รายงานการใช้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพแยกเครือข่ายบริการในจังหวัดขอนแก่น

 
หน้าหลัก


 @Views : 5068
เครือข่าย
ขนาดเตียง
ระดับ
โปรแกรม HIS
เวอร์ชัน
ผู้ผลิต
บุคลากร
PC
NOTEBOOK
ขนาดเตียง
ขนาดเตียงใช้งานจริง
ข้อมูลเมื่อ
10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 1000 A EZ - โรงพยาบาลขอนแก่น 2000 946 131 1000 1000 2019-07-08 10:47:31
10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 30 F2 HOSxP 3.61.8.29 BMS 130 67 12 30 42 2019-07-08 10:47:31
10996-โรงพยาบาลพระยืน 30 F2 KP-STAT 2 นายโสภณ อ่อนแพง 120 60 30 30 36 2019-07-08 10:47:31
10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 92 F1 hosxp 3.61.4.25 bms 238 108 7 92 92 2019-07-08 10:47:31
10998-โรงพยาบาลชุมแพ 224 M1 HOSxP 3.61.8.29 BMS 750 388 59 224 120 2019-07-08 10:47:31
10999-โรงพยาบาลสีชมพู 60 F2 HOSxP HOSxP XE4 บริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัด 200 85 35 60 60 2019-07-08 10:47:31
11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 120 F1 dHos 5.0 นายสมัคร สอนภิรมย์ 320 102 10 120 124 2019-07-08 10:47:31
11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 58 F2 Hosxp V3 3.61.4.25 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 200 70 8 58 60 2019-07-08 10:47:31
11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 121 M2 KPSTAT 150 107 28 121 110 2019-07-08 10:47:31
11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 30 F2 HOSxP 3 BMS 95 55 6 30 30 2019-07-08 10:47:31
11004-โรงพยาบาลพล 81 M2 hosxp 3.61.7.20 bangkok medical software 300 145 10 81 87 2019-07-08 10:47:31
11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 35 F2 HOSxP 3.61.9.25 บางกอกเมดิคอลซอร์ฟแวร์จำกัด 142 61 18 35 35 2019-07-08 10:47:31
11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 30 F2 HOSxP 3 BMS 160 60 10 30 30 2019-07-08 10:47:31
11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 0 F2 Medical2020 8i Medical Software 150 93 30 0 60 2019-07-08 10:47:31
11008-โรงพยาบาลภูเวียง 98 F1 โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล พัฒนาเอง 200 104 13 98 60 2019-07-08 10:47:31
11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 74 F1 Thiades 61.24.71 บริษัทโกลเด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด 202 104 21 74 82 2019-07-08 10:47:31
11010-โรงพยาบาลชนบท 35 F2 HOSXp 3.61.4.25 HOSxp 144 84 3 35 30 2019-07-08 10:47:31
11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 45 F2 Hosxp 3.61.12.5 บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัด (BMS) 140 75 3 45 30 2019-07-08 10:47:31
11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 33 F2 HOSxP 3 BMS เมดิคอล เทคนิค 76 38 3 33 30 2019-07-08 10:47:31
11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 90 M2 BMS-Hosxp Version​ 3 Bangkok medical software 200 100 5 90 107 2019-07-08 10:47:31
12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 120 M1 HOSxP 3.61.9.25 Bangkok Medical Software 305 104 7 120 130 2019-07-08 10:47:31
14132-โรงพยาบาลซำสูง 30 F2 hosxp 3.61.5.31 BMS 57 50 5 30 34 2019-07-08 10:47:31
77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 0 F3 HosXP 3.60.6.10 BMS-HosXP 35 12 7 0 30 2019-07-08 10:47:31
77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 0 F3 HOSxP HOSxP V.3 Bangkok Medical Software 50 25 8 0 30 2019-07-08 10:47:31
77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 0 F3 HOSXp 4.0 BMS 30 40 6 0 30 2019-07-08 10:47:31
77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 0 F3 KP-STAT 20 15 5 0 30 2019-07-08 10:47:31