สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอภูเวียง ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 4,285  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 4  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 ภูเวียง 1085-สร้างสุขภาพรพ.สต.หว้าทอง 1
2 ภูเวียง 1009-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า 1
3 ภูเวียง 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 5
4 ภูเวียง 0- 3
5 ภูเวียง - 4275
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 ภูเวียง 2952   ประภาวดี วรรณสิทธ์ สร้างสุขภาพรพ.สต.หว้าทอง
2 ภูเวียง 1349   อภิญญา สีทอนสุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า
3 ภูเวียง 48   ศิริพร พัฒนาราช วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 ภูเวียง 53   พงศ์พิพัฒน์ ชาโท วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
5 ภูเวียง 1196   ธีระพงศ์ นันทิยเภรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
6 ภูเวียง 1219   สันทนา หิรัญวงศ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
7 ภูเวียง 1223   ภัทรกมล พลหล้า วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
8 ภูเวียง 467   สมหญิง อามาตร
9 ภูเวียง 1215   อธิพัฒน์ เหล่าโภคิน
10 ภูเวียง 1346   KORNKANOK BOONMALA
11 ภูเวียง 72324   สีไพร ก่อมขุนทด
12 ภูเวียง 72517   สุวิทย์ สินตรา
13 ภูเวียง 72665   วิเชียร ศรีไพเลิศ
14 ภูเวียง 72837   สุบรรณ เงินโม้
15 ภูเวียง 11590   จิรานันท์ พระตลับ
16 ภูเวียง 72973   ศุภณัฐ วัฒนะราช
17 ภูเวียง 73125   สุกัญญา สิงห์สกล
18 ภูเวียง 22959   วัฒธุกา แพ่งศรีสาร
19 ภูเวียง 23351   ธนากร วงษ์รักษา
20 ภูเวียง 45997   สัญทีศน์ บุดดี
21 ภูเวียง 47156   พิศ เนาว์โนนทอง
22 ภูเวียง 11179   อุบัติ อมาตยคง
23 ภูเวียง 38592   สมัย นามวงษา
24 ภูเวียง 40472   สุพี คุณประทุม
25 ภูเวียง 7606   นางสาวจารุวรรณ ธนะภูมิชัย
view more