สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอน้ำพอง ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 17,780  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 9  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 น้ำพอง 1023-110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง 1
2 น้ำพอง 1013- 2
3 น้ำพอง 1008- 9
4 น้ำพอง 1005-โรงพยาบาลน้ำพอง 19
5 น้ำพอง 1002-04335สม.อำเภอน้ำพอง 3
6 น้ำพอง 1000- 80
7 น้ำพอง 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 1
8 น้ำพอง 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
9 น้ำพอง 0- 5
10 น้ำพอง - 17659
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 น้ำพอง 1446   อังสุมา ผาหัวดง 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
2 น้ำพอง 1296   บานเย็น บุญตา
3 น้ำพอง 1307   วงษ์จันทร์ วันหล่อม
4 น้ำพอง 1279   ขนิษฐา แสงจันทร์
5 น้ำพอง 770   ปิยะนันท์ ชมสีดา
6 น้ำพอง 1190   ยุภาพร คงมาตย์
7 น้ำพอง 1198   พงษ์เทพ จันทร์สุวรรณ
8 น้ำพอง 1202   ศิริวิมล แสนสิงห์
9 น้ำพอง 1311   กมลวรรณ อุทาโย
10 น้ำพอง 1499   อมรรัตน์ ศรีเสนา
11 น้ำพอง 1500   นันทิยา จำปาบรรพ์
12 น้ำพอง 1522   นิคิด สิงห์ก้อม
13 น้ำพอง 1158   มยุรีย์ คำอ้อ โรงพยาบาลน้ำพอง
14 น้ำพอง 1089   สุภาพร สมบูรณ์ทวง โรงพยาบาลน้ำพอง
15 น้ำพอง 28   นิสา แฝงฤทธิ์ โรงพยาบาลน้ำพอง
16 น้ำพอง 1100   พัทญสรณ์ สุขรั โรงพยาบาลน้ำพอง
17 น้ำพอง 1101   อรวรรณ บุษราคัม โรงพยาบาลน้ำพอง
18 น้ำพอง 134   รุ่งอรุณ จันทร โรงพยาบาลน้ำพอง
19 น้ำพอง 989   Mr.Charin kkn โรงพยาบาลน้ำพอง
20 น้ำพอง 135   สุรีรัตน์ ดาวเรือง โรงพยาบาลน้ำพอง
21 น้ำพอง 1305   สมจิตร์ สมหวัง โรงพยาบาลน้ำพอง
22 น้ำพอง 164   นายบุญเรือง สมภักดี โรงพยาบาลน้ำพอง
23 น้ำพอง 244   สุดาดวง เฮงพูลธนา โรงพยาบาลน้ำพอง
24 น้ำพอง 1053   พรพิมล จันทร์เหล่อ โรงพยาบาลน้ำพอง
25 น้ำพอง 1218   บำเพ็ญ ยุระไพ โรงพยาบาลน้ำพอง
view more