สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภออุบลรัตน์ ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 8,133  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 4  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 อุบลรัตน์ 1000- 1
2 อุบลรัตน์ 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 2
3 อุบลรัตน์ 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 5
4 อุบลรัตน์ 0- 3
5 อุบลรัตน์ - 8122
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 อุบลรัตน์ 1149   น.ส.อรอุบล แก้วมาตย์
2 อุบลรัตน์ 520   อุดมศักดิ์ กลุ่มจอหอ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 อุบลรัตน์ 914   บังอร แซ่อั้ง วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 อุบลรัตน์ 63   นางธนัญญา เดชโยธิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5 อุบลรัตน์ 153   รัตนา คำเรืองศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6 อุบลรัตน์ 260   พัชราภรณ์ สงพัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 อุบลรัตน์ 961   สมชาย​ สุวรรณ​์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 อุบลรัตน์ 963   ลดาวัลย์ สุวรรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 อุบลรัตน์ 1106   นายณรงค์ บึงมุม
10 อุบลรัตน์ 1630   กนกวรรณ บึงมุม
11 อุบลรัตน์ 1631   Jeerarat Mooltreesri
12 อุบลรัตน์ 8501   ฤทัย มหาหิงค์
13 อุบลรัตน์ 54846   เด่น พงค์กล่ำ
14 อุบลรัตน์ 55083   ถนอม นาถันชิด
15 อุบลรัตน์ 55770   นรินทร์ อาจหาญ
16 อุบลรัตน์ 56213   คำจันทร์ บุตรศรีเรือง
17 อุบลรัตน์ 56703   ลำใย มหาหิงค์
18 อุบลรัตน์ 57057   กฤษณพงค์ หารอุดร
19 อุบลรัตน์ 57530   วิทยา ผิวสว่าง
20 อุบลรัตน์ 3118   เยาวลักษณ์ มัคคะน้อย
21 อุบลรัตน์ 52043   วิชุภา ลุนพรหม
22 อุบลรัตน์ 52234   ทองลี พันมะวงค์
23 อุบลรัตน์ 52891   สุพจน์ ฮาดชมพู
24 อุบลรัตน์ 53296   คมกฤษ คลังกลาง
25 อุบลรัตน์ 54032   จุน ศรีลาโพธิ์
view more