่ม / พลาสม่า
1292 0861203 Cannabis/cannabinoid, urine การตรวจหา cannabis/cannabinoid ในปัสสาวะ
1293 0861215 Cannabis/cannabinoid, other fluid NEC การตรวจหา cannabis/cannabinoid ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1294 0861403 Cocaine(metabolites), urine การตรวจหาโคเคน (ผลิตผลของกระบวนการสันดาป) ในปัสสาวะ
1295 0861415 Cocaine(metabolites), other fluid NEC การตรวจหาโคเคน (ผลิตผลของกระบวนการสันดาป) ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1296 0861602 Codeine, serum/plasma การตรวจหา codeine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1297 0861803 Codeine/morphine, urine การตรวจหา codeine/morphine ในปัสสาวะ
1298 0862002 Haloperidol, serum/plasma การตรวจหา haloperidol ในซีรั่ม / พลาสม่า
1299 0862203 Haloperidol, urine การตรวจหา haloperidol ในปัสสาวะ
1300 0862402 Ibuprofen, serum/plasma การตรวจหา ibuprofen ในซีรั่ม / พลาสม่า
1301 0862602 Lysergic acid diethylamide, serum/plasma การตรวจหา lysergic acid diethylamide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1302 0862603 Lysergic acid diethylamide, urine การตรวจหา lysergic acid diethylamide ในปัสสาวะ
1303 0862802 Meperidine, serum/plasma การตรวจหา meperidine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1304 0862803 Meperidine, urine การตรวจหา meperidine ในปัสสาวะ
1305 0863001 Methadone, whole blood การตรวจหา methadone ในเลือด
1306 0863002 Methadone, serum/plasma การตรวจหา methadone ในซีรั่ม / พลาสม่า
1307 0863003 Methadone, urine การตรวจหา methadone ในปัสสาวะ
1308 0863015 Methadone, other fluid NEC การตรวจหา methadone ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1309 0863202 Methaqualone, serum/plasma การตรวจหา methaqualone ในซีรั่ม / พลาสม่า
1310 0863203 Methaqualone, urine การตรวจหา methaqualone ในปัสสาวะ
1311 0863402 Methyprylon, serum/plasma การตรวจหา methyprylon ในซีรั่ม / พลาสม่า
1312 0863403 Methyprylon, urine การตรวจหา methyprylon ในปัสสาวะ
1313 0863602 Morphine, serum/plasma การตรวจหา มอร์ฟีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1314 0863603 Morphine, urine การตรวจหา มอร์ฟีนในปัสสาวะ
1315 0863802 Phencyclidine, serum/plasma การตรวจหา phencyclidine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1316 0863803 Phencyclidine, urine การตรวจหา phencyclidine ในปัสสาวะ
1317 0864001 Phenothiazine, whole blood การตรวจหา phenothiazine ในเลือด
1318 0864002 Phenothiazine, serum/plasma การตรวจหา phenothiazine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1319 0864003 Phenothiazine, urine การตรวจหา phenothiazine ในปัสสาวะ
1320 0864015 Phenothiazine, other fluid NEC การตรวจหา phenothiazine ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1321 0864202 Quinine, serum/plasma การตรวจหาควินินในซีรั่ม / พลาสม่า
1322 0864203 Quinine, urine การตรวจหาควินินในปัสสาวะ
1323 0864401 Tricyclic antidepressant, whole blood การตรวจหา tricyclic antidepressant ในเลือด
1324 0864402 Tricyclic antidepressant, serum/plasma การตรวจหา tricyclic antidepressant ในซีรั่ม / พลาสม่า
1325 0864403 Tricyclic antidepressant, urine การตรวจหา tricyclic antidepressant ในปัสสาวะ
1326 0864415 Tricyclic antidepressant, other fluid NEC การตรวจหา tricyclic antidepressant ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1327 0864602 Warfarin, serum/plasma การตรวจหา warfarin ในซีรั่ม / พลาสม่า
1328 0869099 Drug assay NEC, any specimen type การวิเคราะห์ตรวจหายาและสารเสพติดอื่นๆ มิได้ระบุ ในสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1329 0870202 Acetaminophen screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา acetaminophen ในซีรั่ม / พลาสม่า
1330 0870203 Acetaminophen screen, urine การตรวจคัดกรองหา acetaminophen ในปัสสาวะ
1331 0870215 Acetaminophen screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา acetaminophen ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1332 0870402 Amphetamine screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา amphetamine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1333 0870403 Amphetamine screen, urine การตรวจคัดกรองหา amphetamine ในปัสสาวะ
1334 0870415 Amphetamine screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา amphetamine ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1335 0870602 Barbiturates screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา barbiturates ในซีรั่ม / พลาสม่า
1336 0870603 Barbiturates screen, urine การตรวจคัดกรองหา barbiturates ในปัสสาวะ
1337 0870615 Barbiturates screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา barbiturates ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1338 0870802 Benzodiazepines screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา benzodiazepines ในซีรั่ม / พลาสม่า
1339 0870803 Benzodiazepines screen, urine การตรวจคัดกรองหา benzodiazepines ในปัสสาวะ
1340 0870815 Benzodiazepines screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา benzodiazepines ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1341 0871002 Cannabis/cannabinoid screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา cannabis/cannabinoid ในซีรั่ม / พลาสม่า
1342 0871003 Cannabis/cannabinoid screen, urine การตรวจคัดกรองหา cannabis/cannabinoid ในปัสสาวะ
1343 0871015 Cannabis/cannabinoid screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา cannabis/cannabinoid ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1344 0871203 Cocaine(metabolites) screen, urine การตรวจคัดกรองหาโคเคน (ผลิตผลของกระบวนการสันดาป) ในปัสสาวะ
1345 0871215 Cocaine(metabolites) screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหาโคเคน (ผลิตผลของกระบวนการสันดาป) ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1346 0871402 Lysergic acid diethylamide screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา lysergic acid diethylamide ในซีรั่ม / พลาสม่า
1347 0871403 Lysergic acid diethylamide screen, urine การตรวจคัดกรองหา lysergic acid diethylamide ในปัสสาวะ
1348 0871602 Morphine screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหามอร์ฟีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1349 0871603 Morphine screen, urine การตรวจคัดกรองหามอร์ฟีนในปัสสาวะ
1350 0871802 Opiate screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา opiate ในซีรั่ม / พลาสม่า
1351 0871803 Opiate screen, urine การตรวจคัดกรองหา opiate ในปัสสาวะ
1352 0871815 Opiate screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา Opiate ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1353 0872002 Phencyclidine screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา phencyclidine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1354 0872003 Phencyclidine screen, urine การตรวจคัดกรองหา phencyclidine ในปัสสาวะ
1355 0872202 Phenothiazine screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา phenothiazine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1356 0872203 Phenothiazine screen, urine การตรวจคัดกรองหา phenothiazine ในปัสสาวะ
1357 0872215 Phenothiazine screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา phenothiazine ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1358 0872402 Salicylate screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหาซาลิไซเลตในซีรั่ม / พลาสม่า
1359 0872403 Salicylate screen, urine การตรวจคัดกรองหาซาลิไซเลตในปัสสาวะ
1360 0872415 Salicylate screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหาซาลิไซเลตในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1361 0872602 Tricyclic antidepressants screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหา tricyclic antidepressants ในซีรั่ม / พลาสม่า
1362 0872603 Tricyclic antidepressants screen, urine การตรวจคัดกรองหา tricyclic antidepressants ในปัสสาวะ
1363 0872615 Tricyclic antidepressants screen, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหา tricyclic antidepressants ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1364 0878002 Drug screen NOS, single drug, serum/plasma การตรวจคัดกรองหายาอื่นๆ มิได้ระบุ ตัวเดียว ในพลาสม่า
1365 0878003 Drug screen NOS, single drug, urine การตรวจคัดกรองหายาอื่นๆ มิได้ระบุ ตัวเดียว ในปัสสาวะ
1366 0878015 Drug screen NOS, single drug, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหายาอื่นๆ มิได้ระบุ ตัวเดียว ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1367 0878202 Drug screen NOS, single drug, serum/plasma การตรวจคัดกรองหายาอื่นๆ มิได้ระบุ ตัวเดียว ในเซรั่ม / พลาสม่า
1368 0878203 Drug screen NOS, multiple drugs, urine การตรวจคัดกรองหายาอื่นๆ มิได้ระบุ หลายตัว ในปัสสาวะ
1369 0878215 Drug screen NOS, multiple drugs, other fluid NEC การตรวจคัดกรองหายาและสารเสพติดอื่นๆ มิได้ระบุ หลายตัว ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1370 0880201 Acetaldehyde, whole blood การตรวจหา acetaldehyde ในเลือด
1371 0880202 Acetaldehyde, serum/plasma การตรวจหา acetaldehyde ในซีรั่ม / พลาสม่า
1372 0880401 Acetone, whole blood การตรวจหา acetone ในเลือด
1373 0880402 Acetone, serum/plasma การตรวจหา acetone ในซีรั่ม / พลาสม่า
1374 0880415 Acetone, other fluid NEC การตรวจหา acetone ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1375 0880601 Alcohol panel NOS, whole blood การตรวจหา alcohol panel อื่นๆ มิได้ระบุ ในเลือด
1376 0880602 Alcohol panel NOS, serum/plasma การตรวจหา alcohol panel อื่นๆ มิได้ระบุในซีรั่ม / พลาสม่า
1377 0880615 Alcohol panel NOS, other fluid NEC การตรวจหา alcohol panel อื่นๆ มิได้ระบุ ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1378 0880802 Benzene, qualitative, serum/plasma การตรวจหาคุณภาพสารเบนซีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1379 0881002 Benzene, serum/plasma การตรวจหาสารเบนซีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1380 0881201 Carbon tetrachloride, whole blood การตรวจหา carbon tetrachloride ในเลือด
1381 0881202 Carbon tetrachloride, serum/plasma การตรวจหา carbon tetrachloride ในซีรั่ม / พลาสม่า
1382 0881203 Carbon tetrachloride, urine การตรวจหา carbon tetrachloride ในปัสสาวะ
1383 0881215 Carbon tetrachloride, other fluid NEC การตรวจหา carbon tetrachloride ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1384 0881402 Chloral hydrate, serum/plasma การตรวจหา chloral hydrate ในซีรั่ม / พลาสม่า
1385 0881403 Chloral hydrate, urine การตรวจหา chloral hydrate ในปัสสาวะ
1386 0881415 Chloral hydrate, other fluid NEC การตรวจหา chloral hydrate ในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1387 0881601 Ethanol, whole blood การตรวจหาเอทานอลในเลือด
1388 0881602 Ethanol, serum/plasma การตรวจหาเอทานอลในซีรั่ม / พลาสม่า
1389 0881603 Ethanol, urine การตรวจหาเอทานอลในปัสสาวะ
1390 0881615 Ethanol, other fluid NEC การตรวจหาเอทานอลในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1391 0881801 Ethylene glycol, whole blood การตรวจหาเอทิลีนไกลคอลในเลือด
1392 0881802 Ethylene glycol, serum/plasma การตรวจหาเอทิลีนไกลคอลในซีรั่ม / พลาสม่า
1393 0881815 Ethylene glycol, other fluid NEC การตรวจหาเอทิลีนไกลคอลในของเหลวอื่น ๆ มิได้จำแนก
1394 0882001 Formaldehyde, whole blood การตรวจหา formaldehyde ในเลือด
1395 0882002 Formaldehyde, serum/plasma การตรวจหา formaldehyde ในซีรั่ม / พลาสม่า
1396 0882003 Formaldehyde, urine การตรวจหา formaldehyde ในปัสสาวะ
1397 0882015 Formaldehyde, other fluid NEC การตรวจหา formaldehyde ในของเหลวอื่นๆ มิได้จำแนก
1398 0882201 Isopropanol, whole blood การตรวจหาไอโซโพรพานอลในเลือด
1399 0882202 Isopropanol, serum/plasma การตรวจหาไอโซโพรพานอลในซีรั่ม / พลาสม่า
1400 0882215 Isopropanol, other fluid NEC การตรวจหาไอโซโพรพานอลในของเหลว อื่น ๆ มิได้จำแนก
1401 0882402 Methanol, qualitative, serum/plasma การตรวจหาคุณภาพเมทานอลในซีรั่ม / พลาสม่า
1402 0882403 Methanol, qualitative, urine การตรวจหาคุณภาพเมทานอลในปัสสาวะ
1403 0882602 Methanol, serum/plasma การตรวจหาเมธานอลในซีรั่ม / พลาสม่า
1404 0882603 Methanol, urine การตรวจหาเมทานอลในปัสสาวะ
1405 0882802 Toluene, serum/plasma การตรวจหาโทลูอีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1406 0883002 Xylene, serum/plasma การตรวจหาไซลีนในซีรั่ม / พลาสม่า
1407 0889099 Volatile assay NEC, any specimen type การวิเคราะห์สารระเหยอื่นๆ มิได้จำแนก จากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1408 0890217 Carbon monoxide screen, RBC การตรวจคัดกรองหาคาร์บอนมอนอกไซด์ในเม็ดเลือดแดง
1409 0890417 Carbon monoxide, RBC การตรวจหาคาร์บอนมอนอกไซด์ในเม็ดเลือดแดง
1410 0890601 Cyanide, whole blood การตรวจหาสารไซยาไนด์ในเลือด
1411 0890602 Cyanide, serum/plasma การตรวจหาสารไซยาไนด์ในซีรั่ม / พลาสม่า
1412 0890603 Cyanide, urine การตรวจหาสารไซยาไนด์ในปัสสาวะ
1413 0890650 Cyanide, tissue NEC การตรวจหาสารไซยาไนด์ในเนื้อเยื่ออื่นๆ มิได้จำแนก
1414 0890801 Formate, whole blood การตรวจหาสาร formate ในเลือด
1415 0890802 Formate, serum/plasma การตรวจหาสาร formate ในซีรั่ม / พลาสม่า
1416 0891001 Paraquat, whole blood การตรวจหาสาร paraquat ในเลือด
1417 0891002 Paraquat, serum/plasma การตรวจหาสาร paraquat ในซีรั่ม / พลาสม่า
1418 0891201 Pesticides, whole blood การตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชในเลือด
1419 0891202 Pesticides, serum/plasma การตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชในซีรั่ม / พลาสม่า
1420 0891401 Phenol, whole blood การตรวจหาสารฟีนอลในเลือด
1421 0891403 Phenol, urine การตรวจหาสารฟีนอลในปัสสาวะ
1422 0891602 Polychlorinated biphenol, serum/plasma การตรวจหาสาร polychlorinated biphenol ซีรั่ม / พลาสม่า
1423 0891603 Polychlorinated biphenol, urine การตรวจหาสาร polychlorinated biphenol ในปัสสาวะ
1424 0891802 Strychnine screen, serum/plasma การตรวจคัดกรองหาสาร strychnine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1425 0891803 Strychnine screen, urine การตรวจคัดกรองหาสาร strychnine ในปัสสาวะ
1426 0892002 Strychnine, serum/plasma การตรวจหาสาร strychnine ในซีรั่ม / พลาสม่า
1427 0892003 Strychnine, urine การตรวจหาสาร strychnine ในปัสสาวะ
1428 0899099 Toxicology - substance NEC, any specimen type การตรวจทางพิษวิทยา มิได้จำแนกจากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ
1429 0290201 Chromosome analysis, breakage study, whole blood การวิเคราะห์โครโมโซมเพื่อศึกษาความแตกแยก จากเลือด
1430 0749210 Anti HDV IgM -