ทะเบียนผู้ร่วมโครงการ110วัน11ล้านกิโล Running Stat Daily Report

STATUS TODAY & NOW !!

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 บ้านแฮด 69 นางมะลิวรรณ นาสมใจ
2 บ้านแฮด 116 ภราดร ดังยางหวาย
3 บ้านแฮด 124 วิจิตร ท้าวนิล
4 บ้านแฮด 128 วิชิต มาชะนา
5 บ้านแฮด 282 ประเทือง  ภิรมย์
6 บ้านแฮด 371 บุษรา สุวรรณโค
7 บ้านแฮด 377 พัชริญ วันปลั่ง
8 บ้านแฮด 535 จันมร์ทา ระว้า
9 บ้านแฮด 915 ศยาม โพธิชัย
10 บ้านแฮด 923 เข็มพร ผิวขาว