รายงานสรุปยอดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น


# id ชื่อกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ระยะทางสะสม/KM. วัน-เวลาที่วิ่ง
1 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-09 16:50:00
2 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-07 17:10:00
3 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-10 06:00:00
4 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-09 17:00:00
5 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-10 17:25:00
6 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ศิริศักดิ์ พิมพาเรือ   3 2019-12-09 08:30:00
7 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-09 17:10:00
8 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-10 17:15:00
9 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-10 17:30:00
10 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร   6 2019-12-10 06:00:00
11 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ณิชา​กานต์​ จันทร์​พงษ์​ศรี​   3 2019-11-10 18:00:00
12 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-11 17:30:00
13 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-11 17:00:00
14 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สาลินี ไวยนนท์   2 2019-12-11 17:00:00
15 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-11 17:35:00
16 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-12-13 07:00:00
17 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   5 2019-11-12 07:00:00
18 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุโรจน์​ แพงมา   9 2019-12-13 05:00:00
19 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุทธิศักดิ์ ธรรมพล   4 2019-11-12 06:00:00
20 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุโรจน์​ แพงมา   6 2019-12-14 06:00:00
21 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-11 17:29:00
22 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-13 17:00:00
23 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ศิริศักดิ์ พิมพาเรือ   5 2019-11-12 18:02:00
24 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-14 17:24:00
25 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-12 18:14:00
26 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-12-15 06:00:00
27 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-12 17:00:00
28 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-17 17:00:00
29 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-11-13 07:31:00
30 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-18 17:10:00
31 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   1 2019-11-13 16:40:00
32 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ยอดรวมวิ่งสะสม   549 # #
33 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุทธิศักดิ์ ธรรมพล   3 2019-11-13 11:39:00
34 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   8 2019-11-12 18:52:00
35 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   5 2019-11-12 17:15:00
36 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นางพชรพร ครองยุทธ   2 2019-11-12 18:00:00
37 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-10-31 17:52:00
38 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-13 17:10:00
39 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สาลินี ไวยนนท์   8 2019-11-02 18:00:00
40 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-11-14 07:41:00
41 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  เชิดชัย อริยานุชิตกุล   22 2019-11-03 04:58:00
42 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   8 2019-11-14 17:00:00
43 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-02 17:30:00
44 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-14 18:55:00
45 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-03 17:09:00
46 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-15 17:05:00
47 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-04 18:45:00
48 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-18 18:00:00
49 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   4 2019-10-29 21:22:00
50 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-19 17:15:00
51 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   6 2019-10-30 05:29:00
52 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-19 02:38:00
53 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   4 2019-10-31 05:28:00
54 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สิริลักษณ์ วุฒิพิริยะอังกูร   3 2019-11-21 15:07:00
55 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   3 2019-11-02 07:30:00
56 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-21 16:31:00
57 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประองลักษณ์ จ่ากลาง   1 2019-11-05 06:59:00
58 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุภาพร เงางาม   1 2019-11-22 08:37:00
59 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ศิริศักดิ์ พิมพาเรือ   5 2019-11-05 09:41:00
60 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-22 17:29:00
61 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-02 18:58:00
62 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-23 05:00:00
63 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   4 2019-11-01 06:06:00
64 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   3 2019-11-14 17:55:00
65 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุโรจน์​ แพงมา   3 2019-11-05 05:30:00
66 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   2 2019-11-16 18:55:00
67 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น     6 2019-11-05 11:32:00
68 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   4 2019-11-16 17:55:00
69 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  มุนี เหมือนชาติ   1 2019-11-05 13:45:00
70 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   3 2019-11-16 18:25:00
71 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   5 2019-11-05 13:56:00
72 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   4 2019-11-24 06:29:00
73 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ณิชา​กานต์​ จันทร์​พงษ์​ศรี​   1 2019-11-04 19:00:00
74 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   4 2019-11-24 05:00:00
75 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   6 2019-11-05 17:55:00
76 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-25 17:20:00
77 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   6 2019-11-05 05:30:00
78 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-26 17:05:00
79 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-05 17:40:00
80 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุโรจน์​ แพงมา   4 2019-11-26 18:39:00
81 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   5 2019-11-04 18:20:00
82 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุโรจน์​ แพงมา   4 2019-11-27 05:00:00
83 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   7 2019-11-05 18:55:00
84 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-27 17:09:00
85 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปิยวรรณ แก้วชะเนตร   5 2019-11-06 05:22:00
86 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-27 17:17:00
87 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-06 05:00:00
88 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-11-27 17:00:00
89 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ทิพาพร ไชยทะเศรษฐ   6 2019-11-06 09:24:00
90 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-11-28 07:00:00
91 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-06 17:00:00
92 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-28 17:25:00
93 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-06 18:45:00
94 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-11-29 06:00:00
95 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-11-07 06:00:00
96 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-29 17:24:00
97 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-10-30 17:06:00
98 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กิตติภพ บุญเอก   5 2019-12-01 05:55:00
99 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ฉวีวรรณ เทพกิจอารีกุล   3 2019-11-07 18:20:00
100 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  อมรรัตน์ พราวศรี   3 2019-12-01 07:30:00
101 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-11-07 17:25:00
102 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จารุวรรณ รัศมาวี   2 2019-11-27 17:25:00
103 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-11-08 06:00:00
104 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   2 2019-12-01 19:17:00
105 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  narongchai serksiri   5 2019-11-08 10:31:00
106 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-12-02 07:58:00
107 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-11-08 17:29:00
108 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-12-02 06:06:00
109 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  pathompong kahakasit   5 2019-11-08 17:50:00
110 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-12-01 17:20:00
111 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รังสรรค์ พลหล้า   5 2019-11-08 18:45:00
112 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร   4 2019-12-02 10:00:00
113 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุทิน แสนสูง   5 2019-10-31 18:00:00
114 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร   6 2019-12-01 06:00:00
115 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุทิน แสนสูง   7 2019-11-04 18:00:00
116 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   3 2019-12-03 07:33:00
117 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุทิน แสนสูง   6 2019-11-05 18:30:00
118 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-12-04 06:29:00
119 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สุทิน แสนสูง   5 2019-11-08 17:00:00
120 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   5 2019-12-05 06:00:00
121 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ณิชา​กานต์​ จันทร์​พงษ์​ศรี​   3 2019-11-08 20:00:00
122 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ศิริศักดิ์ พิมพาเรือ   2 2019-12-06 12:00:00
123 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ชุมพล รวมทวี   6 2019-11-09 08:32:00
124 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ปานทิพย์ พึ่งไท   6 2019-12-06 17:25:00
Loading... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
K RUN ร้อยสิบวัน สิบล้านกิโล
จังหวัดขอนแก่น


 หน้าหลัก

ประยุุกต์ใช้งานโดย ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น