รายละเอียดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น
นับเฉพาะที่ลงทะเบียนและระบุอำเภอ**

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 กระนวน 1221   กัมพล โกสีย์นิมิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
2 กระนวน 1302   เจษฎาภรณ์ ศรีแก้วน้ำใสย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
3 กระนวน 1098   ดวงจิตร บูโฮม ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
4 กระนวน 1197   วิวรรธน์ ชาวเหนือ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
5 กระนวน 119   ธนกฤต พริ้วไธสง ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
6 กระนวน 1204   อัญชนา ภูโชคศิริ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
7 กระนวน 1234   นางปรีดา เจริญโภคทรัพย์ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
8 กระนวน 1304   angkana chawna ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
9 กระนวน 1393   สุวิทย์ อิภิโช ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
10 กระนวน 964   นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อนุพันธ์ ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
11 กระนวน 1191   นันท์ธนภัค พุฒิรัศมิ์ทองคำ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
12 กระนวน 155   นิตยา ภูมีศรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
13 กระนวน 1244   ฟ้าวลัย สิงห์ปาน วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
14 กระนวน 734   นิภา มณีภักดี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
15 กระนวน 892   พิมลพรรณ  นาเสงี่ยม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
16 กระนวน 1002   นายสุเนตร์ ทิพฤาตรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
17 กระนวน 1093   รัฏฐาธิป ศรีเชียงสา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
18 กระนวน 31   ดาวผะกา ว่องไว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
19 กระนวน 100   ปรานชีวา อิภิโช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
20 กระนวน 129   นางอังคณา สุวรรณแสน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
21 กระนวน 130   ผ่องพรรณ การชารี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
22 กระนวน 213   ชัชวาลย์ มุ่งแสง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
23 กระนวน 221   ขวัญหทัย หอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
24 กระนวน 263   ชุลีกร เวียงวิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
25 กระนวน 448   วิไลกัญญา อิภิโช
26 กระนวน 707   จีรนันท์ หงษ์ทอง
27 กระนวน 16977   นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์
28 กระนวน 25713   ธงชัย สีเสน
29 กระนวน 26512   จุงหลัง คำภูธร
30 กระนวน 27868   เตือนใจ ภูชมชื่น
31 กระนวน 27914   พงศกร คาดบัว
32 กระนวน 28217   กมล โพธิ์ศรี
33 กระนวน 28638   บุุปผา สมพงษ์
34 กระนวน 28945   บุญรอด แก้วพวง
35 กระนวน 29811   มัชฌิมา คำอินทร์
36 กระนวน 30158   จันทร์เพ็ญ บุญศิริ
37 กระนวน 2151   พรทิพย์ สืบสารคาม
38 กระนวน 42572   บาน คำประชุม
39 กระนวน 42887   ทองแดง คำวิจิตร
40 กระนวน 43167   หยุย อดทน
41 กระนวน 43334   เกศราภรณ์ สิงห์โสภา
42 กระนวน 44312   มะลิ นาคศรี
43 กระนวน 45657   แฉล้ม แก้วโสภา
44 กระนวน 106426   ฐิติรัตน์ แก้วใส
45 กระนวน 129805   ละมุน ทับธานี
46 กระนวน 18787   กมลทิพย์ สมบูรณ์ทรัพย์
47 กระนวน 30454   บัวผัน ผูกพันธ์
48 กระนวน 30717   สวรรค์ ฝ่ายสงฆ์
49 กระนวน 31001   นางหว่านไฟ ไชยตอกเกี้ย
50 กระนวน 31211   วาสนา ศรีชัยทอง
51 กระนวน 34628   พวง สุริยะ
52 กระนวน 35050   สำรอง ผาวัง
53 กระนวน 37989   บุญน้อม เตี้ยไชยสง
54 กระนวน 39772   ไพรนิช ภูมิพัฒน์
55 กระนวน 40506   สมพิศ สิงห์โสภา
56 กระนวน 41119   สำฤทธิ์ แสนกุล
57 กระนวน 41603   พันตรี ก้านก่อง
58 กระนวน 12587   แคทลียา ทัดลอง
59 กระนวน 18538   พิศมัย ใสสีดา
60 กระนวน 3292   ปิยลักษณ์ คำมูล
61 กระนวน 22020   พัชรา มาตยาคุณ
62 กระนวน 24428   จตุพร พระวงษ์
63 กระนวน 32386   ทองสา มีศรี
64 กระนวน 32503   สมัย คำแก้ว
65 กระนวน 32613   เดือนฉาย สาเกษ
66 กระนวน 32713   สาริตา โทสุระ
67 กระนวน 130019   เหรียญ เศษรักษา
68 กระนวน 131103   สมจิตต์ คำเพ็ง
69 กระนวน 135016   ลำไพ อินอ่อนวงษ์
70 กระนวน 135215   อรุณ แสนหอม
71 กระนวน 136034   ภานุวัตน์ แก้วแสนเมืยง
72 กระนวน 140201   รุ่งทิวา สีห์ราช
73 กระนวน 144031   มะณี นามรักษา
74 กระนวน 31335   บุญทำ วงษ์รินยอง
75 กระนวน 144637   สมัย หงษ์อ่อน
76 กระนวน 31615   อ่อนจันทร์ ม้วยปู้
77 กระนวน 151477   สุมนทา เหลาหนวด
78 กระนวน 31833   กุสุมา พลหมอ
79 กระนวน 32148   บุญเรือง ทิพเนตร
80 กระนวน 19337   มะลิ นาคศรี
81 กระนวน 21513   รัชนี โพธิ์ศรี
82 กระนวน 16461   สนมน้อย มูลสระ
83 กระนวน 25128   กรรณิการ์ ชมภู
84 กระนวน 26420   สุมิตร เหล่าทับ
85 กระนวน 27280   ชาตินรินทร์ แก้วเพชร
86 กระนวน 28885   สุนันท์ ปัดภัย
87 กระนวน 29646   ดอกไม้ ไชยพิมูล
88 กระนวน 30042   บรรจง ป้องเรือ
89 กระนวน 42462   ชาย พลหมอ
90 กระนวน 42759   บุญเรือง วงษ์รินยอง
91 กระนวน 43081   สมเภท ทองจินดา
92 กระนวน 43273   แสงจันทร์ อึ้งอรุณยะวี
93 กระนวน 43415   คำปุ่น สุครีพ
94 กระนวน 45121   จันทร์เพ็ญ บัวพัฒน์
95 กระนวน 50766   siwanart chaonuea
96 กระนวน 128757   เหลือน อาตวงษ์
97 กระนวน 32927   รมย์ ศรีกองคราม
98 กระนวน 33172   หนูคิด คำหารพล
99 กระนวน 33380   อุทิศ จันทะมาต
100 กระนวน 33675   นายชาญณรงค์ สีโสดา
101 กระนวน 34368   นางพันธ์ทิพย์ ช่วยสนิท
102 กระนวน 30367   นพดล อุตสาห์
103 กระนวน 30592   ไข่ษร ศรีคำมี
104 กระนวน 30926   นางหนูไกร ภูแข็ง
105 กระนวน 31142   อุทิศ วรแสน
106 กระนวน 34413   นางทองพูน แก้วใส
107 กระนวน 34862   พิกุล ต้นกันยา
108 กระนวน 37864   สาว ชัยฤาชา
109 กระนวน 38718   สิริขวัญ แสงจันทร์
110 กระนวน 40278   ประภาพร มาตรสมบัติ
111 กระนวน 40888   จิตรลดา วันสืบ
112 กระนวน 41467   สมพร ไชยศรีหา
113 กระนวน 8005   อาภากร เอกตาแสง
114 กระนวน 18012   นิตติยา สีหาราช
115 กระนวน 19217   ธนาวดี เทพแพง
116 กระนวน 19755   ธันยา อ่อนสา
117 กระนวน 24933   ฐิติญา โนนมี
118 กระนวน 25835   มณีรัตน์ แสนทา
119 กระนวน 26644   อุ๊ต ศรแผง
120 กระนวน 42227   สมจิตร์ ไชยแสน
121 กระนวน 42626   ประสงค์ พรมพันธ์
122 กระนวน 42955   จันทา อัตฤทธิ์
123 กระนวน 43210   จุฑามาศ ไชยชาติ
124 กระนวน 43364   อุไรวรรณ อันนอก
125 กระนวน 44691   บุปผา ชัยเนตร
126 กระนวน 46787   รำไพ สาโหง่นปื้อ
127 กระนวน 116308   กันตยา กุลจิตติโภคิน
128 กระนวน 32867   จุฬารัตน์ ชนะผ่อง
129 กระนวน 33057   คำสอน สุขลัง
130 กระนวน 33305   แดง การนอก
131 กระนวน 33540   สงัด สาเกษ
132 กระนวน 33996   นายสมพงษ์ พรสุรินทร์
133 กระนวน 28140   บัวเงิน วรบุตร
134 กระนวน 28472   อรดี เหลาหนวด
135 กระนวน 28833   วิไลวรรณ แสนบุตร
136 กระนวน 18972   แก่นศักดิ์ จำปาแดง
137 กระนวน 6739   บุบผัง ทาสะโก
138 กระนวน 19014   สุวิมล เทียมสน
139 กระนวน 19439   มนัสนันท์ โยธะไชยสาร
140 กระนวน 24119   นางผ่องพรรณ การชารี
141 กระนวน 24816   ปริญญา ภูจอมขาว
142 กระนวน 32475   สุวรรณ พรมสา
143 กระนวน 32591   บุญเพ็ง ระมะณี
144 กระนวน 32697   นุวรรณ์ ศรีบุญเรือง
145 กระนวน 32807   สังวาน ศรีโสภา
146 กระนวน 130958   จันดี วาสิงหน
147 กระนวน 134914   จงดี ราชมนตรี
148 กระนวน 135183   จันทร์เพ็ญ สุขบุรี
149 กระนวน 135697   สุทธิดา บรรเทาทุกข์
150 กระนวน 139754   บุญมี สูตรสนธิ์
151 กระนวน 143843   เบ็ง เศษรักษา
152 กระนวน 144572   รุ่งธวัช สัตพันธ์
153 กระนวน 31560   บัวเส็ง บุตรราช
154 กระนวน 151274   สุวิมล วิมาต
155 กระนวน 31769   บุญสม กุดทิง
156 กระนวน 32046   รุ่งมณี โคตรนายูง
157 กระนวน 32344   ประดิษฐ์ แสนเมือง
158 กระนวน 17559   คณาศักดิ์ จันทรดึก
159 กระนวน 32826   บุญโฮม ศรีทานัง
160 กระนวน 32965   คำพูล วรสุริย์
161 กระนวน 33219   พิลัย เฝ้าทรัพย์
162 กระนวน 33434   เติม ปาสานะเต
163 กระนวน 33729   ประพันธ์ แก้วพิลา
164 กระนวน 28015   อนุรักษ์ มาตรา
165 กระนวน 28349   สุรี คำภัคดี
166 กระนวน 28743   พุทธา ฝ่ายสงค์
167 กระนวน 29575   อัมพร แก้วพวง
168 กระนวน 29963   หนูจันทร์ ดวงคำน้อย
169 กระนวน 30316   บุญทัน ไวยวัด
170 กระนวน 18866   วุฒิชัย บุญแสนชัน
171 กระนวน 30536   จำรัส เศษรักษา
172 กระนวน 30864   ไหว กองแกว
173 กระนวน 31084   นายสงกรานต์ ชัยเรือง
174 กระนวน 31282   หนูภา ภูแหวน
175 กระนวน 34764   หนูพิน วรสิทธ์
176 กระนวน 37763   วันชัย จันทร์พิทักษ์
177 กระนวน 38292   บาลเย็น ขำผา
178 กระนวน 40138   นวนละออง พลราช
179 กระนวน 40734   สมพิศ ทมจีน
180 กระนวน 41350   นิตย์ แก้วพรม
181 กระนวน 41845   ประไพ ยาวาปี
182 กระนวน 12990   ณรงค์กร วงษ์โคกสูง
183 กระนวน 18749   กนกวลี เสาไพบุลย์
184 กระนวน 4942   ธัญญารัตน์ เอกตาแสง
185 กระนวน 22500   นงนุช สมภาร
186 กระนวน 24654   อัจฉริยะ ภูสมจิตร
187 กระนวน 32428   สัมฤทธิ์ ศรีจันทร์
188 กระนวน 32556   เหลา สีแก้ว
189 กระนวน 32652   เข็มชาติ ภูจอมเดือน
190 กระนวน 32759   บังอร สาระรัตน์
191 กระนวน 130320   จันดี พิลาดา
192 กระนวน 131267   ทัญญา นนท์อาษา
193 กระนวน 135126   กัลยา ทัพธานี
194 กระนวน 135288   ปิยะธิดา หาบรรพ์
195 กระนวน 136335   มงคล สีทารัตน์
196 กระนวน 140331   พรมวิจิตร แก้วไสย์
197 กระนวน 144379   ภิรมย์ วันมะรักษา
198 กระนวน 31454   สำรอง นามศรี
199 กระนวน 151048   ศิรินทรา เหลาหนวด
200 กระนวน 31701   เดชณรงค์ บัวใหญ่รักษา
201 กระนวน 152307   ประณีต สะตะ
202 กระนวน 31943   กุมาร ลาหลง
203 กระนวน 32260   จิระนันต์ แก้วสาธร
204 กระนวน 17045   พงศกร อินทร์เอี่ยม
205 กระนวน 25718   นริศรา โม้เกลี้ยง
206 กระนวน 26513   แสงจันทร์ ชัยดำรงค์
207 กระนวน 27871   ประศรี ขันธุลา
208 กระนวน 27915   รัตนาพร บุญตา
209 กระนวน 28223   สกาวรรณ คูหานา
210 กระนวน 28641   วิมาน กระมุงคุณ
211 กระนวน 28950   แช่ม จันทร์แดง
212 กระนวน 29812   สายชล สีหนูปุ้ย
213 กระนวน 30163   บรรจง นามวิเศษ
214 กระนวน 2544   ประสาน ทัดลอง
215 กระนวน 42584   เกศรินทร์ โพธิ์ศรี
216 กระนวน 42894   รัศมี สมยิ่ง
217 กระนวน 43172   รัชนีกรณ์ อักษรนู
218 กระนวน 43335   วัลภา วังหอม
219 กระนวน 44331   ทองเลี่ยม ภูดวงจิตร์
220 กระนวน 45673   ลำพึง ชุมพล
221 กระนวน 108112   กฤษฎา พินิจมนตรี
222 กระนวน 129864   สุพร สีษะนัง
223 กระนวน 18789   พรทิพา สืบสารคาม
224 กระนวน 30466   สุบรรณ คำอินทร์
225 กระนวน 30729   สายยัญ นนทศิริ
226 กระนวน 31006   ทองคำ ธงน้อย
227 กระนวน 31213   สำราญ คำแก้ว
228 กระนวน 34637   ราตรี ทองภา
229 กระนวน 35082   สุขสันต์ ป้องเรือ
230 กระนวน 37994   นภาพร มูลคำ
231 กระนวน 39955   วิไล ไกลสา
232 กระนวน 40509   วิระพันธ์ คำลือชา
233 กระนวน 41120   ลำไพ พัฒนาสูญ
234 กระนวน 41629   รุ่ง อุปถัมภ์
235 กระนวน 12590   ปริวัตร แก้วพิลา
236 กระนวน 18562   วิบูลย์ แสงอุดม
237 กระนวน 3334   คนึงนิต อาสาสนา
238 กระนวน 22050   ทศพล คำภูมี
239 กระนวน 24436   น.ส.อุท้ยวรรณ แสนคำวงษ์
240 กระนวน 32388   สุบรรณ์ ศรีแก้วรัตนะ
241 กระนวน 32507   พิกุล ศรีสุพัฒน์
242 กระนวน 32615   บุญส่ง พนาลาภ
243 กระนวน 32715   นางณภา มาตสมบัติ
244 กระนวน 130125   ใจตะนะ ทะสุนทร
245 กระนวน 131104   บุญจันทร์ นามแสง
246 กระนวน 135036   ประมวล สีลาน
247 กระนวน 135219   ทองพูน ไกรสุวรรณ์
248 กระนวน 136039   คำสี แก้วใส
249 กระนวน 140206   สุวัฒน์ ข้อยุ่น
250 กระนวน 144039   อ่อนจันทร์ ทุมเกษ
251 กระนวน 31343   กม บัวพัฒน์
252 กระนวน 144639   อนันทา หงษ์อ่อน
253 กระนวน 31618   ลัดดา ลิ้มเสถียร
254 กระนวน 151606   มะลิ ซื่อสัตย์
255 กระนวน 31839   พัฒนา หอมจันดี
256 กระนวน 32156   สมบูรณ์ วงษ์วิเชียร
257 กระนวน 19348   สุวภรณ์ เสาไพบูลย์
258 กระนวน 21570   นายสุรการ วงศ์พันธ์ษา
259 กระนวน 16536   ดารุณี โนนทิง
260 กระนวน 25134   ราชินีพร พรเอนก
261 กระนวน 26421   ธัญญารัตน์ วอแพง
262 กระนวน 27407   จิรฐา กางกรณ์
263 กระนวน 28890   ลำดวน ชัยภูธร
264 กระนวน 29650   สุภาพ สีชัยปัญหา
265 กระนวน 30051   รณยุทธ มณีภักดี
266 กระนวน 42468   ประภาพร ขันทกาศ
267 กระนวน 42761   ทัน ภูมิพรม
268 กระนวน 43084   ชวน ฝ่ายเพ็ชร
269 กระนวน 43277   นาจฤดี เขียนดี
270 กระนวน 43627   ทิวา นาบ้าน
271 กระนวน 45133   พรรผกา ทูลธรรม
272 กระนวน 51206   ปาริตา ศิริเวช
273 กระนวน 128797   บุญเพ็ง มาตรา
274 กระนวน 32955   ประภาส แก้วปัดถา
275 กระนวน 33174   สงวน บาริศรี
276 กระนวน 33388   ประกาย ชินฮาด
277 กระนวน 33678   ทองสาย ต้นกันยา
278 กระนวน 34373   นายดี ชานนตรี
279 กระนวน 30370   พุทธา ศิริแสน
280 กระนวน 30593   สูญ ยอดคำมี
281 กระนวน 30927   สายัณห์ หาญณรงค์
282 กระนวน 31145   บานเย็น โนนทิง
283 กระนวน 34418   นางอรดี ว่องไว
284 กระนวน 34878   บุญเสาร์ มุงคุณคำชาว
285 กระนวน 37877   ศุภกรณ์ วงศ์เล็ก
286 กระนวน 39093   อำพร มีธรรม
287 กระนวน 40294   ไพวรรณ์ ศรีบุญรือง
288 กระนวน 40916   กาญจนา สิทธิสวนจิก
289 กระนวน 41483   ทองสิทธิ์ บุษราคัม
290 กระนวน 8418   ไสว อุตมาตย์
291 กระนวน 18031   สุกานดา ทิมเกตุ
292 กระนวน 19221   สุทธิจิตรา พัฒนากร
293 กระนวน 19812   อังคาร ภูกันดาน
294 กระนวน 24945   ประภาพรรณ ปัตตานี
295 กระนวน 25839   มัลลิกา แสนโคตร
296 กระนวน 26648   พนิตนันท์ แสงอำใค
297 กระนวน 42233   ชารี แสงพล
298 กระนวน 42634   ธงไชย สิทธิสวนจิก
299 กระนวน 42962   จิตร เควิง
300 กระนวน 43211   สุรินทร์ คำดี
301 กระนวน 43365   สำอางค์ แก่นสิงห์
302 กระนวน 44728   โสภาพร ศรีไว
303 กระนวน 46791   ดวงจันทร์ พิจารโชติ
304 กระนวน 117867   นภาพร พิมเสน
305 กระนวน 32868   อำนวย ศรแผง
306 กระนวน 33075   ลำใย วอแพง
307 กระนวน 33306   ทองหลาง อินทร์หล้า
308 กระนวน 33542   นางสงวน คำแพงหีน
309 กระนวน 34028   เพ็ด คำภักดี
310 กระนวน 28148   เอ็มอร บุญเลิศ
311 กระนวน 28499   คำผัด แสนโคตร
312 กระนวน 28838   เบญจวรรณ ศรีชัยพล
313 กระนวน 18986   เบญจวรรณ โพธิ์ศรี
314 กระนวน 6758   น้ำเย็น ศรีคำมี
315 กระนวน 19016   สายัญ ตั้งใจ
316 กระนวน 19452   รัชนีพร การวิวัฒน์
317 กระนวน 24187   ณรงค์ ภูศรีฤทธิ์
318 กระนวน 24817   กมลทิพย์ สมบูรณ์ทรัพย์
319 กระนวน 32476   บุญหนา สะตะ
320 กระนวน 32592   ประนอม ตรีศาสตร์
321 กระนวน 32698   นางอำพร มาตเทพ
322 กระนวน 32808   สมบูรณ์ โคตะมะ
323 กระนวน 130966   เล็ก แก้วกัลยา
324 กระนวน 134919   พุทธา ชุมบุญมา
325 กระนวน 135184   จุลจะลา นนท์อาษา
326 กระนวน 135711   ธีระพัฒน์ สีงาม
327 กระนวน 139760   พิสมัย โทสุระ
328 กระนวน 143848   เตียง หงษ์อ่อน
329 กระนวน 144575   อาทิตย์ ทัมมะลา
330 กระนวน 31562   บุญเรือง วงษ์ภูมี
331 กระนวน 151381   ลัดดา แสนบุญ
332 กระนวน 31771   คำไม พั้วสุ
333 กระนวน 32055   คำตัน ไชยปัญญา
334 กระนวน 32349   ด้วง จอมทรักษ์
335 กระนวน 17560   นิพนธ์ เอกตาแสง
336 กระนวน 32830   สหภาพ บุตตะ
337 กระนวน 32967   อุไร ถานันท์
338 กระนวน 33222   ณิชชญา เหมะทอง
339 กระนวน 33438   มันทนา เรียงเสนาะ
340 กระนวน 33747   รัตพล จันทะวงษ์
341 กระนวน 28026   เมตตรา ติวสร้อย
342 กระนวน 28362   สมบัติ โภคาเทพ
343 กระนวน 28751   จันทร์เพ็ญ หงษ์อ่อน
344 กระนวน 29577   อารี คำมะมูล
345 กระนวน 29967   สุบัน ชุมสีดา
346 กระนวน 30318   ประชัน เพ็งวิชัย
347 กระนวน 18869   ศิรินภา ภูชาดา
348 กระนวน 30542   ชุดาภา แว่นทอง
349 กระนวน 30868   นายสำรวย บุตะพันธ์
350 กระนวน 31098   บุญร่วม สอนหาจักร
351 กระนวน 31285   อำไพ โพธิ์ศรี
352 กระนวน 34768   นัดที พิชัยช่วง
353 กระนวน 37769   คมสันต์ อัญชัยศรี
354 กระนวน 38301   แหม่ม วิชัย
355 กระนวน 40150   ประดา สีหราช
356 กระนวน 40738   อ้วน ซื่อสัตย์
357 กระนวน 41355   สมควร พิทึกทักษ์
358 กระนวน 41849   สุเมธ ถานะ
359 กระนวน 12998   นางฉวีวรรณ ชำนาญภูมิ
360 กระนวน 18753   กมลรส โสภา
361 กระนวน 5357   ชนาพร เหลาหนวด
362 กระนวน 22598   สุพรรณี ชะนะบุญ
363 กระนวน 24661   จุฑารัตน์ มีถม
364 กระนวน 32432   คำไพร มาตย์เทพ
365 กระนวน 32560   ชวนชม สุวรรณะสิงห์
366 กระนวน 32654   พิสมัย แสนโคตร์
367 กระนวน 32760   สีหา สกุลลี
368 กระนวน 130391   ชนะชัย นนท์อาษา
369 กระนวน 131299   หนูดี สนิดพลกลาง
370 กระนวน 135129   บัวผัน บุญหล้า
371 กระนวน 135677   ธนวัฒน์ พินิจมนตรี
372 กระนวน 136348   คำพา พินิจมนตรี
373 กระนวน 140335   บุญหลอด แก้วไสย์
374 กระนวน 144385   บุญถม วันมะรักษา
375 กระนวน 31462   สมยงค์ สีแก้วน้ำใส
376 กระนวน 151050   จำเริญ วิมาต
377 กระนวน 31708   สุจิตตา จันทะวงษ์
378 กระนวน 152319   สมชาย เพ็งโคตร
379 กระนวน 31947   คำใบ แก้วใส
380 กระนวน 32266   สุบรรณ์ คำชาลี
381 กระนวน 22612   สารชา โสบรรเทา
382 กระนวน 24673   คณิศร แสนดาหมื่น
383 กระนวน 32434   น้ำทิพย์ สะตะ
384 กระนวน 32564   พิชัย วงษ์ชารี
385 กระนวน 32656   สุคิด สมภาร
386 กระนวน 32761   ทองสุข อ่อนโสตะ
387 กระนวน 130409   ดวงมณี ชนะบุญ
388 กระนวน 131303   ทวนทอง แข็งฤทธิ์
389 กระนวน 135131   ทองดี นนทะนำ
390 กระนวน 135678   รัตติกาล บรรเทาทุกข์
391 กระนวน 136365   พิจิต เศษรักษา
392 กระนวน 140340   ยุวดี สีสันต์
393 กระนวน 144396   ศิริวิมล เสนนอก
394 กระนวน 31463   สิทธินันท์ เอกตาแสง
395 กระนวน 151056   อำพร นามวงษา
396 กระนวน 31712   คำบ่อ โพธิ์ศรี
397 กระนวน 152331   คาน แข็งขัน
398 กระนวน 31948   กุหลาบ ยุทธชมภู
399 กระนวน 32270   อุไรรัตน์ ศรีคำม่วม
400 กระนวน 17081   อยู่กิม ฉั่ววีระตระกูล
401 กระนวน 25735   นวลจันทร์ พลเสนา
402 กระนวน 26514   สบา ครุฑนอก
403 กระนวน 27873   นัดธิวุฒฺิ มะโนราษฎร์
404 กระนวน 27920   นงนุช นนทนำ
405 กระนวน 28229   แสงเพชร ชาวเหนือ
406 กระนวน 28652   ทองสุข คำหงษ์สา
407 กระนวน 28957   สงการณ์ ภูเวียงแก้ว
408 กระนวน 29824   สังเวียน พลดงนอก
409 กระนวน 30175   หนูเดช อินธิแสน
410 กระนวน 2651   นางบุษบา มาตรา
411 กระนวน 42589   จันดี มูลสระ
412 กระนวน 42915   เสาร์วัน แสงกล้า
413 กระนวน 43175   เสถียร ดีศาสตร์
414 กระนวน 43339   อาภาพร โถแพงจันทร์
415 กระนวน 44532   ประพัน พันทะวงษ์
416 กระนวน 45685   นวลจันทร์ แสนโคก
417 กระนวน 109171   เชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย
418 กระนวน 129878   สุริยา บัวใหญ่รักษา
419 กระนวน 18792   กานต์พิชชา ทิพฤาตรี
420 กระนวน 30476   สมบัติ แจ่มมะณี
421 กระนวน 30732   สายตา พรมสา
422 กระนวน 31016   บุษบา สอนแผง
423 กระนวน 31215   หวานใจ พินิจมนตรี
424 กระนวน 34653   เพชรตะวัน โนนทิง
425 กระนวน 35105   สงกรานต์ ศรีเชียงสา
426 กระนวน 37998   ดวงจันทร์ พิบุญมี
427 กระนวน 39971   คำสัย นามห้วยทอง
428 กระนวน 40532   วรรณี พินิจมนตรี
429 กระนวน 41146   กฤษณา พันทะวงษ์
430 กระนวน 41630   ทองฮวด ปฎิทันโต
431 กระนวน 12599   สุมนยา รังสิมันตุชาติ
432 กระนวน 18586   ลัดดาวัลย์ สีหราช
433 กระนวน 3358   วราภรณ์ เจนใจ
434 กระนวน 22061   ศิริพรรณ์ มาตย์สมบัติ
435 กระนวน 24454   สุพรรณี เพ็งสูงเนิน
436 กระนวน 32389   สมบูรณ์ บุบผา
437 กระนวน 32508   หนูเล็ก พรมสา
438 กระนวน 32616   ดาวเรือง มะณีรัตน์
439 กระนวน 32716   สุนทร โกเมน
440 กระนวน 130135   เสกสรรค์ อามาตย์สมบัติ
441 กระนวน 131112   มะณี สอนศิริ
442 กระนวน 135049   ทองใบ หงษ์อ่อน
443 กระนวน 135221   สมเพชร ต้นกันยา
444 กระนวน 136050   ทอง แก้วศักดี
445 กระนวน 140211   สุพรรณี สีห์ราช
446 กระนวน 144049   กันหา ชัยบัญดิษฐ์
447 กระนวน 31345   บุญกอง ไชยมูล
448 กระนวน 144642   อุไร ชัยบัญดิษฐ์
449 กระนวน 31625   คำภู เวียงพา
450 กระนวน 151615   ลำใย คำโหยก
451 กระนวน 31843   กฤษฎิ์ ศรีนวลจันทร์
452 กระนวน 32157   บุญจันทร์ วันสืบ
453 กระนวน 19354   นิรมล วงษ์พล
454 กระนวน 21732   เสริม หมื่นคำ
455 กระนวน 16593   นางณฎา​ร์​ มูลสมบัติ
456 กระนวน 25143   สมทรง ราชนิยม
457 กระนวน 26430   เมืองแก้ว ปวงคำยอด
458 กระนวน 27738   พิกุล ทัพลคร
459 กระนวน 28895   ทองจญ พินิจมนตรี
460 กระนวน 29682   จันทร์เพ็ญ ตูมโฮม
461 กระนวน 30072   จิราภา แสนมนตรี
462 กระนวน 42477   เบ้า วันสืบ
463 กระนวน 42773   คำสอน กันยาบัณฑิตย์
464 กระนวน 43089   สมบูรณ์ เศษรักษา
465 กระนวน 43282   บุญเพ็ญ สีหาราช
466 กระนวน 43641   ประวัติ อินทวงศ์
467 กระนวน 45146   คำปุน ภูนสทิพย์
468 กระนวน 56452   อรรถพล สุครีพ
469 กระนวน 128850   บัวทอง สุริโท
470 กระนวน 32956   ทัศนัย แสงสว่าง
471 กระนวน 33179   นวลจันทร์ วิสาชัย
472 กระนวน 33394   สมบัติ อุทัยนิน
473 กระนวน 33681   คำขาน จันทเสน
474 กระนวน 34377   นายสายยนต์ คันทา
475 กระนวน 30371   บู่ ไชยจอกเกี้ย
476 กระนวน 30601   คำสี แก้วบุตร
477 กระนวน 30933   สุบัน ทองจินดา
478 กระนวน 31155   นายบุญมา สีโสดา
479 กระนวน 34426   นางสงกรานต์ ทัพสุริ
480 กระนวน 34905   นิยม แววเพ็ชร
481 กระนวน 37890   รุ่งทิพย์ ศรีลาพัฒน์
482 กระนวน 39110   โสภา ชำนาญพล
483 กระนวน 40309   จันทา แก้วใส
484 กระนวน 40934   วนิดา พิมพ์เกษร
485 กระนวน 41489   จักรกริช ขอร่มกลาง
486 กระนวน 8678   ประยุทธ ศรีนางใย
487 กระนวน 18040   เกตุมาลี พลโรม
488 กระนวน 19232   สมปอง แก้วนอก
489 กระนวน 19814   ชาญชัย อันอาจ
490 กระนวน 24961   พจรินทร์ คำศรี
491 กระนวน 25845   รัชฎา ชามงคลประเสริฐ
492 กระนวน 26652   สุวัส เหลาดวงดี
493 กระนวน 42244   อารี อุทัยแพน
494 กระนวน 42649   นิพนธ์ ดวงพรม
495 กระนวน 42964   เสาวนีย์ ศิริบุรี
496 กระนวน 43218   สมพร สุทรธรรมกูล
497 กระนวน 43368   พิกุล บุญมาหาญ
498 กระนวน 44757   อุดม หล้าละคร
499 กระนวน 46798   อ่วม โพธิ์ศรี
500 กระนวน 120246   สุปราณี พิณจอง
501 กระนวน 32870   อารัญ ลอดไทสงค์
502 กระนวน 33077   ละมัย พงษ์พุทธา
503 กระนวน 33311   นายถาวร ไชยภูมิ
504 กระนวน 33548   ลัดดา หมื่นราชา
505 กระนวน 34042   กัลยาณี สุดตาสอน
506 กระนวน 28159   บัวไข สรรพอาษา
507 กระนวน 28520   โสภา เหลาหนวด
508 กระนวน 28839   สุพิษ นนท์อาษา
509 กระนวน 18995   เฉลิมพร กุลมณี
510 กระนวน 6797   นายสุวัตน์ ศรีชัยทอง
511 กระนวน 19020   สาระ เทียมวงษ์
512 กระนวน 19467   ริญาณี แสงรัตน์
513 กระนวน 24192   อุษา ทอฟท
514 กระนวน 24830   ยุทธนา เปล่งวาจา
515 กระนวน 32484   สาคร สุริยะฝ่าย
516 กระนวน 32593   สมคิด อินทร์แก้ว
517 กระนวน 32699   มุจรินทร์ แสนสีมน
518 กระนวน 32809   รำพึง ปุริสังข์
519 กระนวน 130979   บุญศรี ทุมเกษ
520 กระนวน 134937   ชนันรัตน์ ป้องปาน
521 กระนวน 135188   สมดี สมานจิตร์
522 กระนวน 135911   กัลยรัตน์ มุงคุณคำชาว
523 กระนวน 139765   ทองใส โทสุระ
524 กระนวน 143853   ทองพูน สายพัฒน์
525 กระนวน 144578   วิสุทธิ์ เหล่าลาภะ
526 กระนวน 31563   รัศมี ภูครองนาค
527 กระนวน 151392   ลำใย วิเชียรเขต
528 กระนวน 31778   สุวิทย์ โนนทิง
529 กระนวน 32058   สุภารัตน์ ศรีชมชื่น
530 กระนวน 32358   ไพรวัลย์ ภูแช่มโชติ
531 กระนวน 17562   วันดี อาจศึกดี
532 กระนวน 32837   ประครอง นาพงษ์ศักดิ์
533 กระนวน 32971   สมหมาย โพนนอก
534 กระนวน 33232   ชนาภา เสนา
535 กระนวน 33446   บานเย็น ศรีบุญ
536 กระนวน 33774   หทัยรัตน์ มาตย์สีหา
537 กระนวน 28034   สุวรรณ เบ้าโนรา
538 กระนวน 28369   สุภาพร เหล่ารัตน์
539 กระนวน 28754   แผนการ จิตรบรรจง
540 กระนวน 29594   บุญตา สเตศรี
541 กระนวน 29971   เยี่ยมงยงค์ ไชยดี
542 กระนวน 30325   บุญเพ็ง ดอนโหน่งชา
543 กระนวน 18878   สมฤทธิ์ ดีศาสตร์
544 กระนวน 30547   นาทีรัตน์ โนนทิง
545 กระนวน 30870   พรไชยา พลทองวิจิตร
546 กระนวน 31108   มุกดา อินทรปัญญา
547 กระนวน 31291   พิราณี ไชยเววา
548 กระนวน 34774   สมบูรณ์ สีเมืองโข
549 กระนวน 37777   ขวัญเรือน เกษตรศิลป์
550 กระนวน 38323   ศรีเมือง บุตรชานนท์
551 กระนวน 40157   เสริม หมื่นคำ
552 กระนวน 40764   สุริยันต์ พบวงษา
553 กระนวน 41361   ทองมาก เดือนกอง
554 กระนวน 41877   อ่วม โพธิ์ศรี
555 กระนวน 13063   สมพิศ ตั้งใจ
556 กระนวน 18757   จีรภา ชาญแลาด
557 กระนวน 5438   นิภาวรรณ อามาตย์สมบัติ
558 กระนวน 18880   สกาวเดือน สมพงษ์
559 กระนวน 30549   นิกร ฝ่ายสงค์
560 กระนวน 30882   จำปี มุขพรม
561 กระนวน 31109   ชุณห์ ผาวัง
562 กระนวน 31298   นางชาลี โพธิ์ศรี
563 กระนวน 34783   วิยนต์ ประทุมแก้ว
564 กระนวน 37784   สำเลิง เตือนไธสง
565 กระนวน 38388   พรทิพย์ รัตนแสนวงษ์
566 กระนวน 40183   ศิริกรณ์ ขันขวา
567 กระนวน 40790   อำพร ชัยเดช
568 กระนวน 41390   บุญจันทร์ จันพุทธ
569 กระนวน 41898   สมหมาย อามาตสมบัติ
570 กระนวน 13190   สุพรรณี พร้อมพรั่ง
571 กระนวน 18761   ธีระ แก้วพิลา
572 กระนวน 5660   นภาพร ศรีแก้วน้ำใสย์
573 กระนวน 22709   มนธิรา ชมภูโคตร
574 กระนวน 24676   จิราพรรณ พรมกลาง
575 กระนวน 32437   บัวล้วน แก้วใส
576 กระนวน 32567   เสริมสวย ศรีบุญ
577 กระนวน 32657   สุดใจ แส่กระโทก
578 กระนวน 32763   ชูจิตร คำบุญเกิด
579 กระนวน 130421   บุญมี ชนะบุญ
580 กระนวน 131315   ศรัณยา พินิจมนตรี
581 กระนวน 135132   บุญถม นามมนตรี
582 กระนวน 135679   ราชพฤกษ์ บุตรศรีเมือง
583 กระนวน 136449   ประยูร แก้วล้วน
584 กระนวน 140342   วันเพ็ญ สีตำแย
585 กระนวน 144401   กรพรรณ ประเสริฐสวัสดิ์
586 กระนวน 31466   วิบูรณ์ศิลป์ อ่อนโสตะ
587 กระนวน 151059   วรชิต พินิจมนตรี
588 กระนวน 31713   สุทธินันท์ ไชยชาติ
589 กระนวน 152339   สมบัติ ชะโมรินทร์
590 กระนวน 31977   ผ่าน พินิจมนตรี
591 กระนวน 32273   ลำดวน จันทจักร์
592 กระนวน 17184   กุหลาบ แจ่มศรี
593 กระนวน 25739   นิภาพร สิมหล้า
594 กระนวน 26515   มัทรี คำภูธร
595 กระนวน 27877   ลาตรี ยศโสภณ
596 กระนวน 27921   ประมวล บัวใหญ่รักษา
597 กระนวน 28238   สมหมาย อามาตย์สมบัติ
598 กระนวน 28660   ทองจันทร์ คำหงษ์สา
599 กระนวน 29079   สมร อดทน
600 กระนวน 29828   ประยงค์ ค้าโค
601 กระนวน 30186   นาริน พรมโคตร
602 กระนวน 2764   สุรัจนี ศรีนางใย
603 กระนวน 42600   สังวาล ภูมีศรี
604 กระนวน 42917   ทองเพ็ชร จันทร์ดง
605 กระนวน 43179   ยุพเยาว์ โสสม
606 กระนวน 43340   กาบแก้ว กันพัก
607 กระนวน 44568   นะมัย พลโรม
608 กระนวน 45700   บัวศรี ชาวเหนือ
609 กระนวน 111584   หนึ่งฤทัย ทิศนอก
610 กระนวน 129885   ทัศพร ทุมเกษ
611 กระนวน 18796   พัชนี โพธิ์ชา
612 กระนวน 30480   เกษร สอนศิริ
613 กระนวน 30746   ศิริวรรณ์ อุดชานนท์
614 กระนวน 31020   นาง ป้องร้องคำ
615 กระนวน 31226   เพียร ทรัพย์สมชาติ
616 กระนวน 34657   อภิเดช ผาวัง
617 กระนวน 35123   นางพิศมัย วงษ์สง่า
618 กระนวน 38012   พรพรรณ มะณี
619 กระนวน 39973   นีรนุช ถ้วยทอง
620 กระนวน 40537   ราตรี สืบไชยสงค์
621 กระนวน 41154   จันทร์ทรา ไชยเสนา
622 กระนวน 41657   บุญตา รัตนวงศ์
623 กระนวน 12626   สาธิต ลีละสุวัฒนากุล
624 กระนวน 18607   หนูจีน เสนสวนจิก
625 กระนวน 3657   อำภา ภัทรมานนท์
626 กระนวน 22100   นางพรพัฒน์ ยะประพันธ์
627 กระนวน 24470   เจษฎา แก้วใส
628 กระนวน 32390   ดวงเพ็ชร สะโมรินทร์
629 กระนวน 32510   โพธิ์ศรี บุญหล้า
630 กระนวน 32618   เสงี่ยม สุเพ็งคำ
631 กระนวน 32718   นางสำราญ ทิพภูเมือง
632 กระนวน 130143   อนุสรณ์ นนท์อาษา
633 กระนวน 131126   สุภนิดา ปัตตาชารี
634 กระนวน 135055   บุญสวย สีลาน
635 กระนวน 135223   รัศมี ไกรสุวรรณ์
636 กระนวน 136056   เสถียร กองคำ
637 กระนวน 140216   บัวเลียน ภักดีปัญญา
638 กระนวน 144053   แก้ว สุวรรณ
639 กระนวน 31351   ชรินทร์ สมบูรณ์
640 กระนวน 144646   ทองลา เหลาหนวด
641 กระนวน 31637   ประมวล สีกวางสุข
642 กระนวน 151625   เสาร์ นิลหล้า
643 กระนวน 31846   สมนึก มงคลกุล
644 กระนวน 32179   พรชัย คำแก้ว
645 กระนวน 19368   บังอร ดวงพรม
646 กระนวน 21804   ดวงฤทัย เหล็กหล่า
647 กระนวน 16603   อาภาภรณ์ บุตรฮาด
648 กระนวน 25145   จุฑาทิพย์ อาตะวงษ์
649 กระนวน 26431   สำรวย ช่างประเสริฐ
650 กระนวน 27771   นาง วิภาดา รัตนแสนวงษ์
651 กระนวน 28897   ทวี ศิริเสาร์
652 กระนวน 29683   สงกรานต์ ศรีเชียงสา
653 กระนวน 30083   ดวน แสงยศ
654 กระนวน 42481   ไสว ศิริบุรี
655 กระนวน 42774   จินตนา ภูหนองโอง
656 กระนวน 43092   จันทร์หอม แวงคำ
657 กระนวน 43284   สิบูลย์ แสนอุดม
658 กระนวน 43652   จันทร์เพ็ญ ศรีพานัด
659 กระนวน 45158   สุภาพร หงษ์กา
660 กระนวน 58480   ศราวุธ ราชกิจ
661 กระนวน 129373   ลักษณ์มณี แสงสุพิน
662 กระนวน 32957   จีรพัฒน์ อสุรินทร์
663 กระนวน 33183   นารี ปัญญาเรียม
664 กระนวน 33398   แปลก ราสุวรรณ
665 กระนวน 33689   สุลัดดา ยศโสภณ
666 กระนวน 34382   ประเทือง โนนทิง
667 กระนวน 30380   นางไพรรัตน์ บุตรพรม
668 กระนวน 30604   กนกวรรณ บุตรดี
669 กระนวน 30938   กองพัน พุฒละ
670 กระนวน 31158   สุพรม โคตะมะ
671 กระนวน 34428   พรรณี ลาวงศ์
672 กระนวน 34907   สุคนธ์ สมานทอง
673 กระนวน 37896   สมบัติ ปราบนอก
674 กระนวน 39115   พันธ์ สิงห์สภา
675 กระนวน 40319   เข็ม วาโย
676 กระนวน 40936   บัวไล ปฎิขานัง
677 กระนวน 41502   ศรีบุญเรือง ศรีทอง
678 กระนวน 8726   ภัคพร ตั้นภูมี
679 กระนวน 18044   จารุพิชญา มณีภักดี
680 กระนวน 19238   ศัตกมล วรรณวิจิตร
681 กระนวน 19893   นางสาวอ้อมจิตร ทองปาน
682 กระนวน 24967   วีรวัฒน์ แสงเกาะ
683 กระนวน 25858   ศาสตรา สารสมัคร
684 กระนวน 26696   กมล โพธิ์ศรี
685 กระนวน 42250   สรัญญา ไสยะวงษา
686 กระนวน 42653   รุ่งเรือง บุดดี
687 กระนวน 42967   อมรรัตน์ วงชาลี
688 กระนวน 43224   ทวี โคตรประทุม
689 กระนวน 43369   เยาวลักษณ์ โพธิสม
690 กระนวน 44940   ทองศรี นาใจคง
691 กระนวน 46802   สิน รัชนี
692 กระนวน 122737   ไอลดา โยธาญาติ
693 กระนวน 32872   อุไร มูลละมาตร
694 กระนวน 33086   ยุพารัตน์ แน่นอุดร
695 กระนวน 33316   นายสมควร คำแพงหีน
696 กระนวน 33570   เสทียน จังหาร
697 กระนวน 34054   บานเย็น พรมขอนยาง
698 กระนวน 28170   นิธิชา พินิจมนตรี
699 กระนวน 28533   เกวลิน ฝ่ายสงค์
700 กระนวน 28840   ผ่องศรี วันมะรักษา
701 กระนวน 18998   อธิปนานา โคตรประทุม
702 กระนวน 7020   กนกอร สุภูธร
703 กระนวน 19022   อฐิตติยา นามมุงคุณ
704 กระนวน 19482   วราภรณ์ พงษ์พุทธา
705 กระนวน 24309   พัชรพงค์ ขันทหัต
706 กระนวน 24844   พนมพร ทับทิมใส
707 กระนวน 32485   หนูภาร ศรีชมชื่น
708 กระนวน 32596   พิมล สุภูธร
709 กระนวน 32701   นางเพชร บางจันทร์
710 กระนวน 32810   ไชยา ภูเก้าแก้ว
711 กระนวน 130992   เส็ง บุราญศรี
712 กระนวน 134948   ประไพรศรี พรมมา
713 กระนวน 135190   สุทัศน์ สุขบุรี
714 กระนวน 135933   คำจีน แก้วใส
715 กระนวน 139770   กิตติชัย ลันบุตร
716 กระนวน 143855   นงนุช หงษ์อ่อน
717 กระนวน 144583   อภิชาติ เหล่าลาภะ
718 กระนวน 31572   สมพร พิลาโสภา
719 กระนวน 151399   ประพันธ์ เหลาหนวด
720 กระนวน 31793   บุญมี ลาสุนนท์
721 กระนวน 32066   บุญลำ เศษรักษา
722 กระนวน 32364   พุฒ ขันธ์สมบัติ
723 กระนวน 17604   รุ่งฤดี นามโส
724 กระนวน 32842   รังสัน มนตรีดี
725 กระนวน 32972   ประย้อม ประจงสาร
726 กระนวน 33241   ชยานันท์ สะตะ
727 กระนวน 33451   ปรินดา วาสิงหน
728 กระนวน 33806   ปราณี สุขเสนา
729 กระนวน 28037   อวยพร โพธิ์ศรี
730 กระนวน 28371   น้อย บุดดีจีน
731 กระนวน 28763   สมศักดิ์ ตางจงราช
732 กระนวน 29605   สมบัติ ชัยบิล
733 กระนวน 29986   หลง โคตะมะ
734 กระนวน 30326   วาสนา ทับทิมใส
735 กระนวน 32844   ไพรทูลย์ อามาตย์ทัศน์
736 กระนวน 32973   มลิวัลย์ แสนภักดี
737 กระนวน 33248   หัสตา ไวยคำ
738 กระนวน 33454   สมเด็ด สังข์วิเศษ
739 กระนวน 33817   พรนิภา ไกรสุข
740 กระนวน 28039   ทองดี พรมศรี
741 กระนวน 28378   อำนวย ไชยบุดดี
742 กระนวน 28764   มนูน ขยันชม
743 กระนวน 29609   คำแสง สอนศิริ
744 กระนวน 29990   ติ่ง แสนโคตร
745 กระนวน 30327   ทัศวรรณ์ นามท้าว
746 กระนวน 18882   สุวภรณ์ เสาไพบุลย์
747 กระนวน 30551   เพชรา ใชยพรม
748 กระนวน 30885   สันติ ตุ้มทอง
749 กระนวน 31110   ประทีป อาจมูลลา
750 กระนวน 31300   ทองอินทร์ แสงเงินยอด
751 กระนวน 34784   สมัย คำภูเวียง
752 กระนวน 37796   สมบัติ รัตนวงษ์
753 กระนวน 38421   เพชร ปุริสังข์
754 กระนวน 40195   สุปราณี บุตราช
755 กระนวน 40791   หนูคล้าย สิงห์ลอ
756 กระนวน 41391   สมหมาย แสนสี
757 กระนวน 41917   สมภาร นิมาลา
758 กระนวน 13217   หัสดินทร์ พัฒนากร
759 กระนวน 18764   ณัฐวุฒิ ภูแช่มโชติ
760 กระนวน 6042   กานต์พิชชา ทิพฤาตรี
761 กระนวน 22864   สุกุมาลย์ นนท์อาษา
762 กระนวน 24683   ภัทรวิน กิตติพิชัย
763 กระนวน 32438   กม บัวพัฒน์
764 กระนวน 32569   หนูเกียง ระมะณี
765 กระนวน 32660   พิสมัย สีหาราช
766 กระนวน 32768   ลำพูน ปาชะนะ
767 กระนวน 130429   วรวิทย์ บัวใหญ่รักษา
768 กระนวน 131321   พลวัฒน์ บัวลาด
769 กระนวน 135136   เลี้ยม นามมนตรี
770 กระนวน 135680   ขวัญข้าว มูลทอง
771 กระนวน 136862   นิตยา สิทธิสาร
772 กระนวน 141440   ยุทธนา มุงคุณคำชาว
773 กระนวน 144414   เพียรเพ็ญ คำเพ็ง
774 กระนวน 31472   เสถียร แสงเงินยอด
775 กระนวน 151063   ชาติ อรรคษร
776 กระนวน 31720   บุษบา มาตรา
777 กระนวน 152350   ชนิยา สีนนเคน
778 กระนวน 31981   ปราณี ฝ่ายสงค์
779 กระนวน 32278   อำพร โคตรกะพี้
780 กระนวน 17228   นางพรวีนัส เศวตวงษ์
781 กระนวน 25747   เบญจพร คำภักดี
782 กระนวน 26516   รมณ์ ชัยสมพร
783 กระนวน 27879   ธนภัทร มะโนราษฎร์
784 กระนวน 27928   ผล พลดงนอก
785 กระนวน 28250   ยุพินพร โชติรัตน์
786 กระนวน 28664   จินตหรา สะตะ
787 กระนวน 29080   ลำใย มาพันธ์
788 กระนวน 29846   สุดใจ รักศรี
789 กระนวน 30190   อภิเดช ผาวัง
790 กระนวน 2913   อนุชิต สมอุ่มจารย์
791 กระนวน 42602   สำรอง พันเดช
792 กระนวน 42924   สถิตย์ ศรีสร้างคอม
793 กระนวน 43182   จินต์ภาณี แป้นปลัด
794 กระนวน 43344   ทองสุข ไชยกันหา
795 กระนวน 44580   ทอวพูล อินทรทองคำ
796 กระนวน 45711   อุบล ทัพศรีแก้ว
797 กระนวน 113529   วีระชัย ศรีแก้วน้ำใสย์
798 กระนวน 129901   สุริยะ แสนโคตร
799 กระนวน 18800   วิลัดดา นามแสงกาง
800 กระนวน 30490   สำราญ คำใสสุข
801 กระนวน 30760   วิจิตร รักษาพันธ์
802 กระนวน 31025   นางเกยูร ถูไกรวงษ์
803 กระนวน 31230   แหล้ น้ำทิพย์
804 กระนวน 34664   ฉวีวรรณ เนตรสุภาพ
805 กระนวน 35149   ไพบูรณ์ แต้มงาม
806 กระนวน 38072   คำบง ภูชมศรี
807 กระนวน 39978   ลัดดา มุริจันทร์
808 กระนวน 40552   สงวน บุญปกครอง
809 กระนวน 41164   สมัย โมระพัฒน์
810 กระนวน 41664   คำไสย์ ประจันตะเสน
811 กระนวน 12627   พิมศิริ มาตย์สีหา
812 กระนวน 18627   ปวิตร พรมภักดี
813 กระนวน 3669   ปัญญา​ นาใจคง
814 กระนวน 22206   นันสกี มูลตะกอน
815 กระนวน 24483   กุลศิริ จำนงพิศ
816 กระนวน 32395   บุญก้วง อุตมาต
817 กระนวน 32514   อุไล แสงกรม
818 กระนวน 32625   จุไรรัตน์ บุญสิน
819 กระนวน 32719   กองแพง เบ้าชนะ
820 กระนวน 130157   อนัน นนท์อาษา
821 กระนวน 131134   สุจิตรา หมอนสีหา
822 กระนวน 135060   สมจิตร ภักดีปัญญา
823 กระนวน 135229   คำสอน พินิจมนตรี
824 กระนวน 136064   สมพร กองคำ
825 กระนวน 140222   กวน เดชอุดม
826 กระนวน 144060   น้อย อ่อนพร้อม
827 กระนวน 31358   บัวไพร วงษ์รินยอง
828 กระนวน 144647   พิเชษฐ์ แสนโคตร
829 กระนวน 31647   ขาล ทองภู
830 กระนวน 151628   สัญญา สุครีพ
831 กระนวน 31847   อำไพร แจ่มแจ้ง
832 กระนวน 32180   ปราณี จำปา
833 กระนวน 19372   ชนาภา ฤาชา
834 กระนวน 21843   suparapon Limwongrungrueang
835 กระนวน 16642   กัญญาพัชร กุลทะเล
836 กระนวน 25159   บดินทร์ ตันติอนุนานนท์
837 กระนวน 26433   สมบัติ ไชยสมบัติ
838 กระนวน 27776   กวาง สมปัญญา
839 กระนวน 28903   อาทิตย์ ทินช่วย
840 กระนวน 29690   บัวลอง พลธิรักษา
841 กระนวน 30086   สัญญา บุญคำ
842 กระนวน 42485   บัวรอง วิสาชัย
843 กระนวน 42780   สายลมบน ชัยฤาชา
844 กระนวน 43095   นวล วงษ์มนตรี
845 กระนวน 43287   หนูเผือก มุริจันทร์
846 กระนวน 43661   มณเทียร จังหาร
847 กระนวน 45167   สงกรานต์ บุญเรือง
848 กระนวน 59082   ธนิษฐา แสงราชา
849 กระนวน 129404   ประดิษฐ์ สะละตุ้ย
850 กระนวน 32958   อุลัย บุญใหญ่
851 กระนวน 33189   มะลิวรรณ เสาสุเมร
852 กระนวน 33402   นิตยา จันเรือง
853 กระนวน 33690   จันทร์งาม สะตะ
854 กระนวน 34385   นางสุคนธ์ ขานแก้ว
855 กระนวน 30382   แสงอรุณ คำบุดดา
856 กระนวน 30610   พิทักษ์​ ปัญญา​นุชิต
857 กระนวน 30942   สุรพล พิมพ์ศักดิ์
858 กระนวน 31159   ถวิล เวียงนน
859 กระนวน 34430   นายบุญสอน ซื่อสัตย์
860 กระนวน 34918   บัวเกษ จอมทอง
861 กระนวน 37904   สิทธิชัย เกษมสิทธิ์
862 กระนวน 39143   บัวพันธ์ พันธ์ภักดี
863 กระนวน 40341   สวัน จเรรัมย์
864 กระนวน 40955   สุจิตรา ฝ่ายศักดิ์ขวา
865 กระนวน 41511   โกศล แสนกล้า
866 กระนวน 8738   ปาณิตา ศรีโยธะ
867 กระนวน 18079   พิมพา แถนโสภาวัน
868 กระนวน 19244   อภิญญา หูตาชัย
869 กระนวน 20013   นิวัฒน์ หงมา
870 กระนวน 24978   เที่ยง โคตรประทุม
871 กระนวน 25874   ศิริรัตน์ เลอยุกต์
872 กระนวน 26700   ไพฑูรย์ ติวสร้อย
873 กระนวน 42263   สุภาพร ศรีบุญเรือง
874 กระนวน 42663   ปัญญา ฮุงหวน
875 กระนวน 42978   เสงี่ยม จันแดง
876 กระนวน 43230   บุญเพ็ง มานุ
877 กระนวน 43372   บุญทิม พอสอน
878 กระนวน 44944   ผ่องศรี รัตนพลแสน
879 กระนวน 46808   บุญพร้อม ยะกุมาร
880 กระนวน 124647   อุบล ชารู
881 กระนวน 32874   ดวงสมร เหลาดวงดี
882 กระนวน 33089   คำพันธ์ น้อยศรี
883 กระนวน 33324   ประนอม สีอาษา
884 กระนวน 33575   นางวีนัส แก้วพิลา
885 กระนวน 34058   นายคำแปลง ทำไหม
886 กระนวน 28175   สมพร ไกรสุวรรณ
887 กระนวน 28537   ทรัพย์ แก้วบุตร
888 กระนวน 28848   บุญเคน พานพันธ์
889 กระนวน 19004   มงคล แก้วบ่อ
890 กระนวน 7261   ประหยัด  ปะวะเค
891 กระนวน 19023   สุพจน์ บาลเย็น
892 กระนวน 19494   วัชราพร ฤาชา
893 กระนวน 24316   อนุชิดา โพธิ์ศรี
894 กระนวน 24845   ดาหวัน ดีศาสตร์
895 กระนวน 32488   ประมูล น้อยชารี
896 กระนวน 32598   เต็มดวง แสนบุตร
897 กระนวน 32703   พรรณี โพธิ์ศรี
898 กระนวน 32811   ทิพพิชัย ชำกรม
899 กระนวน 131010   พรรณิภา บุราญศรี
900 กระนวน 134954   เหลา ใสแสง
901 กระนวน 135197   พัชดาพร สมานจิตร์
902 กระนวน 135967   บุญญากร มั่นน้อย
903 กระนวน 140124   เกิด ลันบุตร
904 กระนวน 143857   ประหยัด สูตรสนธิ์
905 กระนวน 144589   สุชาติ เหล่าพิมพ์
906 กระนวน 31578   ไสว ศิริบุรี
907 กระนวน 151415   ปิยะวัช ชัยบัญดิษฐ์
908 กระนวน 31800   วิเวช พวงมัติสิมา
909 กระนวน 32074   มนูญ ศรีวิชา
910 กระนวน 32365   วิจิตรา วงษาสืบ
911 กระนวน 17651   ปวีณา ภูมิ่งศรี
912 กระนวน 32845   อุทัย ไชยพรม
913 กระนวน 32977   สำรวย สมจิตร
914 กระนวน 33251   สมพร อดทน
915 กระนวน 33461   กองมณี วงถวิล
916 กระนวน 33871   นางสมัย คะนองมาก
917 กระนวน 28044   เจียง นาอุดม
918 กระนวน 28382   มนูญ แสงอำใค
919 กระนวน 28772   นุช จิตรบรรจง
920 กระนวน 29627   สวน สะตะ
921 กระนวน 29997   คำเกียง พลมาตย์
922 กระนวน 30340   สมพร ธนากานต์
923 กระนวน 18892   สมถวิล อาตวงษ์
924 กระนวน 30553   พิฒนิต แพงคำฮัก
925 กระนวน 30889   ทวี ประนันโต
926 กระนวน 31119   เพ็ญประภา สุทธิประภา
927 กระนวน 31302   วัลภา แสนสีมนต์
928 กระนวน 34805   หอมไกล ดวงมาลา
929 กระนวน 37801   มณีรัตน์ ทองน้อย
930 กระนวน 38446   สำลี นันเจริญ
931 กระนวน 40215   ปาง มูลแอด
932 กระนวน 40807   วันชัย ว่องไว
933 กระนวน 41412   อมรรัตน์ โททอง
934 กระนวน 41929   ประหยัด ติงสศรีภาคย์
935 กระนวน 13266   วัลลภา พินิจมนตรี
936 กระนวน 18767   ดวงสมร แสนจันทร์
937 กระนวน 6107   ธีรศักดิ์ บุญประคม
938 กระนวน 22879   หนูพัฒ สิทธิสวนจิก
939 กระนวน 24684   พรทิพย์ เหลารัตน์
940 กระนวน 32439   ไพสันท์ อัมมะพะ
941 กระนวน 32572   จุลวรรณ อินรอด
942 กระนวน 32662   รัชชภรณ์ ทิพฤาตรี
943 กระนวน 32774   คำผล คณะวาปี
944 กระนวน 130439   อุทัย วันโพนทอง
945 กระนวน 134760   พรมมา แก้วไสย์
946 กระนวน 135140   ลัดดาวัลย์ จันทร์คำเรือง
947 กระนวน 135681   จิตตราพร ชัยศรี
948 กระนวน 136872   คำไร้ ช่วยศรี
949 กระนวน 142400   วีระวรรณ เสนาวัน
950 กระนวน 144441   วิภา ดวงจันทร์
951 กระนวน 31483   อุดม น้อยสุข
952 กระนวน 151066   จรุญวดี พิมโสดา
953 กระนวน 31721   ลำดวน ชัยปลื้ม
954 กระนวน 152840   สายเย็น โพธิ์ศรี
955 กระนวน 31982   เบ็ญ กกค้างพลู
956 กระนวน 32279   ทองคำ เดชมะเริง
957 กระนวน 17234   สุกํญญา โคตรศรีวงศ์
958 กระนวน 25818   ปณดา สุเพ็งคำ
959 กระนวน 26518   อุธามาส แซงศรีนวล
960 กระนวน 27883   ธนรินทร์ดา ป้องปาน
961 กระนวน 27930   อำลา หงษ์อ่อน
962 กระนวน 28261   บุญกอง นามวงษา
963 กระนวน 28670   สุจิตตา ชัยดวงศรี
964 กระนวน 29081   ประยนต์ ถือมาลา
965 กระนวน 29847   ดวงจันทร์ แคว้นเขาเม็ง
966 กระนวน 30193   อรวรรณ วงษ์พรมมา
967 กระนวน 3087   สุดารัตน์ เพ็ชรนอก
968 กระนวน 42607   ทองยุ่น นาแสวง
969 กระนวน 42933   อุดมพร เอกตาแสง
970 กระนวน 43188   สุพจน์ ตาดำ
971 กระนวน 43345   โฮม พลเสนาะ
972 กระนวน 44582   ทองบุ่น ทารส
973 กระนวน 45727   ปรีดา เศษรักษา
974 กระนวน 113591   กัลยาณี ชลพานิช
975 กระนวน 129908   วัฒนา บัวใหญ่รักษา
976 กระนวน 18803   จินตภา ดอนซ้าย
977 กระนวน 30493   บังอร พานิช
978 กระนวน 30789   ปณยา ไล่เขีย
979 กระนวน 31032   สาคร เคนบู
980 กระนวน 31236   มัทณี ราชขันธ์
981 กระนวน 34667   เดชณรงค์ บัวใหญ่รักษา
982 กระนวน 35162   ประไพร วงษ์จันทอง
983 กระนวน 38081   ธงชัย กำแสน
984 กระนวน 40002   สุพิน จำำนงค์พันธ์
985 กระนวน 40556   วิภา บุศราคำ
986 กระนวน 41173   สุวัตร จันขุนทด
987 กระนวน 41680   ละออง สร้อยสูงเนิน
988 กระนวน 12666   นันท์นภัส วงษ์ชา
989 กระนวน 18631   ฐิตาพร อรชร
990 กระนวน 3778   อิสราพร วงษารูญ
991 กระนวน 22241   วะนัสนัน วันสืบ
992 กระนวน 24526   รัตนาภรณ์ ผาวันดี
993 กระนวน 32397   สมจิตย์ นาคะ
994 กระนวน 32516   ประนอม อุตสาหะ
995 กระนวน 32626   สงกรานต์ ศรศิริ
996 กระนวน 32721   วิจิตร รักษาพันธ์
997 กระนวน 130161   ชลธิชา อามาตย์สมบัติ
998 กระนวน 131147   สมรส นนท์อาษา
999 กระนวน 135061   นฤมล ภูงามเชิง
1000 กระนวน 135233   คำจันทร์ คำสูญชา
1001 กระนวน 136079   สมบูรณ์ ต้นกันยา
1002 กระนวน 140225   ญวญ เดชอุดม
1003 กระนวน 144064   อรนิตย์ โพธิ์สาจันทร์
1004 กระนวน 31375   ผาสุข ชวัญพรม
1005 กระนวน 144649   บาน ชาวเหนือ
1006 กระนวน 31648   บุญเพ็ง ดามะนาว
1007 กระนวน 151633   บุญเวิน วาสิงหน
1008 กระนวน 31858   วิเชียร แสนโคก
1009 กระนวน 32185   สมควร บุญฮาด
1010 กระนวน 19388   สุทัศน์ น้อยเสนา
1011 กระนวน 21947   อิงอร ไพรนอก
1012 กระนวน 16675   นิตนภา เสนา​รัตน์​
1013 กระนวน 25202   ศศิธร ไชยคำภา
1014 กระนวน 26438   จันทร์ สีสด
1015 กระนวน 27780   วิทัก แก้วเพชร
1016 กระนวน 28908   สวรรค์ ืราชชมภู
1017 กระนวน 29719   ภิรมย์ ภายไธสง
1018 กระนวน 30087   บุญสวน เหลาหนวด
1019 กระนวน 42490   สุวรรณ แสนสีมนต์
1020 กระนวน 42790   คณารักษ์ สมพิมูล
1021 กระนวน 43101   คำปอง แก้วพรม
1022 กระนวน 43292   ชาญชัย แสนสง่า
1023 กระนวน 43678   สุวรรณี วาระบุตร
1024 กระนวน 45181   สุมาลี พรไตร
1025 กระนวน 60261   ศุภรดา​ จิตภาค
1026 กระนวน 129563   นภาพร พินิจมนตรี
1027 กระนวน 32959   น้อย ภูถมดี
1028 กระนวน 33192   พิษสมัย เศษรักษา
1029 กระนวน 33408   จันดี วาสิงหน
1030 กระนวน 33697   เกษร สอนศิริ
1031 กระนวน 34393   นางสำรอง แก้วใส
1032 กระนวน 30385   ทองเปลี่ยน พินิจมนตรี
1033 กระนวน 30619   นางปราณี สิงห์บัญชา
1034 กระนวน 30945   หนูแสง สนทาธร
1035 กระนวน 31169   พรรณนิดา แก้วพรม
1036 กระนวน 34446   สมพร จันทร์แสง
1037 กระนวน 34929   คำฮัก พลชัยมาตย์
1038 กระนวน 37921   พรมจรรย์ หันลี
1039 กระนวน 39154   สังวาลย์ ลือสลกิจ
1040 กระนวน 40342   บุญจันทร์ สิงห์โสภา
1041 กระนวน 40962   ธรัชชัย แม่นปืน
1042 กระนวน 41520   ขวัญสุพิดา เชิงรัมย์
1043 กระนวน 8973   มลิจันทร์ น้อยสุข
1044 กระนวน 18163   เรณู ไชยเกตุ
1045 กระนวน 19248   หทัยรัตน์ จันทร์งาม
1046 กระนวน 20173   กฤตนน เดชาโชติช่วง
1047 กระนวน 24979   ศุภชัย เจนใจ
1048 กระนวน 25889   สุพรรณิการ์ ว่องไว
1049 กระนวน 26702   บุญญา มณีภักดี
1050 กระนวน 42268   บัว แก้วพิลา
1051 กระนวน 42671   รัตนา อุทัยแสง
1052 กระนวน 42983   ประดิษฐ์ สีแนน
1053 กระนวน 43234   พิกุล แสนบุญ
1054 กระนวน 43375   ไพรวัลย์ สีฤทธิ์
1055 กระนวน 44949   นฤมล โสบรรเทา
1056 กระนวน 46827   มีชัย เรืองทอง
1057 กระนวน 124666   มานัส มาตสีหา
1058 กระนวน 32876   อุมาพร ฐานะ
1059 กระนวน 33099   เสถียร โคตรศรีวงษ์
1060 กระนวน 33328   เรียน คำประเทือง
1061 กระนวน 33578   ละออง รัตน์เพ็ชร์
1062 กระนวน 34064   สวย พรมขอนยาง
1063 กระนวน 28180   สมจิตร พฤฒามาตร
1064 กระนวน 28558   เสน่ห์ หัสดาวัน
1065 กระนวน 28849   บุญมา อามาตสมบัติ
1066 กระนวน 19005   มงคล เรืองนา
1067 กระนวน 7313   ปภาดา สุริฉาย
1068 กระนวน 19024   benchawan phosri
1069 กระนวน 19514   ศิริศักดิ์ น้อยสุข
1070 กระนวน 24323   Pichit Kawing
1071 กระนวน 24849   สุพรรษา เปล่งวาจท
1072 กระนวน 32489   พิมพา หินแก้ว
1073 กระนวน 32600   เสริญ อาจเจริญ
1074 กระนวน 32706   คำพันธ์ พิษอาดูล
1075 กระนวน 32813   สงวน วีระโห
1076 กระนวน 131022   สุชาติ นามหานวล
1077 กระนวน 134965   ถนอม รักภักดี
1078 กระนวน 135198   พุทธา ต้นสีนนท์
1079 กระนวน 135994   คำพอง แก้วใส
1080 กระนวน 140140   ไสยา โหงทอง
1081 กระนวน 143862   ดม พินิจมนตรี
1082 กระนวน 144594   สุวิทย์ ทัมมะลา
1083 กระนวน 31590   อ้อยใจ มาตสีหา
1084 กระนวน 151420   แสงจันทร์ ช่วยศรี
1085 กระนวน 31817   แก่น แสนบุตร
1086 กระนวน 32088   ลมัย ศรีชมชื่น
1087 กระนวน 32374   สุภาพร วิเศษฐี
1088 กระนวน 17731   ชณัทดา สิงหบุตร
1089 กระนวน 17791   สุขนิรันดร์ ฉายาพัฒน์
1090 กระนวน 32848   คำมี บัวใหญ่รักษา
1091 กระนวน 32978   ฉัน เหล่าโคตร
1092 กระนวน 33255   สุพรรณ์ พินิจมนตรี
1093 กระนวน 33475   ดำรง ดาวยันต์
1094 กระนวน 33899   นางสมปอง ลือคำหาญ
1095 กระนวน 28070   ทองใส นาอุดม
1096 กระนวน 28394   ราตรี ปิ่นมณี
1097 กระนวน 28776   ทองสาย สิงทองทราย
1098 กระนวน 29628   พุทธะ อดทน
1099 กระนวน 30017   สายเด่น บัวใหญ่รักษา
1100 กระนวน 30341   นชานันท์ สมบัติ
1101 กระนวน 18897   อดุลย์ สุวรรณไตรย์
1102 กระนวน 30558   เข็มเรียม เหล่าก้อนคำ
1103 กระนวน 30893   ไพลิน ทัฬหสังวรศิลป์
1104 กระนวน 31123   ลำไพร ดวงจันทร์
1105 กระนวน 31312   อุลัย วงษ์พล
1106 กระนวน 34812   ลำพงษ์ นาใจดี
1107 กระนวน 37811   พิสมัย คูณคำ
1108 กระนวน 38484   จันทร์ สีดาชมพู
1109 กระนวน 40224   สำราญ พานิชย์
1110 กระนวน 40841   ศิริวรรณ นนพละ
1111 กระนวน 41419   ตุยหลี พิมลา
1112 กระนวน 41937   มยุรี ภูสีฤทธิ์
1113 กระนวน 13276   จงจิตร เปรมปรี
1114 กระนวน 18775   นันทภรณ์ ประจันทัง
1115 กระนวน 6130   เกศินี ศรีสุพัฒน์
1116 กระนวน 22987   นาย สุรินทร์ ชัยธิสาร
1117 กระนวน 24695   วิชุดา ศรีภูวงษ์
1118 กระนวน 32441   บัวศรี แสนยศ
1119 กระนวน 32573   ทองทัศน์ ตรีศาสตร์
1120 กระนวน 32664   นางทองคูณ แสนโพธิ์ชัย
1121 กระนวน 32776   สมใจ ติวสร้อย
1122 กระนวน 130446   อุดม แสนหอม
1123 กระนวน 134784   สายยัย สิทธิสาร
1124 กระนวน 135143   สุภาพร แก้วคำ
1125 กระนวน 135682   กนกวรรณ อาสาสนา
1126 กระนวน 136883   สมชาย นามวงษา
1127 กระนวน 142544   รัศมี อินทะชัย
1128 กระนวน 144447   อภิชาติ ดวงจันทร์
1129 กระนวน 31492   สะไกร ว่องไว
1130 กระนวน 151067   จ่อย สุโพธิ์
1131 กระนวน 31723   นงค์เยาว์ งามบ้านผือ
1132 กระนวน 160615   พรประภา แสนโคตร
1133 กระนวน 32000   เขียว ภูแซมศรี
1134 กระนวน 32281   หัดตา นิลหล้า
1135 กระนวน 17253   สำเภา พลราช
1136 กระนวน 25823   ประชัน เสาไพบูลย์
1137 กระนวน 26519   สุดที โคตรมณี
1138 กระนวน 27887   สำรวย ชาวเหนือ
1139 กระนวน 27936   พรรณทิวา พรมศรี
1140 กระนวน 28270   ประภาส ติวสร้อย
1141 กระนวน 28672   ประมวล ศรีลังกูล
1142 กระนวน 29082   ศิลาแรง ภูเวียงแก้ว
1143 กระนวน 29859   บุญถิ่น เกิดนอก
1144 กระนวน 30199   กรณิการ์ นารอง
1145 กระนวน 3229   ศิริพร พรมสุวรรณ์
1146 กระนวน 42612   วรรณา เหลาสะอาด
1147 กระนวน 42934   วิชัย นาวงค์กัน
1148 กระนวน 43194   วันเพ็ญ วงชารี
1149 กระนวน 43351   รัชนี ข้อยุ่น
1150 กระนวน 44587   อนันต์ เทียนสอน
1151 กระนวน 46513   บัวหัน ด้วงคำจันทร์
1152 กระนวน 113609   ชนัดดา โมระพัฒน์
1153 กระนวน 129915   ชลิยา พินิจมนตรี
1154 กระนวน 18809   มาลัยพร กัณฑา
1155 กระนวน 30503   คำจันทร์ สุครีพ
1156 กระนวน 30799   สุวรรณ์ มุขพรม
1157 กระนวน 31037   ชาย อุปนันท์
1158 กระนวน 31240   ฉายา พลนามอินทร์
1159 กระนวน 34680   บุญจันทร์ ศรีพุทธา
1160 กระนวน 35164   สดใส ชินสงคราม
1161 กระนวน 38086   สมพร อันทะโน
1162 กระนวน 40010   หนูไกล ดอกเข็ม
1163 กระนวน 40562   สุปัน พลราช
1164 กระนวน 41179   กาญจนา ตัวสระเกษ
1165 กระนวน 41702   ประไพ แก้วนันเฮ้า
1166 กระนวน 12694   ธิญาภา จันทร์เทพ
1167 กระนวน 18655   อังคณา ดีศาสตร์
1168 กระนวน 3880   มังกรทอง ขุ่มด้วง
1169 กระนวน 22259   นิคม จามะรีย์
1170 กระนวน 24543   วิรัช เสนาฤทธิ์
1171 กระนวน 32400   สุพรรณี แก้วเบ้า
1172 กระนวน 32520   ละเอียด วระชินา
1173 กระนวน 32628   ศรีนวล ผิวพรรณ
1174 กระนวน 32726   อุไร แก้วใส
1175 กระนวน 130166   อำพา พินิจมนตรี
1176 กระนวน 131149   ประทิน ปัตตาชารี
1177 กระนวน 135070   สนันทา เศษรักษา
1178 กระนวน 135239   ศักดา เหลาหนวด
1179 กระนวน 136102   พันนี นนท์อาษา
1180 กระนวน 140234   นารีรัตน์ ลุมประถา
1181 กระนวน 144069   สร้อยแก้ว คชทิพ
1182 กระนวน 31379   คำพอง ภูเก้าแก้ว
1183 กระนวน 144653   ทองวาส แดนดงเมือง
1184 กระนวน 31655   พรทิพย์ วงษ์ชารี
1185 กระนวน 151643   นงนุช อิสรพงศ์
1186 กระนวน 31866   ประสาร จงกลทอง
1187 กระนวน 32187   สมภาร ค่าม่วง
1188 กระนวน 19406   จุฑารัตน์ มีถม
1189 กระนวน 21991   บานเย็น หนุนสุข
1190 กระนวน 16688   จีระภา ไชยภาฤทธิ์
1191 กระนวน 25211   ติ่ม แก้วสีดา
1192 กระนวน 26439   สังวาล บุญใหญ่
1193 กระนวน 27811   สุดาพร ศรีสุขโข
1194 กระนวน 28913   รัศมี วิมาต
1195 กระนวน 29724   อาทิตยา รำพา
1196 กระนวน 30094   บุญเรือง อ่อนเค
1197 กระนวน 42501   บุหงา เพชรชาติ
1198 กระนวน 42791   จุฑาพา อัคฮาด
1199 กระนวน 43107   อำพร หอมดวง
1200 กระนวน 43296   ทองอร สุนาโท
1201 กระนวน 43923   กนกวรรณ จ่อยพันนา
1202 กระนวน 45193   รุ่งฤดี ไขกันหา
1203 กระนวน 70893   น.ส.ศิริวรรณ  แซ่ไหล
1204 กระนวน 129599   พันนิภา เอกตาแสง
1205 กระนวน 32960   ศักดา จันทแจ่ม
1206 กระนวน 33200   ประชิน โลกวิลัย
1207 กระนวน 33412   นวลละออง น่อยแวงพิมพ์
1208 กระนวน 33709   ทองพูน คำมูล
1209 กระนวน 34399   นางบุปผา แสงทะมาตย์
1210 กระนวน 30387   นางสุนิตรา เหล่าลาภะ
1211 กระนวน 30622   หัด สีทน
1212 กระนวน 30950   ทองดา พรมมากุล
1213 กระนวน 31170   บุญโฮม แสนโคก
1214 กระนวน 34461   นางบัวลี พลขันธ์
1215 กระนวน 34938   นางบุญโฮม หะปันนะ
1216 กระนวน 37932   ทองใบ อันทะโน
1217 กระนวน 39159   พริญรัตน์ สีหาราช
1218 กระนวน 40343   ทองแดง พิจารโชติ
1219 กระนวน 40964   พิศมัย ว่องไว
1220 กระนวน 41528   หนูไกร นาอุดม
1221 กระนวน 9421   ฐิติ​ญา​ บุษราคัม​
1222 กระนวน 18174   นายพร้อมพงษ์ อุตสาห์
1223 กระนวน 19249   นางสาวนิรมล วงษ์พล
1224 กระนวน 20187   รัชฎาวรรณ ประสงค์สันติ์
1225 กระนวน 25015   วัลลภา ยางสูง
1226 กระนวน 25898   สุมิตร ภูจำนง
1227 กระนวน 26704   ทวี จำปาศรี
1228 กระนวน 42276   มลิวัล พิลามา
1229 กระนวน 42673   บุญหนัก ศิริบุรี
1230 กระนวน 42997   นิคม ค่าม่วง
1231 กระนวน 43240   พุทธา ขัติยวงษา
1232 กระนวน 43376   ทองเสี่ยน ไตรยา
1233 กระนวน 44954   สุนิตสา แสงรุจี
1234 กระนวน 46832   มยุรี ทองโคตร
1235 กระนวน 124682   ปัญญา โสบรรเทา
1236 กระนวน 32892   กำไร พันชัย
1237 กระนวน 33104   ประวิทย์ แสนบุญ
1238 กระนวน 33330   กุหลาบ สูญดำ
1239 กระนวน 33581   หัดตา ชัยมูล
1240 กระนวน 34077   ทองสุข พลโฮม
1241 กระนวน 28196   คำพันธ์ ไสแสง
1242 กระนวน 28586   บุญมี สกุลลี
1243 กระนวน 28852   พิมพา เหล่าแสน
1244 กระนวน 19007   สุรางคณา อรุณ
1245 กระนวน 7317   ปรีชา มีศรี
1246 กระนวน 19025   อภิญญา หูตาชัย
1247 กระนวน 19544   ราตรี นาคศรี
1248 กระนวน 24397   มัชฌิมา วังคาม
1249 กระนวน 24866   จุไรพร พลมะณี
1250 กระนวน 32490   นาง วงษ์จันทอง
1251 กระนวน 32601   บัวเรียน แก้วพิทูล
1252 กระนวน 32707   นายสุนทร มาจันทร์
1253 กระนวน 32814   บุญทัม เถาคำแก้ว
1254 กระนวน 131035   ถนอม หงษ์อ่อน
1255 กระนวน 134982   พันปี แสนโคตร
1256 กระนวน 135205   สมศักดิ์ ต้นสีนนท์
1257 กระนวน 136013   คูณ แก้วใส
1258 กระนวน 140148   จันทร์ โนนทิง
1259 กระนวน 143867   สาคร พินิจมนตรี
1260 กระนวน 144599   บุษกร เหลาหนวด
1261 กระนวน 31594   จันมี คำเชียง
1262 กระนวน 151428   กิตติ โพนยาง
1263 กระนวน 31820   สุพิตร มาตรา
1264 กระนวน 32091   ประวัติ ค่าม่วง
1265 กระนวน 32376   สายัณต์ ศรีวิชา
1266 กระนวน 19029   สุรินทร์ ชัยธิสาร
1267 กระนวน 19575   รุ่งฤดี นามโส
1268 กระนวน 24415   จุฑาภรณ์ อนันต์เอื้อ
1269 กระนวน 24883   ศิริพร มุริจันทร์
1270 กระนวน 32499   วนาลักษณ์ ถาราชแก้ว
1271 กระนวน 32602   คำปอน แก้วบ่อ
1272 กระนวน 32708   วิเชียร จันทะน้อย
1273 กระนวน 32818   สำลี คุณคำเทิญ
1274 กระนวน 131072   สุพจน์ แสนโคตร
1275 กระนวน 134983   ถม แสนนาไต้
1276 กระนวน 135209   ไพรัตน์ ไชยคำ
1277 กระนวน 136026   ปณิตา มุงคุณคำชาว
1278 กระนวน 140164   ขำ พินิจมนตรี
1279 กระนวน 143871   อุเทน พรมสี
1280 กระนวน 144602   สำราญ คำมูล
1281 กระนวน 31595   นาง โพิ์กุล
1282 กระนวน 151457   คำหม่อน ภักดี
1283 กระนวน 31823   วิไลภรณ์ พินิจมนตรี
1284 กระนวน 32103   อรดี คำชลธาร
1285 กระนวน 32378   เคลือวัลย์ ศรีบุญเรือง
1286 กระนวน 17869   รุ่งฤดี เพ็งวิชัย
1287 กระนวน 32849   บุญจันทร์ วอแพง
1288 กระนวน 32979   สาคร ชัยฤาชา
1289 กระนวน 33258   คำปุ่น ราชพลแสน
1290 กระนวน 33483   มุขดา วัลละพืช
1291 กระนวน 33913   นายไพทูลย์ บางจันทร์
1292 กระนวน 28075   สีสุวรรณ นามโส
1293 กระนวน 28400   บุญชู บุระพันธ์
1294 กระนวน 28787   ถาวร นิลหล้า
1295 กระนวน 29634   เสน ทองชา
1296 กระนวน 30027   เฉลิม ดาวะที
1297 กระนวน 30351   พีรพรรณ แสนโคตร
1298 กระนวน 18920   ไพจิตต์ ตรีสาสตร์
1299 กระนวน 30567   วิศักดิ์ จันปัดชา
1300 กระนวน 30909   ชาย สีแก้วน้ำใส
1301 กระนวน 31125   อ่อนจันทร์ เงินดี
1302 กระนวน 31315   สังวร สำราญ
1303 กระนวน 34832   สังวาลย์ มุงคุณคำชาว
1304 กระนวน 37820   เดือนเพ็ญ โคตรทิพย์
1305 กระนวน 38521   สุภาวดี รัตนวงษ์
1306 กระนวน 40238   สมาล ทับละคร
1307 กระนวน 40854   วิเชียร ลาปู่
1308 กระนวน 41432   สมพงษ์ บอลไธสง
1309 กระนวน 41945   สมยศ ว่องไว
1310 กระนวน 13436   ชิชญา อินทร์นาง
1311 กระนวน 18778   บุญล้อม มุงคุณคำชาว
1312 กระนวน 6237   ศุภสุตา รถทิพย์
1313 กระนวน 23003   จุฑามาศ นวะศรี
1314 กระนวน 24703   มณีรัตน์ แสนทา
1315 กระนวน 32446   สมัย อิทรปัญญา
1316 กระนวน 32576   นางบัวพันธ์ สีชัยกร
1317 กระนวน 32668   นายโกวิทย์ นาคศรี
1318 กระนวน 32779   นิตติยากรณ์ คำสิงห์
1319 กระนวน 130449   บุญน้อม หงษ์อ่อน
1320 กระนวน 134799   ทองคำ วงษ์ชา
1321 กระนวน 135146   ถาวร จันทร์คำเรือง
1322 กระนวน 135683   ภัทราวดี วิเศษทรัพย์
1323 กระนวน 136901   จ่อย สุโพธิ์
1324 กระนวน 142563   วิลัย ศรีวิสุทธิ์
1325 กระนวน 144454   วรรณี ศิริแสน
1326 กระนวน 31502   หนูเกษ วงศ์พัฒน์
1327 กระนวน 151073   บุญชม สมินชัย
1328 กระนวน 31726   หนูพิน เกชิต
1329 กระนวน 160645   ไพรวรรณ์ บำรุง
1330 กระนวน 32001   ทองหล่อ สารสมัคร
1331 กระนวน 32284   วิเชียร มาจันทร์
1332 กระนวน 17269   สุลัดดา ดวงมาลี
1333 กระนวน 25824   ผานิต เจริญอาจ
1334 กระนวน 26521   ดำรง นนทศิริ
1335 กระนวน 27898   สุวเรศ พินิจมนตรี
1336 กระนวน 27940   นิพนธ์ ภักดีปัญญา
1337 กระนวน 28283   นงเยาว์ ครยก
1338 กระนวน 28681   บุตรดา ชุมพล
1339 กระนวน 29083   ลำไพ ดวงจันทร์
1340 กระนวน 29860   อุมา อันทะสี
1341 กระนวน 30202   บุญสวน โยนอก
1342 กระนวน 3265   ดาราวรรณ เทพพระ
1343 กระนวน 42614   มลิวรรณ โทแก้ว
1344 กระนวน 42947   บัวลา ศรีบุตรราช
1345 กระนวน 43196   เทพิน ทองชมภู
1346 กระนวน 43353   วาสนา ไชยชาติ
1347 กระนวน 44594   บุญศรี อุทัยดา
1348 กระนวน 46514   เอ้น ชาวเหนือ
1349 กระนวน 113642   แสวง สุดเพาะ
1350 กระนวน 129958   ดารา กะมุงคุณ
1351 กระนวน 18812   ธนพิสิษฐ์ ทาพา
1352 กระนวน 30507   พิมพ์ใจ คำสี
1353 กระนวน 30804   สมหวัง แสนสีมนต์
1354 กระนวน 31039   รุ่งเพชร ซุยอุ้ย
1355 กระนวน 31244   สุพิชญา ชาญตะกั่ว
1356 กระนวน 34691   บุญเพ็ง ดามะนาว
1357 กระนวน 35392   นส.บัว ศิวิลา
1358 กระนวน 38088   สุวรรณา ฮาดสม
1359 กระนวน 40013   หอมหวน เตโพธิ์
1360 กระนวน 40576   พิกุล ฝ่ายสงฆ์
1361 กระนวน 41195   เครือวัลย์ พิจารโชติ
1362 กระนวน 41722   สมคิด เขียวน้ำชุ่ม
1363 กระนวน 12720   วิไล ทานาลาด
1364 กระนวน 18675   satakoch  Phokham
1365 กระนวน 4217   รัศมี สุขจันทร์
1366 กระนวน 22314   อรวรรณ ส่วยสม
1367 กระนวน 24557   รัดก้าว กัญญาบัญดิษฐ์
1368 กระนวน 32403   ธัญญรัตน์ กุดสังนอก
1369 กระนวน 32522   นางคำกอง ไชยตอกเกี้ย
1370 กระนวน 32629   สุพาภรณ์ สุภูธร
1371 กระนวน 32729   พูไทย แก้วใส
1372 กระนวน 130181   ประภาพร พินิจมนตรี
1373 กระนวน 131151   ถิรญา ศรีชมชื่น
1374 กระนวน 135078   วิรัส นนทะนำ
1375 กระนวน 135259   ประยงค์ บุตรใส
1376 กระนวน 136116   กัมปนาถ นนท์อาษา
1377 กระนวน 140237   สายทอง ลุมประถา
1378 กระนวน 144078   นิยม สมปัญญา
1379 กระนวน 31388   จำปี วงษ์รินยอง
1380 กระนวน 144657   มนัส รักษาพล
1381 กระนวน 31657   เดือนเพ็ญ จันทวงษ์
1382 กระนวน 151650   ปติตา อิสรพงศ์
1383 กระนวน 31872   เพียร ทองสงคราม
1384 กระนวน 32191   ประมวล พรมแพง
1385 กระนวน 19420   อุไร โคตรประทุม
1386 กระนวน 21999   โยทะกา เดิ่นหลักคำ
1387 กระนวน 16718   กนกรัตน์ กายขุนทด
1388 กระนวน 25536   ธงชัย สีเสน
1389 กระนวน 26445   วันที ถึงเพ็งพันธ์
1390 กระนวน 27815   วรัญญา พินิจมนตรี
1391 กระนวน 28918   ม้วน แก้วไสย์
1392 กระนวน 29727   สงัด อ่อนสุด
1393 กระนวน 30095   ดวงเดือน แสนมนตรี
1394 กระนวน 42503   ทองสุข หาญวิเศษ
1395 กระนวน 42797   เมือง อัตฤทธิ์
1396 กระนวน 43114   บุญมี ดีสาตร์
1397 กระนวน 43301   บุญนาค ธุระธรรม
1398 กระนวน 43968   ทองห้าว แสนบัวโพธิ์
1399 กระนวน 45204   สำเนียง วิวัฒนพงษ์
1400 กระนวน 71784   บุบผารัตน์ จันทะวงษ์
1401 กระนวน 129613   สมหมาย บัวใหญ่รักษา
1402 กระนวน 32961   อาภรณ์ อนุสนธ์
1403 กระนวน 33204   สภาวดี แสนสี
1404 กระนวน 33413   รังสันต์ เนื่องลี
1405 กระนวน 33710   ประพันธ์พงศ์ โพธิ์ศรี
1406 กระนวน 34402   นางกาญนา คำแพงหีน
1407 กระนวน 30389   สมพูล มธิเปนา
1408 กระนวน 30626   นางสุดาทิพย์ โพธิกุล
1409 กระนวน 30956   ฉวี พานิช
1410 กระนวน 31176   สมศรี ชาวเหนือ
1411 กระนวน 34473   ทองใบ ชัยโสภา
1412 กระนวน 34943   ทองดา พรมมากุล
1413 กระนวน 37935   แสงจันทร์ คำจันทร์
1414 กระนวน 39166   สุจิตรา นาคศร
1415 กระนวน 40362   คำบาง ไชยเสนา
1416 กระนวน 40972   สุชานันท์ คลังแสง
1417 กระนวน 41530   เจียง ขอชิดกลาง
1418 กระนวน 9970   ชนากานต์ หงษ์ทอง
1419 กระนวน 18244   เนตรนภา ทนาฤทธิ์
1420 กระนวน 19253   นางณฐพร นิลทะสิงห์
1421 กระนวน 20583   ไกรสอน สำราญทอง
1422 กระนวน 25023   แก้วกาญจน์ คำลิตร
1423 กระนวน 25900   แสงดาว แก้วไชโย
1424 กระนวน 26706   สมบูรณ์ แก้วบุตร
1425 กระนวน 42284   ถนอม สุทธี
1426 กระนวน 42683   วิรัตน์ สายแสน
1427 กระนวน 42999   วิรัตน์ชัย อาษาราช
1428 กระนวน 43246   คำบาง ธิปเทศ
1429 กระนวน 43378   สุพรรณ์ วังนัน
1430 กระนวน 44961   ฉัตรชัย มะรัตขวา
1431 กระนวน 49093   สำรวย ไกรสุวรรณ
1432 กระนวน 124697   สมพร โพธิ์สอน
1433 กระนวน 32894   กมลพร จันทร์แก้ว
1434 กระนวน 33105   สุนี แก้วจังหาร
1435 กระนวน 33338   ประเสริฐ ปิตาระเต
1436 กระนวน 33587   จุฑามาศ สมบึงกลาง
1437 กระนวน 34091   บุญศรี ภูมิลี
1438 กระนวน 28204   เพชรทูล พิลาชัย
1439 กระนวน 28605   บุญเพ็ง เหล่าก้อนคำ
1440 กระนวน 28856   จันทร์เพ็ญ ชาจันทึก
1441 กระนวน 19008   พิกุลทอง เทียมจันทึก
1442 กระนวน 7405   ราตรี ไทยวังชัย
1443 กระนวน 19009   รัชรีญา ชาวเหนือ
1444 กระนวน 7443   ชญานิษฐ์ มุริจันทร์
1445 กระนวน 19031   อรวรรณ ส่วยสม
1446 กระนวน 19595   วสกร สิงห์ปาน
1447 กระนวน 24419   สายัญ ตั้งใจ
1448 กระนวน 24884   พิกุลทอง เทียมจันทึก
1449 กระนวน 32501   เลียง มณีทอง
1450 กระนวน 32607   ถวิล โพธิ์ศรี
1451 กระนวน 32709   สถิตย์พร ผุเพชร
1452 กระนวน 32819   ถนอม พลดงนอก
1453 กระนวน 131082   ทินกร สุโพธิ์
1454 กระนวน 134992   ลำปาง วงษ์ชาลี
1455 กระนวน 135210   ใจ โฆษณา
1456 กระนวน 136031   ณัฐธิดา เลพล
1457 กระนวน 140175   ลำลี วาสิงหน
1458 กระนวน 143877   สมดี แสนสง่า
1459 กระนวน 144618   ธีรภัทร เหลาหนวด
1460 กระนวน 31606   เนี่ยม ประภาวิทย์
1461 กระนวน 151466   ชาญ ชัยบัญดิษฐ์
1462 กระนวน 31830   อำพร ศรีเชียงสา
1463 กระนวน 32105   คำพันธ์ ทัพละคร
1464 กระนวน 32383   รัตนาวรรณ มูลสมบัติ
1465 กระนวน 17903   กัญญ์ณณัฎฐ์ ฉายาพัฒน์
1466 กระนวน 32850   ดวงตา ฝ่ายเหนือ
1467 กระนวน 32980   สถาพร แฝงเมือง
1468 กระนวน 33263   โสพิส ศรีบุญเรือง
1469 กระนวน 33501   เสงี่ยม มุงคุณคำชาว
1470 กระนวน 33923   นายวิลัย ศรีชมชื่น
1471 กระนวน 28091   ศรายุทธ สอนศิริ
1472 กระนวน 28412   วราพร แสงอำใค
1473 กระนวน 28793   สนธยา ชารู
1474 กระนวน 29638   ไพบูลย์ อสุรา
1475 กระนวน 30030   สุวันนี แสนหล้า
1476 กระนวน 30352   บุปผา มุงคุณคำชาว
1477 กระนวน 18934   สุปรานี​ ถาโคตร
1478 กระนวน 30581   รัตน์ลนา โนนทิง
1479 กระนวน 30915   หนูกัน ยศพล
1480 กระนวน 31126   ประเสริฐ จันทะดี
1481 กระนวน 31321   พินทอง บัวใหญ่รักษา
1482 กระนวน 34836   นายสุรพล โฮ้หนู
1483 กระนวน 37851   กานต์สิรี พรมดวงศรี
1484 กระนวน 38617   กานต์สิรี พรมดวงศรี
1485 กระนวน 40255   อนุรักษ์ ชาดา
1486 กระนวน 40866   จิรภาภรณ์ ชาวเหนือ
1487 กระนวน 41437   อรทัย พันธ์สว่าง
1488 กระนวน 42209   บุญสง ทัพบุญลือ
1489 กระนวน 13821   Narumol Niltaisong
1490 กระนวน 18784   บุษบา โยเหลา
1491 กระนวน 6248   ประนอม แก้วเพชร
1492 กระนวน 23004   พิษณุพงษ์ โพธิ์ศรี
1493 กระนวน 24742   อมร ฝ่ายเพชร
1494 กระนวน 32450   ปรีดี ชำนาญ
1495 กระนวน 32577   ถาวร ภูแสงศรี
1496 กระนวน 32669   เสาวณี บุญเรือง
1497 กระนวน 32781   ยุภาพร โสบรรเทา
1498 กระนวน 130459   บุญเหลือ เหลือตะวิง
1499 กระนวน 134812   ทองดี มหาสาน
1500 กระนวน 135147   พุทธ สีสันต์
1501 กระนวน 135684   วิสิทธิศักดิ์ โพธิ์ศรี
1502 กระนวน 136946   สมพิศ พันธ์วอ
1503 กระนวน 142569   ตุ้ย บุญใบ
1504 กระนวน 144456   วิญญูู ชัยดำรงค์
1505 กระนวน 31506   หนูคล้าย มาตสีหา
1506 กระนวน 151095   วิชัย พิมพ์พงษ์
1507 กระนวน 31729   พวง สุริยะ
1508 กระนวน 160672   สุรชัย แสนคนึง
1509 กระนวน 32005   สุนัน ศรีโนนยาง
1510 กระนวน 32290   สมบูรณ์ ชาดาเม็ก
1511 กระนวน 17311   นางพิมพ์ณดา พลนามอินทร์
1512 กระนวน 25827   พรมมา เหลาเคน
1513 กระนวน 26639   สุริยัน ลือเลื่อง
1514 กระนวน 27901   สุดใจ ทับลคร
1515 กระนวน 27951   ภัทรพงศ์ รัตนทิพย์
1516 กระนวน 28285   ก้าน แก้วสีขาว
1517 กระนวน 28691   หนูพัด ไอยะลา
1518 กระนวน 29084   สุพัฒน์ คำมูล
1519 กระนวน 29874   สุขสันต์ ป้องเรือ
1520 กระนวน 30208   คำสิงห์ คำบอนพิทักษ์
1521 กระนวน 3270   นางนฤมล ศรีทน
1522 กระนวน 42619   แพง เหล่าราช
1523 กระนวน 42948   วงเดือน ภูธรวงค์
1524 กระนวน 43200   ดวงสวรรค์ อีศาสตร์
1525 กระนวน 43358   นิตยา สิทธิด่าง
1526 กระนวน 44620   ทัศนีย์ แสงมะณี
1527 กระนวน 46775   บุญลี่ยง เควิง
1528 กระนวน 113645   คมกริช จันปาน
1529 กระนวน 129976   คำบง อินทร์แก้ว
1530 กระนวน 18816   ธีรศักดิ์ บุญประคม
1531 กระนวน 30515   พรรณพิศ แพงบ้ง
1532 กระนวน 30822   อุดม แก้วพิลา
1533 กระนวน 31046   ประคำ ชัยศรี
1534 กระนวน 31246   สุทธิศักดิ์ สุทธิประภา
1535 กระนวน 34694   บัวลัย สมภาร
1536 กระนวน 36232   จามจุรี นาใจคง
1537 กระนวน 38090   แสงดาว อันทะบุรี
1538 กระนวน 40022   บุษบา วันสืบ
1539 กระนวน 40591   คำเหรียญ โพธิ์ศรี
1540 กระนวน 41214   สมยศ จันอากาศ
1541 กระนวน 41742   กัณนิภา วิระศรี
1542 กระนวน 12734   เข็มทอง ต้นกันยา
1543 กระนวน 18676   อฐิต​ติยา นามมุงคุณ
1544 กระนวน 4342   นายธนยศ ผึ่วฉิมพลี
1545 กระนวน 22346   มยุรี ปรีชา
1546 กระนวน 24561   อาภาภรณ์ บุตรฮาด
1547 กระนวน 32406   ชนาพร หมื่นราชา
1548 กระนวน 32527   ไพรวัน เวียงพา
1549 กระนวน 32631   นายชัยณรงค์ เวียงพรมมา
1550 กระนวน 32731