สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอชนบท ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 1,937  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 7  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 ชนบท 1043-ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง 3
2 ชนบท 1023-110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง 3
3 ชนบท 1007-ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1 5
4 ชนบท 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 25
5 ชนบท 5-ศาลจังหวัดขอนแก่น 2
6 ชนบท 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 93
7 ชนบท 0- 8
8 ชนบท - 1798
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 ชนบท 2061   มังกร พุทธวง ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง
2 ชนบท 2044   สุชาติ สุวรรณลี ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง
3 ชนบท 2045   ชาญชัย กันยาโม้ ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง
4 ชนบท 1585   ดำรงศักดิ์ ทองอ้ม 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
5 ชนบท 1525   คำปน สิมลี 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
6 ชนบท 1539   พิกุลทอง ใจอ่อน 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
7 ชนบท 1386   กองสิน สุแพง ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1
8 ชนบท 1099   บุญพร้อม ราชมนตรี ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1
9 ชนบท 1122   วสันต์ แก้วศรี ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1
10 ชนบท 1280   บังอร โคมเปือย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1
11 ชนบท 1308   อัชลี วรรณโพธิ์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1
12 ชนบท 792   รุ่งตะวัน ป้องบุญจันทร์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
13 ชนบท 58   รัชนีกร ทะน้อม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
14 ชนบท 502   พิชาภรณ์ จันโสภา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
15 ชนบท 368   ไพลิน สะกิจ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
16 ชนบท 64   ศิริลักษณ์ สุดใจ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
17 ชนบท 66   นายบรรจบ โสดาศรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
18 ชนบท 900   พรรณี บัวหนอง วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
19 ชนบท 1618   วาสนา แสนเทพ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
20 ชนบท 68   พิชญาภา เด็ดเดี่ยว วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
21 ชนบท 1072   น.ส. ธนนันท์ โคสาดี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
22 ชนบท 413   เพ็ญศิริ คำละมูล วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
23 ชนบท 1217   อมรรัตน์ ผมเพชร วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
24 ชนบท 936   อัมพวรรณ สะดู่ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
25 ชนบท 1081   นัฐกร วรแสน วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
view more