สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอบ้านไผ่ ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,688  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 2  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 บ้านไผ่ 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 6
2 บ้านไผ่ 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4
3 บ้านไผ่ - 2678
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 บ้านไผ่ 65   อรอนงค์ กุศลวัตร วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 บ้านไผ่ 971   เสาวลักษณ์ จักรบุตร วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 บ้านไผ่ 1205   คนึง พาที วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 บ้านไผ่ 1391   กฤช ตะภา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
5 บ้านไผ่ 1395   ละม่อม มาศรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
6 บ้านไผ่ 1400   สุภัทรา พาที วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
7 บ้านไผ่ 370   คมกริช สิริภาคย์โสภณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 บ้านไผ่ 375   อดุลย์ บำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 บ้านไผ่ 740   ศุภโชค กุศลวัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
10 บ้านไผ่ 1200   ประนอม ขันทะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
11 บ้านไผ่ 36342   น.ส.ศิริพร จันทจิตติ
12 บ้านไผ่ 36521   ฉวี เศารยะสกุล
13 บ้านไผ่ 36959   นางน้อย แสนคำทุม
14 บ้านไผ่ 37863   นาง สมพร ทันมัง
15 บ้านไผ่ 38594   กัญกฤษ ธนศฺริประภา
16 บ้านไผ่ 39856   ภานุวัฒน์ แสนอี
17 บ้านไผ่ 44008   นวลจันทร์ สมีดี
18 บ้านไผ่ 46575   นวล เถือกคำ
19 บ้านไผ่ 102722   กัญญาลักษณ์ งามเลิศ
20 บ้านไผ่ 104475   อภิวันท์ สมอบ้าน
21 บ้านไผ่ 143449   กนกวรรณ พร้อมพรั่ง
22 บ้านไผ่ 19000   สมยศ ดีแป้น
23 บ้านไผ่ 23675   สง่า พนมแก้ว
24 บ้านไผ่ 25110   ฐิติชญา เพชรกอง
25 บ้านไผ่ 26354   นงนภัส สุดใจ
view more