รายละเอียดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น
นับเฉพาะที่ลงทะเบียนและระบุอำเภอ**

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 แวงใหญ่ 486   ปรเมศร์ มีหอม วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
2 แวงใหญ่ 957   ชัยณรงค์ บาลี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 แวงใหญ่ 1167   กุลฤดี จงเทพ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 แวงใหญ่ 1222   ณัฐพงษ์ เพ็งพา วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
5 แวงใหญ่ 72   ณรงค์ คำแหวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6 แวงใหญ่ 306   ภัฐธีรา โม้อ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 แวงใหญ่ 1187   นางวุฒิพร พรหมราษฎร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
8 แวงใหญ่ 1232   บุปผา พาโคกทม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 แวงใหญ่ 1184   นิลุบล ดีพลกรัง
10 แวงใหญ่ 15773   วิลัยวรรณ อกกระโทก
11 แวงใหญ่ 11729   โสมไสว กุลชัย
12 แวงใหญ่ 26037   พันนา สืบวงค์
13 แวงใหญ่ 140653   สายันต์ วันนอก
14 แวงใหญ่ 143292   ทองสะ นาผม
15 แวงใหญ่ 144429   ญาณิศา โทแก้ว
16 แวงใหญ่ 144808   สิทธิชัย เดชะพละ
17 แวงใหญ่ 145907   กัญญาพัชร สมภาร
18 แวงใหญ่ 148209   จักรพรรดิ์ แทนหล้า
19 แวงใหญ่ 115278   สำอางค์ โทอื้น
20 แวงใหญ่ 120352   จารุณี อินทะจักษ์
21 แวงใหญ่ 123458   ธนากร เทนอิสระ
22 แวงใหญ่ 124188   วิรัตน์ คำชา
23 แวงใหญ่ 33606   เสถียร ตุติ
24 แวงใหญ่ 79828   นงนุช ยาตา
25 แวงใหญ่ 99486   พลอยชมพู บรรลือ
26 แวงใหญ่ 114284   ไสย์ การนอก
27 แวงใหญ่ 72875   นางประยงค์ คุ้มกุดขมิ้น
28 แวงใหญ่ 78863   รัศมี บำรุงเผ่า
29 แวงใหญ่ 31591   ยุพาพาน รูปสูง
30 แวงใหญ่ 124793   จงกล กางขอนนอก
31 แวงใหญ่ 125544   ไวพจน์ ขุนดี
32 แวงใหญ่ 125948   ณัฐวุฒิ ทวีแปลง
33 แวงใหญ่ 127021   ไพวรรณ โม้ทองศรี
34 แวงใหญ่ 129415   ปวีณา เค้าแก้ว
35 แวงใหญ่ 158979   อัมรินทร์ พันธ์สวัสดิ์
36 แวงใหญ่ 4551   นางนงคราญ โทอึ้น
37 แวงใหญ่ 4759   สุพิตร สายแสน
38 แวงใหญ่ 41377   สมจิตร ลุนขอนแก่น
39 แวงใหญ่ 45094   ขันตี เพิ่มพูล
40 แวงใหญ่ 131450   อุบล สิมี
41 แวงใหญ่ 131961   กิตติยากร ตุลากันย์
42 แวงใหญ่ 133223   เอนก นาผม
43 แวงใหญ่ 135975   ทองล้วน ละว้า
44 แวงใหญ่ 138956   สุข สุภะดี
45 แวงใหญ่ 139697   ชยุดา รามเกียรติ
46 แวงใหญ่ 45958   คำพอง สีสังข์
47 แวงใหญ่ 60164   อุบล แสงจันทร์
48 แวงใหญ่ 34577   บานเย็น มอญดี
49 แวงใหญ่ 9977   กรรวี ไสยกิจ
50 แวงใหญ่ 22807   ผ่องศรี เพ็ชรภา
51 แวงใหญ่ 140606   สมมารถ แสงชนะ
52 แวงใหญ่ 140751   จรัส บาลี
53 แวงใหญ่ 144042   สุพจน์ แก้วพวง
54 แวงใหญ่ 144783   มาลา เถาว์เบา
55 แวงใหญ่ 145456   พรทิพา ดอนคอน
56 แวงใหญ่ 147765   พรกมล ประทุมทอง
57 แวงใหญ่ 150977   สำเนียง สอนประเทศ
58 แวงใหญ่ 152519   หนูพิตร ดำนาค
59 แวงใหญ่ 152879   บุญถิ่น ดำนาค
60 แวงใหญ่ 153769   นิรัตน์ ศรีบูพิมพา
61 แวงใหญ่ 154569   ประสิทธิ์ชัย โพธิ์แสง
62 แวงใหญ่ 156081   จันเพ็ญ ชำกุล
63 แวงใหญ่ 157225   ศิรดา คุ้มแวง
64 แวงใหญ่ 114560   จุฬานิตย์ หมื่นศรีพรม
65 แวงใหญ่ 118226   จันทร์หอม ชาสี
66 แวงใหญ่ 121435   สุดธิดา ปางนิราช
67 แวงใหญ่ 123980   สุภาพร ปลัดศรีช่วย
68 แวงใหญ่ 33345   ยวนใจ ยองใย
69 แวงใหญ่ 79648   สุรีรัตน์ สิงกา
70 แวงใหญ่ 86818   อณงค์ เกิดเดช
71 แวงใหญ่ 109530   จิลาวรรณ เกิดเดช
72 แวงใหญ่ 71398   บุญแถม สิงห์ทุม
73 แวงใหญ่ 78353   บุญเหลือ เสนผาบ
74 แวงใหญ่ 124454   เพ็ญพักตร์ สีโสภา
75 แวงใหญ่ 125398   พิทักษ์ พรหมราษฎร์
76 แวงใหญ่ 125770   สานิตย์ กองกูล
77 แวงใหญ่ 126707   วิลาภรณ์ มิตะมะ
78 แวงใหญ่ 129021   อาทิตย์ ทองดี
79 แวงใหญ่ 157458   วนิดา บูราณะผาย
80 แวงใหญ่ 3730   DARA PHUSA
81 แวงใหญ่ 38217   บานชื่น พลบุตร
82 แวงใหญ่ 44193   นาตยา พงษ์นา
83 แวงใหญ่ 130156   กิตติศักดิ์ โคตรมณี
84 แวงใหญ่ 131720   รำไพร หามา
85 แวงใหญ่ 132313   สมพร แก้วคำแสน
86 แวงใหญ่ 134335   สภาพร อาตยา
87 แวงใหญ่ 137296   ชุ่ม ศรีบูพิมพา
88 แวงใหญ่ 139629   สุริยา เศรษฐมาตย์
89 แวงใหญ่ 45346   วิทย์ ภาระไพร
90 แวงใหญ่ 57175   สุภาพ เสือปู่
91 แวงใหญ่ 33924   ณิภาพร เทนอิสสระ
92 แวงใหญ่ 35778   ทองสุข แสงจันทร์
93 แวงใหญ่ 38171   บรรจง อ่วมกระโทก
94 แวงใหญ่ 31427   วิทยา นาไพรวรรณ
95 แวงใหญ่ 20108   ทิพวรรณ โทเมือง
96 แวงใหญ่ 140536   จำปี สีเล
97 แวงใหญ่ 140682   เสริมสวย ล้านแสน
98 แวงใหญ่ 143494   พัชรา รูปสูง
99 แวงใหญ่ 144514   พิศมัย ศรีผาวงษ์
100 แวงใหญ่ 145074   ธัญญารัตน์ สิงห์ศร
101 แวงใหญ่ 147235   สมจิตร เถาว์เบา
102 แวงใหญ่ 148565   ณัฐวุฒิ แดนกาสัย
103 แวงใหญ่ 152240   สมหมาย เบิกสันเทียะ
104 แวงใหญ่ 152773   สุวรรณี แหวนนิล
105 แวงใหญ่ 153397   กฤตยา วิวัฒนะปทุม
106 แวงใหญ่ 154397   ดลนภา นามมุนตรี
107 แวงใหญ่ 155801   คำพันธ์ ชาภู
108 แวงใหญ่ 156668   ธีรวุฒิ พิมสิม
109 แวงใหญ่ 18997   สศิธร แนวเงินดี
110 แวงใหญ่ 33221   สุดใจ ชัยสิม
111 แวงใหญ่ 79509   คำนึง สุธรรม
112 แวงใหญ่ 80094   รุ้งตะวัน ชักชวน
113 แวงใหญ่ 99653   เบ็ญจรงค์ ดวงจิตร
114 แวงใหญ่ 61846   คำบ่อ ขำปู่
115 แวงใหญ่ 74439   น.ส.จอมผา นันทฤทธิ์
116 แวงใหญ่ 33058   เตือนใจ รักษาคร
117 แวงใหญ่ 8967   รัตนาภรณ์ ประชาดูล
118 แวงใหญ่ 33726   อภิวันทน์ นาอุดม
119 แวงใหญ่ 35375   ทองย้อย เศษอาจ
120 แวงใหญ่ 36782   สุวัตร บุญช่าง
121 แวงใหญ่ 30944   พิสมัย ศาลารัตน์
122 แวงใหญ่ 148286   เกียงทอง จำปาทิ
123 แวงใหญ่ 151108   มณี ท้าวนิล
124 แวงใหญ่ 152589   นิรุต กลั่นบิดา
125 แวงใหญ่ 153008   ธนทร เทนอิสสระ
126 แวงใหญ่ 154058   จักรพรรณ เคนคำภา
127 แวงใหญ่ 154705   สวัสดิ์ แสนป้อง
128 แวงใหญ่ 156326   เกศิณี ศิริ
129 แวงใหญ่ 16780   สุนันท์ ทองดี
130 แวงใหญ่ 13421   นางสาวรัชฎาภรณ์ วีรประทีป
131 แวงใหญ่ 115853   บุญถม ดีหลี
132 แวงใหญ่ 121068   วีรยุทธ จรเด็จ
133 แวงใหญ่ 123814   อัมรินทร์ จันทร์หนองแวง
134 แวงใหญ่ 124352   อมรรัตน์ ชาดา
135 แวงใหญ่ 31837   ประพาต แก้วจันทร์
136 แวงใหญ่ 125333   ประมุข จันทาสี
137 แวงใหญ่ 125694   ปัดชา อันชื่น
138 แวงใหญ่ 126237   อัจฉราพร บาลี
139 แวงใหญ่ 128657   เพ็ญพักตร์ เชิงชัยภูมิ
140 แวงใหญ่ 129949   สมุด บาลี
141 แวงใหญ่ 5295   ธิติมา โตโส
142 แวงใหญ่ 35076   คำเขียน นารี
143 แวงใหญ่ 36160   ทองอินทร์ รองศักดิ์
144 แวงใหญ่ 28640   สยาม ชัยสา
145 แวงใหญ่ 43610   ดวงใจ อุปจันโท
146 แวงใหญ่ 45233   กองศิลย์ น้อยทุม
147 แวงใหญ่ 131654   ทองเสี่ยน ทองดี
148 แวงใหญ่ 132118   ทองยศ สุวรรณพงษ์
149 แวงใหญ่ 133921   กรีฑา ลาสันตุ
150 แวงใหญ่ 137107   เอกราช มะโรง
151 แวงใหญ่ 139061   กรรณิการ์ วรรณโพธิ์
152 แวงใหญ่ 140493   ทองตัด พรเจริญ
153 แวงใหญ่ 55886   บุญเหลือ แท่งตลาดนอก
154 แวงใหญ่ 61497   ไพรบูรณ์ ประวัณโณ
155 แวงใหญ่ 15843   นางสุดาพร หงษ์คำดี
156 แวงใหญ่ 11769   วรรณวิสา ดอนพันชัย
157 แวงใหญ่ 26040   สมจิต ลาสันตุ
158 แวงใหญ่ 140655   บรรจง แสนป้อง
159 แวงใหญ่ 143300   จิตรภณ บาลี
160 แวงใหญ่ 144436   สุเทพ จำปา
161 แวงใหญ่ 144809   วิภาะดี สุอินทร์
162 แวงใหญ่ 145931   สุภาสวัสดิ์ บาลี
163 แวงใหญ่ 148212   รวิกาณต์ บาลี
164 แวงใหญ่ 115297   ประคอง แรมประชา
165 แวงใหญ่ 120369   พานทอง คำนาง
166 แวงใหญ่ 123463   สุริยา สุขสร้อย
167 แวงใหญ่ 124193   บังอร คำชา
168 แวงใหญ่ 33612   สมหมาย สุโข
169 แวงใหญ่ 79845   นวลละออง กูดซ้าย
170 แวงใหญ่ 99510   ชนัญชิดา พิมพ์วงษ์
171 แวงใหญ่ 114291   สมชาย การนอก
172 แวงใหญ่ 72946   นางธนพร ช่วยนา
173 แวงใหญ่ 78864   คณิตา หงษ์พิพิษ
174 แวงใหญ่ 31593   วิไลวรรณ์ โทอึ้น
175 แวงใหญ่ 124799   จักรกฤษ สังข์คำ
176 แวงใหญ่ 125549   ดาริณี ขุนดี
177 แวงใหญ่ 125956   สุรชัย ทวีแปลง
178 แวงใหญ่ 127028   นิรมล กองกูล
179 แวงใหญ่ 129419   ธีรวัช ชำนาญ
180 แวงใหญ่ 158982   ทรงศักดิ์ อาสาสู้
181 แวงใหญ่ 4569   จำเนียน จัดนอก
182 แวงใหญ่ 4763   น.ส สมพร ขมิ้นแก้ว
183 แวงใหญ่ 41438   อุไรวรรณ ชารีวงษ์
184 แวงใหญ่ 45105   สมควร สว่างตา
185 แวงใหญ่ 131496   ลำดวน แหวนนิล
186 แวงใหญ่ 131966   พิจิตร พลค้อ
187 แวงใหญ่ 133231   อนุกูล มีชาญ
188 แวงใหญ่ 136008   สงวน ทองดีนอก
189 แวงใหญ่ 138964   ทองวัน วิชารัก
190 แวงใหญ่ 139705   ประสาทศิลป์ แสนป้อง
191 แวงใหญ่ 46150   ทองล้วน ศรีเค้า
192 แวงใหญ่ 60221   บุญถม คำพันธ์
193 แวงใหญ่ 34591   เสนาะ ท้าวนิล
194 แวงใหญ่ 10089   ปราโมทย์ ทองหล่อ
195 แวงใหญ่ 22875   พานทอง ละจะรูญ
196 แวงใหญ่ 140609   สาคร ย่องใย
197 แวงใหญ่ 142715   ยุภาพร วงศ์ษา
198 แวงใหญ่ 144050   อาคม วงษา
199 แวงใหญ่ 144789   เขียว จำปาทิ
200 แวงใหญ่ 145468   ปฏิพล จำปา
201 แวงใหญ่ 147775   ประมวล ผ้องแผ้ว
202 แวงใหญ่ 150981   ทัดดาว ภูครองทุ่ง
203 แวงใหญ่ 152525   มลิวรรณ พลพิทักษ์
204 แวงใหญ่ 152888   จันสี โสดา
205 แวงใหญ่ 153830   บัญญัติ พิมพ์คำไหล
206 แวงใหญ่ 154578   นริศรา วงชารี
207 แวงใหญ่ 156089   ปริญญา สิงห์ศร
208 แวงใหญ่ 157241   ประภาศิริ เทือกดอนหัน
209 แวงใหญ่ 114588   อ้อทิพย์ หมื่นศรีพรม
210 แวงใหญ่ 118406   Puripat​ kantaphong​
211 แวงใหญ่ 121509   ธนอนันต์ ปลัดศรีช่วย
212 แวงใหญ่ 123987   อัญชรี ปลัดศรีช่วย
213 แวงใหญ่ 33352   ดรุณี เชื้อนารา
214 แวงใหญ่ 79683   สมบูรณ์ นันตะเวช
215 แวงใหญ่ 86839   สำราญ บาลี
216 แวงใหญ่ 109572   วิลาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
217 แวงใหญ่ 71444   นิคม เจริญชัย
218 แวงใหญ่ 78402   เทียม ค่ายใส
219 แวงใหญ่ 124463   พงศกร แบบบาง
220 แวงใหญ่ 125403   ศิริพรรณ พรหมราษฎร์
221 แวงใหญ่ 125778   ลำไพ โทอื้น
222 แวงใหญ่ 126716   ประภาพร ชินนอก
223 แวงใหญ่ 129110   สวัสดิ์ เครือวัลย์
224 แวงใหญ่ 157465   ณเรศ บูราณะผาย
225 แวงใหญ่ 3735   ฤดี นาชิน
226 แวงใหญ่ 38226   สมควร ธุสินแก่น
227 แวงใหญ่ 44518   สมพล ภักดีสุวรรณ์
228 แวงใหญ่ 130393   ปัญญา เถาว์เบา
229 แวงใหญ่ 131723   ลัดดาวรรณ์ พาภักดี
230 แวงใหญ่ 132330   จันทร์ศรี แสนสุข
231 แวงใหญ่ 134355   ศรีสุดา เกิดเดช
232 แวงใหญ่ 137302   รัตนา เทียนแจ่ม
233 แวงใหญ่ 139636   อนุวัฒน์ คำอ้อ
234 แวงใหญ่ 45350   ประเสริฐ พลสงคราม
235 แวงใหญ่ 57227   สังเวียน เพียรแก้ว
236 แวงใหญ่ 34002   จันทร์ตรี อาษานอก
237 แวงใหญ่ 35791   เสถียร จันทมาตย์
238 แวงใหญ่ 38174   นิรัตน์ ภูสมหมาย
239 แวงใหญ่ 31430   อารี สุดทอง
240 แวงใหญ่ 20428   ฉวีวรรฌ์ งามลา
241 แวงใหญ่ 140539   ทนงศักดิ์ วงค์วรรณา
242 แวงใหญ่ 140684   พงศกร ศรีสุข
243 แวงใหญ่ 143504   สวาสดิ์ นาพะยัพ
244 แวงใหญ่ 144530   วราภรณ์ เทพมูณี
245 แวงใหญ่ 145082   สุภารัตน์ บาลี
246 แวงใหญ่ 147244   ปราโมทย์ จันทร์แดง
247 แวงใหญ่ 148639   สุรศักดิ์ สุขโข
248 แวงใหญ่ 152249   ปาง จันทรา
249 แวงใหญ่ 152775   ฐานศักดิ์ เบ้าสองศรี
250 แวงใหญ่ 153402   เกษแก้ว พนัสนอก
251 แวงใหญ่ 154403   เปรมวดี นามมุนตรี
252 แวงใหญ่ 155814   บุตรรี สร้อยไข
253 แวงใหญ่ 156676   ทองทิพย์ ดีหลี
254 แวงใหญ่ 19252   เย็นฤดี ทองหนูด
255 แวงใหญ่ 33229   สมภาร นาคินชาติ
256 แวงใหญ่ 79519   วาลิน สุนทรสนิท
257 แวงใหญ่ 80109   ประนอม หมั่นสนาม
258 แวงใหญ่ 100020   กษิรา แก้วปราณี​
259 แวงใหญ่ 61902   เสงี่ยม มาศยะ
260 แวงใหญ่ 74442   นายประทีบ สิงห์สอน
261 แวงใหญ่ 33067   ประดิษฐ์ ศรีล้อม
262 แวงใหญ่ 9188   วันเพ็ญ พาสว่าง
263 แวงใหญ่ 33730   ดวงจันทร์ ศรีษนาราษฎร์
264 แวงใหญ่ 35407   ไพจิตย์ ไกยะโส
265 แวงใหญ่ 36811   เคน เเดงใส
266 แวงใหญ่ 30991   แนน อักษรเสือ
267 แวงใหญ่ 148291   สุริยนต์ ศรีล้อม
268 แวงใหญ่ 151110   สมดี หงษ์คำดี
269 แวงใหญ่ 152599   วันดี มูลเพ็ญ
270 แวงใหญ่ 153019   สมบัติ เทนอิสสระ
271 แวงใหญ่ 154073   อุเทน เหง่าลา
272 แวงใหญ่ 154718   แดง แสนป้อง
273 แวงใหญ่ 156334   มลทิรา ศิริ
274 แวงใหญ่ 16939   นางคำมุง นนทะคำจันทร์
275 แวงใหญ่ 13820   สุนันทา ไทยเมืองพล
276 แวงใหญ่ 115874   มลฤทัย นาโพนงาม
277 แวงใหญ่ 121114   อรรถพล โสธรรมมงคล
278 แวงใหญ่ 123822   อินทิรา วิสุวงศ์
279 แวงใหญ่ 124356   ภาณุพงศ์ นาอุดม
280 แวงใหญ่ 31856   กงหลา แก้วมูลมุข
281 แวงใหญ่ 125338   ทองปุ่น เอกวงค์
282 แวงใหญ่ 125702   มาริษา จันทร์หาญ
283 แวงใหญ่ 126244   อร่าม ชำนาญเขียว
284 แวงใหญ่ 128721   เยาวลักษ์ เชิงชัยภูมิ
285 แวงใหญ่ 129966   สมพร มีศรี
286 แวงใหญ่ 5363   อนุชิต จันปาน
287 แวงใหญ่ 35089   พวงชมภู จันทมาตย์
288 แวงใหญ่ 36176   สุพจน์ พับพิมพิ์สัย
289 แวงใหญ่ 29180   นาย คณิศร เมืองประทุม
290 แวงใหญ่ 43613   กองพันธ์ พลชารี
291 แวงใหญ่ 45241   สุวิทย์ แก่นพรม
292 แวงใหญ่ 131661   ณัฐชญา แสงสุข
293 แวงใหญ่ 132127   สายไหม นวลศิลป์
294 แวงใหญ่ 133935   จันจิรา เกิดเดช
295 แวงใหญ่ 137113   พงศธร ล้นทม
296 แวงใหญ่ 139068   ปนัดดา สมเวียง
297 แวงใหญ่ 140495   ธรรมนูญ จันวัน
298 แวงใหญ่ 55957   ผ่องศรี ขำปู่
299 แวงใหญ่ 61523   ธนวรรณ พิมพา
300 แวงใหญ่ 35093   สมบัติ ย่องใย
301 แวงใหญ่ 36191   เทพ พับพิมพิ์สัย
302 แวงใหญ่ 29201   ปรีญา สิงมะม่อ
303 แวงใหญ่ 43619   โกวิท ล้นทม
304 แวงใหญ่ 45259   สงกรานต์ ผานคำ
305 แวงใหญ่ 131664   จารุณี ศรีทองสุข
306 แวงใหญ่ 132135   วาสนา หล้าบุตรดี
307 แวงใหญ่ 133956   พรทิพย์ เกิดเดช
308 แวงใหญ่ 137178   นาวิน โสภาวะดี
309 แวงใหญ่ 139071   พิภพ ทองดี
310 แวงใหญ่ 140501   สันติ สุวรรณโสภา
311 แวงใหญ่ 56045   พงษ์พิพัฒน์ สร้อยไข
312 แวงใหญ่ 61584   บังอร พลนงค์
313 แวงใหญ่ 15932   สังวาล วรรณโพธ์
314 แวงใหญ่ 11771   จีรวรรณ์ วงษ์ธนานันท์
315 แวงใหญ่ 26142   นายจักรพงษ์ วงศ์ลคร
316 แวงใหญ่ 140658   คำผัน วันนอก
317 แวงใหญ่ 143312   ทองพูน มีศรี
318 แวงใหญ่ 144444   สมัย แวมปัดชา
319 แวงใหญ่ 144811   สุรพล สุอินทร์
320 แวงใหญ่ 145957   พัชรี บาลี
321 แวงใหญ่ 148229   สุดใจ ปลัดศรีช่วย
322 แวงใหญ่ 115314   กาเหว่า โทเท
323 แวงใหญ่ 120475   สมจิตร นามโยธี
324 แวงใหญ่ 123476   ประภาวรรณ บุญตา
325 แวงใหญ่ 124199   อุ่น พิมสิม
326 แวงใหญ่ 33624   สุพล ศรีโนนเฮียง
327 แวงใหญ่ 79854   อ่อนศรี ขันชาลี
328 แวงใหญ่ 99516   รมยกร โขมาวัตร์
329 แวงใหญ่ 114305   ประยูร สุทธิธรรม
330 แวงใหญ่ 72999   นางสายสวรรค์ เชื้อกุดรู
331 แวงใหญ่ 78874   ติ๋ว ช้างน้อย
332 แวงใหญ่ 31617   วันทูล ชัยชาญ
333 แวงใหญ่ 124804   นุจรี กางขอนนอก
334 แวงใหญ่ 125552   อารีรักษ์ เหง่าศรี
335 แวงใหญ่ 125963   เวศ พาฌิชย์ศิริ
336 แวงใหญ่ 127033   พันทิภา คนเพียร
337 แวงใหญ่ 129421   หนูเกนฑ์ณ สระหนองจอก
338 แวงใหญ่ 158985   ปาริชาต มหาวงค์นันท์
339 แวงใหญ่ 4592   ภัทรภร แคว้นคอนฉิม
340 แวงใหญ่ 4797   ทองแดง แคนสี
341 แวงใหญ่ 41493   ไพบูลย์ นามมูล
342 แวงใหญ่ 45116   จิระศักดิ์ สาคุณ
343 แวงใหญ่ 131500   สมควร รัดทา
344 แวงใหญ่ 131969   ทิพย์วัลย์ มั่นคง
345 แวงใหญ่ 133239   รัชพล ทุมพิศาล
346 แวงใหญ่ 136117   เบญจรัตน์ แช่ตั๊น
347 แวงใหญ่ 138968   โด่ง ลาสันตุ
348 แวงใหญ่ 139708   รัตน์ปราณี เหลาชุมแพ
349 แวงใหญ่ 46175   คำผัน ย่องใย
350 แวงใหญ่ 60303   ละมุล คำพันธ์
351 แวงใหญ่ 34602   วาสนา สว่าง
352 แวงใหญ่ 10100   พิกุล คำนาง
353 แวงใหญ่ 23490   สุระพร คันโทเงิน
354 แวงใหญ่ 140615   บังอร ย่องใย
355 แวงใหญ่ 142721   นางสาวรชรินทร์ อิทธิกุล
356 แวงใหญ่ 144059   อุ้ย เถาว์เบา
357 แวงใหญ่ 144792   พีระพล คล่องการยุทธ
358 แวงใหญ่ 145474   ณรงค์ฤทธิ์ ทุมเทียง
359 แวงใหญ่ 147802   คูณ เกิดเดช
360 แวงใหญ่ 150986   เพลินจิต สอนประเทศ
361 แวงใหญ่ 152532   ภานุมาศ สายเข็มทอง
362 แวงใหญ่ 152910   หนึ่งฤทัย อักษรเสือ
363 แวงใหญ่ 153837   บุบผา ชินนอก
364 แวงใหญ่ 154590   วชินนท์ วงชารี
365 แวงใหญ่ 156092   สุธาเพชร นาคูณ
366 แวงใหญ่ 157269   ณัฐพล แหวนแก้ว
367 แวงใหญ่ 114598   ไพรมณี กองทอง
368 แวงใหญ่ 118680   วินิจ สวัสดิ์
369 แวงใหญ่ 121545   วรรณภา ศรีคำบ่อ
370 แวงใหญ่ 123994   รัตธ์นา ชาดา
371 แวงใหญ่ 33366   สุกัญญา ดวงดั้ง
372 แวงใหญ่ 79699   บุญธรรม อ้อนอุบล
373 แวงใหญ่ 89324   ธีรภัทร เเสงสีกร
374 แวงใหญ่ 109607   เสถียร นารี
375 แวงใหญ่ 71469   มูละ ชมภูเพร็ช
376 แวงใหญ่ 78505   สาย ทับภูตา
377 แวงใหญ่ 124475   ละมัย ทบหลง
378 แวงใหญ่ 125406   โสภา ชัยลา
379 แวงใหญ่ 125783   ภานุมาศ โทอึ้น
380 แวงใหญ่ 126793   มัณฑนา แสนตอ
381 แวงใหญ่ 129131   บุญหา ราศรี
382 แวงใหญ่ 157473   ญาราภรณ์ แสนป้อง
383 แวงใหญ่ 3736   รุจิรา กองาโคตร
384 แวงใหญ่ 38236   ทองใบ ชนะมาร
385 แวงใหญ่ 44561   สิทธิชัย ทุมภานนท์
386 แวงใหญ่ 130416   ธิดารัตน์ เบ้าสองสี
387 แวงใหญ่ 131728   ณรงค์ สายแก้วราช
388 แวงใหญ่ 132344   สุพิน บาลี
389 แวงใหญ่ 134381   เหมียน สืบวงค์
390 แวงใหญ่ 137795   คำผัด แช่โส
391 แวงใหญ่ 139637   พาตรี คำอ้อ
392 แวงใหญ่ 45363   บุญหนา นามสมบูรณ์
393 แวงใหญ่ 57261   หนูพร ดิษพันลำ
394 แวงใหญ่ 34079   ธีระยุทธ โยทะทัย
395 แวงใหญ่ 35812   บุญส่ง คุณภู่
396 แวงใหญ่ 38177   พรพรรณ์ จำปา
397 แวงใหญ่ 31450   อภิชัย พันธ์สวัสดิ์
398 แวงใหญ่ 20565   วรินทร นครไธสง
399 แวงใหญ่ 140541   สุพรรณ สีเล
400 แวงใหญ่ 140688   สติม ดอบุตร
401 แวงใหญ่ 143536   ลักษณ์มณี บาลี
402 แวงใหญ่ 144537   วารุณี เทพมูณี
403 แวงใหญ่ 145089   เกสรทิพย์ เจนการ
404 แวงใหญ่ 147569   วินัย เจนการ
405 แวงใหญ่ 148680   นมมา รสจนาสม
406 แวงใหญ่ 152260   อนงค์รัก สีแสง
407 แวงใหญ่ 152781   สุรพงษ์ บาลี
408 แวงใหญ่ 153408   รุรสิทธิ์ เกรียรัมย์
409 แวงใหญ่ 154409   สมศักดิ์ ทองดีนอก
410 แวงใหญ่ 155829   รัตนาจิตต์ ชิดทอง
411 แวงใหญ่ 156963   วิริยะ เหลาลา
412 แวงใหญ่ 19290   ลัดดา ปุริมายะตา
413 แวงใหญ่ 33240   กุสุมา สีอ่อน
414 แวงใหญ่ 79527   คำหมื่น เกิดศักดิ์
415 แวงใหญ่ 80120   หนูเนียม เชื้อชัย
416 แวงใหญ่ 100032   ปนิดาภรณ์ คามะวัน
417 แวงใหญ่ 61954   ประสิทธิ์ การะวิโก
418 แวงใหญ่ 74489   นิรันดร์ กูดซ้าย
419 แวงใหญ่ 33080   ทองถิ่น เขตคอนฉิม
420 แวงใหญ่ 9344   น้ำฝน มีหอม
421 แวงใหญ่ 33731   ทองสา เหลืองเจริญ
422 แวงใหญ่ 35422   วาสนา คามะตะศิลา
423 แวงใหญ่ 36901   มีชัย ปลัดศรีช่วย
424 แวงใหญ่ 30994   เสถียร แรมประชา
425 แวงใหญ่ 148304   สมถวิล พุทรา
426 แวงใหญ่ 151121   สายทอง ประชากูล
427 แวงใหญ่ 152608   ปิยาภรณ์ บุญนาน
428 แวงใหญ่ 153030   พิชัย ปลัดศรีช่วย
429 แวงใหญ่ 154085   ธีระพงษ์ เบ้าสองศรี
430 แวงใหญ่ 154724   สำอางค์ จำปา
431 แวงใหญ่ 156345   ทองใบ คำแก้ว
432 แวงใหญ่ 16950   น.ส.นริศรา วงษาเวียง
433 แวงใหญ่ 14319   นาฏอนงค์ อาจบำรุง
434 แวงใหญ่ 116679   พีรดนย์ โคตรภูธร
435 แวงใหญ่ 121138   ยุภารักษณ์ จันทร์หนองแวง
436 แวงใหญ่ 123839   ศักดิ์ชาย พาสว่าง
437 แวงใหญ่ 124362   ประยูร ปลัดศรีช่วย
438 แวงใหญ่ 31887   บุญศรี โทอึ้น
439 แวงใหญ่ 125342   ชุตินันท์ ธุสินแก่น
440 แวงใหญ่ 125704   กุหลาบ โคตรแปร
441 แวงใหญ่ 126475   สงวน ชินนอก
442 แวงใหญ่ 128819   นกน้อย สระหนองจอก
443 แวงใหญ่ 129979   วิจิตร ลุนคำพี
444 แวงใหญ่ 5531   สินจัย จันปาน
445 แวงใหญ่ 31904   พนารัตน์ เพ็ชรภา
446 แวงใหญ่ 125347   สมร กลั่นบิดา
447 แวงใหญ่ 125708   ขนิษฐา อันชื่น
448 แวงใหญ่ 126482   เสาร์ กาคำ
449 แวงใหญ่ 128836   อังคนา ลาสิทธิ์
450 แวงใหญ่ 129985   รัชนี ลุนคำพี
451 แวงใหญ่ 5610   วรรณา วิสุวงศ์
452 แวงใหญ่ 35121   หนูพลอย บุญนาน
453 แวงใหญ่ 36206   ดาวดอน สิมหลวง
454 แวงใหญ่ 29241   สำลี ไชยสี
455 แวงใหญ่ 43638   หนูนา เข็มผง
456 แวงใหญ่ 45264   สายทอง สุวรรณคาม
457 แวงใหญ่ 131668   ศุภลักษณ์ ศรีทองสุข
458 แวงใหญ่ 132144   พยุกูล นามนตรี
459 แวงใหญ่ 133983   จตุพร เกิดเดช
460 แวงใหญ่ 137185   อังคารสิน ทองดีนอก
461 แวงใหญ่ 139076   เตือนใจ สุทธิวิชัย
462 แวงใหญ่ 140504   พีระพัฒน์ เข็มลา
463 แวงใหญ่ 56144   ทองวาส กิ่งมณี
464 แวงใหญ่ 61615   เบ็ญจะวรรณ์ เกิดเดช
465 แวงใหญ่ 16034   หนูภาร  ลาสันตุ
466 แวงใหญ่ 11776   พาณิชย์ ศรีเที่ยง
467 แวงใหญ่ 26631   ดาวคนอง ทองดี
468 แวงใหญ่ 140660   เสมือน ทศโมรา
469 แวงใหญ่ 143340   พงษ์อนัน พิลาวรรณ์
470 แวงใหญ่ 144452   ณรงค์กรณ์ สาบุตดี
471 แวงใหญ่ 144813   บุญโฮม ศรีบูพิมพา
472 แวงใหญ่ 145961   สมพิชย์ ปานพรม
473 แวงใหญ่ 148232   สุพัตรา ใจปลา
474 แวงใหญ่ 115353   มี ปลัดศรีช่วย
475 แวงใหญ่ 120501   สถิตย์ โมรีรัตน์
476 แวงใหญ่ 123484   มุกดา ทองสง่า
477 แวงใหญ่ 124205   รัชนีกร ไชยสา
478 แวงใหญ่ 33629   วิลัย เหง่าศรี
479 แวงใหญ่ 79871   สมพงษ์ คุณศึกษา
480 แวงใหญ่ 99536   นิธินันท์ มะนาวนอก
481 แวงใหญ่ 114322   คำติด สุทธิธรรม
482 แวงใหญ่ 73040   นางพันตรี อ้อนอุบล
483 แวงใหญ่ 78919   อวยชัย ตุงชัยภูมิ
484 แวงใหญ่ 31619   สถิตย์ จันทร์วงทรัพย์
485 แวงใหญ่ 124811   ลำใย พลหนองหลวง
486 แวงใหญ่ 125605   ไพจิตร ดีหลี
487 แวงใหญ่ 125971   นิคม ล้นทม
488 แวงใหญ่ 127042   ใจ สุดทอง
489 แวงใหญ่ 129513   ประเวียน นาผม
490 แวงใหญ่ 158987   อาภรณ์ ทองดี
491 แวงใหญ่ 4599   นวลละออง ทองดี
492 แวงใหญ่ 4819   ศิรประภา คงชาวนา
493 แวงใหญ่ 41547   พัชญา มีชาญ
494 แวงใหญ่ 45124   ระเบียบ ศรีรวรรณ์
495 แวงใหญ่ 131508   จรูญ พิมพา
496 แวงใหญ่ 131974   เจนจิรา เทพพระ
497 แวงใหญ่ 133305   จุรีพร เหง่าลา
498 แวงใหญ่ 136388   ดอกรัก นาคศรี
499 แวงใหญ่ 138972   เด่น ลาสันตุ
500 แวงใหญ่ 140363   วิศวกร ตุลากันย์
501 แวงใหญ่ 46209   เจษฎากร โตโส
502 แวงใหญ่ 60371   รุ้งตะวัน จันทะภา
503 แวงใหญ่ 34623   อุระ โคสาดี
504 แวงใหญ่ 10423   บุบผา คำพินิจ
505 แวงใหญ่ 23659   สุเมธ พาสว่าง
506 แวงใหญ่ 140619   ประสาท หมื่นศรีพรม
507 แวงใหญ่ 142724   จินดามณี สินเธาว์
508 แวงใหญ่ 144068   ณัฐวุฒิ นาซอน
509 แวงใหญ่ 144794   ดวงใจ บุญสอน
510 แวงใหญ่ 145480   กิตติพงษ์ กระพี้แดง
511 แวงใหญ่ 147812   ยุญเลี้ยง จอมเผือก
512 แวงใหญ่ 150992   ระเบียบ ภูครองทุ่ง
513 แวงใหญ่ 152536   ทองดี นูชิต
514 แวงใหญ่ 152924   นารี ชัยแสง
515 แวงใหญ่ 153843   ศิริภา ชินนอก
516 แวงใหญ่ 154601   ประกายทิพย์ นามโฮง
517 แวงใหญ่ 156095   นิดหน่อย นุระสิงห์
518 แวงใหญ่ 157288   วิศรุต ศรีพุทธา
519 แวงใหญ่ 114928   สนอง แรมประชา
520 แวงใหญ่ 118706   เพลินตา สูขสมัย
521 แวงใหญ่ 123281   สุริยา นาไพวรรณ
522 แวงใหญ่ 124000   ณัชชา เฉิดรัศมี
523 แวงใหญ่ 33384   ลำดวน สิมหลวง
524 แวงใหญ่ 79700   บังอร เหง่าศรี
525 แวงใหญ่ 89818   สิริกัลยา จันทร์แดง
526 แวงใหญ่ 109637   สุนิน แพงไธสง
527 แวงใหญ่ 71488   อำนวย บุญคำภาว์
528 แวงใหญ่ 78511   อาทิตย์ แก้วแผ่ว
529 แวงใหญ่ 124522   อมรรัตน์ ไชยรัตน์
530 แวงใหญ่ 125409   หมวย สุดชา
531 แวงใหญ่ 125792   สมรักษ์ เทนอิสสระ
532 แวงใหญ่ 126802   สมนาน แสนตอ
533 แวงใหญ่ 129148   สนธยา มาราศรี
534 แวงใหญ่ 157503   ฐิติกานต์ หลักชัย
535 แวงใหญ่ 3852   เกษมะณี ปลัดกอง
536 แวงใหญ่ 38245   ทนง นาผม
537 แวงใหญ่ 44630   หนูจุ้ย อิทธิกุล
538 แวงใหญ่ 130438   ใหม่ สีหอบ
539 แวงใหญ่ 131739   เนตรดาว นาผม
540 แวงใหญ่ 132386   ศศิธร นามนตรี
541 แวงใหญ่ 134411   พากร สืบวงค์
542 แวงใหญ่ 137837   มณีรัตน์ ทองดี
543 แวงใหญ่ 139638   หรรษา พานนนท์
544 แวงใหญ่ 45383   นิโรจน์ จันทมาตย์
545 แวงใหญ่ 57296   เยี่ยม พรมนา
546 แวงใหญ่ 34086   อรุณศรี พงษากลาง
547 แวงใหญ่ 35941   จินตนา เทวโรจน์
548 แวงใหญ่ 38178   วงเดือน บาลี
549 แวงใหญ่ 31457   พรพิศ กาคำ
550 แวงใหญ่ 20572   กับยาณี ล้นทม
551 แวงใหญ่ 140545   บัวลอย มานาง
552 แวงใหญ่ 140691   ปราณี เถาว์เบา
553 แวงใหญ่ 143548   คำพวน ล้านแสน
554 แวงใหญ่ 144549   วาสนา เทพมูณี
555 แวงใหญ่ 145093   อำนวย เศทวงษ์
556 แวงใหญ่ 147576   ปรียาภรณ์ โคตรสมบัติ
557 แวงใหญ่ 148691   สุพิษ ภูนา
558 แวงใหญ่ 152289   สงกรานต์ จันทรา
559 แวงใหญ่ 152795   รสรินทร์ อักษรเสือ
560 แวงใหญ่ 153422   ณัฐวุฒิ จันทะกล
561 แวงใหญ่ 154415   ยุวดี น้อยนุ
562 แวงใหญ่ 155836   วิไลวรรณ์ บาลี
563 แวงใหญ่ 157107   สุกัญญา วัชรูจี
564 แวงใหญ่ 19444   กมลทิพย์ พลเทียน
565 แวงใหญ่ 33242   หรรษา ผิวทน
566 แวงใหญ่ 79530   นวล วิชาธรรม
567 แวงใหญ่ 80136   ประกาย โยธานันท์
568 แวงใหญ่ 100076   ธัญลักษณ์ เชื้อกุดรู
569 แวงใหญ่ 61989   หฤทัย ขมิ้นแก้ว
570 แวงใหญ่ 74500   ทองอินทร์ โพธิ์สิงห์
571 แวงใหญ่ 33098   นายสุรพงษ์ ปราบบำรุง
572 แวงใหญ่ 9428   จันทนา งวงช้าง
573 แวงใหญ่ 33752   อรพรรณ ไชยดำ
574 แวงใหญ่ 35624   รัตวิภา พลพิลา
575 แวงใหญ่ 36929   บัวเรียน ดีสุข
576 แวงใหญ่ 31024   หนูแจ๋ว เชยสุวรรณ
577 แวงใหญ่ 148305   จูมทอง เค้าฉิม
578 แวงใหญ่ 151125   กองคำ ประชากูล
579 แวงใหญ่ 152630   ซับชัย จินเม็ง
580 แวงใหญ่ 153039   วรรณิสา ปลัดศรีช่วย
581 แวงใหญ่ 154102   สุภาพร บาลี
582 แวงใหญ่ 154736   เสนอ ตุลาใคร
583 แวงใหญ่ 156352   ไพบูลย์ คำแก้ว
584 แวงใหญ่ 17211   นฤวรรณ ภูปัญญา
585 แวงใหญ่ 14418   ภูมิฤทัย จุรัณณะ
586 แวงใหญ่ 117154   เอมมิกา สอดแก้ว
587 แวงใหญ่ 121266   สมัย ขีดเขียว
588 แวงใหญ่ 123852   จิตรกร รูปสูง
589 แวงใหญ่ 124363   แสงสม วงษาสุข
590 แวงใหญ่ 118041   เกียรติชัย เผ่าพงษ์ไพบูลย์
591 แวงใหญ่ 121288   อุทิศ ปลัดศรีช่วย
592 แวงใหญ่ 123902   เตือนใจ ลุนใบ
593 แวงใหญ่ 124371   อดุลย์ ปลัดศรีช่วย
594 แวงใหญ่ 31926   นุชรัตน์ โตโส
595 แวงใหญ่ 125350   เครือวัลย์ พิมใจ
596 แวงใหญ่ 125716   ปียาภรณ์ อักษรเสือ
597 แวงใหญ่ 126496   ฉลวย เหง่าศรี
598 แวงใหญ่ 128898   บุญเลื่อม ยุทธกิจ
599 แวงใหญ่ 130006   ชัชวาล อุ้มไธสง
600 แวงใหญ่ 5616   สมพร นุสีวอ
601 แวงใหญ่ 35137   ทองปุน หารปราบ
602 แวงใหญ่ 36207   เพียรพร มัครมย์
603 แวงใหญ่ 29299   ขาวภรณ์ เมืองน้ำเที่ยง
604 แวงใหญ่ 43696   สัมฤทธิ์ เรียวชัยภูมิ
605 แวงใหญ่ 45275   สุพิษ อุปนันท์
606 แวงใหญ่ 131677   อัครพล ศรีทองสุข
607 แวงใหญ่ 132164   ละออง วงษา
608 แวงใหญ่ 134009   อนุชา บาลี
609 แวงใหญ่ 137198   ฉลอง แสนป้อง
610 แวงใหญ่ 139079   กรองแก้ว ทองดี
611 แวงใหญ่ 140524   จิราภรณ์ สุธรรม
612 แวงใหญ่ 56231   สว่าง จันทภา
613 แวงใหญ่ 61641   วนิดา เกิดเดช
614 แวงใหญ่ 16042   นางสาวสุถลักษณ์ ลาดกระโทก
615 แวงใหญ่ 11816   อุทัย การนา
616 แวงใหญ่ 26851   ไพศาล อรัญญะวาส
617 แวงใหญ่ 140663   สมหมาย แสนป้อง
618 แวงใหญ่ 143436   อวยพร ทะสูง
619 แวงใหญ่ 144458   รัศมี วงจารย์
620 แวงใหญ่ 144815   ประมวล ทองดี
621 แวงใหญ่ 145982   แสงสุรี โทเมือง
622 แวงใหญ่ 148237   สุภานิดา ปลัดศรีช่วย
623 แวงใหญ่ 115374   อำภรณ์ ปลัดศรีช่วย
624 แวงใหญ่ 120687   เกษร หงษ์คำดี
625 แวงใหญ่ 123662   ทองพูล พงชนะ
626 แวงใหญ่ 124206   จารึก คำนาง
627 แวงใหญ่ 33642   วันเพ็ญ นาพยับ
628 แวงใหญ่ 79884   นารี เจียมชัยภูมิ
629 แวงใหญ่ 99564   ศุภธิดา เมาล้อม
630 แวงใหญ่ 114330   สำเร็จ เจือไธสง
631 แวงใหญ่ 73102   นายประเสริฐ เทวโรจน์
632 แวงใหญ่ 78923   บัวเรียน อินธิสาร
633 แวงใหญ่ 31665   ปฏิมาภร  ไพรวัน
634 แวงใหญ่ 124816   สุบรรณ ผาจันดา
635 แวงใหญ่ 125610   แพงมา ผิวเสียง
636 แวงใหญ่ 125978   สุดตา พาณิชย์ศิริ
637 แวงใหญ่ 127078   บุญแถม ดวงวิญญาณ
638 แวงใหญ่ 129526   ยุภาวดี นาผม
639 แวงใหญ่ 158992   จิตนา อาสาสู้
640 แวงใหญ่ 4618   ศิรินา ล้นทม
641 แวงใหญ่ 4829   จำเนียน แคว้นตอนฉิม
642 แวงใหญ่ 41570   ยุภาดี เลาะไธสง
643 แวงใหญ่ 45129   ต๋อง ภูจอมจิตร
644 แวงใหญ่ 131511   สมปอง จันโท
645 แวงใหญ่ 131981   สมคิด พลค้อ
646 แวงใหญ่ 133318   สันชัย นามนตรี
647 แวงใหญ่ 136786   สุชาติ แสนป้อง
648 แวงใหญ่ 138978   อ่วง กองทอง
649 แวงใหญ่ 140384   รัตติยา ตุลกันย์
650 แวงใหญ่ 46234   พิธิพล ปลัดกอง
651 แวงใหญ่ 60403   นาริน ทับสุริย์
652 แวงใหญ่ 34717   คำกอง มีศรี
653 แวงใหญ่ 10458   พงษ์สิทธิ์ โคตรนารา
654 แวงใหญ่ 23950   เพลินพิศ บัวผาย
655 แวงใหญ่ 140622   ขันธ์ชัย ทองดี
656 แวงใหญ่ 142728   รวินท์นิภา ท้าวนิล
657 แวงใหญ่ 144237   เพ็ชรา ดอนคอน
658 แวงใหญ่ 144796   ธนศักดิ์ คล่องการยุทธ
659 แวงใหญ่ 145697   สงกรานต์ อำพรจิต
660 แวงใหญ่ 147823   เสถียน นาคูณ
661 แวงใหญ่ 150999   สมหมาย สอนประเทศ
662 แวงใหญ่ 152548   วินัตดาภรณ์ เจียมภูเขียว
663 แวงใหญ่ 152934   ไพจิตร ชัยแสง
664 แวงใหญ่ 153854   ทองเลี่ยน พรมราช
665 แวงใหญ่ 154607   รัชนี นาคะ
666 แวงใหญ่ 156097   ปัทมา กองทอง
667 แวงใหญ่ 157383   วีรพล ย่องใย
668 แวงใหญ่ 114940   ทรงศักดิ์ วงษ์ศรีธาตุ
669 แวงใหญ่ 118732   สง่า ติลาจันทร์
670 แวงใหญ่ 123287   คำม่วน นาไพรวรรณ
671 แวงใหญ่ 124009   วัชระ เลิศกานดา
672 แวงใหญ่ 33406   อรุณศรี ดีหลี
673 แวงใหญ่ 79716   นวลจันทร์ ศรีคำภา
674 แวงใหญ่ 90312   ปกรณ์ ศรีมณี
675 แวงใหญ่ 109678   ธนาพร ล้นทม
676 แวงใหญ่ 71492   ประกอบ ปลัดกอง
677 แวงใหญ่ 78523   จันที ผายพรมพรึก
678 แวงใหญ่ 124531   นารี ไชยรัตน์
679 แวงใหญ่ 125414   คารม ทบหลง
680 แวงใหญ่ 125794   สมชาติ วงค์ษา
681 แวงใหญ่ 126822   นงคราญ อักษรเสือ
682 แวงใหญ่ 129176   อรทัย แสนป้อง
683 แวงใหญ่ 157870   ตรีนุช สินบางหว้า
684 แวงใหญ่ 3948   ปิยะมาศ ขามผลา
685 แวงใหญ่ 38439   อุทาน วงษ์พุฒ
686 แวงใหญ่ 44718   สำเนียง จันทะนนท์
687 แวงใหญ่ 130453   วัฒนา ชุมโคตร
688 แวงใหญ่ 131742   เนตรณาวรรณ ม่วงน้อย
689 แวงใหญ่ 132402   กิตติศักดิ์ นามนตรี
690 แวงใหญ่ 134442   นิคม อาตมา
691 แวงใหญ่ 137850   นงรัก กองทอง
692 แวงใหญ่ 139642   ทองพูล คำอ้อ
693 แวงใหญ่ 45388   สมมุ่ง ปลัดศรีช่วย
694 แวงใหญ่ 57348   ถนอม บุตรแสน
695 แวงใหญ่ 34118   ละมูล สมสุวัน
696 แวงใหญ่ 35955   เฉลิมชัย ล้อมกลาง
697 แวงใหญ่ 38183   นิราภร พิลาวรรณ์
698 แวงใหญ่ 31474   จินตนา นาโพนงาม
699 แวงใหญ่ 21130   จีระพร ณะวงวิเศษ
700 แวงใหญ่ 140561   บุญญานุช เมืองวัง
701 แวงใหญ่ 140726   สุนิตสา อำพรจิต
702 แวงใหญ่ 143557   นพรัตน์ นาทาม
703 แวงใหญ่ 144557   ดารารัตน์ บาลี
704 แวงใหญ่ 145097   อุเทน พรมศรี
705 แวงใหญ่ 147580   เสกสรร กลั่นบิดา
706 แวงใหญ่ 148701   รจเรจ เทนอิสระ
707 แวงใหญ่ 152298   เฟื่องฟ้า อุดมลาภ
708 แวงใหญ่ 152802   เดือนเพ็ญ อักษรเสือ
709 แวงใหญ่ 153429   ประสิทธิ์ เกรียรัมย์
710 แวงใหญ่ 154423   สมหวัง หนูหล้า
711 แวงใหญ่ 155849   อภิชาติ บาลี
712 แวงใหญ่ 157109   จีรวร รัตเนตร
713 แวงใหญ่ 19451   เอมอัชนา ภูมิวงศ์
714 แวงใหญ่ 33246   เกษร ไชยชนะ
715 แวงใหญ่ 79539   ฌาริยา พิมล
716 แวงใหญ่ 80153   ลักคะนา เกิดเดิช
717 แวงใหญ่ 101330   นายพรพนา พาโคกทม
718 แวงใหญ่ 62064   น้อย ธุระตา
719 แวงใหญ่ 74951   บัวเรียน ดีนอก
720 แวงใหญ่ 33145   สาโรช ชนไฮ
721 แวงใหญ่ 9489   นางสุพรรษา ศรีอรห์
722 แวงใหญ่ 33754   นวน ปลัดศรีช่วย
723 แวงใหญ่ 35626   สมร จงสร้อย
724 แวงใหญ่ 36948   ไพลิน บาลี
725 แวงใหญ่ 31029   สุพัฒตรา นาพยับ
726 แวงใหญ่ 148314   นิภาพร พุทธา
727 แวงใหญ่ 151130   นิวัตร หลุมทา
728 แวงใหญ่ 152652   จิราพร แสนป้อง
729 แวงใหญ่ 153047   สร้อย ดันนอก
730 แวงใหญ่ 154113   พรทิพย์ แสงวงค์
731 แวงใหญ่ 154749   วิไลวรรณ ตุลาใคร
732 แวงใหญ่ 156360   อำนวย มีภักดี
733 แวงใหญ่ 17376   จักรพงษ์ ลุนสำโรง
734 แวงใหญ่ 14494   วัชราภรณ์ เชื้อนารา
735 แวงใหญ่ 118062   อำพร เผ่าพงษ์ไพบูลย์
736 แวงใหญ่ 121306   สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
737 แวงใหญ่ 123937   สำฤทธิ์ ลุนใบ
738 แวงใหญ่ 124377   ผ่องศรี ชิดจ้อย
739 แวงใหญ่ 31937   อำพร จันทร์หาญ
740 แวงใหญ่ 125356   สมบูรณ์ พลหนองหลวง
741 แวงใหญ่ 125718   อรุณ อาโยวงษ์
742 แวงใหญ่ 126503   กิตติศักดิ์ โคตรมณี
743 แวงใหญ่ 128912   อุลัยวรรณ์ กฏนอก
744 แวงใหญ่ 130025   อดิศักดิ์ คำทรัพย์
745 แวงใหญ่ 5627   จารุวรรณ จันทร์เล็ก
746 แวงใหญ่ 35154   ทองมาก สิงห์สนั่น
747 แวงใหญ่ 36222   บัวลำ ล้นทม
748 แวงใหญ่ 29581   สราวุฒิ ทองเงิน
749 แวงใหญ่ 43702   บัวไล พิทักษ์
750 แวงใหญ่ 45289   สุริยะ แรงดี
751 แวงใหญ่ 131682   สุทิน แสงสุข
752 แวงใหญ่ 132181   ธัญชนก สงครามศรี
753 แวงใหญ่ 134036   วิลาด ทองหนูด
754 แวงใหญ่ 137202   ประครอง พาสิทธิ์
755 แวงใหญ่ 139082   จินตนา อุสาย
756 แวงใหญ่ 140525   สิริวัฒน์ สุธรรม
757 แวงใหญ่ 56361   สุขี อาจอำนวย
758 แวงใหญ่ 61671   เข็มทอง พิมล
759 แวงใหญ่ 16151   อนุธิดา ราชสุวรรณ
760 แวงใหญ่ 11983   Premyuda  Sa-ngaunthanaporn
761 แวงใหญ่ 26864   อัมพร เชื้อหมอดู
762 แวงใหญ่ 140668   พงษ์อนัน พิลาวรรณ์
763 แวงใหญ่ 143445   สถาพร ทะสูง
764 แวงใหญ่ 144464   สมชาย คำแก้ว
765 แวงใหญ่ 144818   ประเวียน ทองดี
766 แวงใหญ่ 145990   พรพิมล จำปานุ้ย
767 แวงใหญ่ 148245   รัฐภูมิ ใจปลา
768 แวงใหญ่ 115398   ศรีทะลา โทอึ้น
769 แวงใหญ่ 120700   ป่วน พลพิทักษ์
770 แวงใหญ่ 123670   อนงค์ ดวงเข็ม
771 แวงใหญ่ 124222   ชาญยุทธ สิงมะม่อ
772 แวงใหญ่ 33643   ขันชัย โนนโพธิ์
773 แวงใหญ่ 79889   ประนอม หมั่นสนาม
774 แวงใหญ่ 99576   ธิติภรณ์ ดรุณพันธ์
775 แวงใหญ่ 114337   บัณฑิต เภาพาน
776 แวงใหญ่ 73137   นางกองทรัพย์ฺ วงษ์สุวรรรณ
777 แวงใหญ่ 79464   สมควร พิลาวัน
778 แวงใหญ่ 31678   สมพาน ทองหนูด
779 แวงใหญ่ 124913   หนูเล็ก อาญจันทึก
780 แวงใหญ่ 125615   สมยศ กองกูล
781 แวงใหญ่ 125988   กิตติภพ ภูศรี
782 แวงใหญ่ 127095   อุทัยรัตน์ สุดทอง
783 แวงใหญ่ 129593   สิริยากร นาผม
784 แวงใหญ่ 159000   อิทธิฤทธิ์ พันสวัสดิ์
785 แวงใหญ่ 4636   นันทพร เพ็งพา
786 แวงใหญ่ 4858   ขวัญเรือน นาโพนงาม
787 แวงใหญ่ 41621   สัมฤทธิ์ ดีนิวงษ์
788 แวงใหญ่ 45134   ละมูล พลรักษา
789 แวงใหญ่ 131515   เหมือน นามแสง
790 แวงใหญ่ 131984   กัญญ์วรา ทองดี
791 แวงใหญ่ 133345   สุรศักดิ์ สร้อยไข
792 แวงใหญ่ 136811   ละเมียด จันทร์เล็ก
793 แวงใหญ่ 138980   ศุภรัตน์ วิชารัก
794 แวงใหญ่ 140395   พีระพัฒน์ เข็มลา
795 แวงใหญ่ 47597   ดอกอ้อย อ่อนแก้ว
796 แวงใหญ่ 60435   รัดดา วงเวียน
797 แวงใหญ่ 34750   . นางรุ่งนภา หอมทอง
798 แวงใหญ่ 10483   นาย ประภาส นครไธสง
799 แวงใหญ่ 24107   จันทร์เพ็ญ มิดเดิ้ลตั้น
800 แวงใหญ่ 140628   ภานุพงษ์ ย่องใย
801 แวงใหญ่ 143198   สุริโย กว้างขวาง
802 แวงใหญ่ 144251   เดชา ตาปะสี
803 แวงใหญ่ 144797   นางสาวบุญส่ง ราชวงศ์
804 แวงใหญ่ 145712   บรรยงค์ ปราบบำรุง
805 แวงใหญ่ 147854   วาสนา สุทธิชื่น
806 แวงใหญ่ 151018   ทองย่อย สอนประเทศ
807 แวงใหญ่ 152557   บุญมา คำนาค
808 แวงใหญ่ 152942   ลำไพร กลั่นบิดา
809 แวงใหญ่ 153975   วารี พลราช
810 แวงใหญ่ 154614   ดาวประกาย โพธิแสง
811 แวงใหญ่ 156100   บุตร บาลี
812 แวงใหญ่ 157390   พนิดา ย่องใย
813 แวงใหญ่ 114955   วันชัย เชยสุวรรณ
814 แวงใหญ่ 118768   วนิดา แสนพลมาศ
815 แวงใหญ่ 123295   ไชยง นารีจันทร์
816 แวงใหญ่ 124016   ขัญติภาณ ศรีใส
817 แวงใหญ่ 33435   อนงค์ วงษ์นาง
818 แวงใหญ่ 79732   พรวิลัย ชมภูเพร็ช
819 แวงใหญ่ 90351   พรรณษา สิงห์สอน
820 แวงใหญ่ 109702   ธนษา ล้นทม
821 แวงใหญ่ 71563   สมบัติ ครองเคหา
822 แวงใหญ่ 78528   ลำไพ ศิริวิชัย
823 แวงใหญ่ 124543   เอ้ง วงศ์
824 แวงใหญ่ 125437   ขวัญใจ ชัยลา
825 แวงใหญ่ 125798   บุญร่วม เกษา
826 แวงใหญ่ 126830   กองมี เหง่าศรี
827 แวงใหญ่ 129195   พิสมัย อำพร
828 แวงใหญ่ 157890   สวรรค์ แสงเงิน
829 แวงใหญ่ 3974   นางสาว นิพาพร ชำกรม
830 แวงใหญ่ 39361   ประดับ คำมูล
831 แวงใหญ่ 45000   สำราญ เพิ่มพูล
832 แวงใหญ่ 130471   สุพรรษา ชุมโคตร
833 แวงใหญ่ 131773   ทิวากร ริมโพธิ์
834 แวงใหญ่ 132410   นงค์นิด บาลี
835 แวงใหญ่ 134464   คำเบา ล้นทม
836 แวงใหญ่ 137939   กิตติยา รัตนะวัน
837 แวงใหญ่ 139643   ประนอม ต้นโคตร
838 แวงใหญ่ 45394   สมควร กาชัย
839 แวงใหญ่ 57409   ยุพิน ผ่องพรรณ
840 แวงใหญ่ 34145   บังอร แหวนนิล
841 แวงใหญ่ 36048   สมบูรณ์ มาฮาด
842 แวงใหญ่ 38187   พุทธา ใจซื่อ
843 แวงใหญ่ 31486   เพ็ญนภา คำมูล
844 แวงใหญ่ 21324   ไพจิต ไพศรี
845 แวงใหญ่ 140564   จุลนี วิชเดช
846 แวงใหญ่ 140729   ณัฐมล ติระวัฒน์
847 แวงใหญ่ 143572   สราวุฒิ ทองดี
848 แวงใหญ่ 144595   ชูชาติ สมบูรณ์น้อย
849 แวงใหญ่ 145189   สิงห์ทอง สุขไทย
850 แวงใหญ่ 147585   บุญเบียง สีโสภา
851 แวงใหญ่ 148711   รัฐศาสตร์ คำมูล
852 แวงใหญ่ 152313   กนกพร อุดมลาภ
853 แวงใหญ่ 152804   รัฐพล เมืองสิทธิ์
854 แวงใหญ่ 153435   ณัฐธิดา ทองดี
855 แวงใหญ่ 154433   สุระศักดิ์ คงศิลป์
856 แวงใหญ่ 155859   ณัฐธิญา คำแก้ว
857 แวงใหญ่ 157110   อรชร คำควร
858 แวงใหญ่ 19569   ประกายแก้ว คำภา
859 แวงใหญ่ 33249   กรด โคตรมณี
860 แวงใหญ่ 79545   ตุ๊ ทนแล
861 แวงใหญ่ 80416   สำลี ไกวัน
862 แวงใหญ่ 105238   วนิดา บาลี
863 แวงใหญ่ 62096   จันหอม พุดดี
864 แวงใหญ่ 74958   สุพรรณ์ ขันชาลี
865 แวงใหญ่ 33150   อุทิศ มัครมย์
866 แวงใหญ่ 9535   จริยา ชัยทัพ
867 แวงใหญ่ 33763   สมมาตย์ ผมหอม
868 แวงใหญ่ 35637   อุไร แดงพรม
869 แวงใหญ่ 36975   ประดับ ทองเล็ก
870 แวงใหญ่ 31092   อุไรวรรณ ศิริมงคลเมือง
871 แวงใหญ่ 148315   สายหยุด แก้วมณี
872 แวงใหญ่ 151138   ครรชิต ประชากูล
873 แวงใหญ่ 152668   สำเริง มาติกา
874 แวงใหญ่ 153053   ทองวาส ทาโพธิ์
875 แวงใหญ่ 154126   ดำรงค์ ทองดี
876 แวงใหญ่ 154766   มัณฑนา จันทกล
877 แวงใหญ่ 156367   กัญชลิตา บาลี
878 แวงใหญ่ 17472   ปรีชญาดา จันทร์วัน
879 แวงใหญ่ 14691   ธัญรดี เสนาเพ็ง
880 แวงใหญ่ 148404   นุชธิตา พลอินทร์
881 แวงใหญ่ 152011   อุบล วันนอก
882 แวงใหญ่ 152685   สัมฤทธิ์ คำนาค
883 แวงใหญ่ 153058   ทองแต้ม ดันนอก
884 แวงใหญ่ 154145   ทองบล บาลี
885 แวงใหญ่ 154778   พานิดา จันทกล
886 แวงใหญ่ 156393   บุณโฮม บาลี
887 แวงใหญ่ 17596   วนัชนันท์ มูลมัง
888 แวงใหญ่ 14728   กชพร ทบหลง
889 แวงใหญ่ 118104   สุธรรม สว่าง
890 แวงใหญ่ 121332   สุวิทย์ เทนอิสระ
891 แวงใหญ่ 123950   ประจวบ ทาโพธิ์
892 แวงใหญ่ 124380   รัชวรรณ รุดชาติ
893 แวงใหญ่ 32017   จำนงค์ สิงห์ศร
894 แวงใหญ่ 125360   ชาญณรงค์ โกสิลารัตน์
895 แวงใหญ่ 125727   บรรทม อันชื่น
896 แวงใหญ่ 126513   ฉวี กองกูล
897 แวงใหญ่ 128930   วุฒิพงษ์ แสนป้อง
898 แวงใหญ่ 130047   กาญจนา คำแก้ว
899 แวงใหญ่ 6283   พัชราภรณ์ แสงจันทร์
900 แวงใหญ่ 35203   อรชร ล้นทม
901 แวงใหญ่ 36239   กันยา พับพิมพ์สัย
902 แวงใหญ่ 29715   ฉลาด ภารสง่า
903 แวงใหญ่ 43706   ลิน รองศักดิ์
904 แวงใหญ่ 45298   วิเชียร แพงศรี
905 แวงใหญ่ 131686   อาทิตย์ ม่วงน้อย
906 แวงใหญ่ 132240   สมภพ สุวรรณพงษ์
907 แวงใหญ่ 134080   สุภาษิต กองทอง
908 แวงใหญ่ 137210   ไพบูลย์ ทองดีนอก
909 แวงใหญ่ 139084   ชนินท์ อุสาย
910 แวงใหญ่ 140527   สุวัฒน์ สุธรรม
911 แวงใหญ่ 56385   เสงี่ยม นานอก
912 แวงใหญ่ 61705   เกษจรา ิพิมพา
913 แวงใหญ่ 16186   : สาคร เค้าศูนย์
914 แวงใหญ่ 12318   แววเดือน เขียวชัยภูมิ
915 แวงใหญ่ 27460   ชัยวัฒน์ คำนาค
916 แวงใหญ่ 140671   นวน ปลัดศรีช่วย
917 แวงใหญ่ 143451   อนุสร ทะสูง
918 แวงใหญ่ 144483   อินทิรา ปลัดศรีช่วย
919 แวงใหญ่ 144820   มนตรี วิชาแหลม
920 แวงใหญ่ 145998   โกมลธาดา จำปานุ้ย
921 แวงใหญ่ 148251   สุทิศา ปลัดศรีช่วย
922 แวงใหญ่ 115450   คัทรินทร์ โทอึ้น
923 แวงใหญ่ 120727   ธนกฤษ นามโยธี
924 แวงใหญ่ 123676   สุริยา แสนก่ำ
925 แวงใหญ่ 124240   เพ็ญณี ทบหลง
926 แวงใหญ่ 33658   จันที ใจซื่อ
927 แวงใหญ่ 79906   ถาวร แข็งขัน
928 แวงใหญ่ 99585   จุฬาลักษณ์ คำตา
929 แวงใหญ่ 114524   สุรพล อกกระโทก
930 แวงใหญ่ 74242   นายบำรุง สุหะ
931 แวงใหญ่ 79475   ลำไย เทียนใส
932 แวงใหญ่ 31696   ประมง คลังเงิน
933 แวงใหญ่ 124918   เกษร ทองดี
934 แวงใหญ่ 125635   สอาด กองกูล
935 แวงใหญ่ 125994   ละมูล อุทธาทอง
936 แวงใหญ่ 127123   ทองตัด หงษ์คำดี
937 แวงใหญ่ 129611   มณี มูลราช
938 แวงใหญ่ 159007   เดือนเพ็ญ นธิราช
939 แวงใหญ่ 4669   พิสมัย ศีรวะสุทธิ์
940 แวงใหญ่ 4869   กันญา สท้านธรนิล
941 แวงใหญ่ 41675   พงษ์ศักดิ์ วรไทยสง
942 แวงใหญ่ 45141   กิตติศักดิ์ เพิ่มพูล
943 แวงใหญ่ 131572   สุขสรรค์ เชียงเทียะ
944 แวงใหญ่ 131985   คำหุ่ง ทองดี
945 แวงใหญ่ 133355   จักรรินทร์ โคตรสมบัติ
946 แวงใหญ่ 136838   ระพิน มูลสาร
947 แวงใหญ่ 138996   ยุทธนา ลาสันตุ
948 แวงใหญ่ 140408   ปราณี เค้าเหลือง
949 แวงใหญ่ 47601   สุดทำมา รูปสูง
950 แวงใหญ่ 60462   สุวัน แตะยา
951 แวงใหญ่ 34779   บรรจง โคตรมณี
952 แวงใหญ่ 10609   นาง กิจสดา สมทา
953 แวงใหญ่ 24190   ปิยวรรณ กิจเธาว์
954 แวงใหญ่ 140631   สมพงษ์ ทิพพิชัย
955 แวงใหญ่ 143205   ชุลีกร นาผม
956 แวงใหญ่ 144265   นราษร ตาปะสี
957 แวงใหญ่ 144798   อรพรรณ ดีสุข
958 แวงใหญ่ 145737   เทพรินทร์ หมวดศรี
959 แวงใหญ่ 147929   ประมวล แสนคำภา
960 แวงใหญ่ 151047   บุญมี ท้าวนิล
961 แวงใหญ่ 152559   ณัฐกรณ์ เจียมภูเขียว
962 แวงใหญ่ 152961   สว่าน กลั่นบิดา
963 แวงใหญ่ 153988   วีระวัฒน์ ย่องใย
964 แวงใหญ่ 154664   ทองแหวน หมื่นศรีพรม
965 แวงใหญ่ 156151   วรรณวิสา คำแหวน
966 แวงใหญ่ 157398   วิสา มูลสาร
967 แวงใหญ่ 114967   พร อักษรเสือ
968 แวงใหญ่ 118792   สุนันทา ดีหลี
969 แวงใหญ่ 123304   สามารถ รักษาบุญ
970 แวงใหญ่ 124029   ลำเพย ศรีใส
971 แวงใหญ่ 33437   ลำไพ เข็มลา
972 แวงใหญ่ 79736   ประหยัด บรรเทา
973 แวงใหญ่ 90510   สุวนันท์ อนุแก่นทราย
974 แวงใหญ่ 109788   สันติ นาโค
975 แวงใหญ่ 71609   วินัย โนนแก้ว
976 แวงใหญ่ 78542   อ่อนสี บรรเทา
977 แวงใหญ่ 124556   อรพิส อาทร
978 แวงใหญ่ 125439   เสริม ประชากูล
979 แวงใหญ่ 125804   สุรศักดิ์ ทะวะยศ
980 แวงใหญ่ 126838   รัศมี คำหันพล
981 แวงใหญ่ 129209   บัณฑิต อำพรจิต
982 แวงใหญ่ 157925   จำเนียร แสงเงิน
983 แวงใหญ่ 4049   รัชนี บุตรสามาลี
984 แวงใหญ่ 40181   ไพบูลย์ บุตรอุบล
985 แวงใหญ่ 45008   สงวน แสงวงษ์
986 แวงใหญ่ 130523   จักรพันธุ์ วรรณดิษฐ์
987 แวงใหญ่ 131776   พนิดา เหล่าคนค้า
988 แวงใหญ่ 132421   วิภารัตน์ ศรีวงษ์ชัย
989 แวงใหญ่ 134504   จันทร์เพ็ญ สุมมาตร
990 แวงใหญ่ 137964   เสถียร แก้ววงษา
991 แวงใหญ่ 139646   ทองใส นาผม
992 แวงใหญ่ 45401   ทองล้วน สุรา
993 แวงใหญ่ 57452   ลำใย ไชยดี
994 แวงใหญ่ 34179   หยาด บุราณ
995 แวงใหญ่ 36098   หนูไพร นาราษฎร์
996 แวงใหญ่ 38189   สมภาร แสงชนะ
997 แวงใหญ่ 31518   กำไร กองกูล
998 แวงใหญ่ 21335   ธิวาลัย ทองดี
999 แวงใหญ่ 140568   ลำเผย เมืองวัง
1000 แวงใหญ่ 140733   สมเพียร ศรีผาวงษ์
1001 แวงใหญ่ 143579   อธิวัฒิ นาทาม
1002 แวงใหญ่ 144607   วัฒนะ จันทกล
1003 แวงใหญ่ 145197   สัว จันทร์แดง
1004 แวงใหญ่ 147611   ถาวร ฝั่นกอก
1005 แวงใหญ่ 148723   รัฐพงศ์ คำมูล
1006 แวงใหญ่ 152326   สุวรรมณี อุดมลาภ
1007 แวงใหญ่ 152812   ชลลดา เมืองสิทธิ์
1008 แวงใหญ่ 153441   จันทร์เพ็ญ แสนป้อง
1009 แวงใหญ่ 154442   วนิดา คงศิลป์
1010 แวงใหญ่ 155869   เนรมิต นามนตรี
1011 แวงใหญ่ 157112   วัชระชัย กวนทุมมา
1012 แวงใหญ่ 19720   อรุณี ขันขวา
1013 แวงใหญ่ 33257   ทองตัด เถาว์ทิพย์
1014 แวงใหญ่ 79559   บุญเพ็ง หงษา
1015 แวงใหญ่ 80440   ศิริ คำเหนือ
1016 แวงใหญ่ 105703   ณัฏฐาเนตร โตโส
1017 แวงใหญ่ 62125   แดง อุปนา
1018 แวงใหญ่ 75006   สมภาร พลยุทธ์
1019 แวงใหญ่ 33157   พุฒทา วงค์หมากเห็บ
1020 แวงใหญ่ 9654   จิรัญญา บาลี
1021 แวงใหญ่ 33765   สุอำภา ริมโพธิ์
1022 แวงใหญ่ 35654   หนูจร จันทร์บัว
1023 แวงใหญ่ 37002   บังอร คล่องการยุทธ
1024 แวงใหญ่ 31128   สวยศิลป์ พรมราษฎร์
1025 แวงใหญ่ 33768   เฉลียว สวัสดิ์
1026 แวงใหญ่ 35672   วิเชียร นารี
1027 แวงใหญ่ 37007   พอย เพียรดำ
1028 แวงใหญ่ 31167   หนูอาน สว่าง
1029 แวงใหญ่ 148438   อุไรวรรณ เลิศศิริ
1030 แวงใหญ่ 152029   บุญโฮม โยธานัน
1031 แวงใหญ่ 152688   บรรจง อักษรเสือ
1032 แวงใหญ่ 153067   ทิพวัน ดันนอก
1033 แวงใหญ่ 154350   ธัญชยณัฐ รองกลั่น
1034 แวงใหญ่ 154794   ปรารถนา ชิดทอง
1035 แวงใหญ่ 156402   บุญเรียบ มีศักดิ์
1036 แวงใหญ่ 17658   รณยุทธ เรืองเดช
1037 แวงใหญ่ 15383   จีรภรณ์ วงษ์จารย์
1038 แวงใหญ่ 118128   พิศมัย ท้าวนิล
1039 แวงใหญ่ 121354   เกณฑ์ เทนอิสระ
1040 แวงใหญ่ 123952   พัทธ์ธีรา สุดชา
1041 แวงใหญ่ 124386   พาณิชย์ วงษา
1042 แวงใหญ่ 32078   ประครองศิลป์ ศรีโยธา
1043 แวงใหญ่ 125364   น้อย ทบหลง
1044 แวงใหญ่ 125741   ดำรงค์ ปานพรม
1045 แวงใหญ่ 126592   จอมจิตร ภูศรี
1046 แวงใหญ่ 128963   อธิราช แสนป้อง
1047 แวงใหญ่ 130066   โสม บาลี
1048 แวงใหญ่ 7187   จินตนา มะไฟ
1049 แวงใหญ่ 35211   ศิริอร หงษ์แดง
1050 แวงใหญ่ 36254   นิภาพร ลักขษร
1051 แวงใหญ่ 30036   ฉวีวรรณ์ ชัยลา
1052 แวงใหญ่ 43711   หนูกาศ โสดาจันทร์
1053 แวงใหญ่ 45307   ละมัย คงประเสริฐ
1054 แวงใหญ่ 131690   สมศักดิ์ ร้อยดี
1055 แวงใหญ่ 132263   กัญญาณัฐ์ นวลศิลป์
1056 แวงใหญ่ 134108   ชาญวิบูลย์ เถาหมอ
1057 แวงใหญ่ 137231   หนูวันท์ บุญจู
1058 แวงใหญ่ 139088   เขียว วงษา
1059 แวงใหญ่ 140530   กรรณิการ์ เกตุภูษา
1060 แวงใหญ่ 56500   ทองวาส จันทภา
1061 แวงใหญ่ 61749   สุพิศ ปัดไธสง
1062 แวงใหญ่ 16236   สว่าง แสงจันทร์
1063 แวงใหญ่ 12326   รักศักดิ์ เขยวชัยภูมิ
1064 แวงใหญ่ 27513   Sitthiphong khemla
1065 แวงใหญ่ 140672   พัชราวดี นาคศรี
1066 แวงใหญ่ 143462   สุพจน์ ขมสันเที๊ยะ
1067 แวงใหญ่ 144490   นริศรา จรูญแสง
1068 แวงใหญ่ 144823   นวลฉวี ศรีมงคล
1069 แวงใหญ่ 146006   วิมลธาดา จำปานุ้ย
1070 แวงใหญ่ 148259   จรรยา ดาผาวัลย์
1071 แวงใหญ่ 115479   สว่าง บุญแสน
1072 แวงใหญ่ 120749   พรยมล สุขสร้อย
1073 แวงใหญ่ 123687   โฉมจันทร์ แสนก่ำ
1074 แวงใหญ่ 124260   จิรพัชร โคตรนารา
1075 แวงใหญ่ 33685   บังทอง สารกุล
1076 แวงใหญ่ 79909   อนงค์ วงษ์ชัยภูมิ
1077 แวงใหญ่ 99586   พรเทพ  สุขประเสริฐ
1078 แวงใหญ่ 114530   เกรียงไกร อกกระโทก
1079 แวงใหญ่ 74351   นายนิยม ชัยชนะ
1080 แวงใหญ่ 79486   สมพร แน่นวงศ์
1081 แวงใหญ่ 31717   กาญจนา อินศิริ
1082 แวงใหญ่ 124923   สุระทัย ทองดี
1083 แวงใหญ่ 125638   ณรงค์ มิตะมะ
1084 แวงใหญ่ 126011   ธนกร สมนึกตน
1085 แวงใหญ่ 128022   ภูตินันท์ คุณวันดี
1086 แวงใหญ่ 129633   อำภรณ์ มูลราช
1087 แวงใหญ่ 159010   ภาวิณี ภูนัวเงิน
1088 แวงใหญ่ 4672   น.ส สมพร ขมิ้นแก้ว
1089 แวงใหญ่ 4919   ลัดดา มาละศรี
1090 แวงใหญ่ 41705   สมเพียร จันทะภา
1091 แวงใหญ่ 45145   สุมาลี ชาวสวน
1092 แวงใหญ่ 131586   ทองอินทร์ แสงจันทร์
1093 แวงใหญ่ 132022   เชาวลิต เหนือคูเมือง
1094 แวงใหญ่ 133422   ติ๋ม พูนสุข
1095 แวงใหญ่ 136839   ละม่อม หงษ์คำดี
1096 แวงใหญ่ 139003   กิตติศักดิ์ ลาสันตุ
1097 แวงใหญ่ 140422   เทวิน หามา
1098 แวงใหญ่ 47608   ปรียา ประเสริฐสังข์
1099 แวงใหญ่ 60524   ศิรินภา คุ้มตะบุตร
1100 แวงใหญ่ 35015   จวนจันทร์ ปลัดศรีช่วย
1101 แวงใหญ่ 10616   นิตยา นาโพนงาม
1102 แวงใหญ่ 24361   พชิรา เรืองวิเศษ
1103 แวงใหญ่ 140635   อำนวย ทิพพิชัย
1104 แวงใหญ่ 143209   หยาด กว้างขวาง
1105 แวงใหญ่ 144279   จิราภรณ์ ดีปราศัย
1106 แวงใหญ่ 144799   ชูชาติ บุญเลี้ยง
1107 แวงใหญ่ 145750   ธวัชชัย ทองจิตร
1108 แวงใหญ่ 147945   ธีระพงษ์ แสนคำภา
1109 แวงใหญ่ 151082   นิรัดดา หงษ์คำดี
1110 แวงใหญ่ 152573   อนุชา ชาติเชื้อ
1111 แวงใหญ่ 152965   สมบูรณ์ สุขโข
1112 แวงใหญ่ 154017   สุคล หมื่นศรีพรม
1113 แวงใหญ่ 154672   โส แสนป้อง
1114 แวงใหญ่ 156162   ธีรศักดิ์ สุนทรแตร
1115 แวงใหญ่ 157409   ทัตพงศ์ เทือกดอนหัน
1116 แวงใหญ่ 115006   ละเอียด ท้าวนิล
1117 แวงใหญ่ 118825   นิธิ บุตรสามาลี
1118 แวงใหญ่ 123315   อรกนก นารีจันทร์
1119 แวงใหญ่ 124060   พรพิมล รัตนวงศ์น้อย
1120 แวงใหญ่ 33476   ระดม ดอกไม้งาม
1121 แวงใหญ่ 79749   ทองสุข ธนูรัตน์
1122 แวงใหญ่ 98441   บวร แสนป้อง
1123 แวงใหญ่ 109816   กาหลง แสนป้อง
1124 แวงใหญ่ 71641   พิชอบ เชื้อกุดรู
1125 แวงใหญ่ 78642   อ่อนสา สีเทียมเงิน
1126 แวงใหญ่ 124567   เกษร ขอนแก่น
1127 แวงใหญ่ 125440   รำไพ ประชากูล
1128 แวงใหญ่ 125818   ประทุมวัน ทะวะยศ
1129 แวงใหญ่ 126845   ขัลลภา พาสว่าง
1130 แวงใหญ่ 129232   พิทยา อำพรจิต
1131 แวงใหญ่ 158103   บุญโฮม จันทาทุม
1132 แวงใหญ่ 4086   นางทิพวรรณ ชมบุญ
1133 แวงใหญ่ 40300   สุดสาคร นาพยับ
1134 แวงใหญ่ 45016   ธานินทร์ แก้วนาค
1135 แวงใหญ่ 130576   วิชัย จำปาวัฒนะ
1136 แวงใหญ่ 131782   สุนิตรา เหล่าคนค้า
1137 แวงใหญ่ 132446   อิศริยา โพทร
1138 แวงใหญ่ 135509   กฤติยาภรณ์ เลาะไธสง
1139 แวงใหญ่ 138051   มะลิ สิงห์ศร
1140 แวงใหญ่ 139647   ดำรงค์ กองทอง
1141 แวงใหญ่ 45405   คำกอน แฝงดาหาร
1142 แวงใหญ่ 57509   วิเศษณ์ พิริยะ
1143 แวงใหญ่ 34232   อนงรักษ์ พลพิทักษ์
1144 แวงใหญ่ 36118   ประเสริฐศักดิ์ สีหาโท
1145 แวงใหญ่ 38191   เพลินใจ ศรีวงชัย
1146 แวงใหญ่ 31536   อรุณ นันทปัด
1147 แวงใหญ่ 21490   นายพิทักษ์ ล้นทม
1148 แวงใหญ่ 140572   สมบัติ ชำนาญ
1149 แวงใหญ่ 140736   นิรัชดา กายไธสงค์
1150 แวงใหญ่ 143592   วันทนา ทองดี
1151 แวงใหญ่ 144615   ธิดา ยวนใจ
1152 แวงใหญ่ 145206   สุนทร จันทร์แดง
1153 แวงใหญ่ 147614   ประหยัด ดีสุข
1154 แวงใหญ่ 148736   ประยุทธ คำมูล
1155 แวงใหญ่ 152335   สมร เหง่าลา
1156 แวงใหญ่ 152825   มณี พาแกดำ
1157 แวงใหญ่ 153444   ยุวรินทร์ กุลรัตน์
1158 แวงใหญ่ 154453   ทองตัด มีศรี
1159 แวงใหญ่ 155889   ภูมิสิทธิ์ นามนตรี
1160 แวงใหญ่ 157113   วรากว คำควร
1161 แวงใหญ่ 19763   ปาวิกา สอนเรียง
1162 แวงใหญ่ 33262   พิสมัย ไกรนอก
1163 แวงใหญ่ 79564   ดารา ช่วยนา
1164 แวงใหญ่ 80856   รัตน์สมี สาสีทะ
1165 แวงใหญ่ 107929   ชนวัฒน์ มาศิลป์
1166 แวงใหญ่ 62152   บุญจอง กองกุล
1167 แวงใหญ่ 75731   หนูไกร ไวจันทร์
1168 แวงใหญ่ 33163   ประยนต์ ฉิมลี
1169 แวงใหญ่ 9936   จุลีพร ไทยเหนือ
1170 แวงใหญ่ 33188   ปราณี เม้ามีศรี
1171 แวงใหญ่ 9948   นางรุ่งนภา มูลหล้า
1172 แวงใหญ่ 33787   ไสว นาพะยัพ
1173 แวงใหญ่ 35685   ละเบียบ แข่โส
1174 แวงใหญ่ 37047   จำปา อุปฮาต
1175 แวงใหญ่ 31219   ปราณี วงศ์ษา
1176 แวงใหญ่ 148451   แมน ชาติเชื้อ
1177 แวงใหญ่ 152044   ประหยัด พาแกดำ
1178 แวงใหญ่ 152695   ศุภชัย เลิศศิริ
1179 แวงใหญ่ 153111   ทองใหม่ บุพใจ
1180 แวงใหญ่ 154353   อรัญญา บาลี
1181 แวงใหญ่ 154967   อภิชาติ ชัยสา
1182 แวงใหญ่ 156409   เอ็นดู กว้าวขวาง
1183 แวงใหญ่ 17664   รัศมี แคว้นคอนฉิม
1184 แวงใหญ่ 15549   พิสมัย แสนป้อง
1185 แวงใหญ่ 118153   กองซุน แคว้นคอนฉิม
1186 แวงใหญ่ 121378   สุทธิพล เทนอิสสระ
1187 แวงใหญ่ 123958   ยุพิณ ทาโพธิ์
1188 แวงใหญ่ 124394   อนุราศ ชาดา
1189 แวงใหญ่ 32141   รพีพร สุโข
1190 แวงใหญ่ 125367   สมยง คุณศรีเมฆ
1191 แวงใหญ่ 125749   วีระพล ปานพรม
1192 แวงใหญ่ 126690   ขวัญชัย ชินนอก
1193 แวงใหญ่ 128987   วันเพ็ญ มีศรี
1194 แวงใหญ่ 130095   หนูเจียม พลหนุ่ย
1195 แวงใหญ่ 7455   วราลักษณ์ หล่มช่างคำ
1196 แวงใหญ่ 35215   อุบล แสนป้อง
1197 แวงใหญ่ 36282   สมบูรณ์ ปลัดศรีช่วย
1198 แวงใหญ่ 30373   การัณยภาส กระดานราช
1199 แวงใหญ่ 43736   ประนอม ชัยสา
1200 แวงใหญ่ 45319   ศรีครีม พันธ์สุดน้อย
1201 แวงใหญ่ 131693   สาคร ทองดี
1202 แวงใหญ่ 132275   สุพันธุ์ นามมนตรี
1203 แวงใหญ่ 134282   วิไลพร สืบวงค์
1204 แวงใหญ่ 137255   สุนาลิ ศรีหนองโครต
1205 แวงใหญ่ 139092   อำพล กองทอง
1206 แวงใหญ่ 140531   รัชนี คำงาม
1207 แวงใหญ่ 56975   พณิดา หงษ์แดง
1208 แวงใหญ่ 61780   ชุติมาพร ศีลกุล
1209 แวงใหญ่ 16268   มาลินี เพ็งพา
1210 แวงใหญ่ 12384   จูมทอง ทองดี
1211 แวงใหญ่ 27540   ทินกฤต แคว้นคอนฉิม
1212 แวงใหญ่ 140676   พัสกร จำปา
1213 แวงใหญ่ 143477   ตุ๊กติ๊ก ขมสันเที๊ยะ
1214 แวงใหญ่ 144495   อุทัย ชื่นแสงเนตร
1215 แวงใหญ่ 145020   ศรัญย์ พรมมานอก
1216 แวงใหญ่ 147231   อดิศักดิ์ ทวีวรรณ
1217 แวงใหญ่ 148268   บุญโฮม ศรีล้อม
1218 แวงใหญ่ 115503   ธนูสินธุ โทอื้น
1219 แวงใหญ่ 120771   อุบล จำรัส
1220 แวงใหญ่ 123691   ปิยะรัตน์ โม้อุ่น
1221 แวงใหญ่ 124297   คำมุก พิบูรณ์
1222 แวงใหญ่ 33700   เสาวณีย์ เพ็ชรภา
1223 แวงใหญ่ 79923   บำเพ็ญ นนท์ยะโส
1224 แวงใหญ่ 99604   สมพล ภักดีสุวรรณ์
1225 แวงใหญ่ 114540   นายประวัติ สืบวงค์
1226 แวงใหญ่ 74380   นางสุจิตรา บาลี
1227 แวงใหญ่ 79497   เสถียร เทวโรจน์
1228 แวงใหญ่ 31741   ประดิษฐ เลิศศิริ
1229 แวงใหญ่ 124926   สมบุญ วงษ์สามหมอ
1230 แวงใหญ่ 125645   อรัญญะ พฤฒิคณี
1231 แวงใหญ่ 126068   นิพนธ์ ชำนาญเขียว
1232 แวงใหญ่ 128198   จินตนา อำไพชา
1233 แวงใหญ่ 129686   อนันต์ หลอดแก้ว
1234 แวงใหญ่ 159422   บุษกร สอนแพง
1235 แวงใหญ่ 4714   ภารลอง พันกุล
1236 แวงใหญ่ 4940   สอาด คำแหวน
1237 แวงใหญ่ 41721   สมพงษ์ ศิริ
1238 แวงใหญ่ 45153   นภาพร คำมาบัวอ่อน
1239 แวงใหญ่ 131594   ไพรรินทร์ แสงจันทร์
1240 แวงใหญ่ 132023   นาตยา เหนือคูเมือง
1241 แวงใหญ่ 133493   ประสิทธิ์ ทองดี
1242 แวงใหญ่ 136859   ประจักร์ จันทร์เล็ก
1243 แวงใหญ่ 139008   ประสิทธิ์ สีหา
1244 แวงใหญ่ 140429   ชำนาญ หามา
1245 แวงใหญ่ 47612   อรัญญา เคนคำภา
1246 แวงใหญ่ 60558   ทองจันทร์ บาลี
1247 แวงใหญ่ 35039   สมศักดิ์ ปราบเพ็ชร
1248 แวงใหญ่ 11022   ณัฐนิชา สมองาม
1249 แวงใหญ่ 24469   สุมนมาลย์ ลุนสำโรง
1250 แวงใหญ่ 140636   สังวาลย์ ทิพพิชัย
1251 แวงใหญ่ 143215   บุญเลิศ กว้างขวาง
1252 แวงใหญ่ 144312   บุบผา คำแก้ว
1253 แวงใหญ่ 144800   วุฒิชัย บุญเลี้ยง
1254 แวงใหญ่ 145760   ปราณี สิงห์ศร
1255 แวงใหญ่ 147956   นวลละออง ทองดี
1256 แวงใหญ่ 151088   ทองเหวิ่น สมัครการ
1257 แวงใหญ่ 152581   ประนอม มูลเพ็ญ
1258 แวงใหญ่ 152992   ประธาน เทนอิสสระ
1259 แวงใหญ่ 154037   นาลิน นามแสง
1260 แวงใหญ่ 154684   ทิวารัตน์ แคว้นคอนฉิม
1261 แวงใหญ่ 156258   จินณวัตร ลิมี
1262 แวงใหญ่ 157417   ณัฏฐวี ลาอ่อน
1263 แวงใหญ่ 115029   นราวดี คุณบัวลา
1264 แวงใหญ่ 118896   ประมวล ดีหลี
1265 แวงใหญ่ 123337   คมสัน โคตรแปร
1266 แวงใหญ่ 124070   สนั่น เมืองน้ำเที่ยง
1267 แวงใหญ่ 33506   สุภาวดี มูลหล้า
1268 แวงใหญ่ 79759   จันทา ศรีโย
1269 แวงใหญ่ 99309   เฟื่องฟ้า จันทาทอง
1270 แวงใหญ่ 111212   อารีรัตน์ ตรีเนตร
1271 แวงใหญ่ 71683   บุญเนตร ตอแก้ว
1272 แวงใหญ่ 78647   สำลี ไกวัน
1273 แวงใหญ่ 124584   ศักดิ์พัฒน์ ศรีรักษา
1274 แวงใหญ่ 125445   สรายุทธ ทิพย์รักษ์
1275 แวงใหญ่ 125845   กริชสุวรรณ เกษา
1276 แวงใหญ่ 126855   จำเนียร พาสว่าง
1277 แวงใหญ่ 129276   สมภาร งามลา
1278 แวงใหญ่ 158143   บัญญัติ จันทาทุม
1279 แวงใหญ่ 4087   นาง กิตติพร อักษรเสือ
1280 แวงใหญ่ 40320   คำมวล แสนป้อง
1281 แวงใหญ่ 45024   วงษ์เดือน รองศักดิ์
1282 แวงใหญ่ 130629   พิษณุ ถูสมหมาย
1283 แวงใหญ่ 131786   กันตพงศ์ วรรณโชติ
1284 แวงใหญ่ 132461   จอมศรี ทองดี
1285 แวงใหญ่ 135717   สุดา สุดวิสัย
1286 แวงใหญ่ 138070   แหล่ ดีสุข
1287 แวงใหญ่ 139650   ภูวดล โพธิ์เลิง
1288 แวงใหญ่ 45412   จันทรเพ็ญ สายวังเกลี้ยง
1289 แวงใหญ่ 57552   ประภัสสร เขตชมภู
1290 แวงใหญ่ 34234   วีระ พรประภา
1291 แวงใหญ่ 36126   สุภลักษณ์ สินโพธิ์
1292 แวงใหญ่ 38193   คำเขี่ยง เหง่าศรี
1293 แวงใหญ่ 31558   ละมัย ขุนดี
1294 แวงใหญ่ 21594   วีระกัน บุตรประทุม
1295 แวงใหญ่ 140575   อนัทธิภา ขุนด่านพินิจวงศ์
1296 แวงใหญ่ 140740   อุทัย คำแก้ว
1297 แวงใหญ่ 143609   สุภาวดี คำแดง
1298 แวงใหญ่ 144620   สัมฤทธิ์ บาลี
1299 แวงใหญ่ 145214   อนุรักษ์ ชัยรัตน์
1300 แวงใหญ่ 147622   พิษณุ พุทรา
1301 แวงใหญ่ 148742   ชินกร สุขโข
1302 แวงใหญ่ 152356   สมเกียรติ เทนอิสสระ
1303 แวงใหญ่ 152839   ชลดา สวัสดิ์วงค์
1304 แวงใหญ่ 153474   สอนชัย ทองดี
1305 แวงใหญ่ 154488   ขจรศักดิ์ มาศิลป์
1306 แวงใหญ่ 155980   วิรัตน์ แสงจันทร์
1307 แวงใหญ่ 157117   วราภรณ์ คำควร
1308 แวงใหญ่ 19946   อุมาพร จำพล
1309 แวงใหญ่ 33269   บุญเลิศ มัสชิโม
1310 แวงใหญ่ 79581   วรยศ สูงเนิน
1311 แวงใหญ่ 80927   น้อย พิมพันธ์
1312 แวงใหญ่ 107997   วิลัย ทองเล็ก
1313 แวงใหญ่ 62187   นิตย์ วงษเวียน
1314 แวงใหญ่ 75792   สุกันยา สุหะ
1315 แวงใหญ่ 2041   วิจิตตา กองหาโคตร
1316 แวงใหญ่ 33210   เสกสรรค์ ดำสิม
1317 แวงใหญ่ 9960   เพ็ญจันทร์ อรัญญะวาส
1318 แวงใหญ่ 33810   สุรพล โพธิ์ศรีรัตน์
1319 แวงใหญ่ 35693   ชาญชัย คนสันต์
1320 แวงใหญ่ 37455   บุญชง ขำปู่
1321 แวงใหญ่ 31227   สังวาลย์ มะลิ
1322 แวงใหญ่ 148461   ปราณี ชาติเชื้อ
1323 แวงใหญ่ 152051   วิเชียร เค้าแก้ว
1324 แวงใหญ่ 152699   ปราณี บุญนาน
1325 แวงใหญ่ 153341   ภูธร แสนป้อง
1326 แวงใหญ่ 154355   อาทร นันโท
1327 แวงใหญ่ 154979   จิราพัทร ขำปู่
1328 แวงใหญ่ 156646   บุญเลี้ยง พิมพ์สิม
1329 แวงใหญ่ 17695   จันทกานต์ ไขขาน
1330 แวงใหญ่ 15637   ไพจิต รัดทา
1331 แวงใหญ่ 118175   ทองยุ่น แคว้นคอนฉิม
1332 แวงใหญ่ 121397   พิทยา ร่องแซง
1333 แวงใหญ่ 123969   ไพรัตน์ ปลัดศรีช่วย
1334 แวงใหญ่ 124448   กมลากร พลหนองหลวง
1335 แวงใหญ่ 32321   สามารถ คุณภู่
1336 แวงใหญ่ 125381   สุวรรนีย์ ศรีล้อม
1337 แวงใหญ่ 125753   สมร แก้วคำแสน
1338 แวงใหญ่ 126699   เพลินพิศ ท้าวนิล
1339 แวงใหญ่ 129003   พิพัฒน์พงษ์ ไกรรบ
1340 แวงใหญ่ 130121   ไพศาล เชียงเทียะ
1341 แวงใหญ่ 7587   สินจัย ไทยเมืองพล
1342 แวงใหญ่ 35221   ปรีชา จันทมาตย์
1343 แวงใหญ่ 36371   นิยม สมทอง
1344 แวงใหญ่ 30528   สุวิทย์ พัฒน์มะณี
1345 แวงใหญ่ 44182   จ้นทิพย์ โสมกำดัด
1346 แวงใหญ่ 45321   สมภาร ดีหลี
1347 แวงใหญ่ 131708   วงเดือน เค้าเหลือง
1348 แวงใหญ่ 132296   สัมพาพร ภูสมหมาย
1349 แวงใหญ่ 134310   ทัศณีย์ อาตยา
1350 แวงใหญ่ 137263   กัญาณี จันทกล
1351 แวงใหญ่ 139093   จิราวัฒน์ มาบพันนา
1352 แวงใหญ่ 140535   สายจันทร์ คำงาม
1353 แวงใหญ่ 57064   ถนอม วงเวียน
1354 แวงใหญ่ 61805   สุรินทร์ อุตระสี
1355 แวงใหญ่ 16374   คำนาง ดวงปากเพ็ง
1356 แวงใหญ่ 12682   อมรรัตน์ ชนะบุญ
1357 แวงใหญ่ 27557   สุวรรณ อาจบำรุง
1358 แวงใหญ่ 140678   อมร เข็มลา
1359 แวงใหญ่ 143487   คณิตสร ขมสันเที๊ยะ
1360 แวงใหญ่ 144507   ประสิทธิ์ ศรีผาวงษ์
1361 แวงใหญ่ 145070   ทนายยุทธ ลาอ่อน
1362 แวงใหญ่ 147233   พรมลิขิต บาลี
1363 แวงใหญ่ 148273   รัฐพงษ์ ใจปลา
1364 แวงใหญ่ 115516   ธนาการ โทอึ้น
1365 แวงใหญ่ 120794   วันวิสา จันทร์หนองแวง
1366 แวงใหญ่ 123700   ปภากรณ์ สุขสร้อย
1367 แวงใหญ่ 124301   ณรงค์ นาอุดม
1368 แวงใหญ่ 33708   ประยูร เชื้อหมอดู
1369 แวงใหญ่ 79926   สมปอง เนาวะราช
1370 แวงใหญ่ 99611   เกรียงไกร คำสีนิล
1371 แวงใหญ่ 114548   คำพอง กองสุข
1372 แวงใหญ่ 74403   สมร เทียนใส
1373 แวงใหญ่ 79502   เม็ง ชินคำ
1374 แวงใหญ่ 31742   วนิดา จอดนอก
1375 แวงใหญ่ 124931   อุดม ประจักษ์ตา
1376 แวงใหญ่ 125669   สาคร จันทร์หาญ
1377 แวงใหญ่ 126111   จันทร์หอม คำแก้ว
1378 แวงใหญ่ 128260   ศสิโสม สังโวลี
1379 แวงใหญ่ 129711   ประเสริฐ สอนโห
1380 แวงใหญ่ 159528   ขัตติยา ศรีโสดา
1381 แวงใหญ่ 4736   ชุติมาพร ศีลกุล
1382 แวงใหญ่ 4950   จิราภา บาลี
1383 แวงใหญ่ 41765   สุภาศินี เค้าหัน
1384 แวงใหญ่ 45159   สมหมาย บรรเทา
1385 แวงใหญ่ 131601   นางสำเนียง บาลี
1386 แวงใหญ่ 132026   สามารถ ชนะมาร
1387 แวงใหญ่ 133506   อุเทน สิมมา
1388 แวงใหญ่ 136861   สมคิด ศรีบูพิมพา
1389 แวงใหญ่ 139013   วิมูล พุดหอม
1390 แวงใหญ่ 140431   กุล ใจชื่อ
1391 แวงใหญ่ 47633   สำรอง แนวเงินดี
1392 แวงใหญ่ 61277   อรพิน วงเวียน
1393 แวงใหญ่ 35055   สำเด็จ แก้วตา
1394 แวงใหญ่ 11051   อนุชา ทองดี
1395 แวงใหญ่ 24580   พิลัยวัลย์ พิสุทธิสุวรรณ
1396 แวงใหญ่ 140638   สุกัญญา บาลี
1397 แวงใหญ่ 143218   ไสว พรมกัน
1398 แวงใหญ่ 144314   จีรสุดา รูแสูง
1399 แวงใหญ่ 144801   กงหลา สุดวิสัย
1400 แวงใหญ่ 145772   วุฒิชัย สิงห์ศร
1401 แวงใหญ่ 147974   กองศิลป์ ทองดี
1402 แวงใหญ่ 151096   กงทอง ฟูมเฟือย
1403 แวงใหญ่ 152584   ไว ทองดี
1404 แวงใหญ่ 153000   ธนกร เทนอิสสระ
1405 แวงใหญ่ 154047   รณนชัย ทองดี
1406 แวงใหญ่ 154696   เรวัช แสนป้อง
1407 แวงใหญ่ 156316   ระเบียบ มีภักดี
1408 แวงใหญ่ 157437   อภินันท์ มะโรง
1409 แวงใหญ่ 115044   ดาราพร กาทำมา
1410 แวงใหญ่ 120134   สุเทวี ดีหลี
1411 แวงใหญ่ 123347   สุพรรษา นารีจันทร์
1412 แวงใหญ่ 124081   ปรียานุช เมืองน้ำเที่ยง
1413 แวงใหญ่ 33513   เลื่อน ยองใย
1414 แวงใหญ่ 79762   ประเสริฐ ตรีธันวา
1415 แวงใหญ่ 99340   ณัฐกฤต บุรกรณ์
1416 แวงใหญ่ 112918   สุภิดา เชื่อม​ไ​ธ​สง​
1417 แวงใหญ่ 71805   ครรชิต ไกรวัน
1418 แวงใหญ่ 78714   เรืองรุ่ง นาโม
1419 แวงใหญ่ 124593   สมศักดิ์ วิชัยสงค์
1420 แวงใหญ่ 125447   วิไลวรรณ ทิพย์รักษ์
1421 แวงใหญ่ 125849   ประมวล วงษ์พุฒ
1422 แวงใหญ่ 126866   ประธาน จันทร์ปาน
1423 แวงใหญ่ 129349   หอมจันทร์ อำพรจิต
1424 แวงใหญ่ 158168   ทองใบ ชอจี้
1425 แวงใหญ่ 4148   พิเชษฐ์ แพนไธสง
1426 แวงใหญ่ 40332   สนั่น บาลี
1427 แวงใหญ่ 45028   สุรีพร โนนโพธิ์
1428 แวงใหญ่ 130693   วรวงค์ ภูสมหมาย
1429 แวงใหญ่ 131787   อริยพงษ์ แคว้นคอนฉิม
1430 แวงใหญ่ 132501   สุธาทิพย์ ลาแสง
1431 แวงใหญ่ 135737   นามัย ศรียุญเรือง
1432 แวงใหญ่ 138089   ประหยัด บาลี
1433 แวงใหญ่ 139651   ปานไพลิน แย้มศรี
1434 แวงใหญ่ 45436   เฉวต ชัยวงษ์
1435 แวงใหญ่ 57594   สงวน นาพยับ
1436 แวงใหญ่ 34261   เพ็ญแข ศรีวิชา
1437 แวงใหญ่ 36155   สมพาน ปลัดศรีช่วย
1438 แวงใหญ่ 38199   ไพศาล สิงห์ศร
1439 แวงใหญ่ 31567   นางเพ็ญศรี สุธรรม
1440 แวงใหญ่ 21751   ไมตรี สอนเรียง
1441 แวงใหญ่ 140578   สมร ลำแหวน
1442 แวงใหญ่ 140741   สมเยี่ยม กายไธสงค์
1443 แวงใหญ่ 143620   สงกรานต์ บาลี
1444 แวงใหญ่ 144626   จุฬาพร ภูเวียงแก้ว
1445 แวงใหญ่ 145253   พัฒนา ภูมิเพ็ง
1446 แวงใหญ่ 147624   นายสุรางค์ ขำปู่
1447 แวงใหญ่ 148760   ศรีสุวรรณ ยุยง
1448 แวงใหญ่ 152361   ลำไพ ฤทธิ์ยงค์
1449 แวงใหญ่ 152845   ประมินทร์ สวัสดิ์วงค์
1450 แวงใหญ่ 153481   ชมภู่ พรมกัน
1451 แวงใหญ่ 154496   คมกริช กองศรี
1452 แวงใหญ่ 156015   จามจุรี คำแก้ว
1453 แวงใหญ่ 157120   ชนะชัย กวนทุมมา
1454 แวงใหญ่ 20010   สุนิสา จันทร์วัน
1455 แวงใหญ่ 33273   สมรักษ์ พืชทองหลาง
1456 แวงใหญ่ 79586   สมพร ช่วยนา
1457 แวงใหญ่ 80965   ลำไพร ศิริวิชัย
1458 แวงใหญ่ 108081   ภาสนา มาศิลป์
1459 แวงใหญ่ 62225   กองสิน ล้นทม
1460 แวงใหญ่ 75803   คมศักดิ์ ปลัดสูงเนิน
1461 แวงใหญ่ 33288   หนูกาย คำสิม
1462 แวงใหญ่ 79591   ผ่องศรี เทพชมภู
1463 แวงใหญ่ 81014   ฌาริยา พิมล
1464 แวงใหญ่ 108109   เหมือนใจ ประจักษ์ตา
1465 แวงใหญ่ 62286   โชติกา จันทร์ศรีขำ
1466 แวงใหญ่ 75837   วาลิกา ผลไธสง
1467 แวงใหญ่ 2597   สัญญา โม้อ้อน
1468 แวงใหญ่ 33820   สังข์ทอง เทนอิสระ
1469 แวงใหญ่ 35707   คำเขียน ชำกรม
1470 แวงใหญ่ 37479   สุพิน แสงจันทร์
1471 แวงใหญ่ 31261   จันทร์ประพา เวชประชา
1472 แวงใหญ่ 148482   ณัฐวัฒน์ แดนกาสัย
1473 แวงใหญ่ 152066   มลตรี เพศชมภู
1474 แวงใหญ่ 152703   ปิยพร เลิศศิริ
1475 แวงใหญ่ 153345   บุญเลิศ วงเวียน
1476 แวงใหญ่ 154359   ภูมินทร์ บาลี
1477 แวงใหญ่ 154981   ถิรวุฒิ นามเสนา
1478 แวงใหญ่ 156647   วิชัย นาพยับ
1479 แวงใหญ่ 17923   มธุรดา มิ่งไธสง
1480 แวงใหญ่ 32630   อนงค์ โคตนารา
1481 แวงใหญ่ 7591   มงคล ไทยเมืองพล
1482 แวงใหญ่ 35236   กัญญา ปราบเพ็ชร
1483 แวงใหญ่ 36400   สวัสดิ์ ปลัดศรีช่วย
1484 แวงใหญ่ 30636   เสถียร ล้นทม
1485 แวงใหญ่ 16378   กมลทิพย์ เมืองสิทธิ์
1486 แวงใหญ่ 12731   นางสาวปรียนิตย์ เทนอิสสระ
1487 แวงใหญ่ 115652   หนูเอี่ยม ถวิลเวช
1488 แวงใหญ่ 120811   ดอกฟ้า บุตรอุดม
1489 แวงใหญ่ 123709   ธนากร สุขสร้อย
1490 แวงใหญ่ 124314   ถนอม ผมเพชร
1491 แวงใหญ่ 31753   สุรัตน์ดาห์ แคว้นคอนฉิม
1492 แวงใหญ่ 124934   หนูกัน วงษ์สามหมอ
1493 แวงใหญ่ 125672   รัชดา พรมราช
1494 แวงใหญ่ 126121   นิติยา เกตสา
1495 แวงใหญ่ 128296   สุวรรณ แสนรัตน์
1496 แวงใหญ่ 129735   วารุวรรณ สอนโห
1497 แวงใหญ่ 162806   พิทยา เอี่ยมจันทร์ศรี
1498 แวงใหญ่ 4952   หนูจันทร์ ศรีกุฏ
1499 แวงใหญ่ 42012   อัจฉรา สิมลี
1500 แวงใหญ่ 45166   นิคม ศรีชัยปัญหา
1501 แวงใหญ่ 131607   พิกุล  เพ็งสีดา
1502 แวงใหญ่ 132027   โสวัตร์ ชัยสา
1503 แวงใหญ่ 133515   บัวทอง รัตนะวัน
1504 แวงใหญ่ 136884   สวาท จันทร์เล็ก
1505 แวงใหญ่ 139020   จิตร มะโน
1506 แวงใหญ่ 140438   พิสมธ โม้อุ่น
1507 แวงใหญ่ 47641   สุมาพร ดีหลี
1508 แวงใหญ่ 61290   เทพฤทธิ์ จันปาน
1509 แวงใหญ่ 11103   ชนิดา แคว้นคอนฉิม
1510 แวงใหญ่ 24626   นฤมล จันทร์เรืองศรี
1511 แวงใหญ่ 140641   ถนอม หนูนอก
1512 แวงใหญ่ 143228   รณยุทธ ปัญญาวงค์
1513 แวงใหญ่ 144319   เกษร ดีปราย
1514 แวงใหญ่ 144802   มลิวัน สุดวิสัย
1515 แวงใหญ่ 145788   เสกสรร สิงห์ศร
1516 แวงใหญ่ 148000   อุลิ ปาธิกานัง
1517 แวงใหญ่ 115074   ประจวบ โคสาดี
1518 แวงใหญ่ 120216   นิทัศนา แก้วเสน่ห์ใน
1519 แวงใหญ่ 123361   ลำดวน ใจหาญ
1520 แวงใหญ่ 124105   สมพาน โกสิลารัตน์
1521 แวงใหญ่ 33516   บุญเลิศ  บาลี
1522 แวงใหญ่ 79783   ยุพินท์ ล้นทม
1523 แวงใหญ่ 99341   รุ้งทิวา ฉันงูเหลือม
1524 แวงใหญ่ 113779   ธีรภัทร ศรีอ่อน
1525 แวงใหญ่ 71840   ดาว พลสวัสดิ์
1526 แวงใหญ่ 78732   โบตัน คำตา
1527 แวงใหญ่ 124607   อาภัสรา ไชยรัตน์
1528 แวงใหญ่ 125452   สุรีย์ ศรีล้อม
1529 แวงใหญ่ 125853   สุมาลี พูลศรี
1530 แวงใหญ่ 126890   นิภาพร อักษรเสือ
1531 แวงใหญ่ 129356   พิชัย อำพรจิต
1532 แวงใหญ่ 158205   สุขสันต์ บาลี
1533 แวงใหญ่ 4164   นางสุมณฑา พั่วศรี
1534 แวงใหญ่ 40480   สงวน เหง่าดี
1535 แวงใหญ่ 45036   ศรีสุดา ชัยเสน
1536 แวงใหญ่ 130732   จิราวรรณ บุสดี
1537 แวงใหญ่ 131789   อริสยา ฮะสูงเนิน
1538 แวงใหญ่ 132516   พิพัฒน์ บาลี
1539 แวงใหญ่ 135748   ประดิษฐ์ สุดวิสัย
1540 แวงใหญ่ 138114   คำพลอย วงชาลี
1541 แวงใหญ่ 139665   เจนจิรา พาละพล
1542 แวงใหญ่ 45445   สำเนียง แตงพงษ์
1543 แวงใหญ่ 57678   ศิรินธร จันวัน
1544 แวงใหญ่ 34287   สุนทร ชัยมูล
1545 แวงใหญ่ 22370   ดาวเรียง มะไฟ
1546 แวงใหญ่ 140582   อำนาจ คำแหวน
1547