รายงานสรุปยอดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น


# id ชื่อกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ระยะทางสะสม/KM. วัน-เวลาที่วิ่ง
1 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ยอดรวมวิ่งสะสม   436 # #
2 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นายชัยณรงค์ ไทยทอง   13 2019-11-04 08:16:00
3 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นายเลอสันติ์ ศิริวรวุฒิ   1 2019-11-05 06:16:00
4 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   4 2019-11-06 05:44:00
5 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นายเลอสันติ์ ศิริวรวุฒิ   5 2019-11-07 06:00:00
6 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นลินดา ขำผา   4 2019-11-05 16:00:00
7 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   5 2019-11-07 17:56:00
8 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   5 2019-11-08 17:56:00
9 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   4 2019-11-09 00:00:00
10 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   5 2019-11-12 17:07:00
11 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   6 2019-11-14 18:52:00
12 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   6 2019-11-19 17:42:00
13 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  อุไร แกมนิรัตน์   5 2019-11-27 06:19:19
14 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นายสากล เทพอินทร์   5 2019-11-27 05:36:59
15 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นายพูน นะพล   5 2019-11-27 05:49:09
16 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางเจนจิรา มาซา   5 2019-11-27 05:50:54
17 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางเจนจิรา มาซา   5 2019-11-27 05:36:49
18 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางสายทอง ราชเสนา   5 2019-11-27 05:38:09
19 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางเฉลา แก้วนอก   5 2019-11-27 05:40:31
20 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางกองคำ สังข์พัน   5 2019-11-27 05:40:31
21 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นายสมบัติ วันชิโนรส   5 2019-11-27 05:30:31
22 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางเหลือ การสร้าง   5 2019-11-27 06:10:29
23 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางลำดวน หล้าพูน   5 2019-11-27 06:02:33
24 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางประจวบ บุญนอก   5 2019-11-27 06:12:56
25 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางสาวนุชรา คู่จันทึก   5 2019-11-27 06:10:06
26 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  นางสายม้าน เหล็กด่าน   5 2019-11-27 06:03:15
27 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สมภาร ทองใบ   10 2019-12-16 08:00:00
28 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จำรอง สุวรรณโข   10 2019-12-16 08:14:37
29 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จรวยพร ภูขะมา   10 2019-12-16 08:14:37
30 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  เชษฐา พรมทัศนานนท์   10 2019-12-16 06:14:37
31 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สุรินทร์ แพงไธสง   10 2019-12-16 05:14:37
32 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ชัยยันต์ สีหามาตย์   10 2019-12-16 06:14:37
33 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ยุพิน เมืองแสน   10 2019-12-16 05:14:37
34 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  วันเพ็ญ ลุนสำโรง   10 2019-12-16 06:14:37
35 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  โสภา ประกิระเค   10 2019-12-16 05:14:37
36 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  บุญเรือง พรมนอก   10 2019-12-16 05:14:37
37 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สมบัติ พงศ์เจริญ   10 2019-12-16 06:14:37
38 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สงวน เทียมทะนงค์   10 2019-12-16 07:14:37
39 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ศรีเติม ประสาระเอ   10 2019-12-16 05:14:37
40 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ทุมพร แสนอุดร   10 2019-12-16 06:14:37
41 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  อดุลย์ พลรักษา   10 2019-12-16 06:14:37
42 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ประมุง ผลไธสง   10 2019-12-16 07:14:37
43 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สำลี ศรีจันทร์   10 2019-12-16 06:14:37
44 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  กวินทิพย์ เทพนรินทร์   10 2019-12-16 05:14:37
45 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สำลี สิงห์ลี   10 2019-12-16 06:14:37
46 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สำเนียง วึมชัยภูมิ   10 2019-12-16 06:14:37
47 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  หนูทิพย์ บรรเทา   10 2019-12-16 06:21:46
48 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จำปี สิงห์ลี   10 2019-12-16 06:21:46
49 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ทองเพียร บรรยง   10 2019-12-16 06:21:46
50 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  สมัย บุญสนอง   10 2019-12-16 06:21:46
51 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ละมัย ยอดทองดี   10 2019-12-16 06:21:46
52 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  เปลี่ยน ชึดนอก   10 2019-12-16 06:21:46
53 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  พุทธิศักดิ์ สีหามาตย์   10 2019-12-16 06:21:46
54 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  เจียม บวกไธสง   10 2019-12-16 06:21:46
55 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  พิศมัย ประทุมตะ   10 2019-12-16 06:21:46
56 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ชัชวาลย์ สายบุตร   10 2019-12-16 06:21:46
57 1011 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  จุฑารัตน์ กองธรรม   6 2019-12-17 17:11:00
Loading... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
K RUN ร้อยสิบวัน สิบล้านกิโล
จังหวัดขอนแก่น


 หน้าหลัก

ประยุุกต์ใช้งานโดย ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น