สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอบ้านแฮด ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 2,468  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 3  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 บ้านแฮด 1025-CUP รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1
2 บ้านแฮด 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 4
3 บ้านแฮด 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 10
4 บ้านแฮด - 2453
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 บ้านแฮด 1625   มาริสา อุต้น CUP รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2 บ้านแฮด 69   นางมะลิวรรณ นาสมใจ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 บ้านแฮด 116   ภราดร ดังยางหวาย วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 บ้านแฮด 282   ประเทือง  ภิรมย์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
5 บ้านแฮด 972   นางอำพร เลียงวัฒนคล วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
6 บ้านแฮด 124   วิจิตร ท้าวนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 บ้านแฮด 128   วิชิต มาชะนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 บ้านแฮด 371   บุษรา สุวรรณโค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 บ้านแฮด 377   พัชริญ วันปลั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
10 บ้านแฮด 535   จันมร์ทา ระว้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
11 บ้านแฮด 915   ศยาม โพธิชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
12 บ้านแฮด 923   เข็มพร ผิวขาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
13 บ้านแฮด 970   ณิศา เพ็ญศิริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
14 บ้านแฮด 1310   สมพร เทพเทพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
15 บ้านแฮด 1498   รัฐพงศ์ โนนทะเสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
16 บ้านแฮด 15749   ภัทรักษ์ ลาภบุญเรือง
17 บ้านแฮด 27523   มิ่งขวัญ สวัสดิ์โพธิ์
18 บ้านแฮด 28076   ละออง ลาดวงษา
19 บ้านแฮด 47966   ชูซับ ปั้นกรวด
20 บ้านแฮด 48575   พุฒ ศิริหงษ์
21 บ้านแฮด 54151   สมภาร นาคอก
22 บ้านแฮด 58355   สุทัตตา สุวรรณ์
23 บ้านแฮด 61565   พรรณี ศรีพุทธา
24 บ้านแฮด 64209   บุญตา แสนหนองหว้า
25 บ้านแฮด 66740   ศรีไพร พวงนะที
view more