ทะเบียนกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีประวัติฝากครรภ์ในปีงบประมาณตามระบุใน HDC แยกเครือข่ายบริการ จะครบกำหนดคลอดวันนี้ตามที่ระบุ EDC
 หน้าหลัก
# ครบคลอดอีก/วัน แม่ข่าย : HN ลูกข่าย : HN ชื่อ-สกุล อายุ/ปี กำหนดตาม EDC สถานะเสี่ยง5/10โรค สถานะเยี่ยม
1 0 : วันนี้ 14132-โรงพยาบาลซำสูง : 218967   04456-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด : 3435  xxxx xxx 25 2021-05-15 /Z358 ได้รับเยี่ยมแล้ว ค้า
2 0 : วันนี้ 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : 031199   04474-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง : 3692  xxxx xxx 23 2021-05-15 /Z358 ได้รับเยี่ยมแล้ว ค้า
3 0 : วันนี้ 11008-โรงพยาบาลภูเวียง : 00087684   04410-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น : 5744  xxxx xxx 33 2021-05-15 /O200 ได้รับเยี่ยมแล้ว ค้า