สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอหนองนาคำ ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 753  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 2  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 หนองนาคำ 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 2
2 หนองนาคำ 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
3 หนองนาคำ - 750
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 หนองนาคำ 1193   ศิวกร พงษ์ภักดิ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 หนองนาคำ 1388   พรพิมล กองจันทา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 หนองนาคำ 379   พรรทิภา ทองเกลียว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4 หนองนาคำ 52536   ยุพิน ถาวงษ์กลาง
5 หนองนาคำ 50107   ปนัดดา แสวง
6 หนองนาคำ 54798   เบญจพร มีกุล
7 หนองนาคำ 55971   หนูลักษณ์ ริโยธา
8 หนองนาคำ 18004   กมลชนก ถานะพงค์
9 หนองนาคำ 51210   สมาน อรรคณิต
10 หนองนาคำ 133146   ผ.ช อารุณ  ทุมวงษ์
11 หนองนาคำ 141244   รุจิราภรณ์ มระตัง
12 หนองนาคำ 56124   สุวิสา ศรีชาติ
13 หนองนาคำ 56864   ทองยุ่น สาเกตุ
14 หนองนาคำ 25978   เอื้องฟ้า วงษ์พิมพ์
15 หนองนาคำ 161020   นันทพงศ์ แสงสร
16 หนองนาคำ 51100   บุญร่วม บุญสม
17 หนองนาคำ 6431   จำปี ทองประกอบ
18 หนองนาคำ 48350   นางสาวทองจันทร์ หันตุลา
19 หนองนาคำ 54334   นฤมล โคกแปะ
20 หนองนาคำ 55666   นารี อุ่นสา
21 หนองนาคำ 17646   วุฒิพงษ์ สุทธิแก้ว
22 หนองนาคำ 113606   นวภรณ์ มีพันธ์
23 หนองนาคำ 134720   ทองสุข ศรีบุญ
24 หนองนาคำ 46348   ประเสริฐ น้อยก้อม
25 หนองนาคำ 19548   สารินี โสมาบุตร
view more