สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 28,804  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 7  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 เมืองขอนแก่น 1098- 1
2 เมืองขอนแก่น 1026- 1
3 เมืองขอนแก่น 1023-110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง 3
4 เมืองขอนแก่น 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 20
5 เมืองขอนแก่น 2-สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 4
6 เมืองขอนแก่น 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 82
7 เมืองขอนแก่น 0- 4
8 เมืองขอนแก่น - 28689
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 เมืองขอนแก่น 3063   อดิเรก เร่งมานะวงษ์
2 เมืองขอนแก่น 1652   ไชยวุฒินันทข์ ตุ้มจันดี
3 เมืองขอนแก่น 1452   ไพฑูรย์ พรหมเทศ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
4 เมืองขอนแก่น 1546   สุรชัย ไชยสวัสดิ์ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
5 เมืองขอนแก่น 1643   ชฎาพร ดรพรมยุ่ง 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
6 เมืองขอนแก่น 968   นางนงลักษณ์ แสนกิจตะ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
7 เมืองขอนแก่น 1181   จารุวรรณ รัศมาวี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
8 เมืองขอนแก่น 1001   ธัญญา อุพลเถียร วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
9 เมืองขอนแก่น 1006   พรทิพย์ ชูราช วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
10 เมืองขอนแก่น 17   พรรณิภา ไชยรัตนผ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
11 เมืองขอนแก่น 1227   สุพจน์ บุดดาน้อย วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
12 เมืองขอนแก่น 1509   บัวพา ทรงคาศรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
13 เมืองขอนแก่น 397   ทรงพล ทองถม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
14 เมืองขอนแก่น 403   นางจารุรัตน์ จิณะมูล วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
15 เมืองขอนแก่น 787   นางปรารถนา ภูสีเขียว วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
16 เมืองขอนแก่น 29   ประวีณา ศรีบุตรดี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
17 เมืองขอนแก่น 1550   สืบพงศ์ พงษ์พันธ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
18 เมืองขอนแก่น 408   นันทนา วงศ์พงษ์คำ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
19 เมืองขอนแก่น 525   วรรณกร ตาบ้านดู่ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
20 เมืองขอนแก่น 1257   งามตา รัตนมาลี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
21 เมืองขอนแก่น 265   วราภรณ์ กิ่งเมืองเก่า วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
22 เมืองขอนแก่น 1323   ประเพ็ญพร ชำนาญพงษ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
23 เมืองขอนแก่น 1324   พงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
24 เมืองขอนแก่น 283   ลดา เลยหยุด วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
25 เมืองขอนแก่น 960   จักรสันต์ เลยหยุด วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
view more