สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอกระนวน ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,507  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 5  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 กระนวน 1010-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2
2 กระนวน 1003-ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน 8
3 กระนวน 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 7
4 กระนวน 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 7
5 กระนวน 0- 2
6 กระนวน - 2481
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 กระนวน 1221   กัมพล โกสีย์นิมิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2 กระนวน 1302   เจษฎาภรณ์ ศรีแก้วน้ำใสย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
3 กระนวน 1098   ดวงจิตร บูโฮม ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
4 กระนวน 1197   วิวรรธน์ ชาวเหนือ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
5 กระนวน 119   ธนกฤต พริ้วไธสง ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
6 กระนวน 1204   อัญชนา ภูโชคศิริ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
7 กระนวน 1234   นางปรีดา เจริญโภคทรัพย์ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
8 กระนวน 1304   angkana chawna ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
9 กระนวน 1393   สุวิทย์ อิภิโช ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
10 กระนวน 964   นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อนุพันธ์ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
11 กระนวน 1191   นันท์ธนภัค พุฒิรัศมิ์ทองคำ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
12 กระนวน 155   นิตยา ภูมีศรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
13 กระนวน 1244   ฟ้าวลัย สิงห์ปาน วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
14 กระนวน 734   นิภา มณีภักดี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
15 กระนวน 892   พิมลพรรณ  นาเสงี่ยม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
16 กระนวน 1002   นายสุเนตร์ ทิพฤาตรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
17 กระนวน 1093   รัฏฐาธิป ศรีเชียงสา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
18 กระนวน 31   ดาวผะกา ว่องไว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
19 กระนวน 100   ปรานชีวา อิภิโช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
20 กระนวน 129   นางอังคณา สุวรรณแสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
21 กระนวน 130   ผ่องพรรณ การชารี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
22 กระนวน 213   ชัชวาลย์ มุ่งแสง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
23 กระนวน 221   ขวัญหทัย หอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
24 กระนวน 263   ชุลีกร เวียงวิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
25 กระนวน 448   วิไลกัญญา อิภิโช
view more