สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอพระยืน ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 1,474  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 1  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 พระยืน 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 2
2 พระยืน - 1472
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 พระยืน 1322   ลักษณ์พร เพ็ชรสีเขียว วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 พระยืน 1390   สมชาย สำรวย วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 พระยืน 12716   นิภาพร วงชมภู
4 พระยืน 18457   ลำดวน บัวศรี
5 พระยืน 20158   ปัทมา สิงโคต
6 พระยืน 89364   jirapat seepang
7 พระยืน 91913   ภัทรวดี ละสอน
8 พระยืน 11919   สำเนียง​ ชัยดา
9 พระยืน 34597   หนูการ พนามวัง
10 พระยืน 35805   พิทักษ์ สีดารักษ์
11 พระยืน 9087   ยุทนา ปาแน่
12 พระยืน 16278   ทองใบ บุญชาติ
13 พระยืน 17769   พิไลวรรณ มิ่งขน
14 พระยืน 115821   อุทัย นามเสาร์
15 พระยืน 121590   จักริน แก้วจินดา
16 พระยืน 123560   ปิยาภรณ์ ชัยสาร
17 พระยืน 26640   จันทร์เพ็ง จ้ำหนองโพธิ์
18 พระยืน 27948   บุญร่วง วงษาหาร
19 พระยืน 21940   จันทร์เพ็ญ อนุภาพ
20 พระยืน 158544   สุภาพ ไกรรัตน์
21 พระยืน 23960   ประมวล เสนาอินทร์
22 พระยืน 10627   ทอง บุตรราช
23 พระยืน 25503   จรัส ไชยลอด
24 พระยืน 25895   มลิวรรณ พานโน
25 พระยืน 126170   พิชญ์ธนารีย์ แสนสูง
view more