สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอมัญจาคีรี ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 6,651  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 3  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 มัญจาคีรี 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 3
2 มัญจาคีรี 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4
3 มัญจาคีรี 0- 4
4 มัญจาคีรี - 6640
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 มัญจาคีรี 70   เมธา รัตนพลที วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 มัญจาคีรี 1245   ฐิติพันธ์ บุญสัตย์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 มัญจาคีรี 1435   จำรัส ศรีปัตตา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 มัญจาคีรี 521   วรุณี พรมเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
5 มัญจาคีรี 735   เกษฎา ช่างภา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6 มัญจาคีรี 1208   พันทิพา สิทธิพรเกษตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 มัญจาคีรี 1214   สุภาภรณ์ คำเขาแดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 มัญจาคีรี 1207   ฉลวย หนูจิตร
9 มัญจาคีรี 1341   PHADARNUCH _Chom
10 มัญจาคีรี 1343   จตุพร สุวรรณขิน
11 มัญจาคีรี 1517   LOVE KAMOLKAN
12 มัญจาคีรี 27636   พงษศักดิ์ ซื่อสัตย์
13 มัญจาคีรี 33442   ไพรวัลย์ ไตรนิรันดร
14 มัญจาคีรี 44457   ทองจันทร์ พานศรี
15 มัญจาคีรี 44842   สมัย แปยาว
16 มัญจาคีรี 45092   เกษ เลยหยุด
17 มัญจาคีรี 49435   ทองศรี ขัดคำ
18 มัญจาคีรี 60766   กฤตพร สร้อยเปาะ
19 มัญจาคีรี 61616   จันทร์หอม สุนทอง
20 มัญจาคีรี 62968   วัชรวิทย์ ศิลปบูรณะ
21 มัญจาคีรี 63915   นฤมล แก่นวงษ์
22 มัญจาคีรี 118523   สนั่น กาจหาญ
23 มัญจาคีรี 118920   พิกล เหล่าบัวดี
24 มัญจาคีรี 119258   บังออน หล่มเหลือง
25 มัญจาคีรี 119601   ธนิดา สีโพนเพ็ก
view more