รายละเอียดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น
นับเฉพาะที่ลงทะเบียนและระบุอำเภอ**

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 บ้านฝาง 1131   รัชนี นันจันที เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
2 บ้านฝาง 1134   กาญจนา พจนา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
3 บ้านฝาง 1157   ธรรมนูญ บุญจันทร์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
4 บ้านฝาง 1189   วาปี คำภาบุตร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
5 บ้านฝาง 42   ณัฐพงศ์ กองจันทร์ดี เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
6 บ้านฝาง 44   นางพิมพิมาส สิงหาคม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
7 บ้านฝาง 1250   ชัยยา พรมจักร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
8 บ้านฝาง 596   อรวรรณ สังวาลย์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
9 บ้านฝาง 995   พรทิพย์ เลยหยุด เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
10 บ้านฝาง 1005   ไชยวัฒน์ ศรีพอ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
11 บ้านฝาง 1108   ปภาวิน โกพลรัตน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
12 บ้านฝาง 1129   นางสาวเบญจพร มั่งมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง
13 บ้านฝาง 25   จ.อ.ไพฑูรย์ แก้วกั้น วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
14 บ้านฝาง 409   อนันตชาติ ศรีกุลวงษ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
15 บ้านฝาง 982   อรดี ชมบุญ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
16 บ้านฝาง 22   รจนา ไชยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
17 บ้านฝาง 24   วิลาสินี บุพิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
18 บ้านฝาง 49   ดวงใจ มาสกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
19 บ้านฝาง 1363   อลงกรณ์ ผลสวัสดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
20 บ้านฝาง 50   มณีรัตน์​ จันทลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
21 บ้านฝาง 117   ทัตพิชาญ์ พิมพ์อักษร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
22 บ้านฝาง 952   ถนอมจิต พานพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
23 บ้านฝาง 1571   วราภรณ์ สำราญบำรุง
24 บ้านฝาง 46764   นายวิโรจน์ หยองเอ่น
25 บ้านฝาง 46935   นางสุนิสา โพธิ์สาฮาด
26 บ้านฝาง 47151   นายบุญมี รสดี
27 บ้านฝาง 39237   พรรณี จันทศร
28 บ้านฝาง 43191   เกษร น้อยบุญมา
29 บ้านฝาง 54284   นายประเสริฐ แสนโบราณ
30 บ้านฝาง 55096   วรรณิภา เส็งนา
31 บ้านฝาง 56022   บัวพา พลหมอ
32 บ้านฝาง 57334   แสงดาบ ผากอง
33 บ้านฝาง 58630   สัว วัสสา
34 บ้านฝาง 58810   ภัคพล เอี่ยมอุดม
35 บ้านฝาง 48087   สุพัฒ เจ๊กรักษ์
36 บ้านฝาง 49804   อำนาจ มูลตรีภักดี
37 บ้านฝาง 50370   กิตติศักดิ์ เขื่อนโยธา
38 บ้านฝาง 53208   แหวน จุลจันทนโพธิ์
39 บ้านฝาง 82392   อรุณ ดวงมูลลี
40 บ้านฝาง 89286   ปฏิพล บัวศรี
41 บ้านฝาง 99140   ดช.ณัฐวุฒิ เหลาสีคู
42 บ้านฝาง 121745   ดญ.ดวงตะวัน กาพย์แก้ว
43 บ้านฝาง 123941   ดช.ศุภชัย บุญพรมมา
44 บ้านฝาง 43325   จันลา วรรณสรี
45 บ้านฝาง 43451   สุระศักดิ์ บัวทอง
46 บ้านฝาง 44745   พัชรินทร์ อัมพวัน
47 บ้านฝาง 6116   ณัฐดนัย สำราญบำรุง
48 บ้านฝาง 18746   ทองสุก นามวงษ์
49 บ้านฝาง 3499   บุญเกิด บัวชัย
50 บ้านฝาง 46322   หยาด ลีเจ้ยวะระ
51 บ้านฝาง 46875   นายสำราญ วังพระ
52 บ้านฝาง 47061   นางวารุณี พรมจักร
53 บ้านฝาง 33933   สุวรรณี ลือเทพ
54 บ้านฝาง 43076   บัวบาน แฝงฤทธิ์
55 บ้านฝาง 53858   ละเอียด หยองเอ่น
56 บ้านฝาง 54782   อุไรวรรณ สีชารี
57 บ้านฝาง 55727   เบ็ญจมาศ โนนศรี
58 บ้านฝาง 56699   ไกรศร อุปวันดี
59 บ้านฝาง 58126   เกลี้ยง ชัยสนต์
60 บ้านฝาง 58747   คนิดา ภูบุญมี
61 บ้านฝาง 2379   บำเพ็ญ จันทร์ดก
62 บ้านฝาง 5341   ณัฐสุดา ลือภูเขียว
63 บ้านฝาง 47524   นางนาคร จันทร์ขัน
64 บ้านฝาง 49675   พวง ขาวไชยมหา
65 บ้านฝาง 50035   บัวพันธ์ คำพันธ์
66 บ้านฝาง 52897   สำราญ โอดลี
67 บ้านฝาง 77401   มาทิกา ชัยเมืองทอง
68 บ้านฝาง 87827   เสาวนีย์ แต้มกลาง
69 บ้านฝาง 92815   ดช.ศิวกร สร้อยคำ
70 บ้านฝาง 113985   พิรมย์ ตวยขันธ์
71 บ้านฝาง 123359   ดช.อนุสรณ์ ศรีสมอ
72 บ้านฝาง 142668   พานทอง พูลศรี
73 บ้านฝาง 43253   นารี ชัยมุงคุณ
74 บ้านฝาง 43422   สุทัศ พุฒละ
75 บ้านฝาง 43817   ภาวดี ขันตี
76 บ้านฝาง 68138   ประหยัด แก้วจันทร์เหลา
77 บ้านฝาง 70751   วรรณี โสเส
78 บ้านฝาง 72365   บุญศรี วรฉันท์
79 บ้านฝาง 73574   วิจิตรา แสนนาม
80 บ้านฝาง 74204   อนุรักษ์ พิมพ์บึง
81 บ้านฝาง 75119   สำเนียง ชาอยู่
82 บ้านฝาง 5570   ชลชญา ตุ่นเฮ้า
83 บ้านฝาง 12552   พัชรินทร์ บัวทอง
84 บ้านฝาง 3183   ไพโรจน์ จะโนรัตน์
85 บ้านฝาง 59338   บุญหนัก อาจเชียงตุง
86 บ้านฝาง 59936   สมหมาย พลค้อ
87 บ้านฝาง 61239   พัฒนพงษ์ คุ้มโสก
88 บ้านฝาง 62164   อรทัย กุระขันธ์
89 บ้านฝาง 62397   ทศพล ศาลางาม
90 บ้านฝาง 64317   สวรรค์ สุโพฤทธิ์
91 บ้านฝาง 2988   ปิยนุช พิลาออน
92 บ้านฝาง 29801   สนาม ผาบชมภู
93 บ้านฝาง 40844   สมพงษ์ ศรีแก้ว
94 บ้านฝาง 53254   มะลิดา คำโมง
95 บ้านฝาง 54484   มีชัย โพธิ์นาง
96 บ้านฝาง 55440   คำรัก หาปู่ทน
97 บ้านฝาง 56306   เดือน ธรรมเก่
98 บ้านฝาง 58063   ขวัญใจ เพื่อคำลือ
99 บ้านฝาง 58661   พรรณี โคตรทอง
100 บ้านฝาง 4839   ทองไสย์ เจริญสุข
101 บ้านฝาง 65797   พัชราภรณ์ ภูมิทัศน์
102 บ้านฝาง 70160   เทวา สามหมอ
103 บ้านฝาง 70918   อรัญ ถูปาอ่าง
104 บ้านฝาง 73396   สุมาลี ถูวะศรี
105 บ้านฝาง 74136   นนทวัฒน์ บุญลือ
106 บ้านฝาง 74310   เรียงสี กล้าหาญ
107 บ้านฝาง 59014   ปาริชาติ มูลตรีภักดี
108 บ้านฝาง 59668   สมัย หนวดสันติ
109 บ้านฝาง 60793   สำราญ อันทผลา
110 บ้านฝาง 61974   เตือนใจ พันธ์​ป​ระ​ทุม​
111 บ้านฝาง 62315   จตุพล หมู่บ้านม่วง
112 บ้านฝาง 62775   ทองพูล จุดศรี
113 บ้านฝาง 2931   สุขกลัยา ป้องปาน
114 บ้านฝาง 4165   วีระยา ธงภักดิ์
115 บ้านฝาง 46834   นางเรือวัน กาพย์แก้ว
116 บ้านฝาง 46994   หนูบล เหลากุด
117 บ้านฝาง 47494   นายเพิน พุทธสนธิ์
118 บ้านฝาง 64922   บุญส่ง กิตติบริสุทธิ์
119 บ้านฝาง 69569   นาย สุทัศน์ สอนจูมมาตย์
120 บ้านฝาง 70791   ทุมมี เขียวแข้
121 บ้านฝาง 72636   สายัณห์ ััอันภักดี
122 บ้านฝาง 74024   ละมุด ผาสุโพธิ์
123 บ้านฝาง 74236   อัจฉราวรรณ อัมรัตน์
124 บ้านฝาง 49595   จิรานุช พรมชาติ
125 บ้านฝาง 49897   จำปี แดนสามสวน
126 บ้านฝาง 51404   จิตราภรณ์  ศรีอ่อน
127 บ้านฝาง 53243   จวงคำ สิงสุโต
128 บ้านฝาง 87217   โสภณ เหล่าศรี
129 บ้านฝาง 92033   นายวิลัย สุวรรณแสง
130 บ้านฝาง 107670   บุญมี จันทร์เพ็ง
131 บ้านฝาง 121827   ดช.อานันทศักดิ์ จำปางาม
132 บ้านฝาง 124427   น.ส.สุพัตรา นามเหล่า
133 บ้านฝาง 43390   สุข จันอุป
134 บ้านฝาง 43471   สมทรง อาริต
135 บ้านฝาง 45604   เพ็ญศรี ภูธร
136 บ้านฝาง 58868   ชวนพิศ สำราญบำรุง
137 บ้านฝาง 59431   วิไลวรรณ กลางเมืองขวา
138 บ้านฝาง 60406   ลับ รัตนมงคล
139 บ้านฝาง 61574   ปัทมา ท้าวเนาว์
140 บ้านฝาง 62219   กรรณิการ์ สุวรรณกูล
141 บ้านฝาง 62469   ปีญาวรรต พิมพ์ทอง
142 บ้านฝาง 10512   ศิรินารถ ปุ้งปูน
143 บ้านฝาง 21488   อุทัย พรมจักร
144 บ้านฝาง 3861   ทัศนียา อินทรกำแหง
145 บ้านฝาง 2695   อรุณวรรณ สรรพสมบัติ
146 บ้านฝาง 2756   นริศรา จันทร์โนราช
147 บ้านฝาง 46766   นางนคร จันภูทัศ
148 บ้านฝาง 46938   นายพิทักษ์ บุตรราช
149 บ้านฝาง 47161   นางละดารัตน์ คำทอง
150 บ้านฝาง 39257   ศุภชัย จันทร์พุฒ
151 บ้านฝาง 43198   เพ็ญพุธ โฉลกกลาง
152 บ้านฝาง 54297   เกษม มีบง
153 บ้านฝาง 55234   ทองสอน ทำจ้อม
154 บ้านฝาง 56059   สุภาพ ช่วยหาร
155 บ้านฝาง 57414   ทิพรัตน์ นามแสงผา
156 บ้านฝาง 58636   มา ศรีอาจ
157 บ้านฝาง 58815   ดวงใจ จารย์โพธิ์
158 บ้านฝาง 48098   สุวรรณ จันทร์เสน
159 บ้านฝาง 49815   ลัดดา โสบุญมา
160 บ้านฝาง 50398   เปี่ยม พันธ์เกต
161 บ้านฝาง 53209   เสถียร จอมทอง
162 บ้านฝาง 82409   นงคาน อนุสุเรนทร์
163 บ้านฝาง 89304   ชนม์นิ​ภา​ แก้ว​กุด​ฉิม​
164 บ้านฝาง 99157   ดช.อดิเทพ เลี่ยมภักดี
165 บ้านฝาง 121751   ดญ.ภัทรภา จินดาจิต
166 บ้านฝาง 123953   ดช.สุรพัศ พิมคต
167 บ้านฝาง 43329   รัชนี หงอกขาว
168 บ้านฝาง 43453   คำดี นามวงษ์
169 บ้านฝาง 44876   บุดดี กิจใบ
170 บ้านฝาง 6361   ปกรณ์ แสนบุตร
171 บ้านฝาง 18754   รุ่งเพ็ช ทัพเทพเทวินทร์
172 บ้านฝาง 3512   วาริศา เธียรกุศล
173 บ้านฝาง 46349   วัลลภา ชาลีดี
174 บ้านฝาง 46877   จามรินทร์ คำอ้น
175 บ้านฝาง 47067   นางสุพรรณี สอนละ
176 บ้านฝาง 34818   ศุภรัตน์ กลเสน
177 บ้านฝาง 43083   สมหวัง หลวงน้อย
178 บ้านฝาง 53872   ประไพร จำเริญดี
179 บ้านฝาง 54784   สี สิงห์น้อย
180 บ้านฝาง 55736   วิระ ชีไธสง
181 บ้านฝาง 56714   บุญรวม แข็งแอ
182 บ้านฝาง 58129   Sirawan Suraporn
183 บ้านฝาง 58748   อัมพร คำสีทา
184 บ้านฝาง 2548   สมพงษ์ พานพล
185 บ้านฝาง 5399   เกศแก้ว ศรีมัญจาบุรี
186 บ้านฝาง 47525   นางสุพจน์ ประถมผล
187 บ้านฝาง 49676   สุชญา สิทธิไพร
188 บ้านฝาง 50050   อุทัย ศรีแก้ว
189 บ้านฝาง 52904   สอาด หารคำตัน
190 บ้านฝาง 77409   มะลิวัลย์ คุ้มโสก
191 บ้านฝาง 87848   ประคอง คำแหล้
192 บ้านฝาง 96844   ศุภโชค มากแวง
193 บ้านฝาง 114002   สหชาติ ธรรมเก่
194 บ้านฝาง 123366   นายณัฐตะวัน โพธิ์ตาดทอง
195 บ้านฝาง 144895   มลฤดี ศรีเทศ
196 บ้านฝาง 43255   สุบรรณ สมศรี
197 บ้านฝาง 43424   ชาญยุทธ วิศิษฐ์ชาติ
198 บ้านฝาง 43843   บุหลัน ปู่โว
199 บ้านฝาง 69031   อัญชลีพร สว่างสาย
200 บ้านฝาง 70752   ประภัสสร สืบวงศ์
201 บ้านฝาง 72385   นารถ จารย์โพธิ์
202 บ้านฝาง 73590   นาย ภูมิรัตน์ แสงราชา
203 บ้านฝาง 74205   อาชัญ  โกติรัมย์
204 บ้านฝาง 75228   พิกุล รอยดา
205 บ้านฝาง 5600   เพิ่มจิตร พิมพ์ดีด
206 บ้านฝาง 12915   นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
207 บ้านฝาง 3196   สมภาร ดวงกุณา
208 บ้านฝาง 59346   ชวนพิศ เถื่อนศรีจันทร์
209 บ้านฝาง 60048   ประหยัด จาริชานนท์
210 บ้านฝาง 61247   สุพรม หลอดชา
211 บ้านฝาง 62169   วิทูรย์ หงษ์ลอยลม
212 บ้านฝาง 62402   มยุรี ร่วมกุศล
213 บ้านฝาง 64405   พิสมัย งอมสงัด
214 บ้านฝาง 3004   นุรัตน์ เฮืองศรี
215 บ้านฝาง 29841   ใบ กองประชัน
216 บ้านฝาง 42507   หยาด ลีเจ้ยวะระ
217 บ้านฝาง 53258   ทรงเดช แฝงฤทธิ์
218 บ้านฝาง 54506   นางมะลิวัลย์ สาหล่อน
219 บ้านฝาง 55477   น้อย คำนกขุ่ม
220 บ้านฝาง 56345   นิทยา ธงศิลา
221 บ้านฝาง 58067   นิรัตน์ โสบุญมา
222 บ้านฝาง 58666   พงศ์เทพ หล้าคำ
223 บ้านฝาง 4853   จตุพร ฤทธิมนตรี
224 บ้านฝาง 66111   สมพิศ ผาบชมภู
225 บ้านฝาง 70163   ทองสุข สุดชาดี
226 บ้านฝาง 71120   สำเนียง ด้วงคำจันทร์
227 บ้านฝาง 73403   พิกุล มูลตรีภักดี
228 บ้านฝาง 74137   อทิตยา มากุล
229 บ้านฝาง 74313   เศรษฐพล บุญทองแพง
230 บ้านฝาง 59018   สมจิตร เผ่าบ้านฝาง
231 บ้านฝาง 59682   ปาง อ่อนสุด
232 บ้านฝาง 60810   บัวเรียน สารแก้ว
233 บ้านฝาง 61979   เสถียร อ่อนบ้านแดง
234 บ้านฝาง 62318   ศุภกร หงษาพัน
235 บ้านฝาง 62826   จงรัก พลบุญ
236 บ้านฝาง 2932   สาวิตรี ศรีสวัสดิ์
237 บ้านฝาง 4169   อุบล รัววิชา
238 บ้านฝาง 46838   นายวิญญู แจ่มแสง
239 บ้านฝาง 47006   นางสำเนียง ละคำภา
240 บ้านฝาง 47497   นายสงัด สามุงคุณ
241 บ้านฝาง 64925   อำนวย ปะสาวะเท
242 บ้านฝาง 69968   ศิริรัตน์ แสนป้อ
243 บ้านฝาง 70792   สมร คำพิมพ์
244 บ้านฝาง 72720   อรุณรัศ จารย์โพธิ์
245 บ้านฝาง 74054   วรวัน บุญจันทร์
246 บ้านฝาง 74238   ภูวดินทร์ คำทุ่น
247 บ้านฝาง 49597   กนกวรรณ คำสุ่ย
248 บ้านฝาง 49907   วุฒิชัย สังฆพันธ์
249 บ้านฝาง 51439   ดวงฤดี จันทร์ทอง
250 บ้านฝาง 53244   ลคร ลุนพุฒ
251 บ้านฝาง 87246   ทองเปลี่ยน สีหานนท์
252 บ้านฝาง 92493   นายบุญเหลือ หาญมะโน
253 บ้านฝาง 107899   หนูเกณฑ์ บุญแดง
254 บ้านฝาง 121833   ดญ.ฉัตรกมล ทนก่ำ
255 บ้านฝาง 124434   นายบุญมี ที่พักบ้านโจทย์
256 บ้านฝาง 43396   สุมาลี ปัตริยะ
257 บ้านฝาง 43645   วาสนา ละลี
258 บ้านฝาง 45637   นารี ศรีวิชัย
259 บ้านฝาง 58870   สมหมาย กองจันทร์
260 บ้านฝาง 59434   บุญสวน บัวพรมมา
261 บ้านฝาง 60422   บัวทอง พันธ์ถา
262 บ้านฝาง 61586   สุจิตตา ชารีดี
263 บ้านฝาง 62229   พีรพัฒน์ เเสนนาม
264 บ้านฝาง 62477   นางสาวลำไพ โพธิแลกุ
265 บ้านฝาง 10595   อภิชาตื พลศักดิ์
266 บ้านฝาง 23424   itsarapong vetchagama
267 บ้านฝาง 3874   ผัสพร วรรณพงศ์
268 บ้านฝาง 58874   เพ็ญศรี จันทรลือชา
269 บ้านฝาง 59440   คำแปลง วรรณโสม
270 บ้านฝาง 60473   หลัด กำทัน
271 บ้านฝาง 61590   สนอง ลาภเหลือ
272 บ้านฝาง 62242   บัวหวาน แสนบูราณ
273 บ้านฝาง 62481   มัลลิกา พรรษา
274 บ้านฝาง 10677   กิติพร กวียานนท์
275 บ้านฝาง 23436   เตือนใจ วิชาโคตร
276 บ้านฝาง 3877   วัฒนศักดิ์ วงษ์กิ่ง
277 บ้านฝาง 2790   จักรวาล พิมลตรี
278 บ้านฝาง 46768   นางบุญนาค สมสีลา
279 บ้านฝาง 46939   บุญทัน จันทร์แดง
280 บ้านฝาง 47164   นางจ่อย โอดพิมพ์
281 บ้านฝาง 39303   รัชนีกร บัวพรมมา
282 บ้านฝาง 43204   อุทัย หาทนต์
283 บ้านฝาง 54355   ประยงค์ สีชาพุด
284 บ้านฝาง 55249   โจม บุตรทา
285 บ้านฝาง 56133   แสน ยามี
286 บ้านฝาง 57438   เสน่ห์ สาแก้ว
287 บ้านฝาง 58642   จิตติวัลย์ มณีสา
288 บ้านฝาง 58818   ลั่นทม โนนศิริ
289 บ้านฝาง 49176   สุรินทร์ วรรณพลทอง
290 บ้านฝาง 49820   สราวุฒธิ์ แข็งขยัน
291 บ้านฝาง 50472   ชัยวุฒิ ถูไตรรงย์
292 บ้านฝาง 53210   สัมฤทธิ์ ทองภักดี
293 บ้านฝาง 82415   ทองดี บุบผา
294 บ้านฝาง 89312   พีรพล ไชยศรี
295 บ้านฝาง 99194   ดช.ปรัชญา วงศ์ร้อย
296 บ้านฝาง 121756   ดญ.สุภัสสรา จงรักชอบ
297 บ้านฝาง 123968   นายสุวิทย์ ตุ้มเกษที
298 บ้านฝาง 43333   สมนึก เพียสังกะ
299 บ้านฝาง 43455   สมศักดิ์ พิมพ์บึง
300 บ้านฝาง 44948   นายบุญรอด นามมุง
301 บ้านฝาง 6552   กมลชนก  เมืองจวง
302 บ้านฝาง 18772   เกศินี รังสีปัญญา
303 บ้านฝาง 3513   ลลิตา เพสี
304 บ้านฝาง 46361   ศิริกานดา จันทระวิชัย
305 บ้านฝาง 46881   นายทองดา พลศักดิ์
306 บ้านฝาง 47070   นางลำพอง สิงห์ทอง
307 บ้านฝาง 34896   ชัญญา แย้มกลิ่น
308 บ้านฝาง 43091   สงกราณ์ ทองคำ
309 บ้านฝาง 53889   เรืองศักดิ์ อุ่นใจ
310 บ้านฝาง 54802   เรืองศักดิ์ หารลี
311 บ้านฝาง 55744   ระมัด จันทร์โสดา
312 บ้านฝาง 56718   เข็มทอง อุปวันดี
313 บ้านฝาง 58154   เตียง คำอินทร์
314 บ้านฝาง 58751   จิราภรณ์ ศิริขันธ์
315 บ้านฝาง 2583   นส.นันทนา วรสุทธิพงษ์
316 บ้านฝาง 5411   ดาวเรือง วรจักร์
317 บ้านฝาง 47531   นายรณชัย เพชรศรีชา
318 บ้านฝาง 49678   รัชดาพร พลทองวิจิตร
319 บ้านฝาง 50066   กุหลาบ คำสระแก้ว
320 บ้านฝาง 52961   ลำพูน ทีน้ำคำ
321 บ้านฝาง 77423   ชุติกาญจน์ แสนจำลา
322 บ้านฝาง 87874   อุทัย ชูญาติ
323 บ้านฝาง 98158   จักรกฤษ จะแก
324 บ้านฝาง 114024   สุภาวนี คำภาษี
325 บ้านฝาง 123370   นายอิสรานุพงษ์ ทัดทาน
326 บ้านฝาง 151203   จรูญ วงษ์คำคูณ
327 บ้านฝาง 43259   สำรวย จันทร์เพ็ง
328 บ้านฝาง 43425   สมัย ศรีเมืองเพีย
329 บ้านฝาง 43858   สมเกียรติ พรมดอนกลอย
330 บ้านฝาง 69068   ทองล้วน ชาเคน
331 บ้านฝาง 70753   เปี๊ยก บัวสีแดง
332 บ้านฝาง 72431   ลัดดา สิทธิอุปัชชา
333 บ้านฝาง 73608   จิตฐิมา  เนตรอุบล
334 บ้านฝาง 74215   ปฐมพงศ์ กรมพระยืน
335 บ้านฝาง 75331   วสวัตติ์ มาทน
336 บ้านฝาง 5614   บำรุง พุทธละ
337 บ้านฝาง 13051   วิยะดา กางกันยา
338 บ้านฝาง 3205   สงกรานต์ ขันเลื่อน
339 บ้านฝาง 59349   สมบัติ ก่ำท้าว
340 บ้านฝาง 60060   สำเนียง ซาตะ
341 บ้านฝาง 61319   จุรีนุช แคว้นเขาเม็ง
342 บ้านฝาง 62180   กมลชนก นามทองดี
343 บ้านฝาง 62404   ธนวัฒน์ สังสีราช
344 บ้านฝาง 64426   เด็กหญิงพัชราภา เข็มมี
345 บ้านฝาง 3089   จันทิมาพร สีจันเหนือ
346 บ้านฝาง 29864   สมสา บุญมานาง
347 บ้านฝาง 42921   วิโรจน์ รัววิชา
348 บ้านฝาง 53477   น.สนทีกาญจน์ นามชนะ
349 บ้านฝาง 54508   วิไล ซุยกระเดื่อง
350 บ้านฝาง 55482   บัวเรียน ฝ่ายทอง
351 บ้านฝาง 56367   บรรจง ลีเจ้ยวะระ
352 บ้านฝาง 58073   อ่อน โคตรทอง
353 บ้านฝาง 58668   คำตัน พรมแสง
354 บ้านฝาง 4856   ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์
355 บ้านฝาง 66158   ลำเนาว์ แก้วสกุล
356 บ้านฝาง 70168   ทองสุข กองลี
357 บ้านฝาง 71161   ทองเพ็ชร วงค์อุปปา
358 บ้านฝาง 73417   พันทอง ขุนกล้า
359 บ้านฝาง 74143   วีรวุฒิ ดวงปาโคตร
360 บ้านฝาง 74318   ณัฐสิทธิ์ โนราช
361 บ้านฝาง 59019   ชื่น สุริยา
362 บ้านฝาง 59715   หนูเล็ก ไทยอ่อน
363 บ้านฝาง 60837   ลำใย แปลมูลตรี
364 บ้านฝาง 61984   นิยม สุราวรรณ์
365 บ้านฝาง 62319   วัฒนา สิงจานุสง
366 บ้านฝาง 62841   เจริญ โพธิ์แก้ว
367 บ้านฝาง 2934   กรกฎ ช่วยหาญ
368 บ้านฝาง 4183   ปรีชา ปัญจะมะ
369 บ้านฝาง 46842   นางบังออน คำพันธ์
370 บ้านฝาง 47014   นางสวย เขาวงค์
371 บ้านฝาง 47504   นายคำตา นามพัฒน์
372 บ้านฝาง 64935   เสถียร อนุโคตร
373 บ้านฝาง 70032   ยุภาพร โนนรุ่งเรือง
374 บ้านฝาง 70793   คำมูล คำพิมพ์
375 บ้านฝาง 72724   มะลิวัลย์ คุ้มโสก
376 บ้านฝาง 74058   มนต์ฑกาล แหล่ป้อง
377 บ้านฝาง 74246   ผกามาศ เรืองฮุย
378 บ้านฝาง 49609   สมพาน สุกขุ่ย
379 บ้านฝาง 49916   ดัชนี ป้อมสุวรรณ
380 บ้านฝาง 51447   บุบผา สีนาค
381 บ้านฝาง 53245   ประดิษฐ์ แสงลา
382 บ้านฝาง 87270   จินตนา คำมูล
383 บ้านฝาง 92509   วิพาภร ฟ้าร่มขาว
384 บ้านฝาง 108835   กัญญารัตน์ เพรงมา
385 บ้านฝาง 121846   ดญ.จิดาภา ศรีบุญเรือง
386 บ้านฝาง 124443   นายทวิช ดาไกร
387 บ้านฝาง 43400   จำรัส วังคะฮาด
388 บ้านฝาง 43712   ทองปุ่น คัตทะเนตร
389 บ้านฝาง 45652   เบ็ญจมาศ ดวงลาดนา
390 บ้านฝาง 64968   สุภาภร ต้นจำปา
391 บ้านฝาง 70074   สมยศ แก้วเรือง
392 บ้านฝาง 70796   นคร อาจมูลตรี
393 บ้านฝาง 72791   เสงี่ยม ถูวะศรี
394 บ้านฝาง 74075   ธัญพิชชา ไกรดวง
395 บ้านฝาง 74251   สุริยศักดิ์ พิมพ์กันหา
396 บ้านฝาง 49619   คำภา วรรณวัตร
397 บ้านฝาง 49925   จารุณี ถิ่นจันทร์ดา
398 บ้านฝาง 51484   ฉลาด ชินราช
399 บ้านฝาง 53246   รุ่งอรุณ วรจักร์
400 บ้านฝาง 87290   ประวัติ สูนย์ชัยยา
401 บ้านฝาง 92580   นาย อรรถพล วงศ์อุ่น
402 บ้านฝาง 110120   มานะ เครือเครา
403 บ้านฝาง 121855   ดญ.เจษฎาภรณ์ มูลพา
404 บ้านฝาง 129811   สมยง จรจรัญ
405 บ้านฝาง 43403   พรรณ์ทอง คำแสนเดช
406 บ้านฝาง 43718   ทองแดง กองสมบัติ
407 บ้านฝาง 45667   สุดใจ ภูแชมโชติ
408 บ้านฝาง 58875   พลอย แสงศรีเรือง
409 บ้านฝาง 59443   อุไร ทัพซ้าย
410 บ้านฝาง 60530   สุพัฒน์ นุภาพ
411 บ้านฝาง 61623   โสภา จอมคำสิงห์
412 บ้านฝาง 62244   นภัสสร สุดสงวน
413 บ้านฝาง 62483   วันเทา อินอ่อน
414 บ้านฝาง 10689   เพชรรัตน์ เทียนชวลิต
415 บ้านฝาง 25377   ศตวรรษ เจริญวงศ์
416 บ้านฝาง 3909   เจตริน สมสนุก
417 บ้านฝาง 2845   สุรพล ช่วยบุดดา
418 บ้านฝาง 46771   นายประดิษฐ์ กาสีชา
419 บ้านฝาง 46945   เชิดชัย สีหาบุตร
420 บ้านฝาง 47167   นางติ๋ม ตุทา
421 บ้านฝาง 39346   บุญถม ละเหลา
422 บ้านฝาง 43213   ถนอม คำมณีจันทร์
423 บ้านฝาง 54370   นางคันทรีมา พลตรง
424 บ้านฝาง 55261   มยุรี ภาพักดี
425 บ้านฝาง 56158   เหมือน อ้วนพรมมา
426 บ้านฝาง 57458   ประทวน สนาม
427 บ้านฝาง 58644   กิ่งทิพย์ ลีทองดี
428 บ้านฝาง 58820   ทองสุข หล่ำแขก
429 บ้านฝาง 49210   พัฒน์ ศรีกลชาญ
430 บ้านฝาง 49824   พ.ต.อ.ชลิต มรกตศรีวรรณ
431 บ้านฝาง 50480   ประสิทธิ์ เทพคำภา
432 บ้านฝาง 53212   บัวลอย โอดพิมพ์
433 บ้านฝาง 82452   ไพบูรณ์ ทองวิเศษ
434 บ้านฝาง 89325   ณัฐจริญา ชนะรักษ์
435 บ้านฝาง 99213   ดช.ณภัทร เรืองตังญาณ
436 บ้านฝาง 121765   ดญ.ศศินา คุณโบราณ
437 บ้านฝาง 123984   นายอนุชา เทพคำภา
438 บ้านฝาง 43336   อำภาพร ตาแหวน
439 บ้านฝาง 43457   บุญกอง ซุยกระเดื่อง
440 บ้านฝาง 44975   นางบัวบาน วังพระ
441 บ้านฝาง 6680   สมเพชร ชมบุญ
442 บ้านฝาง 18814   มงคล ศรีกลชาญ
443 บ้านฝาง 3514   ดวงเนตร เพ็งไพบูลย์
444 บ้านฝาง 46525   สมพร สีดาคุณ
445 บ้านฝาง 46884   นายสุพจน์ พจชาย
446 บ้านฝาง 47077   นายละออง ขุนภักดี
447 บ้านฝาง 35522   อรัญญา หยองเอ่น
448 บ้านฝาง 43099   บิน พิมพ์บึง
449 บ้านฝาง 53907   บุดดี ศรีรัตนานนท์
450 บ้านฝาง 54808   อมรรัตน์ บุตรตั้ว
451 บ้านฝาง 55762   อำไพ จิตมาตร
452 บ้านฝาง 56802   หนูรัก บุญมาก
453 บ้านฝาง 58159   วาสนา ผุยโสภา
454 บ้านฝาง 58754   รัญจวน โนนศรี
455 บ้านฝาง 2591   วุฒิศักดิ์ คำภาษี
456 บ้านฝาง 5415   มธุรดา ด้วงคำจันทร์
457 บ้านฝาง 47534   นางวิมาน ตะศรีนวน
458 บ้านฝาง 49690   นางสาว สุมลฑา บัวบำพันธ์
459 บ้านฝาง 50078   นิตยา ภักดี
460 บ้านฝาง 52991   ชุดาภรณ์ วัดเวียงคำ
461 บ้านฝาง 79150   มยุรีย์ โกพลรัตน์
462 บ้านฝาง 87908   อุษา อนันต์
463 บ้านฝาง 98209   ไฟวรรณ บรรณนคร
464 บ้านฝาง 114032   ไปรยา สังฤทธิ์
465 บ้านฝาง 123518   นายวรรธนันท์ ธงภักดิ์
466 บ้านฝาง 151256   อมิตรา ขาวไชยมหา
467 บ้านฝาง 43262   ศรีนวล นามพระยืน
468 บ้านฝาง 43427   ทรงชัย สินทร
469 บ้านฝาง 43863   สงวน หงษ์อาจ
470 บ้านฝาง 69094   บุญส่ง ลาตุ่น
471 บ้านฝาง 70754   กลไกร ซุยกระเดื่อง
472 บ้านฝาง 72472   เตียง ปราณี
473 บ้านฝาง 73609   สุวนันท์ สนทา
474 บ้านฝาง 74225   ปริญญา สุโพธิฤทธิ์
475 บ้านฝาง 76473   ฉัตรทอง นกพุทธา
476 บ้านฝาง 5618   วิรุฒ ฮาตแสนเมือง
477 บ้านฝาง 13162   ยุภาภรณ์ ปะบัวบาน
478 บ้านฝาง 3242   วาสนา พรมเลสสุนทร
479 บ้านฝาง 59363   สุรชัย ดวงผุยทอง
480 บ้านฝาง 60088   ทองใบ อุ่นผาง
481 บ้านฝาง 61375   สุระจิต ผสมพืช
482 บ้านฝาง 62181   ทองพูน โคตรบุรี
483 บ้านฝาง 62418   นางสาววิภารัตน์ เพียสุพรรณ
484 บ้านฝาง 64489   ธนาภรณ์ กาสีชา
485 บ้านฝาง 3092   กัญญ์รินท์ พลบำรุง
486 บ้านฝาง 30103   ณรงค์ บุญมา
487 บ้านฝาง 42936   สุวรรณ คำสุข
488 บ้านฝาง 53575   ณัฐพร สุวรรณสาร
489 บ้านฝาง 54547   นายสาคร อุ่นผาง
490 บ้านฝาง 55506   ทองเหลี่ยน พรมรักษา
491 บ้านฝาง 56399   สมชาย แก้วเรือง
492 บ้านฝาง 58076   อุบล สมวงษา
493 บ้านฝาง 58670   สมประดิษฐ์ ชมสว่าง
494 บ้านฝาง 4945   ปรารถนา เรืองรัตน์
495 บ้านฝาง 66205   มุทิตา สิทธิ
496 บ้านฝาง 70173   มาลา ดาศักดิ์
497 บ้านฝาง 71195   สวาส อ้วนวงษ์
498 บ้านฝาง 73419   ประไพ พุทธาโกสม
499 บ้านฝาง 74144   กนกวรรณ คูระโคตร
500 บ้านฝาง 74328   วรรณวิสา จรแก้ว
501 บ้านฝาง 59023   คำเพียร กิกิ้ง
502 บ้านฝาง 59726   เหรียญ จันทร์อุป
503 บ้านฝาง 60843   บุศรา ไทยอ่อน
504 บ้านฝาง 61999   panchita sanput
505 บ้านฝาง 62321   อภิโชค ซุยกระเดื่อง
506 บ้านฝาง 62913   ประยุทธ จำปา
507 บ้านฝาง 2936   ศุภิช์สรา สูนทอง
508 บ้านฝาง 4209   ระดา สิมมา
509 บ้านฝาง 46845   อังคณา นาทัน
510 บ้านฝาง 47025   นายอโนทัย จันทร์ดวง
511 บ้านฝาง 47512   นางคำแปลง ทศชา
512 บ้านฝาง 4235   บานเย็น ธงภักดิ์
513 บ้านฝาง 46846   นายทองบาล ชินพลชาย
514 บ้านฝาง 47032   นางทองคำ แสนสุรินทร์
515 บ้านฝาง 47513   นางบัวล้อม พรมทองมี
516 บ้านฝาง 65047   บุญชู เอี่ยมสะอาด
517 บ้านฝาง 70083   ศุภชัย คำภู
518 บ้านฝาง 70801   เหรียญทอง จันทร์มั่น
519 บ้านฝาง 72833   ส่าน กองลี
520 บ้านฝาง 74083   นายปุรชัย ภูจงกุล
521 บ้านฝาง 74252   รัฐพล ศรีบุญเรือง
522 บ้านฝาง 49636   ดารารัตน์ พุทธละ
523 บ้านฝาง 49934   วิมาร พันยุโดด
524 บ้านฝาง 51726   บุญหลาย แสนคำ
525 บ้านฝาง 53247   สมพร สิมมาโคตร
526 บ้านฝาง 87560   คำปูน พรมสอน
527 บ้านฝาง 92639   ศิราภรณ์ วิเศษดอนหวาย
528 บ้านฝาง 110348   ชยพล ทัพวิเศษ
529 บ้านฝาง 122829   ดญ.นิภาภรณ์ หินกล้า
530 บ้านฝาง 131710   สุธิดา โคตรทอง
531 บ้านฝาง 43406   ประสิทธิ์ พุ่มบัว
532 บ้านฝาง 43729   ชมภู เสนาะ
533 บ้านฝาง 45687   บรรจง หมอกไชย
534 บ้านฝาง 58876   สมพร สมจิตร
535 บ้านฝาง 59470   พรพิมล โควิ
536 บ้านฝาง 60568   ศักดา ปิ่นรัตน์
537 บ้านฝาง 61640   นิเวศน์ ธีรฐิติธรรม
538 บ้านฝาง 62250   ปภพ บุดดา
539 บ้านฝาง 62501   หนูเกณฑ์ จันทร์อุป
540 บ้านฝาง 11128   หทัยรัตน์ ศิริ
541 บ้านฝาง 25430   ศริณญา บัววิชัย
542 บ้านฝาง 3915   มาริณี พฤฒามาตย์
543 บ้านฝาง 2860   นางหนูเลียบ มูบตรีภักดี
544 บ้านฝาง 46780   นางประดับ นาคนาง
545 บ้านฝาง 46946   นางเตือนจิตร ศรีเมืองบุญ
546 บ้านฝาง 47176   นางดวงใจ เขียวสุ่ย
547 บ้านฝาง 39778   นางสาวลดาวัลย์ ซุยกระเดื่อง
548 บ้านฝาง 43217   พรสุรีย์ จันทร์อุป
549 บ้านฝาง 54378   จิระพงษ์ เกี้ยมชัยภูมิ
550 บ้านฝาง 55273   แพทอง นิลเขียว
551 บ้านฝาง 56170   สวัสดิ์ พรมโส
552 บ้านฝาง 57475   เลียน โพธิ์พันธ์
553 บ้านฝาง 58648   ประพัส วัสสา
554 บ้านฝาง 58822   ลัดดา บุญมานาง
555 บ้านฝาง 49253   ณรงค์ เทียนคำ
556 บ้านฝาง 49828   สุรชัย ศรีนาค
557 บ้านฝาง 50536   พิทักษ์ มหาทน
558 บ้านฝาง 53213   สุพรรณ พันธ์นา
559 บ้านฝาง 82473   ปาริชาติ ทับขวา
560 บ้านฝาง 89328   จตุพงษ์ นนท์ใส
561 บ้านฝาง 99231   สำราญ พุดละ
562 บ้านฝาง 121768   ดญ.อัจฉราภรณ์ แปยอ
563 บ้านฝาง 123992   น.ส.ทับทิม วังพระ
564 บ้านฝาง 43337   บานเย็น อาฤทธิ์
565 บ้านฝาง 43458   ทองพัก บุดดี
566 บ้านฝาง 45132   บัวลัย โคตรบุรี
567 บ้านฝาง 6694   สุรกฤษ มาสกุล
568 บ้านฝาง 19018   ปารมี ตระกูลขจรศักดิ์
569 บ้านฝาง 3540   บังเอิญ ท้าวเนาว์
570 บ้านฝาง 46534   เลิศนภา หมู่บ้านม่วง
571 บ้านฝาง 46887   นางบุญยัง พลพงษ์
572 บ้านฝาง 47087   นางเย็น ลิวงษ์
573 บ้านฝาง 36272   พัชรินทร์ นาเมืองจันทร์
574 บ้านฝาง 43104   สุวรรณ รัววิชา
575 บ้านฝาง 53913   จรรยา เนตพล
576 บ้านฝาง 54815   บุญเส็ง หล้าซิว
577 บ้านฝาง 55781   บางใบ นะสา
578 บ้านฝาง 56835   สนิด อร่าม
579 บ้านฝาง 58165   เคน ดีไพร
580 บ้านฝาง 58757   เสวียน กองจันดี
581 บ้านฝาง 2592   แสงเดือน ภักดี
582 บ้านฝาง 5425   ปรียาภรณ์ กองลี
583 บ้านฝาง 47536   นางนิวร โรจน์ชารี
584 บ้านฝาง 49694   สมนึก อันภักดี
585 บ้านฝาง 50088   เหรียญทอง แก่นกระโทก
586 บ้านฝาง 53011   บุญจันทร์ สุรีย์รักษ์
587 บ้านฝาง 80223   อาพร ศิลป์ประกอบ
588 บ้านฝาง 87984   ชัยนรินทร์ ทองมี
589 บ้านฝาง 98738   ดช.วรเมธ โพธิสาร
590 บ้านฝาง 114261   ปัทมาภรณ์ ปิยชมพูศิริ
591 บ้านฝาง 123527   นายสาริน พลตรี
592 บ้านฝาง 151293   รติมา จันทร์ดาลุน
593 บ้านฝาง 43265   วิราวรรณ รัววิชา
594 บ้านฝาง 43429   หนูหมั่น เหลาเป
595 บ้านฝาง 43873   ลำเพย หยองเอ่น
596 บ้านฝาง 69136   เดชา คำสิงห์
597 บ้านฝาง 70756   สมศรี ไชยา
598 บ้านฝาง 72524   ไพบูรณ์ ทองวิเศษ
599 บ้านฝาง 73753   สะอาด ซ้ายสุข
600 บ้านฝาง 74226   ศุภิสรา พิศนอก
601 บ้านฝาง 76723   สุมาลี ถูวะศรี
602 บ้านฝาง 5629   ศรีไพร จรุณรักษ์
603 บ้านฝาง 13742   รัตนา หาทนต์
604 บ้านฝาง 3259   ณัฎฐกานต์ จุลจันทนโพธิ์
605 บ้านฝาง 59367   มณีวรรณ ชนะพิน
606 บ้านฝาง 60097   สุดารัตน์ สอนศักดา
607 บ้านฝาง 61425   บรรจง ชานนท์
608 บ้านฝาง 62183   ฉวี ผาสุโพธิ์
609 บ้านฝาง 62427   ปภาวรินท์ นามวงษ์
610 บ้านฝาง 64544   กฤตภาส อินกันหา
611 บ้านฝาง 3110   ชญาดา สนิทนภาพงศ์
612 บ้านฝาง 30112   สมบัติ ไชยหงษ์
613 บ้านฝาง 42946   นภาพร สังทอง
614 บ้านฝาง 53605   sumet preesit
615 บ้านฝาง 54575   สุบิน จันทร์เทพ
616 บ้านฝาง 55522   รุ่งโรจน์ โชติกวี
617 บ้านฝาง 56418   นิภา อุปวันดี
618 บ้านฝาง 58083   แหลมทอง จ้อยเพีย
619 บ้านฝาง 58672   วรจิตร์ โสบุญมา
620 บ้านฝาง 4951   อนุสรา มหาวัน
621 บ้านฝาง 66231   มณีรัตน์ อุปฮาต
622 บ้านฝาง 70186   มะลิ คำทุย
623 บ้านฝาง 71956   อรุณ ดวงมูลลี
624 บ้านฝาง 73429   วชิราภรณ์ ธงศิลา
625 บ้านฝาง 74146   สโรชา สนทา
626 บ้านฝาง 74338   บุศรา เพ็ชรชะ
627 บ้านฝาง 59028   ธัญชนก มูลตรีภักดี
628 บ้านฝาง 59741   สมเกียรติ บัวศรี
629 บ้านฝาง 60851   ภานุภาพ มีบง
630 บ้านฝาง 62026   ทองดา ทองมี
631 บ้านฝาง 62329   กษมาภรณ์ พรมจักร์
632 บ้านฝาง 62956   สมนึก วงษ์หาจักร
633 บ้านฝาง 2937   ประสิทธิ์พร กูดออั้ว
634 บ้านฝาง 4330   โกวิท ศรีทะบาล
635 บ้านฝาง 46851   นางบังอร มีเศษ
636 บ้านฝาง 47038   นางสมบัติ พลตรี
637 บ้านฝาง 47516   นางประนมไพร โรจน์ชารี
638 บ้านฝาง 65066   ดวงตา พรมจักร
639 บ้านฝาง 70092   อำนาจ มาลี
640 บ้านฝาง 70804   อ๋อย อาจมูลตรี
641 บ้านฝาง 72886   ชุติกาญจน์ แสนจำลา
642 บ้านฝาง 74092   อรทัย เหล่าดี
643 บ้านฝาง 74254   สุทธิพงษ์  บัวศรี
644 บ้านฝาง 49649   บำเพ็ญ บาลัน
645 บ้านฝาง 49972   ธง ภาคภูมิ
646 บ้านฝาง 51751   สุทธินันท์ โนนทนวงษ์
647 บ้านฝาง 53248   ทองคำ โพธิไข
648 บ้านฝาง 87681   ศิรวัช พลเยี่ยม
649 บ้านฝาง 92682   นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร
650 บ้านฝาง 111743   วนิดา ใจดี
651 บ้านฝาง 122873   ดญ.ปลาย เพชรศรีชา
652 บ้านฝาง 132758   เด็ดเดี่ยว ภูมี
653 บ้านฝาง 43408   บัวริม พุดเขียว
654 บ้านฝาง 43738   ปราณี พรมส่วน
655 บ้านฝาง 45699   หนูนารี ดาวช่วย
656 บ้านฝาง 58878   บำเพ็ญ เถื่อนศรีจันทร์
657 บ้านฝาง 59487   อลิษา เกษเสนา
658 บ้านฝาง 60571   ลอง ผิวขำ
659 บ้านฝาง 61642   อนงค์ลักษณ์ หมอยา
660 บ้านฝาง 62256   ประวีณา สุดชา
661 บ้านฝาง 62502   สุริยา เมืองจันทรา
662 บ้านฝาง 11426   วิไล อ้วนเต็ม
663 บ้านฝาง 27151   สุทธิรักษ์ สิทธิไกรพงษ์
664 บ้านฝาง 3952   ญาณวัฒน์ หล่าเพ็ชร
665 บ้านฝาง 2863   สุดาทิพย์​ นาใจคง
666 บ้านฝาง 46783   นางยุภิน เหล่าพันนา
667 บ้านฝาง 46948   ทวี ไชยา
668 บ้านฝาง 47179   นายสินสมุทร ทัดทาน
669 บ้านฝาง 39900   ใข จันดาลี
670 บ้านฝาง 43225   จันทร์เทียน กุลเสน
671 บ้านฝาง 54412   สุพัฒน์ ดอนโหน่งชา
672 บ้านฝาง 55288   สาคร ยอดสุวรรณ
673 บ้านฝาง 56187   พรศิลป์ สิงห์ชัย
674 บ้านฝาง 57495   บุญสงค์ บุญโยธา
675 บ้านฝาง 58650   จิตราพร หุ่นเมืองปัก
676 บ้านฝาง 58860   กัณฑิรา พรหมมาตย์
677 บ้านฝาง 49270   เศกสรรค์ วงษ์ณะรัตน์
678 บ้านฝาง 49830   พ.ต.ต.บรรจง บุญเอื้อ
679 บ้านฝาง 50559   นายชูเกียรติ อินทะสิงห์
680 บ้านฝาง 53214   สมบัติ เชื้อสาวะถี
681 บ้านฝาง 82554   อุทยาน กองลี
682 บ้านฝาง 89329   ยอดชาย สุวรรรณบำรุง
683 บ้านฝาง 99237   ดญ.นวิยา สงครามยศ
684 บ้านฝาง 121775   ดญ.อาริสา อุทัยเต
685 บ้านฝาง 124003   น.ส.สุพัตรา หาญชนะ
686 บ้านฝาง 43341   เขียว นามจันดา
687 บ้านฝาง 43460   วิชัย อ้องแสนคำ
688 บ้านฝาง 45157   ทองขันธ์ สุราวรรณ์
689 บ้านฝาง 6702   วรัญทิพย์ เผ่าบ้านฝาง
690 บ้านฝาง 19462   นิวาส ไชยบุตร
691 บ้านฝาง 3560   สุนันทา โรจนชาลี
692 บ้านฝาง 46544   ปาริตา ศิริมา
693 บ้านฝาง 46891   บุญเพ็ง รสโสดา
694 บ้านฝาง 47093   นางทองใบ ด้วงมล
695 บ้านฝาง 36289   ปรียานุช ศรีภักดี
696 บ้านฝาง 43110   ดวงจันทร์ อินทร์จันทร์
697 บ้านฝาง 53929   อุ่ง พรมศรี
698 บ้านฝาง 54835   ปราโมทย์ ทัพซ้าย
699 บ้านฝาง 55812   คล้าย ทองโคตร
700 บ้านฝาง 56863   บุญจันทร์ มูลตรีภักดี
701 บ้านฝาง 58169   สำเนียง พรมชมชา
702 บ้านฝาง 58758   อุไร เทียมจันดา
703 บ้านฝาง 2599   อรณรัศมี สาที
704 บ้านฝาง 5452   อรุณนี บุดมา
705 บ้านฝาง 47671   อภิสมย์ หมอยา
706 บ้านฝาง 49705   สี พิมพ์ทอง
707 บ้านฝาง 50097   เพ็ญศรี จักราช
708 บ้านฝาง 53018   วิลัยวัลย์ สุรีย์รักษ์
709 บ้านฝาง 80561   ดวงฤดี สมวงษา
710 บ้านฝาง 88007   ปิยมาศ หาญแท้
711 บ้านฝาง 98761   ดช.ณัฐพันธ์ ภาเขียว
712 บ้านฝาง 115491   สุรพรรณ หอมฟุ้ง
713 บ้านฝาง 123529   นายนภัทร ปัสเสน
714 บ้านฝาง 151462   จิระนันท์ จันทะประเทศ
715 บ้านฝาง 43271   ทองเพชร ละลี
716 บ้านฝาง 43431   ปัทมา บุตรสีสิงห์
717 บ้านฝาง 43882   ทองหลาง บุญมานาง
718 บ้านฝาง 69167   สุภาพ โวสงค์
719 บ้านฝาง 70758   อุดมศิล จูดศรี
720 บ้านฝาง 72540   วิชุดา ถิตย์กุล
721 บ้านฝาง 73787   ปราณี เคนดา
722 บ้านฝาง 74227   พรรณธิชา อุดมชัชวาล
723 บ้านฝาง 77061   ธีรพงษ์ เวียงชัย
724 บ้านฝาง 5641   สุภาพร เล่ห์กันต์
725 บ้านฝาง 14042   นางสาวจำปา  สิมมา
726 บ้านฝาง 3275   อภิญญา อนันตศิพาบุตร
727 บ้านฝาง 59394   ปิยวรรณ แสนสมบัติ
728 บ้านฝาง 60138   ทองผัด บัวพรมมา
729 บ้านฝาง 61434   วิชา เพียโย
730 บ้านฝาง 62198   วรัญญา เครื่องพาที
731 บ้านฝาง 62437   บริพัฒน์ ศรีทอง
732 บ้านฝาง 64796   หนูพันธิ์ เอติรัตนะ
733 บ้านฝาง 3120   สุพรรณี พินิจมนตรี
734 บ้านฝาง 30153   จรัน พระศิริ
735 บ้านฝาง 42954   สุบรร บุญลือ
736 บ้านฝาง 53641   สุพรรณ แสงขาว
737 บ้านฝาง 54590   นางสมฤทธิ์ อุ่นผาง
738 บ้านฝาง 55578   นาง ป้องปาน
739 บ้านฝาง 56454   ทองใส ลอดทรง
740 บ้านฝาง 58087   รุจิรา วิลัยปาน
741 บ้านฝาง 58676   ลำเพย ศรีบุญเลิศ
742 บ้านฝาง 4973   ติณณา ศิริธร
743 บ้านฝาง 66233   เพ็ญประภา คำน้อย
744 บ้านฝาง 70195   สหัด สมสา
745 บ้านฝาง 71986   แก่นจันทร์ อุทร
746 บ้านฝาง 73445   บุญเลิศ แปลมูลตรี
747 บ้านฝาง 74150   จารุวรรณ สันติวัฒนกุล
748 บ้านฝาง 74350   ณัฐชนน ผาแดง
749 บ้านฝาง 59090   สนิท พลทองวิจิตร
750 บ้านฝาง 59763   ธิดา สาลีสิงห์
751 บ้านฝาง 60943   มะลิ จันทสาร
752 บ้านฝาง 62041   นิพนธ์ แสนสงค์
753 บ้านฝาง 62330   ณหทัย จัทร์เครือยิ้ม
754 บ้านฝาง 62981   สุภาภรณ์ กาลภา
755 บ้านฝาง 2938   Patriya yohngend
756 บ้านฝาง 4338   สมปอง เสนา
757 บ้านฝาง 46858   นางดอกไม้ เสนามนตรี
758 บ้านฝาง 47045   นางสมพาร หรือนุ่น
759 บ้านฝาง 47518   นางสำราญ จุลโพธิ์
760 บ้านฝาง 65076   พัชรี อ้วนนวล
761 บ้านฝาง 70100   ทองศรี เสนาดี
762 บ้านฝาง 70807   หัด ลาทา
763 บ้านฝาง 72913   สมเงิน นวลบุญมา
764 บ้านฝาง 74098   นฤมล บุญชาติ
765 บ้านฝาง 74255   พลอยนรินทร์ ทองคีรี
766 บ้านฝาง 49656   ณัฐดนัย ศิริวงจักร
767 บ้านฝาง 49978   สี ละมัย
768 บ้านฝาง 51781   วินิจ ทองดี
769 บ้านฝาง 53249   ยุพวรรณ แสงศรีเรือง
770 บ้านฝาง 87683   เสถียร อ่อนบ้านแดง
771 บ้านฝาง 92710   ดช.กฤษณะ ดำขำ
772 บ้านฝาง 112265   พัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ์
773 บ้านฝาง 123301   ดญ.ปิยะมาศ เป๊ะอยู่
774 บ้านฝาง 132914   อิสระ พิมพ์สิน
775 บ้านฝาง 43411   ทัศนี กลางขวาเมือง
776 บ้านฝาง 43745   ขบวน ผมอุดทา
777 บ้านฝาง 45719   สมพงษ์ จันทะบุตร
778 บ้านฝาง 58879   สวัสดิ์ นามโสม
779 บ้านฝาง 59513   หนูจันทร์ มหา
780 บ้านฝาง 60592   สวาท บัวศรี
781 บ้านฝาง 61660   หนูพิศ ราชอ่อน
782 บ้านฝาง 62266   คมชาญ นาสมพืช
783 บ้านฝาง 62523   อานัศ กสิวรรณ์
784 บ้านฝาง 11512   รัตตินันท์ มณีอัมพรไชย
785 บ้านฝาง 27911   วาสนา จันทะประเทศ
786 บ้านฝาง 3971   ดวงกมล แสนสมบัติ
787 บ้านฝาง 2865   สาธิต ศักดิ์นาราโรจน์
788 บ้านฝาง 46786   นายน้อย กาพย์แก้ว
789 บ้านฝาง 46950   นส.สุพัตรา สำแดงเดช
790 บ้านฝาง 47182   นางสมสอาด วงษ์บัวคำ
791 บ้านฝาง 39948   จำรอง บุดดา
792 บ้านฝาง 43233   พรพิมล บุญลือ
793 บ้านฝาง 54422   ทัศน์วรรณ นามมุง
794 บ้านฝาง 55308   สมพิศ ซาเซียง
795 บ้านฝาง 56204   ทองพูล ป่าหวายนั่ง
796 บ้านฝาง 57508   สำเนียง ชาอยู่
797 บ้านฝาง 58653   กาญจะนา ศรีชะนนท์
798 บ้านฝาง 58862   พิสมัย มูลครีภักดี
799 บ้านฝาง 49321   พิกุล พุทธโคตร
800 บ้านฝาง 49831   ยุพิน สุทธิประภา
801 บ้านฝาง 50572   อดิศักดิ์ แดนสามสวน
802 บ้านฝาง 53216   บุญตา เพียชิน
803 บ้านฝาง 83340   อนุวัฒน์ บึงอ้อ
804 บ้านฝาง 89334   สรีนา โกยทรัพย์
805 บ้านฝาง 99253   ดญ.ภัคจิรา หาญมะโน
806 บ้านฝาง 121783   ดช.โอภาส พรมคุณ
807 บ้านฝาง 124018   น.ส.ปราณปรียา ลุนพุฒ
808 บ้านฝาง 43342   สังเวียน อุ่นเสือ
809 บ้านฝาง 43461   ปราณีต สวัสดิ์พูล
810 บ้านฝาง 45165   รัจ คนึงนึก
811 บ้านฝาง 6863   ยศภัทร เจริญสุจ
812 บ้านฝาง 19630   อดิศร จุดศรี
813 บ้านฝาง 3602   Pang _ko
814 บ้านฝาง 46591   สิริวรรษา จันทร์ดก
815 บ้านฝาง 46892   นางบรรจง เหล่ามูล
816 บ้านฝาง 47098   นายฉลอง ไชยหงษ์
817 บ้านฝาง 36328   ว่าที่ ร.ต. สุขุม ดลโสภณ
818 บ้านฝาง 43119   อุมาพร เบ้าคำ
819 บ้านฝาง 53952   ทองหนัก ไทยทองหลาง
820 บ้านฝาง 54900   ยุทธพงษ์ เพียวงษ์
821 บ้านฝาง 55814   กรรยา อินทรสา
822 บ้านฝาง 56890   นิราวรรณ์ กรมน้อย
823 บ้านฝาง 58174   จงจนี ศรีม่วง
824 บ้านฝาง 58761   สุนทร หารคำตัน
825 บ้านฝาง 2611   สุภาพร ทำมา
826 บ้านฝาง 5472   สมพร กางกันยา
827 บ้านฝาง 47680   วิเศษ จำปาพรม
828 บ้านฝาง 49707   สมศักดิ์ แก้วดอนหัน
829 บ้านฝาง 50110   ทองพูล กงสะเด็น
830 บ้านฝาง 53021   นิตยา สุวรรณ์หล้า
831 บ้านฝาง 80684   แสงเพชร เมืองจันทรา
832 บ้านฝาง 88020   จันทร์ศรี ปุคลิค
833 บ้านฝาง 98772   ธงชัย นามวงศ์
834 บ้านฝาง 116077   นรภัทร ละลี
835 บ้านฝาง 123800   นายปฏิพล ศรีกุลวงษ์
836 บ้านฝาง 151481   นฤเมฆ ศิริขันแสง
837 บ้านฝาง 43279   วิสุทธิ จำนงค์
838 บ้านฝาง 43434   บุญเหลือ สุโพธิฤทธิ
839 บ้านฝาง 43900   รัชนี บุญเฉลียว
840 บ้านฝาง 69195   ทองเหลี่ยม เขต
841 บ้านฝาง 70760   อดิเทพ ไลลักษณ์
842 บ้านฝาง 72543   ประสิทธิ์ อินทร์จูม
843 บ้านฝาง 73841   สำเริง เจนดง
844 บ้านฝาง 74228   นครินทร์ สอนภู
845 บ้านฝาง 77339   ขันตี โยวะ
846 บ้านฝาง 5643   มบิษา นิยม
847 บ้านฝาง 14514   เยาวนุช อุปปิด
848 บ้านฝาง 3287   กนกพร วรรณพงศ์
849 บ้านฝาง 59395   สุมาลี สนเภา
850 บ้านฝาง 60170   ชัยนารี จำปา
851 บ้านฝาง 61491   เสาร์ เผ่าบ้านฝาง
852 บ้านฝาง 62204   อดิเทพ อยู่เย็น
853 บ้านฝาง 62439   น.ส.ปาริชาติ แก่นกุล
854 บ้านฝาง 64883   ยม นันท์ดี
855 บ้านฝาง 3134   มัณฑิตา ขันมัง
856 บ้านฝาง 30162   สมศรี สุริยา
857 บ้านฝาง 42968   สุภาพ เพ็ชรชะ
858 บ้านฝาง 53654   นส.สุพัตรา นามมุง
859 บ้านฝาง 54600   บุญเรียง ปากศรี
860 บ้านฝาง 55601   เพียรศักดิ์ กุดตุ่ย
861 บ้านฝาง 56472   กอง แสนบุตร
862 บ้านฝาง 58090   ลำพู ทองโคตร
863 บ้านฝาง 58679   บุญลัด มาพะลับ
864 บ้านฝาง 5013   ทินกร แย้มกลิ่น
865 บ้านฝาง 66256   อภิญญา พันธโคตร
866 บ้านฝาง 70200   ดวงใจ คำภู
867 บ้านฝาง 72034   พันงา ภิรมย์
868 บ้านฝาง 73454   ทองอินทร์ แสนพรม
869 บ้านฝาง 74151   อัญมณีฉาย บัววิชัย
870 บ้านฝาง 74355   ตุ๊กตา เหลาลา
871 บ้านฝาง 59151   วิเชียร รวยบุญส่ง
872 บ้านฝาง 59774   วิเชียร คำอินทร์
873 บ้านฝาง 60991   แสง ดอนอ่อนสา
874 บ้านฝาง 62053   นันทิยา กาสีชา
875 บ้านฝาง 62332   กัญญาณัฐ สะวิเวก
876 บ้านฝาง 62983   อารมณ์ ศรีแก้ว
877 บ้านฝาง 2939   นางกฤษ์ธญามนต์ พุ่มวารี
878 บ้านฝาง 59165   พัสตราภรณ์ จตุเทน
879 บ้านฝาง 59775   กุหลาบ จารย์โพธิ์
880 บ้านฝาง 60996   . หนูกัน ชนโนราช
881 บ้านฝาง 62058   คำมวย ถิ่นทัพไทย
882 บ้านฝาง 62335   น.ส.จินดารัตน์ บัวศรี
883 บ้านฝาง 62999   พรนภา เดชะคำ
884 บ้านฝาง 2942   พลอยนภัส พงษ์สุวรรณ์
885 บ้านฝาง 4359   บัวบาน เอื้อเฟื้อ
886 บ้านฝาง 46862   นส.ธนพร โดดชัย
887 บ้านฝาง 47051   นางบัณฑิต โนนทิง
888 บ้านฝาง 47520   นางสุกศรี กาสีชา
889 บ้านฝาง 65109   บุญปลูก สาคำ
890 บ้านฝาง 70105   ทวีศิลป์ สะวิเวก
891 บ้านฝาง 70812   กองเหรียญ บุตรมา
892 บ้านฝาง 72968   พิศมัย วาทโยธา
893 บ้านฝาง 74108   กนกวรรณ คำพิทุย
894 บ้านฝาง 74257   ศรายุธ สิงห์กันยา
895 บ้านฝาง 49660   พ.ต.ต.สุวิทย์ สาธิตธรรมชาติ
896 บ้านฝาง 49998   วรรณทนา คำพันธ์
897 บ้านฝาง 52436   ปิยพร ส่งเสริม
898 บ้านฝาง 53250   บุญนาค ศาสตราวุธ
899 บ้านฝาง 87707   สุพรรณี ถาวันจันทร์
900 บ้านฝาง 92742   ดช.ชูศักดิ์ โคตมา
901 บ้านฝาง 113316   สงกรานต์ บุดดีมี
902 บ้านฝาง 123310   ดญ.สุกัญญา ศรศักดา
903 บ้านฝาง 134019   อนุวัฒน์ ชาแก้ว
904 บ้านฝาง 43414   ชราวรรณ บุตรทากลางเมือง
905 บ้านฝาง 43748   สงกาย สำราญบำรุง
906 บ้านฝาง 45741   บานเย็น เสน่ห์ราชกิจ
907 บ้านฝาง 58881   ไพรวัน หนูวัน
908 บ้านฝาง 59550   สุพิชชา สว่างพฤกษ์
909 บ้านฝาง 60628   สามัคคี ศรีแก้ว
910 บ้านฝาง 61665   ผ่องศรี ทัพซ้าย
911 บ้านฝาง 62269   เทียมทัน อาวรรณดี
912 บ้านฝาง 62552   จงรักษ์ วงศ์ศรีแก้ว
913 บ้านฝาง 12090   ธัญ​ร​ั​ศ​ม์​ จิ​ระ​จินดา​โรจน์​
914 บ้านฝาง 28212   ธัญดา ยุทธเนตร
915 บ้านฝาง 3994   พัน ฟองฤทธิ์
916 บ้านฝาง 2867   นาย ธรรมนูญ เจียมตน
917 บ้านฝาง 46790   นายเอิน พลตรี
918 บ้านฝาง 46953   สมาน ไชยมาลา
919 บ้านฝาง 47183   นายหวด ศรีกัลป์
920 บ้านฝาง 39985   วินิดา เจริญศรี
921 บ้านฝาง 43239   สายพิน พาละพล
922 บ้านฝาง 54423   นางลำใย ตวยขันธ์
923 บ้านฝาง 55320   สังวร พลแสนจันทร์
924 บ้านฝาง 56219   หนูคาน ชาธรรมมา
925 บ้านฝาง 57542   อิทธิฤทธิ์ สิทธิกุมาร
926 บ้านฝาง 58654   พิกุล มาสอน
927 บ้านฝาง 58863   คำกรณ์ ชัยบุตร
928 บ้านฝาง 49468   ทองขัน มูลตรีภักดี
929 บ้านฝาง 49848   นิรันดร์ พนาจารย์
930 บ้านฝาง 50589   โสพิตา เศรษฐสุข
931 บ้านฝาง 53218   เสม กองจันทร์ดี
932 บ้านฝาง 83591   น้อย ทิพย์อุเทน
933 บ้านฝาง 89355   ณัฐกานต์ แปยอ
934 บ้านฝาง 99336   ดญ.กรรณิกา สอนวิเศษ
935 บ้านฝาง 121789   ดช.จิรภัทร จันทร
936 บ้านฝาง 124088   น.ส.สุวนันท์ หาญยิ่ง
937 บ้านฝาง 43350   สมพงษ์ ขุนลอด
938 บ้านฝาง 43462   มริวรรณ พาป้อ
939 บ้านฝาง 45175   ผ่องศรี แดนสามสวน
940 บ้านฝาง 6965   อัครพงศ์ บุญริมสนอง
941 บ้านฝาง 20419   อัญชลี ซ้ายสุข
942 บ้านฝาง 3607   ประภาศิณี อินทร์โก
943 บ้านฝาง 46595   สมัย คำภู
944 บ้านฝาง 46898   นางรัชดา แรงรอบ
945 บ้านฝาง 47106   นายจรัส ด้วงมล
946 บ้านฝาง 36587   อร แสนศรี
947 บ้านฝาง 43129   เทียม ซุยกระเดื่อง
948 บ้านฝาง 53954   วิเชียร รวยบุญส่ง
949 บ้านฝาง 54909   นารี ผาสุข
950 บ้านฝาง 55845   มาริษา แสนสกุล
951 บ้านฝาง 56914   ณัฐิดา คำป้อง
952 บ้านฝาง 58176   ทองคำ โพธิ์สาฮาด
953 บ้านฝาง 58779   ชวน แปยอ
954 บ้านฝาง 2614   กนกรัตน์ อาภรณ์แก้ว
955 บ้านฝาง 5524   สุรัมภา เทิงสูงเนิน
956 บ้านฝาง 47686   ทองหล่อ ท้าวอิ่ม
957 บ้านฝาง 49717   รุ่งนภา เนื่องชมภู
958 บ้านฝาง 50122   ณรงค์ ผ่องแผ้ว
959 บ้านฝาง 53025   ทองใส กาพย์แก้ว
960 บ้านฝาง 80758   บุหงา แคนมั่น
961 บ้านฝาง 88038   คำจันทร์ ดรพระศรี
962 บ้านฝาง 98780   ดช.จักรภูมิ พลตรี
963 บ้านฝาง 118870   กฤษดา นามวิชิต
964 บ้านฝาง 123810   นายธเนศ โพธิสาฮาด
965 บ้านฝาง 151552   ณฐรักษ์ บุญจันทร์
966 บ้านฝาง 43285   วีระศักดิ์ จำนงค์
967 บ้านฝาง 43436   ศิริพร พุฒละ
968 บ้านฝาง 43909   แดง จาริชานนท์
969 บ้านฝาง 69234   นะภา แก้วแก่น
970 บ้านฝาง 70784   แสง กิจใบ
971 บ้านฝาง 72560   รัญดร สุวรรณผา
972 บ้านฝาง 73928   รุ่งอรุณ เสนาดี
973 บ้านฝาง 74230   บุญเยี่ยม ดีรสรัมย์
974 บ้านฝาง 77366   ธีระยุทธ แสนนาม
975 บ้านฝาง 5651   วาสนา เมืองแทน
976 บ้านฝาง 14805   arawan chanmong
977 บ้านฝาง 3306   ปาริชาติ ปานนี้
978 บ้านฝาง 59415   หนูพลอย ถากง
979 บ้านฝาง 60283   อภัยวรรณ จันทร์เพ็ง
980 บ้านฝาง 61505   ไพบูลย์ มะโนวัน
981 บ้านฝาง 62210   วันวิสา ป้องปาน
982 บ้านฝาง 62443   บั้ง สุ่ยหนู
983 บ้านฝาง 64891   อนุรักษ์ คำนวน
984 บ้านฝาง 3136   วารุณี สมวงษ์ศา
985 บ้านฝาง 30240   หนูคาร สุราวรรณ์
986 บ้านฝาง 42988   สุบรรณ์ คำผัด
987 บ้านฝาง 53657   พัชรจิตร ทำจ้อม
988 บ้านฝาง 54603   นิตยา สีสมบัติ
989 บ้านฝาง 55614   เฉวียง จันลา
990 บ้านฝาง 56494   อรุณ วิลัยราญ
991 บ้านฝาง 58096   แพน น้ำอุ่น
992 บ้านฝาง 58681   สมบัติ ชาติมนตรี
993 บ้านฝาง 1669   พรพิมล เกตุดาว
994 บ้านฝาง 5067   สุจิตตรา ชาตา
995 บ้านฝาง 66261   ราตรี ระหว้า
996 บ้านฝาง 70203   นารี เสนไสย
997 บ้านฝาง 72084   บรรเทา เขตหนองบัว
998 บ้านฝาง 73456   เทวา มาตสุข
999 บ้านฝาง 74152   วรนิษฐา อินทร์ไทร
1000 บ้านฝาง 74356   ทิพภาวรรณ จันทาขุ่ม
1001 บ้านฝาง 66269   หนม ผาสุโพธิ์
1002 บ้านฝาง 70212   นิรันดร ลาดโลศรี
1003 บ้านฝาง 72106   ่อ่อนสา สีพิมพ์ขัด
1004 บ้านฝาง 73462   เกษร พรมจักร์
1005 บ้านฝาง 74157   ออรถกร คำพิทุย
1006 บ้านฝาง 74371   ราอูล สกุลเสน
1007 บ้านฝาง 59197   สุจิต จุลคำภา
1008 บ้านฝาง 59802   ณรงค์ สอนอ้น
1009 บ้านฝาง 61006   ทองคำ สีบ้านบาก
1010 บ้านฝาง 62085   อารีย์พันธ์ สุแดงน้อย
1011 บ้านฝาง 62339   ณัฏฐกิตติ์ ช่วยผุ้ง
1012 บ้านฝาง 63037   ศรีนวน เขียวหนู
1013 บ้านฝาง 2943   สุนิษา ทากข้าศึก
1014 บ้านฝาง 4363   พัชราพรรณ รัตนศฤงค์
1015 บ้านฝาง 46865   นุชา หล้าซิว
1016 บ้านฝาง 47054   นางบันเทิง เจริญสุข
1017 บ้านฝาง 47521   นางบุญเที่ยง คำชม
1018 บ้านฝาง 65140   ทองหลาง สีดาคุณ
1019 บ้านฝาง 70109   ทองใส อันภักดี
1020 บ้านฝาง 70818   คำกอง บุตรมา
1021 บ้านฝาง 73041   ดวงมณี ทับขวา
1022 บ้านฝาง 74115   นายเกียรติศักดิ์ มาปาเดิด
1023 บ้านฝาง 74262   พิชชาพร ซุยกระเดื่อง
1024 บ้านฝาง 49665   ลำไยร ชาเคน
1025 บ้านฝาง 50009   บัวผัน โรมจำปา
1026 บ้านฝาง 52857   สมภาร ชาลีดี
1027 บ้านฝาง 53251   สุวิลัย สีดาเขียว
1028 บ้านฝาง 87750   หนูน้อย หาปู่ทน
1029 บ้านฝาง 92766   นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้
1030 บ้านฝาง 113865   สุระพงษ์ สินทร
1031 บ้านฝาง 123346   ดญ.สุทธินันท์ พิศงาม
1032 บ้านฝาง 134092   ปรัชญา ชัยเงิน
1033 บ้านฝาง 43418   อาณีรัก วังคะฮาต
1034 บ้านฝาง 43750   หนูกาญจน์ สีนาค
1035 บ้านฝาง 45781   บุญมา เหล่าผา
1036 บ้านฝาง 58882   สังวาลย์ ทองเหง้า
1037 บ้านฝาง 59555   สาคร เกตกอง
1038 บ้านฝาง 60630   บุญเคน แก่นโสม
1039 บ้านฝาง 61706   มนัส คูระโคตร
1040 บ้านฝาง 62270   ธนพล ศรีแก้ว
1041 บ้านฝาง 62594   ศศิวิมล อินทิโคตร
1042 บ้านฝาง 12471   ชัยณรงค์ มงคลศรีสวัสดิ์
1043 บ้านฝาง 29688   จันที มรินทา
1044 บ้านฝาง 4020   วิภารัตน์ กุมพิทักษ์
1045 บ้านฝาง 2875   ภัทราวดี เถื่อนสมบัติ
1046 บ้านฝาง 46793   นายไพรวัลย์ ชินพลชาย
1047 บ้านฝาง 46954   นางแสงทอง พลตรี
1048 บ้านฝาง 47186   นางจรุณี จุรารักษ์
1049 บ้านฝาง 40272   หยก ดอนอ่อนสา
1050 บ้านฝาง 43243   สนั่น ทองสุข
1051 บ้านฝาง 54453   จันทร์นภา ทัพซ้าย
1052 บ้านฝาง 55333   สุริยา ส่างแก้ว
1053 บ้านฝาง 56255   เชิญ อ้วนพรมมา
1054 บ้านฝาง 57554   บัวเรียน มาสุ่ม
1055 บ้านฝาง 58658   เสี่ยง มาพระลับ
1056 บ้านฝาง 58865   อภัย กำหยุด
1057 บ้านฝาง 49475   อรุณ ทองตาแสง
1058 บ้านฝาง 49849   จำเนียน สิทธิ
1059 บ้านฝาง 50604   นางสาวศุภกานต์ วงศอุ่น
1060 บ้านฝาง 53220   พยอม เชื้อสาวะถี
1061 บ้านฝาง 83644   พิสมัย สวัสดิ์ทา
1062 บ้านฝาง 89356   ภานุวัฒน์ งามถวิล
1063 บ้านฝาง 99355   ดญ.อินทิรา ชุนใช้
1064 บ้านฝาง 121795   ดช.ธนกฤต สอดโสม
1065 บ้านฝาง 124107   ดญ.พัชราภา จันทร์ดวง
1066 บ้านฝาง 43354   ผดุง อาฤทธิ์
1067 บ้านฝาง 43463   สามารถ แก้วเพขร
1068 บ้านฝาง 45190   ทองพูล เผ่าบ้านฝาง
1069 บ้านฝาง 7049   นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วแจ่มดา
1070 บ้านฝาง 20709   สุมาลี ศรีเศรษฐการ
1071 บ้านฝาง 3749   อรทัย บุญสัตย์
1072 บ้านฝาง 46685   นางจิรพร โคกสี
1073 บ้านฝาง 46903   นายสมาน โสพุฒอ่อน
1074 บ้านฝาง 47112   นางวาสนา เซี่ยงใช่
1075 บ้านฝาง 36619   วิภาภรณ์ พรานกระโทก
1076 บ้านฝาง 43138   สุรัตน์ วงโยธา
1077 บ้านฝาง 53995   อังคณา พรมแป้น
1078 บ้านฝาง 54910   บุญจันทร์ สาพรมมา
1079 บ้านฝาง 55849   ทองพูล รักขันแสง
1080 บ้านฝาง 56939   จันทร์เพ็ญ ลาพวง
1081 บ้านฝาง 58178   ราตรี เปลี้ยจันทึก
1082 บ้านฝาง 58783   พัด เกิดพูล
1083 บ้านฝาง 2615   กุณดา หวษ์จำนงค์
1084 บ้านฝาง 5560   อังคณา อันทะสีดา
1085 บ้านฝาง 47716   พัน จันทร์หนองแวง
1086 บ้านฝาง 49729   สมภาร แสนสงค์
1087 บ้านฝาง 50143   เทือง แสนปัญหา
1088 บ้านฝาง 53028   ทวีศักดิ์ เคนดา
1089 บ้านฝาง 80914   จันทร์สด เวียงจันทร์
1090 บ้านฝาง 89177   ประภัสราภรณ์  ขุนจร
1091 บ้านฝาง 98798   ดช.กรกฎ คำแสน
1092 บ้านฝาง 119916   สุวรรณี ลือเทพ
1093 บ้านฝาง 123819   นายอิสระ รังวัด
1094 บ้านฝาง 155608   สุรเชษฐ์ แสนสงค์
1095 บ้านฝาง 43289   อ้อย ละเหลา
1096 บ้านฝาง 43438   สอาด ละเหลา
1097 บ้านฝาง 43917   ไพรินทร์ จารย์โพธิ์
1098 บ้านฝาง 69271   ศิรินภา ดาวัลย์
1099 บ้านฝาง 70789   ภัยวรรณ์ ศิริ
1100 บ้านฝาง 72598   เกศนภา อินพะลัย
1101 บ้านฝาง 73936   ดาว ร่วมกุศล
1102 บ้านฝาง 74232   อรฤทัย ยุ้มหาด
1103 บ้านฝาง 77381   วิลัยวรรณ วาทโยธา
1104 บ้านฝาง 5662   กรุงทอง มูลตรีภักดี
1105 บ้านฝาง 15672   วิภาดา พรมทา
1106 บ้านฝาง 3318   สราวุธ ปะบัวบาน
1107 บ้านฝาง 59426   สุรินทร แก้วเกิด
1108 บ้านฝาง 60346   อรุณวรรณ คำแสน
1109 บ้านฝาง 61512   ทองพันธ์ แสนรัตน์
1110 บ้านฝาง 62212   อำภา มาป้อง
1111 บ้านฝาง 62460   ชมพูนุช พรมผล
1112 บ้านฝาง 64901   สุรินทร์ เชื้อบุญมา
1113 บ้านฝาง 3145   จันณภา ขันแก้ว
1114 บ้านฝาง 30263   สมาน หยองเอ่น
1115 บ้านฝาง 43000   กองพัน วงษ์ธานี
1116 บ้านฝาง 53672   สำเร็จ พันธ์สุระ
1117 บ้านฝาง 54627   นางสมภาส ถากง
1118 บ้านฝาง 55630   เพียร นาตรีชนตร์
1119 บ้านฝาง 56512   หนูเดือน แสงลา
1120 บ้านฝาง 58098   ทองเหลือง เทียบพระ
1121 บ้านฝาง 58731   ราตรี เอื้อเฟื้อ
1122 บ้านฝาง 1707   สุพัดชา คำวงษา
1123 บ้านฝาง 5104   อุไรวรรณ ตะนุรักษ์
1124 บ้านฝาง 66279   เสน่ห์ คำน้อย
1125 บ้านฝาง 70221   สำเนียง สาระรัตน์
1126 บ้านฝาง 72145   ภัทรดา นวลบุญมา
1127 บ้านฝาง 73477   ทองเลื่อน สุนทรชัย
1128 บ้านฝาง 74162   ชลธิชา สังทองดี
1129 บ้านฝาง 74376   ระถี กลิ่นเกษร
1130 บ้านฝาง 59215   สุทธิ​ดา ชาภู​วงษ์​
1131 บ้านฝาง 59815   รัชดาวรรณ ตรากันดี
1132 บ้านฝาง 61014   วิลัย พานน้แย
1133 บ้านฝาง 62100   สมพงษ์ เดชพลมาตร
1134 บ้านฝาง 62341   ประกาศิต ดอนโหน่งชา
1135 บ้านฝาง 63091   วิราช ศิริเม
1136 บ้านฝาง 2944   ภัทรพร รอนยุทธ
1137 บ้านฝาง 4374   คม เกตุดาว
1138 บ้านฝาง 46867   นางสงวนศรี ดวงหาคลัง
1139 บ้านฝาง 47056   นายสุพจน์ กาพย์แก้ว
1140 บ้านฝาง 47523   นางคำพล สักซ้าย
1141 บ้านฝาง 65151   พูลสุข ท้าวเนาว์
1142 บ้านฝาง 70118   จรัญ ศิริ
1143 บ้านฝาง 70825   คำปอง บุตรมา
1144 บ้านฝาง 73072   พิมพิเสน หล้าตุ้ย
1145 บ้านฝาง 74119   สุพรรษา พิมพ์กันหา
1146 บ้านฝาง 74267   ปานไพลิน ละลี
1147 บ้านฝาง 49669   วไลลักษณ์ นาเมืองรักษ์
1148 บ้านฝาง 50021   สังวาลย์ ศิริจันทร์
1149 บ้านฝาง 52859   หนูเตียง โคกสี
1150 บ้านฝาง 53253   ทองพาด โพธิ์ราษฎร
1151 บ้านฝาง 87790   คำเขียน จันทร์แดง
1152 บ้านฝาง 92779   ดช.เนติพงษ์ ศรีกุลวงษ์
1153 บ้านฝาง 113910   จำนงค์ สิงห์กันยา
1154 บ้านฝาง 123352   ดญ.นันฑิตา ศรีสมอ
1155 บ้านฝาง 134151   วีระพงษ์ เวียงนนท์
1156 บ้านฝาง 43421   ทองสุข จันดา
1157 บ้านฝาง 43764   ทองม้วน เถาเลือ
1158 บ้านฝาง 46291   เกรียงศักดิ์ สุราวรรณ์
1159 บ้านฝาง 58884   คูณ พลทองวิจิตร
1160 บ้านฝาง 59557   บุญจันทร์ วังวิริยะ
1161 บ้านฝาง 60673   สมาน หมื่นพระหล
1162 บ้านฝาง 61736   ทวีศักดิ์ นันท์ดี
1163 บ้านฝาง 62281   ชฎาพร ศรีวิบูลย์
1164 บ้านฝาง 62616   คำจาน ผายดี
1165 บ้านฝาง 12543   อนุรีย์ โอภาสศิริ
1166 บ้านฝาง 29774   สมบิน เผ่าบ้านฝาง
1167 บ้านฝาง 4080   นิภา ศรีเหนี่ยง
1168 บ้านฝาง 2904   รัชติญา นิธิธรรมธาดา
1169 บ้านฝาง 46797   นายอุทิศ ปัจสาไพ
1170 บ้านฝาง 46958   นส.ธีราวรรณ ธงภักดิ์
1171 บ้านฝาง 47190   นายทองบ่อ คำหอม
1172 บ้านฝาง 40515   หฤทัย ศรีบ้านบาก
1173 บ้านฝาง 43244   พันปี พิมพ์บึง
1174 บ้านฝาง 54474   สุมาลี สีชมภู
1175 บ้านฝาง 55352   คำภู แก้วเหล่า
1176 บ้านฝาง 56280   สมนึก ไฮดำ
1177 บ้านฝาง 57593   กาญติมา อ่อนเหลา
1178 บ้านฝาง 58660   ทอง โคตรทอง
1179 บ้านฝาง 58867   รุ่งโรจน์ ศิริ
1180 บ้านฝาง 49487   เลียว นามศรี
1181 บ้านฝาง 49859   นัฐยา เที่ยงตรง
1182 บ้านฝาง 50815   หวาน มูลตรีภักดี
1183 บ้านฝาง 53222   จวงหอม เสนามนตรี
1184 บ้านฝาง 83781   สุรัตน์ จิตใบ
1185 บ้านฝาง 89401   น.ส.เกศสุดา มูลตรีภักดี
1186 บ้านฝาง 100307   นายดุษฎ ตรีพงษ์รัตน์กุล
1187 บ้านฝาง 121800   ดช.ธนากร โดดชัย
1188 บ้านฝาง 124123   น.ส.ปวันรัตน์ ตรีช่วย
1189 บ้านฝาง 43357   ทนงศักดิ์ เพียสีดา
1190 บ้านฝาง 43464   วิเศษ ผาสุข
1191 บ้านฝาง 45202   ประสิทธิ์ นาโสมภักดิ์
1192 บ้านฝาง 7108   จิราพร เกิดศักดิ์​ ณ​ แวงน้อย​
1193 บ้านฝาง 20795   ทองดี สิมมา
1194 บ้านฝาง 3795   ภัทราวดี สวัสดิ์รักษ์
1195 บ้านฝาง 46696   นางมนิตย์ กัลยา
1196 บ้านฝาง 46904   รัตนา หมื่นอภัย
1197 บ้านฝาง 47117   นางมลชัยยา โคตุทา
1198 บ้านฝาง 36684   อุไรวรรณ พิกุล
1199 บ้านฝาง 43143   มลิวัลย์ ศรีมาชัย
1200 บ้านฝาง 53997   พิศมัย ทองดี
1201 บ้านฝาง 54944   บุญเรือง ชมวัน
1202 บ้านฝาง 55877   ทองศรี คูหากนก
1203 บ้านฝาง 56983   อารีรัตน์ สีดาคุณ
1204 บ้านฝาง 58180   อรพินญา อุปวันดี
1205 บ้านฝาง 58786   วิภารัตน์ จารย์โพธิ์
1206 บ้านฝาง 2625   สมพร อินทร์ประดิษฐ์
1207 บ้านฝาง 5569   ปริมประภา สาทะสิน
1208 บ้านฝาง 47767   เคน นนทะปะ
1209 บ้านฝาง 49731   มนตรี ใจตรง
1210 บ้านฝาง 50166   เปรมฤดี ศรีแก้ว
1211 บ้านฝาง 53029   จันทิมา สุดวิสัย
1212 บ้านฝาง 81791   อุทยาน กองลี
1213 บ้านฝาง 89233   ณัฐพงศ์ อนุสุดรนทร์
1214 บ้านฝาง 98846   ดช.กิตติศักดิ์ คุณทะวงศ์
1215 บ้านฝาง 120736   พ.ต.ท.ศิริภาพ จันทร์ดก
1216 บ้านฝาง 123831   นายณัฐวุฒิ ร่วมกุล
1217 บ้านฝาง 155848   ธนิต แคว้นเขาเม็ง
1218 บ้านฝาง 43295   มนูญ ม่องคำอ้น
1219 บ้านฝาง 43439   ทองปาน บุตรดี
1220 บ้านฝาง 43928   นริตา ถากง
1221 บ้านฝาง 69288   สมใจ ผุยชา
1222 บ้านฝาง 70790   หนูกี โคตรพรม
1223 บ้านฝาง 72625   ทองหลาง ลาตุ่น
1224 บ้านฝาง 73990   ทรงเดช โสรัตน์
1225 บ้านฝาง 74233   ชุติมา โพธิชัยยา
1226 บ้านฝาง 77393   ชุมพล เมืองสูนย์
1227 บ้านฝาง 5667   กันยารัตน์ สุโพธิ์ฤทธิ์
1228 บ้านฝาง 16547   นางวิภาวรรณ กาบบัวศรี
1229 บ้านฝาง 3328   ปริษณา สังคพัฒน์
1230 บ้านฝาง 59430   ประดิษฐ์ สำราญ
1231 บ้านฝาง 60393   จิราภรณ์ ลำเจียก
1232 บ้านฝาง 61560   เสน่ห์ บัววิชัย
1233 บ้านฝาง 62213   ยุพิน ช่างยันต์
1234 บ้านฝาง 62466   ณภัทร บัววิชัย
1235 บ้านฝาง 64914   ทองจันทร์ อ้วนนวน
1236 บ้านฝาง 3171   นายอาทิตย์ เปี่ยมสุข
1237 บ้านฝาง 30292   อำพร อุทัยกลาง
1238 บ้านฝาง 43012   มะลิวรรณ ้เกียมา
1239 บ้านฝาง 53704   อุบลรัตน์ โสเส
1240 บ้านฝาง 54661   นางเด็จ สีเสนา
1241 บ้านฝาง 55636   ชมภู กองหล้า
1242 บ้านฝาง 56539   คำพอง แสงลา
1243 บ้านฝาง 58102   เจริญ บุบผา
1244 บ้านฝาง 58733   พรพิมล สิมสา
1245 บ้านฝาง 1744   อิสรีย์ มูลแม
1246 บ้านฝาง 5126   ราตรี พรมทา
1247 บ้านฝาง 30839   ภัทรานิษฐ์ เชื้อกุล
1248 บ้านฝาง 43024   ธวัช เพ็ชรชะ
1249 บ้านฝาง 53715   วุฒิชัย นันทะเพชร
1250 บ้านฝาง 54664   สมศักดิ์ สุหรา
1251 บ้านฝาง 55655   แสวง โยหาเคน
1252 บ้านฝาง 56561   บัวลัน โคตรนวล
1253 บ้านฝาง 58107   ประกาย ขวัญทรง
1254 บ้านฝาง 58734   โกศล รวมดอน
1255 บ้านฝาง 1783   สิริกาญจน์ มหากิจสิริภักดี
1256 บ้านฝาง 5208   ประภาพรรณ โคมหอม
1257 บ้านฝาง 66280   กรรณิกา ยศธสาร
1258 บ้านฝาง 70370   จันทร์เพ็ง แคว้นเขาเม็ง
1259 บ้านฝาง 72181   บรรหาร แสนจำลา
1260 บ้านฝาง 73505   พิศมัย สวัสดิ์ทา
1261 บ้านฝาง 74163   นันทิกานต์ วงศา
1262 บ้านฝาง 74443   วิเชียร พรมน้อย
1263 บ้านฝาง 59239   วิไลวรรณ สันเพาะ
1264 บ้านฝาง 59830   โสภัณ แปยอ
1265 บ้านฝาง 61021   วิชัย เพียโย
1266 บ้านฝาง 62109   ถนอม ศรีพระนาม
1267 บ้านฝาง 62357   ณัฐธัญ นุชิต
1268 บ้านฝาง 63146   คำสิงห์ แก้วมณี
1269 บ้านฝาง 2945   นิภาพร ต้นวงศ์
1270 บ้านฝาง 4494   สุวพิชญ์ ลาสันตุ
1271 บ้านฝาง 65193   สายใจ แสนสมบัติ
1272 บ้านฝาง 70125   ละออง เสาสำราญ
1273 บ้านฝาง 70827   สมาน แสนจำสาร
1274 บ้านฝาง 73099   เขียน ทาปุย
1275 บ้านฝาง 74120   ณัฐณิชา นันดี
1276 บ้านฝาง 74271   กิตติพงษ์ แสนโคตร
1277 บ้านฝาง 58885   วีรพงษ์ พลทองวิจิตร
1278 บ้านฝาง 59581   สมพิศ คุณกัณหา
1279 บ้านฝาง 60674   ดวน โทแดงน้อย
1280 บ้านฝาง 61856   สมหมาย พิมล
1281 บ้านฝาง 62291   อะนงค์ ผิวขำ
1282 บ้านฝาง 62618   อภิสิทธิ์ ติสจันทร์
1283 บ้านฝาง 2915   พรนภา  เสนา
1284 บ้านฝาง 46800   นางประยูร หรื่อนูญ
1285 บ้านฝาง 46959   สุภาพ คัตทะเนตร
1286 บ้านฝาง 47193   นางบุญมี วงษ์ตรี
1287 บ้านฝาง 49488   ชลธี ศรีสุวรรณ
1288 บ้านฝาง 49871   พรชัย ศรีตาล
1289 บ้านฝาง 50826   เสมียน พรมจักร์
1290 บ้านฝาง 53224   สำรวย บุญสุข
1291 บ้านฝาง 86122   ทองปาน บุตรดี
1292 บ้านฝาง 89405   ริศรา ไทยอ่อน​
1293 บ้านฝาง 100826   บุญสนอง ไชยมาลา
1294 บ้านฝาง 121803   ดช.นรินทร์ ศรีราช
1295 บ้านฝาง 124135   น.ส.กนกวรรณ หมื่นพหล
1296 บ้านฝาง 43361   แสงทอง สร้อยปุ
1297 บ้านฝาง 43465   ทองเรียบ พิมพ์บึง
1298 บ้านฝาง 45225   ถวิล สุริยา
1299 บ้านฝาง 7299   ธนสรรค์ พุทธสอน
1300 บ้านฝาง 20854   ปวีณา ราชวงศา
1301 บ้านฝาง 3827   อนินทร์ อัครพันธุ์พงศ์
1302 บ้านฝาง 46704   นางเวียงชัย เพชรศรีชา
1303 บ้านฝาง 46908   นายนิกร มาป้อง
1304 บ้านฝาง 47121   นางเพชรา ลิวงษ์
1305 บ้านฝาง 36701   รักขณา สุุริยมาตร
1306 บ้านฝาง 43150   สุนี พิมพ์บึง
1307 บ้านฝาง 54003   มนตรี ชัยธานี
1308 บ้านฝาง 54992   พูลทอง ละลี
1309 บ้านฝาง 55893   อนงรักษ์ เกี้ยมชัยภูมิ
1310 บ้านฝาง 57006   เกษร มูลตรีภักดี
1311 บ้านฝาง 58184   พจนี โพธิ์สาฮาด
1312 บ้านฝาง 58788   ทองเลื่อน พรมจักร
1313 บ้านฝาง 47779   ปาน จุดศรี
1314 บ้านฝาง 49735   ทินณะกร มิลี
1315 บ้านฝาง 50209   สุนินารถ สุแดงน้อย
1316 บ้านฝาง 53043   วาชร จันจอหอ
1317 บ้านฝาง 81892   ยุพิน สว่างพฤกษ์
1318 บ้านฝาง 89234   อาทิตญา พะวอนรัมย์
1319 บ้านฝาง 98871   ดช.เกรียงไกร โคตรธนู
1320 บ้านฝาง 121698   ดญ.สายน้ำ บัวระบัดทอง
1321 บ้านฝาง 123840   นายธิปไตย บุญศรี
1322 บ้านฝาง 155891   ปฏิรูป รูปสม
1323 บ้านฝาง 43298   ธวัช ทองคีรี
1324 บ้านฝาง 43440   สมศรี ผาสุข
1325 บ้านฝาง 43956   บานเย็น ลวดทรง
1326 บ้านฝาง 5676   หลั่นเหมย จันทะโยธา
1327 บ้านฝาง 17797   เมธิดา มูลตรีภักดี
1328 บ้านฝาง 3335   อรอุมา ธรรมวงษ์
1329 บ้านฝาง 33049   มานิดา คำปิคา
1330 บ้านฝาง 43030   สุริยนต์ เจริญศรี
1331 บ้านฝาง 53741   สวาสดิ์ นครศรี
1332 บ้านฝาง 54677   วิรัตน์ แสนกิ่ว
1333 บ้านฝาง 55658   สายตา คำปิคา
1334 บ้านฝาง 56582   คำปน มะแสน
1335 บ้านฝาง 58111   จำปา ยศวิบูรณ์
1336 บ้านฝาง 58737   บัวบาน กุดสมบัติ
1337 บ้านฝาง 2027   ธิดารัตน์ เขตหนองบัว
1338 บ้านฝาง 5238   วิชุดา วงศ์ชัยศรี
1339 บ้านฝาง 66302   ปรมา คงอุ่น
1340 บ้านฝาง 70382   ประมุก บุปผา
1341 บ้านฝาง 72215   เอกรินทร์ สีเสมอ
1342 บ้านฝาง 73511   นงค์นุช สินธุรัตน์
1343 บ้านฝาง 74165   จิดาภร กิ่งคำ
1344 บ้านฝาง 74484   สงกรานต์ จันทรา
1345 บ้านฝาง 59275   นิเวช กิ่งจันทร์
1346 บ้านฝาง 59839   เดือนพราว หินกล้า
1347 บ้านฝาง 61030   ระออง ศรีแก้ว
1348 บ้านฝาง 62116   บุญลอด ชาวีน้อย
1349 บ้านฝาง 62359   อดิศร อ่อนเหลา
1350 บ้านฝาง 63357   นาง ทองเหลือง ดวงมูลลี
1351 บ้านฝาง 2946   สุขสันติ จำปา
1352 บ้านฝาง 4525   บินดา หยองเอ่น
1353 บ้านฝาง 65272   เครือวัลย์ อินทรโก
1354 บ้านฝาง 70127   Patt Buddaa
1355 บ้านฝาง 70831   รจนา ละเหลา
1356 บ้านฝาง 73119   ภานุพันธ์ วงษ์เทพา
1357 บ้านฝาง 74121   อรุณ จันทรา
1358 บ้านฝาง 74277   พีระพงษ์ ผงสา
1359 บ้านฝาง 58887   ภิรมย์ ไชยบุตร
1360 บ้านฝาง 59592   มาลี จุดศรี
1361 บ้านฝาง 60708   อินตา สอนอ้น
1362 บ้านฝาง 61891   กนกวรรณ โคะแสง
1363 บ้านฝาง 62296   อภิญญา ภูตาขำ
1364 บ้านฝาง 62688   ณัฐวลัญช์ นิลชัย
1365 บ้านฝาง 2917   สุพัตรา เสนามนตรี
1366 บ้านฝาง 46804   นายสุรเดช ศรีกัลป์
1367 บ้านฝาง 46963   นางพรทิวา สิงห์สกล
1368 บ้านฝาง 47196   นางไพรัตน์ ธงภักดิ์
1369 บ้านฝาง 49500   นิวัช กิจใบ
1370 บ้านฝาง 49872   สุเทพ บุญทองแพง
1371 บ้านฝาง 50885   จำลอง ชุมทอก
1372 บ้านฝาง 53226   เดือนเพ็ญ ทองโคตร
1373 บ้านฝาง 86156   แสงทอง สร้อยปรุ
1374 บ้านฝาง 89413   ดาลัด นาเมืองรักษ์
1375 บ้านฝาง 101079   นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญ
1376 บ้านฝาง 121806   ดช.นพนันท์ เนื่องชมภู
1377 บ้านฝาง 124145   น.ส.โฉมชบา ทัดทาน
1378 บ้านฝาง 43366   สมเกียรติ กรงทอง
1379 บ้านฝาง 43466   ทองพันธ์ แก้วแจ่มดา
1380 บ้านฝาง 45243   โกสุม แสนสมบัติ
1381 บ้านฝาง 8339   ดนัย พลโคตร
1382 บ้านฝาง 21055   จันทรา บุตรมา
1383 บ้านฝาง 3834   พนาวัลย์ ญาณกิตติ์กูร
1384 บ้านฝาง 46713   นางบัวบาน หยองเอ่น
1385 บ้านฝาง 46910   นางหนูนา ดอนพันพล
1386 บ้านฝาง 47127   นส.วรนุช ใจดี
1387 บ้านฝาง 36784   นงค์นุช เพียแก่น
1388 บ้านฝาง 43159   บังอร รัววิชา
1389 บ้านฝาง 54026   ฉลอง ก้อยทอง
1390 บ้านฝาง 55008   จงจิตร เสนาสังข์
1391 บ้านฝาง 55909   ยุพัตร์ โนนศรี
1392 บ้านฝาง 57027   ราตรี จารย์โพธิ์
1393 บ้านฝาง 58186   เสงี่ยม แก้วเรือง
1394 บ้านฝาง 58791   สุภาภรณ์ ดีทับทิม
1395 บ้านฝาง 47794   สมควร คำเถื่อน
1396 บ้านฝาง 49744   ฉวีวรรณ ทองเหง้า
1397 บ้านฝาง 50240   สมัย แสนพล
1398 บ้านฝาง 53044   คำสอน อินเทียม
1399 บ้านฝาง 81982   สโรชา เพ็งพา
1400 บ้านฝาง 89239   วิภาลัย แก้ววงษา
1401 บ้านฝาง 98894   ดช.ภานุพงศ์ เจริญสุข
1402 บ้านฝาง 121703   ดญ.กุลลดา คมขำ
1403 บ้านฝาง 123846   นายเทอดศักดิ์ จิตรตรง
1404 บ้านฝาง 164821   นางรุ่งทิวา บาลยอ
1405 บ้านฝาง 43302   สมภาร ซุยกระเดื่อง
1406 บ้านฝาง 43442   สุวรรณี วงเทพา
1407 บ้านฝาง 43970   วิเชษ ท้าวอิ่ม
1408 บ้านฝาง 5881   ศิริรัตน์ ศิริวงษ์
1409 บ้านฝาง 18007   สิรินาถ สุริยฉาย
1410 บ้านฝาง 3364   พรปวีณ์ แสงระพี
1411 บ้านฝาง 5905   จารุวรรณ แซ่เฮง
1412 บ้านฝาง 18150   สุรัชดา มิ่งขวัญ
1413 บ้านฝาง 3406   วินัย เจียมภูเขียว
1414 บ้านฝาง 33062   ศิริพร บุญใหญ่
1415 บ้านฝาง 43037   ฉลวย จันทร์มา
1416 บ้านฝาง 53764   สุดใจ แก้วไตรรัตน์
1417 บ้านฝาง 54699   นายขอด ไพรสน
1418 บ้านฝาง 55684   สมควร พลตรี
1419 บ้านฝาง 56598   ชู ดวงทองทิพย์
1420 บ้านฝาง 58114   จอน นาค-อก
1421 บ้านฝาง 58738   วาสนา นามมุง
1422 บ้านฝาง 2029   มัตติกา วังคะฮาด
1423 บ้านฝาง 5244   จิรยุกต์ ผิวรัตน์
1424 บ้านฝาง 66626   สุกานดา สุวรรณกูล
1425 บ้านฝาง 70391   แว่น ลาดโลศรี
1426 บ้านฝาง 72245   นงคาน อนุสุเรนทร์
1427 บ้านฝาง 73513   หงษ์ทอง ทับบุญ
1428 บ้านฝาง 74167   วริษฐา ตะวงษา
1429 บ้านฝาง 74833   คำผล เกิดอยู่
1430 บ้านฝาง 59305   อรพิน ศรีสมบัติ
1431 บ้านฝาง 59855   ปรีชา อุ่นผาง
1432 บ้านฝาง 61043   กมลวรรณ สำราญ
1433 บ้านฝาง 62129   สมัย คำสมหมาย
1434 บ้านฝาง 62361   ไกรวิทช์ ลอดมี
1435 บ้านฝาง 63594   กิตติพันธุ์ เนติศรี
1436 บ้านฝาง 2948   พิเชษฐ์ พันธ์กุ่ม
1437 บ้านฝาง 4568   ธนกร คชรัตน์
1438 บ้านฝาง 65290   ลอง คนึงนึก
1439 บ้านฝาง 70133   พิชัย ลุยตัน
1440 บ้านฝาง 70875   อ่อนสี คำทุย
1441 บ้านฝาง 73135   อมรรัตน์ สีพิมพ์ขัด
1442 บ้านฝาง 74126   วีรภาพ เวียงนิล
1443 บ้านฝาง 74285   เมษา พลเสนา
1444 บ้านฝาง 58946   สมบัติ เมฆวัน
1445 บ้านฝาง 59618   วีระ ภักดี
1446 บ้านฝาง 60720   ระพิน เพียวงษ์
1447 บ้านฝาง 61898   รุ่งฤดี​  บุตรสีสิงห์
1448 บ้านฝาง 62298   อภิวุฒิ บุญทองเเพง
1449 บ้านฝาง 62690   บุญจันทร์ พรมจักร
1450 บ้านฝาง 2922   ฐิติชญาน์ วระบุตร
1451 บ้านฝาง 46807   นายบัวฮอง กาพย์แก้ว
1452 บ้านฝาง 46968   นส.วะนิเวศ พรรณรัตน์
1453 บ้านฝาง 47197   นายฉลอง เบี้ยวโกฎิ์
1454 บ้านฝาง 49551   ปราง เทียนคำ
1455 บ้านฝาง 49877   อุดม เทียบปัด
1456 บ้านฝาง 50895   เข็มแหลม เคนโคก
1457 บ้านฝาง 53228   บุญจันทร์ โพธิ์ศรีเรือง
1458 บ้านฝาง 86191   อุทัย หาทนต์
1459 บ้านฝาง 89440   กัลยาณี บุุตรโพธิ์
1460 บ้านฝาง 101214   นางพนมพร นามกุล
1461 บ้านฝาง 121811   ดช.วิทยา สันโดษ
1462 บ้านฝาง 124155   น.ส.ญานิกา คำทองโซ่
1463 บ้านฝาง 43367   ทองพูล พลสอน
1464 บ้านฝาง 43467   มนูญ มุงคุณ
1465 บ้านฝาง 45426   บุตรตรี สุแดงน้อย
1466 บ้านฝาง 8556   นภจรัส ฉลองภูมิ
1467 บ้านฝาง 21158   มานิตย์ ธนะวัฒนะ
1468 บ้านฝาง 3837   นางณัฎฐ์กัญญพัชร แสนศิริโภค
1469 บ้านฝาง 46719   นางถวิล คำพะวงศ์
1470 บ้านฝาง 46915   นางหนูแดง สูสี
1471 บ้านฝาง 47132   นางชุติมา ไชยหงษ์
1472 บ้านฝาง 37480   สมปอง แสนพรม
1473 บ้านฝาง 43163   หมุ่ย ยมศิลา
1474 บ้านฝาง 54053   บุญเพิ่ม ชาพรม
1475 บ้านฝาง 55043   สุนันทา อินทร์นาราม
1476 บ้านฝาง 55918   จินดา กองหล้า
1477 บ้านฝาง 57232   หอมหวน ปาทาธนานนท์
1478 บ้านฝาง 58190   สายยนต์ นามสงคราม
1479 บ้านฝาง 58792   เพ็ญศรี ยุติบรรณ์
1480 บ้านฝาง 47805   บุญเพิ่ม สีเสนา
1481 บ้านฝาง 49754   สมศักดิ์ เสนาจักร
1482 บ้านฝาง 50291   สายสิทธิ์ จึงจรัสทรัพย์​
1483 บ้านฝาง 53047   ทองมาต สิมผิว
1484 บ้านฝาง 82204   หงษ์ทอง ทับบุญ
1485 บ้านฝาง 89259   อินทิรา พงพันธ์
1486 บ้านฝาง 98912   ดช.อธิป กองหล้า
1487 บ้านฝาง 121715   ดญ.กัลยารัตน์ สิงหา
1488 บ้านฝาง 123853   นายเจตนิวัฒน์ หยองเอ่น
1489 บ้านฝาง 43304   ชาญชัย คนซื่อ
1490 บ้านฝาง 43444   บุญมา พิมพ์ตา
1491 บ้านฝาง 43977   อุไร สิงบุญมา
1492 บ้านฝาง 5976   ธนัชชา  เดวิส
1493 บ้านฝาง 18455   ทิวา สุแดงน้อย
1494 บ้านฝาง 3407   สุภาวรรณ พูนผ่าน
1495 บ้านฝาง 33142   นางพรรณี นุบาล
1496 บ้านฝาง 43046   สุพัฒ มุงคุล
1497 บ้านฝาง 53782   อุดมกิจ แก้วประทุม
1498 บ้านฝาง 54716   รัชนีวรรณ โควิ
1499 บ้านฝาง 55690   สำรวย บุญฉิม
1500 บ้านฝาง 56621   นงนุช ชะนะการี
1501 บ้านฝาง 58117   หนูแดง เทวะโลก
1502 บ้านฝาง 58740   สำราญ รักษาเคน
1503 บ้านฝาง 2039   กิ่งกาญจนา เมืองโคตร
1504 บ้านฝาง 5276   ละเอียด ช่วยบุดดา
1505 บ้านฝาง 66943   นางกชกร คำริส
1506 บ้านฝาง 70402   สมศรี บุุตรพา
1507 บ้านฝาง 72259   จันที สุราวรรณ์
1508 บ้านฝาง 73538   อมรรัตน์ สิมมาฮด
1509 บ้านฝาง 74187   เหษมศักดิ์ ละลี
1510 บ้านฝาง 74944   นิวัติ พิพิธ
1511 บ้านฝาง 59320   สุอังคณา โคตรบุรี
1512 บ้านฝาง 59858   สุบรรณ์ ไชยกุล
1513 บ้านฝาง 61070   จำลอง มะณี
1514 บ้านฝาง 62133   คำภา หาปู่ทน
1515 บ้านฝาง 62363   พัชรินทร์ ตุ้ยเต่น
1516 บ้านฝาง 63864   ประภาวรรณ สุภาประเสร็ฐ
1517 บ้านฝาง 2950   วรรณวิภา ไชยชิณ
1518 บ้านฝาง 4581   บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์
1519 บ้านฝาง 65311   ฉลอง ศรีแก้ว
1520 บ้านฝาง 70141   สายฝน พรมเมตตา
1521 บ้านฝาง 70883   สมรัก ละลี
1522 บ้านฝาง 73353   โกวิท แสนพรม
1523 บ้านฝาง 74127   อารยา ตวยขัน
1524 บ้านฝาง 74293   ศศิกานต์ วังคะฮาด
1525 บ้านฝาง 58959   แสงทอง สำราญบำรุง
1526 บ้านฝาง 59633   คำผาย สำราญบำรุง
1527 บ้านฝาง 60732   สุริยงค์ เพ็งภิรมย์
1528 บ้านฝาง 61903   สำเร็จ พวงรางสาด
1529 บ้านฝาง 62301   ชมพูนุท ศรีวิไล
1530 บ้านฝาง 62704   พิมาน สิมมาตั้น
1531 บ้านฝาง 2924   อลูนณี ธนะวัฒนะ
1532 บ้านฝาง 46814   นายสุรินทร์ ชัยประทุม
1533 บ้านฝาง 46972   นางสังวาลย์ ไชยกิจ
1534 บ้านฝาง 47485   นายเสน เหล็กมี
1535 บ้านฝาง 49568   พิเทพ กิจใบ
1536 บ้านฝาง 49879   วิเชียร เพียช่อ
1537 บ้านฝาง 50963   เพ็ชรสี สีนาค
1538 บ้านฝาง 53240   อำนวย ธรรมเก่
1539 บ้านฝาง 86260   บุญชู หลวงศรี
1540 บ้านฝาง 90030   วงศ์เดือน แสนสงค์
1541 บ้านฝาง 101247   นายณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน
1542 บ้านฝาง 121814