สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอหนองสองห้อง ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,608  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 2  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 หนองสองห้อง 1011-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 5
2 หนองสองห้อง 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
3 หนองสองห้อง - 2602
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 หนองสองห้อง 959   ธนวัฒน์ สมบุศย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
2 หนองสองห้อง 1182   อาคม ปัญญาแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
3 หนองสองห้อง 1516   ประทีป เพชรตะกั่ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
4 หนองสองห้อง 1519   อนุจิต ทุลันไธสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
5 หนองสองห้อง 1523   บุญเลิศ นิลละออง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง
6 หนองสองห้อง 1236   สุทธี พลรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 หนองสองห้อง 10564   น.ส.ลำใย เถากระโทก
8 หนองสองห้อง 22016   ศศิธร หิรัญอร
9 หนองสองห้อง 47365   อ่อนสา ด้วงตะกั่ว
10 หนองสองห้อง 47600   เพ็ญนภา ประการะโต
11 หนองสองห้อง 48318   วิไลวรรณ อันทะปัญญา
12 หนองสองห้อง 56619   ลมบน ปีแหล่
13 หนองสองห้อง 61819   น.ส ปาริฉัตร ชัยภูมูล
14 หนองสองห้อง 64445   จันดา พลภูเขียว
15 หนองสองห้อง 117074   สิรินยา แก้วอัมมร
16 หนองสองห้อง 45150   ยวญ ศุภศร
17 หนองสองห้อง 45366   หนูแดง สมอแข็ง
18 หนองสองห้อง 45726   ขาลทอง ดีแป้น
19 หนองสองห้อง 45927   สายพิณ คำเหนือ
20 หนองสองห้อง 46192   จุรีวรรณ ทำพล
21 หนองสองห้อง 46292   สุดชา สิทธิ์ทองสี
22 หนองสองห้อง 6439   ปวริษา พัฒนโก
23 หนองสองห้อง 30779   ทัศนา พันธ์เมือง
24 หนองสองห้อง 14348   ผกาพันธ์ หงษ์งาม
25 หนองสองห้อง 38944   ลำปาง เพียเพ็ง
view more