ศูนย์ข่าวสารอิเลคทอนิกส์ของราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7

คลิกดาวน์โหลดเอกสารโดยตรงได้ตามหัวข้อ

1.โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
2.อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
3.สถานที่ติดต่อ (แผนที่) ม.7(3)
4.ขั้นตอนบริการศูนย์ข้อมูลม(Flow chart บริการข้อมูล)
5.ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9

1.ผลการพิจารณา ม.9(1)
2.นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
3.แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
4.ข้อมูล หรือคำสั่ง ม.9(4)
5.งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ ม9(8)
6.เกณฑ์มาตรฐาน ความโปร่งใส ตัวชี้วัดความโปร่งใส

ดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัดความโปร่งใส

การประเมินผล การให้บริการศูนย์

ผลรายการประเมินผลการให้บริการศูนย์ข้อมูล...อ่านต่อ

บริการ& ข้อมูล ข่าวสาร

 • ปีงบประมาณ
 • ปี25581ตค.2557-30กย.2558
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 2558
 • ข้อมูลสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลบริการสุขภาพ
 • ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
 • ปีงบประมาณ
 • ปี25591ตค.2558-30กย.2559
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 2559
 • ข้อมูลสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลบริการสุขภาพ
 • ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
 • ปีงบประมาณ
 • ปี25601ตค.2559-30กย.2560
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 2560
 • ข้อมูลสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลบริการสุขภาพ
 • ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
 • ปีงบประมาณ
 • ปี25611ตค.2560-30กย.2561
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี 2561
 • ข้อมูลสถานะสุขภาพ
 • ข้อมูลบริการสุขภาพ
 • ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
-And thousand of more companies

Latest News

ภาพข่าว กิจกรรม

Health 4 0 A Step Forwardvia torchbrowser com