สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอเขาสวนกวาง ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,932  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 3  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 เขาสวนกวาง 1023-110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง 22
2 เขาสวนกวาง 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 20
3 เขาสวนกวาง 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 21
4 เขาสวนกวาง - 2869
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 เขาสวนกวาง 21   รัตติยา ยศธสาร 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
2 เขาสวนกวาง 1570   ชัชวาล ฝ่ายอุประ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
3 เขาสวนกวาง 1572   งามจิตร เก้าสุวรรณวรกุล 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
4 เขาสวนกวาง 35   อัฒพงษ์ เพิ่มพูล 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
5 เขาสวนกวาง 1623   Sasiprapa thintha 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
6 เขาสวนกวาง 958   พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
7 เขาสวนกวาง 36   กาญจนา ชื่นอิสรา 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
8 เขาสวนกวาง 1640   นฤสรณ์ โพธิ์ชัย 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
9 เขาสวนกวาง 1019   ชวานนท์ น้อยโพน 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
10 เขาสวนกวาง 37   อโณทัย ขวนขวาย 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
11 เขาสวนกวาง 1665   วิชัย สมานทอง 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
12 เขาสวนกวาง 38   ปิยวิทย์ จันทร์ทะเขต 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
13 เขาสวนกวาง 1195   มะลิ แก้วกรมรัตน์ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
14 เขาสวนกวาง 40   สุนทราภรณ์ เพียเอีย 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
15 เขาสวนกวาง 51   น้ำ เพิ่มสวัสดิ์ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
16 เขาสวนกวาง 619   นิตยา อาจวิชัย 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
17 เขาสวนกวาง 1394   หนึ่งฤทัย ฝ่ายพุฒ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
18 เขาสวนกวาง 1396   พิชญ์ชนก ปุริศรี 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
19 เขาสวนกวาง 1447   วิชุนี ชาอินทร์ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
20 เขาสวนกวาง 1471   สมยศ อุตตะบุญ 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
21 เขาสวนกวาง 1536   อารยา นางทะราช 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
22 เขาสวนกวาง 1543   เพ็ญทิภา จันทร์กลาง 110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง
23 เขาสวนกวาง 839   สมบูรณ์ ดวงจันแดง วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
24 เขาสวนกวาง 243   ทองจันทร์ ประสงค์สุข วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
25 เขาสวนกวาง 248   กัณหา ภูลินนาค วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
view more