สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอซำสูง ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 4,142  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 2  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 ซำสูง 1003-ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน 1
2 ซำสูง 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 1
3 ซำสูง - 4140
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 ซำสูง 1389   พิไลวรรณ ไชยปัญญา ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
2 ซำสูง 1060   อังคณา มุงคุณคำชาว วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 ซำสูง 38020   ยุวดี กุดทิง
4 ซำสูง 40376   นายระบาย หม่องคำหมื่น
5 ซำสูง 42171   ทองสุข ครยก
6 ซำสูง 42998   สมไผ่ ศรีบุญมี
7 ซำสูง 50280   อุไรวรรณ แสนบุตร
8 ซำสูง 50958   น.ส.ธิดา โพธิ์ศรี
9 ซำสูง 51357   น.ส.ยุดา ชัยปัญญา
10 ซำสูง 51812   สายทอง แสนบุตร
11 ซำสูง 52332   เกตุแก้ว ขาวงาม
12 ซำสูง 53191   สำนวน คนยก
13 ซำสูง 65257   อัญชลีกรณ์ จำปาบุญ
14 ซำสูง 65561   มยุรี โยลา
15 ซำสูง 66057   แสวง พันเดช
16 ซำสูง 66395   ปราณี ปัดทำ
17 ซำสูง 66569   น.ส.หนึ่งฤทัย มุงคุณคำชาว
18 ซำสูง 66706   ณรงค์ศักดิ์ คำพระแย
19 ซำสูง 66824   ปิยะธิดา คำสุ่ย
20 ซำสูง 97279   เกศรินทร์ อนุศรี
21 ซำสูง 108331   สุภาวินี สมภาร
22 ซำสูง 111537   นายสุเทพ นาร่อง
23 ซำสูง 115509   ทอมจิตร กันธรรม
24 ซำสูง 116329   ศรทอง แก้วใส
25 ซำสูง 119664   นายสุทธิพงษ์ ครยก
view more