สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอแวงใหญ่ ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,043  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 3  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 แวงใหญ่ 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 4
2 แวงใหญ่ 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4
3 แวงใหญ่ 0- 1
4 แวงใหญ่ - 2034
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 แวงใหญ่ 486   ปรเมศร์ มีหอม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 แวงใหญ่ 957   ชัยณรงค์ บาลี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 แวงใหญ่ 1167   กุลฤดี จงเทพ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 แวงใหญ่ 1222   ณัฐพงษ์ เพ็งพา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
5 แวงใหญ่ 72   ณรงค์ คำแหวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6 แวงใหญ่ 306   ภัฐธีรา โม้อ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 แวงใหญ่ 1187   นางวุฒิพร พรหมราษฎร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 แวงใหญ่ 1232   บุปผา พาโคกทม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 แวงใหญ่ 1184   นิลุบล ดีพลกรัง
10 แวงใหญ่ 31591   ยุพาพาน รูปสูง
11 แวงใหญ่ 35076   คำเขียน นารี
12 แวงใหญ่ 36160   ทองอินทร์ รองศักดิ์
13 แวงใหญ่ 123980   สุภาพร ปลัดศรีช่วย
14 แวงใหญ่ 124454   เพ็ญพักตร์ สีโสภา
15 แวงใหญ่ 11729   โสมไสว กุลชัย
16 แวงใหญ่ 30944   พิสมัย ศาลารัตน์
17 แวงใหญ่ 114284   ไสย์ การนอก
18 แวงใหญ่ 115853   บุญถม ดีหลี
19 แวงใหญ่ 4759   สุพิตร สายแสน
20 แวงใหญ่ 33221   สุดใจ ชัยสิม
21 แวงใหญ่ 33726   อภิวันทน์ นาอุดม
22 แวงใหญ่ 129415   ปวีณา เค้าแก้ว
23 แวงใหญ่ 131450   อุบล สิมี
24 แวงใหญ่ 131961   กิตติยากร ตุลากันย์
25 แวงใหญ่ 61846   คำบ่อ ขำปู่
view more