สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอเปือยน้อย ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 3,365  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 4  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 เปือยน้อย 1014-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย 1
2 เปือยน้อย 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 2
3 เปือยน้อย 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4
4 เปือยน้อย 0- 3
5 เปือยน้อย - 3355
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 เปือยน้อย 1566   ไพรจิตร นิลม้าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย
2 เปือยน้อย 916   ศิริพร ดวงทองพล วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 เปือยน้อย 1241   กอบกุล คงแก้ว วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 เปือยน้อย 154   วิลาศ ประพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5 เปือยน้อย 367   แพรว​วิภา​ รัตนศรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6 เปือยน้อย 446   นางอนงรัก สุดงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 เปือยน้อย 530   สมหมาย ชาน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 เปือยน้อย 1226   จตุรงค์ นาโล
9 เปือยน้อย 1231   นายณัฏฐวรรธน์ พลไธสง
10 เปือยน้อย 1366   ณัฐนรี สัมพันธ์สันติกูล
11 เปือยน้อย 78877   หนูกี ดีแป้น
12 เปือยน้อย 79346   ฉลองชัย ฝ้ายขาว
13 เปือยน้อย 80008   วิชัย ปะสาวะพา
14 เปือยน้อย 80341   เบญจวรรณ เสนาวงษ์
15 เปือยน้อย 80776   ประยูร มาโคตร
16 เปือยน้อย 81122   สายรุ้ง เพ็งปัญจา
17 เปือยน้อย 87711   สมพร น้อยห้างหว้า
18 เปือยน้อย 88225   หนูพิน บัวกอง
19 เปือยน้อย 88643   สายฝน ปะทิยานัง
20 เปือยน้อย 89795   สายฝน ปุผาลา
21 เปือยน้อย 90804   ลำดวน รุ้ท้ำรัมย์
22 เปือยน้อย 91921   สำรวย วงษ์อั้ว
23 เปือยน้อย 92331   คำปน ปริสุเก
24 เปือยน้อย 92920   กี วงษ์คำหาร
25 เปือยน้อย 94924   ทรงพล หมื่นสา
view more