ทะเบียนกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีประวัติฝากครรภ์ในปีงบประมาณตามระบุใน HDC แยกเครือข่ายบริการ จะครบกำหนดคลอดวันนี้ตามที่ระบุ EDC
 หน้าหลัก
# ครบคลอดอีก/วัน แม่ข่าย : HN ลูกข่าย : HN ชื่อ-สกุล อายุ/ปี กำหนดตาม EDC สถานะเสี่ยง5/10โรค สถานะเยี่ยม
1 0 : วันนี้ 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น : 58081012   04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง : 723  xxxx xxx 35 2021-03-05 /Z358 ได้รับเยี่ยมแล้ว ค้า