รายงานสรุปยอดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น


# id ชื่อกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล ระยะทางสะสม/KM. วัน-เวลาที่วิ่ง
1 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวลำพอง ค้ำชู   3 2019-11-06 16:30:27
2 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   3 2019-11-18 17:39:00
3 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำพัน บัวแสง   3 2019-11-06 16:30:27
4 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ชาญชัย กันยาโม้   5 2019-11-20 16:57:35
5 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองเพรช กามโร   3 2019-11-06 16:30:27
6 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำพัน บัวแสง   5 2019-11-19 16:00:41
7 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  หนูทิพย์ ปานด้วง   3 2019-11-06 16:34:48
8 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เฉลียว ชาวนา   5 2019-11-19 16:05:07
9 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นวลจันทร์ ค้ำชู   5 2019-11-06 16:35:31
10 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  มังกร พุทธวง   5 2019-11-16 16:06:08
11 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  จำปา จอมกระโทก   5 2019-11-06 16:43:35
12 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   9 2019-11-20 06:17:58
13 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นุช พรมโสภา   5 2019-11-06 16:44:55
14 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ชาญชัย กันยาโม้   8 2019-11-20 06:17:58
15 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ดวงเดือน แก้วมาลา   5 2019-11-06 16:46:04
16 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวลำพอง ค้ำชู   7 2019-11-20 06:17:58
17 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ณัฐมล พรมโสภา   5 2019-11-06 16:49:08
18 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำพัน บัวแสง   4 2019-11-20 05:17:58
19 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ลัดดาวัลย์ ทวีจันทร์   5 2019-11-06 16:49:49
20 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองเพรช กามโร   3 2019-11-20 05:17:58
21 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ลอง ดำแดง   5 2019-11-06 16:50:30
22 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เฉลียว ชาวนา   7 2019-11-20 05:17:58
23 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองเพรช กามโร   5 2019-11-06 16:51:29
24 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  มังกร พุทธวง   9 2019-11-20 05:17:58
25 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองม้วน ประเสริฐ   5 2019-11-06 16:52:00
26 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ประศาสตร์ วันสา   4 2019-11-20 06:17:58
27 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เรณู ไมตรีแพน   5 2019-11-06 16:55:33
28 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำปัน ศรีมณีรัตน์   4 2019-11-20 05:17:58
29 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมร ปานกลาง   5 2019-11-06 16:56:23
30 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ประไพ จันทร์เรือง   5 2019-11-20 04:17:58
31 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวทอง แก้วน้อย   3 2019-11-06 16:57:25
32 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   9 2019-11-20 05:17:58
33 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   5 2019-11-06 16:58:06
34 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวทอง แก้วน้อย   5 2019-11-20 05:17:58
35 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-06 16:30:00
36 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมร ปานกลาง   6 2019-11-20 05:17:58
37 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   4 2019-11-06 18:03:37
38 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เรณู ไมตรีแพน   5 2019-11-20 05:17:58
39 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริลักษณ์ สุดใจ   2 2019-11-07 06:28:00
40 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมพงษ์ เย็นสวัสดิ์   7 2019-11-19 18:28:13
41 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   4 2019-11-06 18:03:11
42 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ชมพู่ นามมงคุณ   5 2019-11-19 17:28:13
43 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เรณู ไมตรีแพน   3 2019-11-06 17:32:16
44 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุรศักดิ์ ทองรักษ์   5 2019-10-19 17:28:13
45 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นวลจันทร์ ค้ำชู   3 2019-11-06 17:36:35
46 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นุกุล เสคำพันธ์   3 2019-11-19 16:28:13
47 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ประศาสตร์ วันสา   3 2019-11-06 16:38:09
48 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บุญเหลือ พันผาสุข   3 2019-11-19 18:28:13
49 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นุช พรมโสภา   3 2019-11-06 17:41:58
50 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สงกรานต์ พลยัง   5 2019-11-19 17:28:13
51 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   3 2019-11-06 16:54:02
52 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  จันทร์เพ็ญ โลหัง   5 2019-11-19 17:28:13
53 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   3 2019-11-06 16:55:40
54 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เสมียน สินแสง   1 2019-11-19 17:28:13
55 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมควร คำน้อย   4 2019-11-06 11:22:23
56 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำพอง อุสาย   5 2019-11-19 17:28:13
57 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   4 2019-11-07 16:59:34
58 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองม้วน ชลชี   3 2019-11-19 17:28:13
59 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-29 17:19:00
60 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   4 2019-11-08 05:41:00
61 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สอน ยนจอหอ   2 2019-11-19 17:28:13
62 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-30 17:20:00
63 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  กาญจณา ซึ่งเสน   3 2019-11-08 06:29:17
64 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  อุทัย สีราช   5 2019-11-19 17:28:13
65 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-12-01 17:19:00
66 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริลักษณ์ สุดใจ   3 2019-11-11 09:44:00
67 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองทัศน์ โนนมี   3 2019-11-19 17:28:13
68 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-12-03 17:20:00
69 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   5 2019-11-11 06:00:19
70 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุภาวดี ไพอุปศรี   5 2019-11-19 17:28:13
71 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   7 2019-12-12 16:50:22
72 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   5 2019-11-13 06:00:30
73 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองมา ไกรจันทร์   5 2019-11-19 17:28:13
74 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ยอดรวมวิ่งสะสม   490 # #
75 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ชาญชัย กันยาโม้   3 2019-11-13 06:01:10
76 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  แดนสวรร ยะหล่อม   5 2019-11-19 17:28:13
77 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวลำพอง ค้ำชู   2 2019-11-13 06:02:14
78 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   3 2019-11-19 17:25:00
79 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำพัน บัวแสง   2 2019-11-13 06:00:29
80 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   3 2019-11-20 17:26:00
81 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองเพรช กามโร   3 2019-11-13 06:00:36
82 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-21 17:20:00
83 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เฉลียว ชาวนา   2 2019-11-13 06:01:09
84 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-22 06:20:00
85 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  มังกร พุทธวง   3 2019-11-13 06:01:09
86 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  กาญจณา ซึ่งเสน   3 2019-11-25 06:36:53
87 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำปัน ศรีมณีรัตน์   2 2019-11-12 18:01:09
88 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวลำพอง ค้ำชู   3 2019-11-25 06:36:53
89 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   3 2019-11-12 17:01:09
90 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  คำพัน บัวแสง   3 2019-11-25 06:36:53
91 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  บัวทอง แก้วน้อย   1 2019-11-12 17:01:09
92 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองเพรช กามโร   3 2019-11-25 06:36:53
93 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมร ปานกลาง   2 2019-11-12 17:01:09
94 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-27 17:40:00
95 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เรณู ไมตรีแพน   3 2019-11-12 17:01:09
96 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริลักษณ์ สุดใจ   2 2019-11-27 09:31:00
97 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองม้วน ประเสริฐ   2 2019-11-12 17:01:09
98 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-28 18:30:00
99 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ดวงเดือน แก้วมาลา   3 2019-11-12 17:01:09
100 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริลักษณ์ สุดใจ   5 2019-12-01 15:14:00
101 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ลอง ดำแดง   5 2019-11-12 17:01:09
102 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   6 2019-12-05 07:13:31
103 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ทองม้วน ประเสริฐ   2 2019-11-12 17:01:09
104 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   6 2019-12-08 17:00:33
105 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ณัฐมล พรมโสภา   1 2019-11-12 17:01:09
106 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมพงษ์ เย็นสวัสดิ์   7 2019-12-08 17:12:44
107 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นุช พรมโสภา   2 2019-11-12 17:01:09
108 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เฉลียว ชาวนา   4 2019-12-08 16:56:45
109 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  จำปา จอมกระโทก   2 2019-11-12 17:01:09
110 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  มังกร พุทธวง   5 2019-12-08 16:56:45
111 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริลักษณ์ สุดใจ   3 2019-11-13 10:23:00
112 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   5 2019-12-08 17:56:45
113 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  นิกร ค้ำชู   3 2019-11-13 17:39:15
114 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เรณู ไมตรีแพน   5 2019-12-08 16:41:45
115 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   4 2019-11-14 07:05:38
116 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   6 2019-12-10 06:10:43
117 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  จันทร์เพ็ญ โลหัง   4 2019-11-14 06:06:45
118 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  อุทัย สีราช   5 2019-12-10 06:00:59
119 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สมบูรณ์ ธิมา   3 2019-11-14 06:17:13
120 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   2 2019-11-28 17:20:00
121 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ลอง ดำแดง   2 2019-11-14 06:17:13
122 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริขวัญ เสคำพันธ์   2 2019-11-14 06:17:13
123 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เสงี่ยม ประเสริฐ   2 2019-11-14 06:17:13
124 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ศิริลักษณ์ สุดใจ   3 2019-11-05 10:51:00
125 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  อรทัย ช่างคำ   2 2019-11-14 06:17:13
126 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  น.ส.บัวลำพอง ค้ำชู   2 2019-11-04 17:00:00
127 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   3 2019-11-14 17:30:00
128 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  สุชาติ สุวรรณลี   3 2019-11-06 16:30:27
129 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   3 2019-11-15 17:30:00
130 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  ชาญชัย กันยาโม้   2 2019-11-06 16:30:27
131 1043 ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง  เวนิกา ประจันตะเสน   3 2019-11-17 17:30:00
Loading... งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
K RUN ร้อยสิบวัน สิบล้านกิโล
จังหวัดขอนแก่น


 หน้าหลัก

ประยุุกต์ใช้งานโดย ณรงค์ชัย เศิกศิริ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น