ทะเบียนกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีประวัติฝากครรภ์ในปีงบประมาณตามระบุใน HDC แยกเครือข่ายบริการ จะครบกำหนดคลอดวันนี้ตามที่ระบุ EDC
 หน้าหลัก
# ครบคลอดอีก/วัน แม่ข่าย : HN ลูกข่าย : HN ชื่อ-สกุล อายุ/ปี กำหนดตาม EDC สถานะเสี่ยง5/10โรค สถานะเยี่ยม
1 : วันนี้ - :   - :   xxxx xxx /