สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอชุมแพ ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 13,101  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 8  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 ชุมแพ 1022-ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ 9
2 ชุมแพ 1020- 1
3 ชุมแพ 1018-Cup ชุมแพ 1
4 ชุมแพ 1012-โรงพยาบาลชุมแพ 4
5 ชุมแพ 1009-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า 1
6 ชุมแพ 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 6
7 ชุมแพ 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
8 ชุมแพ 0- 2
9 ชุมแพ - 13076
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 ชุมแพ 1458   สุธาสินี เผ่าพันศร ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
2 ชุมแพ 1470   กลวรรต บุญเต็ม ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
3 ชุมแพ 1491   พรทิพย์ ปาทาน ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
4 ชุมแพ 1503   วรินทรา ชาญชิต ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
5 ชุมแพ 1109   ศิริพร วงษ์ศรีแก้ว ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
6 ชุมแพ 1151   คณัสนันท์ สงภักดิ์ ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
7 ชุมแพ 1542   เพ็ญศรี มาดา ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
8 ชุมแพ 1545   อรปรียา วงศ์ศิริรักษ์ ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
9 ชุมแพ 1579   ประไพ โวสงค์ ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ
10 ชุมแพ 1387   จรัญญาณี ภูวสันติ
11 ชุมแพ 1535   ริศรา คำมุงคุณ Cup ชุมแพ
12 ชุมแพ 1004   สุทธิดา สมขลัง โรงพยาบาลชุมแพ
13 ชุมแพ 1152   surangkoon surasen โรงพยาบาลชุมแพ
14 ชุมแพ 1259   พิรุฬห์ ด้วงลา โรงพยาบาลชุมแพ
15 ชุมแพ 1283   วรรณภา นาขันดี โรงพยาบาลชุมแพ
16 ชุมแพ 1206   คมชาญ ไชโยแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า
17 ชุมแพ 27   สุภาพร  ขันธะนามศรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
18 ชุมแพ 976   นภาลัย ไชโยแสง วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
19 ชุมแพ 1139   ปริญดา ไชยงาม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
20 ชุมแพ 1277   นิออน ลีคะ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
21 ชุมแพ 1294   อุทัย คำมูลมาตย์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
22 ชุมแพ 1368   ปนัดดา ทานอุทิศ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
23 ชุมแพ 579   สุพัตรา สงภักดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
24 ชุมแพ 1403   กรรณิการ์ ศรีภา
25 ชุมแพ 1169   ดวงพร อัศวราชันย์
view more