สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอสีชมพู ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,759  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 2  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 สีชมพู 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 2
2 สีชมพู 0- 2
3 สีชมพู - 2755
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 สีชมพู 16   ชวลิต โพธิ์หล้า วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 สีชมพู 447   จิราภรณ์ โพธิ์หล้า วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 สีชมพู 450   นภษร พลแสน
4 สีชมพู 1213   พัชรนันท์ นิติจรัสพงศ์
5 สีชมพู 103651   วีรพงษ์ คำเสียง
6 สีชมพู 104777   ฉวีวรรณ เชื้อจิตร
7 สีชมพู 107615   นิธิกร แกมคำ
8 สีชมพู 108240   จันจิรา คำลือ
9 สีชมพู 21442   ธันยพร เค้าแคน
10 สีชมพู 109513   สมบัติ พิมไธสง
11 สีชมพู 115041   พิสิทธิ์ จำปาสิน
12 สีชมพู 28678   อรอุมา ทะหวัง
13 สีชมพู 31194   เกษร เซขุนทด
14 สีชมพู 43379   นายคำมี วงละคร
15 สีชมพู 44394   วิรัตน์ ซุยกระเดื่อง
16 สีชมพู 2288   กัลยา สดนวล
17 สีชมพู 20300   บังอร ทัพซ้าย
18 สีชมพู 41749   บุญนาค แพงพิศาล
19 สีชมพู 41999   บัวบาน ดอกไม้
20 สีชมพู 5331   ชินวัตร เศิกภูเขียว
21 สีชมพู 22993   เสาวภา สุทธิประภา
22 สีชมพู 24073   นราวิชญ์ พรมโชติ
23 สีชมพู 46218   นางสมาน ผลทิพย์
24 สีชมพู 46578   บุญเรือง ขุนเดช
25 สีชมพู 46656   คำพงษ์ สร้างช้าง
view more