สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอหนองเรือ ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 20,966  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 2  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 หนองเรือ 1022-ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ 1
2 หนองเรือ 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2
3 หนองเรือ - 20963
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 หนองเรือ 1518   เบญจรัตน์ ชาบุตรศรี ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
2 หนองเรือ 32   เกรียงศักดิ์ ยนต์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3 หนองเรือ 1074   ธีรนุช อยู่ลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4 หนองเรือ 32710   ทองลิด คนดี
5 หนองเรือ 33026   คำแสน สิงห์ทุย
6 หนองเรือ 33354   ทองปาน สิทธิโคตร
7 หนองเรือ 33781   รินนา ชารีวัน
8 หนองเรือ 34012   สุพรรณี พรมน้อย
9 หนองเรือ 34191   คำวาย พึ่งพา
10 หนองเรือ 34397   กฤษสมร นันดี
11 หนองเรือ 34727   คำเพียร ศรีสงคราม
12 หนองเรือ 54115   บุญที ทิพจง
13 หนองเรือ 54416   สายวสันต์ ละหว้า
14 หนองเรือ 54630   พงษ์เพชร พูลกลาง
15 หนองเรือ 54825   ส้อย อ่วมนอก
16 หนองเรือ 55030   เรณู ผลบัว
17 หนองเรือ 55191   รุ่งนภา สีวิไล
18 หนองเรือ 55408   หนูพลอย สีอัคฮาด
19 หนองเรือ 55600   กฤษฎา น้อยโนนทอง
20 หนองเรือ 55802   บัวบาน สาไพรวัลย์
21 หนองเรือ 55986   อาทิตย์ กุลทะเล
22 หนองเรือ 56174   สูน วรรณคำ
23 หนองเรือ 56447   กิติพัฒน์ ใจเมตตา
24 หนองเรือ 19407   พิชญา สุทินฤกษ์
25 หนองเรือ 27045   บุญถม หล้าแหล้
view more