ทะเบียนผู้ร่วมโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 บ้านฝาง 22 รจนา ไชยธรรม
2 บ้านฝาง 24 วิลาสินี บุพิ
3 บ้านฝาง 25 จ.อ.ไพฑูรย์ แก้วกั้น
4 บ้านฝาง 42 ณัฐพงศ์ กองจันทร์ดี
5 บ้านฝาง 44 นางพิมพิมาส สิงหาคม
6 บ้านฝาง 49 ดวงใจ มาสกุล
7 บ้านฝาง 50 มณีรัตน์​ จันทลักษณ์
8 บ้านฝาง 117 ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร
9 บ้านฝาง 409 อนันตชาติ ศรีกุลวงษ์
10 บ้านฝาง 596 อรวรรณ สังวาลย์