สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอบ้านฝาง ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 1,734  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 4  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 บ้านฝาง 1004-เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง 12
2 บ้านฝาง 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 3
3 บ้านฝาง 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 7
4 บ้านฝาง 0- 1
5 บ้านฝาง - 1711
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 บ้านฝาง 1131   รัชนี นันจันที เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
2 บ้านฝาง 1134   กาญจนา พจนา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
3 บ้านฝาง 1157   ธรรมนูญ บุญจันทร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
4 บ้านฝาง 1189   วาปี คำภาบุตร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
5 บ้านฝาง 42   ณัฐพงศ์ กองจันทร์ดี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
6 บ้านฝาง 1250   ชัยยา พรมจักร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
7 บ้านฝาง 44   นางพิมพิมาส สิงหาคม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
8 บ้านฝาง 596   อรวรรณ สังวาลย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
9 บ้านฝาง 995   พรทิพย์ เลยหยุด เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
10 บ้านฝาง 1005   ไชยวัฒน์ ศรีพอ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
11 บ้านฝาง 1108   ปภาวิน โกพลรัตน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
12 บ้านฝาง 1129   นางสาวเบญจพร มั่งมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
13 บ้านฝาง 25   จ.อ.ไพฑูรย์ แก้วกั้น วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
14 บ้านฝาง 409   อนันตชาติ ศรีกุลวงษ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
15 บ้านฝาง 982   อรดี ชมบุญ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
16 บ้านฝาง 22   รจนา ไชยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
17 บ้านฝาง 24   วิลาสินี บุพิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
18 บ้านฝาง 1363   อลงกรณ์ ผลสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
19 บ้านฝาง 49   ดวงใจ มาสกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
20 บ้านฝาง 50   มณีรัตน์​ จันทลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
21 บ้านฝาง 117   ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
22 บ้านฝาง 952   ถนอมจิต พานพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
23 บ้านฝาง 1571   วราภรณ์ สำราญบำรุง
24 บ้านฝาง 4165   วีระยา ธงภักดิ์
25 บ้านฝาง 43253   นารี ชัยมุงคุณ
view more