รายงานสรุปยอดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น


# id ชื่อกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ระยะทางสะสม/KM. วัน-เวลาที่วิ่ง
1 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  มะยุลี ประพันธ์   3 2019-11-04 18:00:00
2 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  นางยุพิน วิเชียร   1 2019-11-05 16:13:00
3 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  รุ่งนภา เทียะกระโทก   3 2019-11-05 16:00:00
4 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จรัสแสง อันชื่น   1 2019-11-05 16:19:00
5 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  มะยุลี ประพันธ์   2 2019-11-05 05:46:00
6 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  นางยุพิน วิเชียร   4 2019-11-06 05:59:00
7 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จรัสแสง อันชื่น   1 2019-11-06 08:43:00
8 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  สุวรีย์ สุนทรนิพัทธ์   2 2019-11-06 08:53:00
9 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  สุทธี พลรักษา   7 2019-11-06 06:15:00
10 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  รุ่งนภา เทียะกระโทก   4 2019-11-06 06:00:00
11 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   3 2019-11-06 05:00:00
12 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ทองม้วน แสนประกอบ   1 2019-11-06 15:07:00
13 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  นางยุพิน วิเชียร   2 2019-11-07 06:50:00
14 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ไพรจิตรา จ้อยสอดดง   2 2019-11-07 16:05:00
15 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  รุ่งนภา เทียะกระโทก   4 2019-11-09 06:00:00
16 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   4 2019-11-11 04:25:00
17 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   3 2019-11-12 05:30:00
18 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   2 2019-11-13 16:00:00
19 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   3 2019-11-14 09:45:00
20 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   3 2019-11-15 06:46:00
21 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จรัสแสง อันชื่น   2 2019-11-17 10:21:00
22 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ประถม รังมาตย์   3 2019-11-20 17:00:00
23 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จิตต์ ชัยสิทธิ์   1 2019-12-04 09:24:00
24 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จิตต์ ชัยสิทธิ์   2 2019-12-04 17:40:00
25 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  จิตต์ ชัยสิทธิ์   3 2019-12-05 17:31:00
26 1014 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย  ยอดรวมวิ่งสะสม   65 # #
Loading... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
K RUN ร้อยสิบวัน สิบล้านกิโล
จังหวัดขอนแก่น


 หน้าหลัก

ประยุุกต์ใช้งานโดย ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น