ทะเบียนกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีประวัติฝากครรภ์ในปีงบประมาณตามระบุใน HDC แยกเครือข่ายบริการ จะครบกำหนดคลอดวันนี้ตามที่ระบุ EDC
 หน้าหลัก
# ครบคลอดอีก/วัน แม่ข่าย : HN ลูกข่าย : HN ชื่อ-สกุล อายุ/ปี กำหนดตาม EDC สถานะเสี่ยง5/10โรค สถานะเยี่ยม
1 0 : วันนี้ 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ : 024621   04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง : 10467  xxxx xxx 27 2021-09-23 /Z358 ได้รับเยี่ยมแล้ว ค้า