สถานะโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

อำเภอเวียงเก่า ผู้ร่วมโครงการเริ่มวิ่งขณะนี้ 1,472  คน จำนวนทีมเริ่มวิ่งขณะนี้ 3  ทีม

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ กลุ่ม จำนวนคน
1 เวียงเก่า 999-วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 1
2 เวียงเก่า 1-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1
3 เวียงเก่า 0- 1
4 เวียงเก่า - 1469
view more

สถานะการวิ่งผู้ร่วมโครงการ

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 เวียงเก่า 1161   รันยู พลเดช วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 เวียงเก่า 526   สุรพงษ์ ผานาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3 เวียงเก่า 935   ชัท เมืองโคตร
4 เวียงเก่า 25832   อภิญญากร ทองขาน
5 เวียงเก่า 46118   นางสุขสันต์ วงษ์เงิน
6 เวียงเก่า 21576   นายพยอม โพธิ์ทอง
7 เวียงเก่า 56722   ลำไย ขุนภักดี
8 เวียงเก่า 38460   นายสะอาด พลราชม
9 เวียงเก่า 59007   นางอุไร มาแดง
10 เวียงเก่า 43770   นางอัมพร ประพรมมา
11 เวียงเก่า 49840   นางจิราพร แพ่งศรีสาร
12 เวียงเก่า 108896   พรชัย คุณโพธิ์
13 เวียงเก่า 61936   สุพจน์ ทุมแก้ว
14 เวียงเก่า 112867   อารีย์ ชนะบุญ
15 เวียงเก่า 65866   สวัสดิ์ น้อยคูณ
16 เวียงเก่า 119046   มิวดี ศรีราช
17 เวียงเก่า 147334   ถนอมจิตร วรรณะ
18 เวียงเก่า 148968   ลาวัลย์ สิทธิไกรพงษ์
19 เวียงเก่า 151825   อนัญญา แสนวงษ์
20 เวียงเก่า 152701   สะอาดศรี ภูบ้านหม้อ
21 เวียงเก่า 153100   จักรวรรณ แพ่งศรีสาร
22 เวียงเก่า 156361   สมฤทัย กำเดช
23 เวียงเก่า 74732   อภิสิทธิ์ หล้ามา
24 เวียงเก่า 107441   มัณฑนา คำมา
25 เวียงเก่า 108580   นิตติยา น้อยแดง
view more