สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอพล ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 3,480  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 3  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 พล 1006-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 1
2 พล 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 2
3 พล 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2
4 พล - 3475
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 พล 1052   บุญถม ชัยญวน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
2 พล 962   ปรีชา วิชิต วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 พล 1159   ศศิธร​ ผลบุญภิรมย์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 พล 85   นางกรุณา พรมวงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5 พล 118   สุภาภรณ์ สมีน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6 พล 42306   วิลาวัลย์ นามชาลี
7 พล 46980   บุญโฮม เตชะแก้ว
8 พล 49171   สายยุทธ พัฒนมะณี
9 พล 53328   ทวี แสงจันทร์
10 พล 54594   มาย แอบกลาง
11 พล 55385   ถนอม เกตุดี
12 พล 57015   สุธรรม จิตต์นอก
13 พล 57922   อะนามัย โคตรจ้ำ
14 พล 140449   คำมุข แข้นา
15 พล 141160   เบญจา โกสิลารัตน์
16 พล 142258   เพิ่ม สุโพธิ์
17 พล 142916   สมภาร ชัยรัตน์
18 พล 144037   ศุภณัฐ ประสมบูรณ์
19 พล 144817   เริง ประสมบูรณ์
20 พล 144882   ทองกาล ธุระตา
21 พล 145273   กุสุมาลย์ ศรีบูรพิมพ์
22 พล 145502   จิตราภา ภูเฮืองแก้ว
23 พล 145912   ชรินทร์ ทองใบ
24 พล 146176   วิชาญ ภูสีน้ำ
25 พล 146820   บับ แสนเทพ
view more