รายละเอียดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น
นับเฉพาะที่ลงทะเบียนและระบุอำเภอ**

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 แวงน้อย 37228   สมทรัพย์ จ้ำมา
2 แวงน้อย 39095   จารุณี ช่วยนา
3 แวงน้อย 2897   พันทิภา ศรีอุทธา
4 แวงน้อย 25364   พงษ์ศักดิ์ ไกรวาปี
5 แวงน้อย 64331   กัลยรัตน์ หิมมะ
6 แวงน้อย 64484   รัญดา หลงมาดี
7 แวงน้อย 64606   พนัสพงษ์ สวนไผ่
8 แวงน้อย 65107   อรอนงค์ บุตรวิชา
9 แวงน้อย 65370   สุธาทิพย์ ทุมคำ
10 แวงน้อย 65618   ณิชกุล ดีสี
11 แวงน้อย 54971   ยน ดีสี
12 แวงน้อย 57536   บุญเถิง ภูมิศาสตร์
13 แวงน้อย 58579   สมบัติ แก้วศิริ
14 แวงน้อย 58736   สุบรรณ สีมาเพชร
15 แวงน้อย 30734   จอม ศรีอุ่น
16 แวงน้อย 59586   รัศมี กุลสุวรรณ์
17 แวงน้อย 59832   สงกรานต์ สุดหอม
18 แวงน้อย 60010   อุบล รื่นริด
19 แวงน้อย 60218   ทองบ่อ พลยูง
20 แวงน้อย 60424   ชนนี นาหมื่น
21 แวงน้อย 140958   พานทอง เกณฑ์ทาง
22 แวงน้อย 141146   จันทร์เพ็ญ สองเมือง
23 แวงน้อย 141389   บุญมี พลงหงษา
24 แวงน้อย 141907   ปรีชา เทพนิมิตร
25 แวงน้อย 152616   บัวศรี คงศิลา
26 แวงน้อย 154035   ณัฐดนัย พุทธลา
27 แวงน้อย 71003   สมหวัง สุขประเสริฐ
28 แวงน้อย 71246   ธวัชชัย พหลรัตน์
29 แวงน้อย 71621   เกียงคำ เลาชัยภูมิ
30 แวงน้อย 72004   ชไมพร เสาร์อ้าย
31 แวงน้อย 72405   คำปา สาคร
32 แวงน้อย 73033   สมควร ตรีหมื่นไว
33 แวงน้อย 73388   บุญจันทร์ สวนไผ่
34 แวงน้อย 73547   ขันทอง เมตตามิตร
35 แวงน้อย 73685   สุนิสา พนาลัยวิมาน
36 แวงน้อย 73901   ชิษณุพงศ์ นาบำรุง
37 แวงน้อย 74344   คำเสาร์ ชานนท์
38 แวงน้อย 60538   พลอยชมภู รักสมบัติ
39 แวงน้อย 74731   หัตถ์ มูลสูตร
40 แวงน้อย 60711   เวียน พรมกลาง
41 แวงน้อย 75427   ออน เจริญภูมิ
42 แวงน้อย 60878   คำสิงห์ แคจอหอ
43 แวงน้อย 76188   นุจรี ประโพธิ์ศรี
44 แวงน้อย 61059   หนูเตียน ออไธสงค์
45 แวงน้อย 76772   จันทร์หอม ปิวไธสงค์
46 แวงน้อย 61299   สุกัญญา พนมหอม
47 แวงน้อย 77493   ดรุณี ต่อพันธ์
48 แวงน้อย 78446   ระเบียบ กลโคกกรวด
49 แวงน้อย 79203   สมดี โยธาโคตร
50 แวงน้อย 79839   เทิดศักดิ์ ศรีเมือง
51 แวงน้อย 80123   มณีวัน ทอนท้าว
52 แวงน้อย 80510   จินดารัตน์ เสือเผือก
53 แวงน้อย 80889   ชลธิชา ดวงกลาง
54 แวงน้อย 81190   กิติพงษ์ ปะตะวัง
55 แวงน้อย 81504   แสงเพชร สินอำนวยผล
56 แวงน้อย 88923   สุวรรณ พรมรินทร์
57 แวงน้อย 81689   คำมา นาอุดม
58 แวงน้อย 89714   บุญช่วย น้อยพุก
59 แวงน้อย 81838   คำปัน น้อยคูณ
60 แวงน้อย 89872   เหรียญ อาตมา
61 แวงน้อย 81992   สุนันทา นันทะ
62 แวงน้อย 90016   บุญญฤทธิ์ ยอดเพชร
63 แวงน้อย 90422   ณัฐวุฒิ อภิบูลย์สุวรรณ์
64 แวงน้อย 90919   สวาท ซ้ายยศ
65 แวงน้อย 91416   ทองมี แสนป้อง
66 แวงน้อย 91732   เนติรักษ์ ศรีบุญโรจน์
67 แวงน้อย 92048   ถาวร ทองดี
68 แวงน้อย 92805   ยุวดี ยนดัน
69 แวงน้อย 94722   สมภาร พรมสอน
70 แวงน้อย 95087   สุธน ปัตตาทานัง
71 แวงน้อย 95544   พงษ์ แพไธสง
72 แวงน้อย 95791   นิติกร ตาเกิด
73 แวงน้อย 96153   สมนึก แสนคำ
74 แวงน้อย 96461   สุภาพร โคตรพันธ์
75 แวงน้อย 97242   พัชรินทร์ หันแจด
76 แวงน้อย 97593   วิรุต คนคิด
77 แวงน้อย 24724   กัญญ์วรา พิมพ์ศรี
78 แวงน้อย 97742   สันติ พุธดีมี
79 แวงน้อย 65872   จูมทอง ปิตตามานัง
80 แวงน้อย 98411   กณิการ์ พรนิชนันท์
81 แวงน้อย 66216   สำรอง รักษาศิล
82 แวงน้อย 98835   ศศิวิมล ร้อยดี
83 แวงน้อย 66595   ฐิติพงษ์ กุลวงษ์
84 แวงน้อย 99280   พิกุล ทองดี
85 แวงน้อย 66860   นารี โพธิ์ชัย
86 แวงน้อย 99533   โสภณวิชญ์ ลักษณะภาวรรณ
87 แวงน้อย 67050   วีระพงษ์ ชานนท์
88 แวงน้อย 100562   มิตรภาพ​ ไกรวัน
89 แวงน้อย 67344   จารุวรรณ บุตรแวง
90 แวงน้อย 103034   ทองคา สาคร
91 แวงน้อย 67639   สง่า มนตรี
92 แวงน้อย 103511   เลื่อน ประชาบุญ
93 แวงน้อย 103857   สุรัตน์ นาบริบูรณ์
94 แวงน้อย 103984   ยุวดี คล่องแคล่ว
95 แวงน้อย 104113   สิทธิธร แก้วจุมพล
96 แวงน้อย 25313   ลำเภา พันธ์ศรี
97 แวงน้อย 9236   ศิริพร สุภารส
98 แวงน้อย 104340   ภานุพงษ์ พิจารณ์
99 แวงน้อย 111912   อุดมศักดิ์ ชินพลทราย
100 แวงน้อย 113946   สุพวาส คงศิลา
101 แวงน้อย 115656   สุดา เจริญภูมิ
102 แวงน้อย 117314   ประดิษฐ์ จันทดวง
103 แวงน้อย 121498   เอวิตรา ทศลา
104 แวงน้อย 122186   จิรภัทร จันทะเเก้ว
105 แวงน้อย 122583   บัณฑิต ทิพหะ
106 แวงน้อย 122976   อรุณี สุ่มมาตย์
107 แวงน้อย 123658   นิโรจ มะไฟ
108 แวงน้อย 124057   ที ปิ่นทอง
109 แวงน้อย 128025   พีรพล เดชทะสอน
110 แวงน้อย 130039   สุรศัดดิ์ ทับแสนลี
111 แวงน้อย 134398   ศิรินทรา อุปรามาณะ
112 แวงน้อย 135413   ศรนรินทร์ ต่อพันธ์
113 แวงน้อย 136213   สุภาพ วงษ์เพ็ชร
114 แวงน้อย 138135   นางอมร ชมทอง
115 แวงน้อย 138979   กฤษดา จอกสถิตย์
116 แวงน้อย 139296   สัญชัย พานิช
117 แวงน้อย 139951   สุมาลี สุวรรณเลิศ
118 แวงน้อย 140381   บัวลา จิตหนองสวง
119 แวงน้อย 61650   ปรีชา นาดี
120 แวงน้อย 62021   ขวัญเรือน หาวงษ์
121 แวงน้อย 62562   หนูเพียร สุรินทร์
122 แวงน้อย 63195   แสง ลานุ้ย
123 แวงน้อย 63528   กนกพร แสงนอก
124 แวงน้อย 63848   กองเหรียญ ขีดเข็ม
125 แวงน้อย 34503   หนูพาท อุตเสนา
126 แวงน้อย 36870   สัมฤทธิ์ คำโหยก
127 แวงน้อย 104560   รจนา อันเสน
128 แวงน้อย 105574   สุพจน์ คำสอนทา
129 แวงน้อย 105895   ภัสรา จักรเฮียม
130 แวงน้อย 106961   ไร่อ้อย ทิพย์สุริยา
131 แวงน้อย 107865   จักรรินทร์ บุตรศรีนอก
132 แวงน้อย 111456   ทองคูณ ยงอาหาร
133 แวงน้อย 111633   พูลสวัสดิ์ จัตุรงค์
134 แวงน้อย 33878   สมบัตร บุญเพ็ง
135 แวงน้อย 83531   สมพาน ทศลา
136 แวงน้อย 84074   วันชัย สุขสวัสดิฺฺ์
137 แวงน้อย 84743   จรัส วงษาเวียง
138 แวงน้อย 85267   จิราวรรณ ตระกูลพร
139 แวงน้อย 85721   สิทธิศักดิ์ เกรียมไธสง
140 แวงน้อย 85996   สุดใจ ปัสสา
141 แวงน้อย 86526   บัวลำ พลยูง
142 แวงน้อย 86977   สุรศักดิ์ ปราบนา
143 แวงน้อย 87211   สมจิต นาทาม
144 แวงน้อย 87411   วงษ์สุวรรณ เอี่ยมจรัส
145 แวงน้อย 87532   วัชโรภาส ศรีโยธา
146 แวงน้อย 87629   รัตนา ดาเหล็ก
147 แวงน้อย 87759   ราตรี จอดนอก
148 แวงน้อย 87891   สุทธิพงศ์ โพธิ์สิงห์
149 แวงน้อย 88001   ทองใบ บุญใหญ่
150 แวงน้อย 88123   ภัตติยา ปิยะนารถ
151 แวงน้อย 88491   รังสฤษฎ์ ศรีแก้วนิชย์
152 แวงน้อย 88864   พิกุลทอง แสนอินทร์
153 แวงน้อย 1720   ณพินพัชร ชัยชนะ
154 แวงน้อย 25342   สุนันทา ทินราช
155 แวงน้อย 64204   ทิพวรรณ ปาไธสงค์
156 แวงน้อย 64432   ทองอินทร์ ประวะเสนัง
157 แวงน้อย 64557   วัน นามหาพิสม์
158 แวงน้อย 64985   สำเนียง ขอพึ่งบัว
159 แวงน้อย 65267   ไพฑูรย์ พรชัยภูมิ
160 แวงน้อย 65510   คำมูล อุยะวาปี
161 แวงน้อย 68152   ศุตะพล คะนะมะ
162 แวงน้อย 68653   สุภชัย บัวจำรัส
163 แวงน้อย 69088   เบศจมาศ พาที
164 แวงน้อย 69437   บุญเกรียง แก้วหานาค
165 แวงน้อย 69611   กองเหรียญ จันทะดวง
166 แวงน้อย 69899   บุญ ประกอบนันท์
167 แวงน้อย 70176   จันลา หาญคำ
168 แวงน้อย 54137   ยุ้น ทัพเจริญ
169 แวงน้อย 57051   รัก ธรรมมานอก
170 แวงน้อย 58487   สงวน ศรีอุ่น
171 แวงน้อย 58684   สร้อย อัคจันทร์
172 แวงน้อย 28498   นิสา ปะวะสี
173 แวงน้อย 59507   บุ่น ไพรวิจารย์
174 แวงน้อย 59766   บุญร่วม อินทร์ปาน
175 แวงน้อย 59946   สุวิทย์ โสลา
176 แวงน้อย 60134   หนูกราน อาชนะชัย
177 แวงน้อย 60357   สมคิด สมแวง
178 แวงน้อย 70250   ย้อย นาวิมาร
179 แวงน้อย 71121   พงค์พล ดังยางหวาย
180 แวงน้อย 71446   นุชนารถ ศรีอุ่น
181 แวงน้อย 71839   ทองม้วน แวงชิน
182 แวงน้อย 72258   บุญเติม โฮชิน
183 แวงน้อย 72810   นาตยา สาริวงษ์
184 แวงน้อย 73286   สน ย่องเหล่ายุ่ง
185 แวงน้อย 73498   เฮี่ยง เหล็กกล้า
186 แวงน้อย 73633   สุดาวดี เพ็งพะลา
187 แวงน้อย 73765   สุมาลัย น้อมมะณี
188 แวงน้อย 74168   สมชาย สุรมาตย์
189 แวงน้อย 60472   สมชาย อาวรุณ
190 แวงน้อย 74602   สมภาร พันตัน
191 แวงน้อย 60652   หนูทิพย์ ประโพศรี
192 แวงน้อย 74949   กอง บุญใหญ่
193 แวงน้อย 60825   นิภาภรณ์ พิมพ์ศรี
194 แวงน้อย 75890   ลำพรวน รวงน้อย
195 แวงน้อย 60988   ดวงใจ ผสม
196 แวงน้อย 76684   สวัสดิ์ สังโวลี
197 แวงน้อย 61226   แสวง แสงโสภา
198 แวงน้อย 77330   อรนุช ภูสะพาน
199 แวงน้อย 78163   สุชาติ รักสมบัติ
200 แวงน้อย 78937   มณีรัตน์ วงหาเทพ
201 แวงน้อย 79751   ดวงสุดา คุณศึกษา
202 แวงน้อย 80033   นคร ไชยสง
203 แวงน้อย 80349   ราตรี จอดนอก
204 แวงน้อย 80737   วีระ ขะมะลัง
205 แวงน้อย 81077   เวียงชัย พระเจริญ
206 แวงน้อย 81307   ขวัญเรือน หน่ายโสก
207 แวงน้อย 88905   ณัฐวดี ตาเกิด
208 แวงน้อย 81624   จันเพ็ญ งอนน้อย
209 แวงน้อย 89616   ธวัชชัย พรมจันทร์
210 แวงน้อย 81771   นิอร หล่าคำ
211 แวงน้อย 89832   ทศพร สังโวลี
212 แวงน้อย 81920   วาสนา ศรีหัวทน
213 แวงน้อย 89947   ขวัญชัย โถยป้อง
214 แวงน้อย 90244   สุภาพ สิทธิเดช
215 แวงน้อย 90752   อุุบล เถื่อนขุนทด
216 แวงน้อย 91280   กองคำ อาตมา
217 แวงน้อย 91585   บุญมี กันยามาตร์
218 แวงน้อย 91892   เสาวลักษณ์ ขลิบเงิน
219 แวงน้อย 92422   สัญญา ด่านจง
220 แวงน้อย 94564   นาริน คำสด
221 แวงน้อย 94932   แดง หนูนา
222 แวงน้อย 95410   ทองคำ ประจวบสุข
223 แวงน้อย 95691   พิชัย คำลือ
224 แวงน้อย 96010   วันชนะ ภูมิลุน
225 แวงน้อย 96330   ชัยณรงค์ พรมพันนา
226 แวงน้อย 96940   เวียง มาพร
227 แวงน้อย 97467   เจษฎากร สามขา
228 แวงน้อย 21529   สุทธิเดช วิชาธรรม
229 แวงน้อย 97717   ขวัญจิตร เปลื้องกลาง
230 แวงน้อย 65698   วีรยุทธ โยธานา
231 แวงน้อย 98162   เศรษฐรินทร์ เรียมแสน
232 แวงน้อย 66087   รำไพ ภูพาน
233 แวงน้อย 98787   กุลชรี จันทร์หอม
234 แวงน้อย 66445   โสภา เอกนาง
235 แวงน้อย 99073   ลัดดาวรรณ แก่นชัยภูมิ
236 แวงน้อย 66771   ธัญญารัตน์ คนคิด
237 แวงน้อย 99465   พรรณทิพา คนคิด
238 แวงน้อย 66975   ศิริพงษ์ ชนะน้อย
239 แวงน้อย 100029   ธรรมนูญ จันทร์หอม
240 แวงน้อย 67214   วัชรพงษ์ ด้วงจุมพล
241 แวงน้อย 102265   สุวรรณ พรมดี
242 แวงน้อย 67548   ทองผัด คงสิลา
243 แวงน้อย 103389   วัชชะ ถานันท์
244 แวงน้อย 103787   รัตนพงษ์ อุนโล
245 แวงน้อย 103926   ทองล้วน ทับผา
246 แวงน้อย 104072   อิศรานุพงษ์ พิมนต์
247 แวงน้อย 25297   ชญาภา พูนอภินันท์
248 แวงน้อย 104268   สุพิษ แจทอง
249 แวงน้อย 111858   ธีรศักดิ์ พินิจน้อย
250 แวงน้อย 113365   เบญจวรรณ ยาพา
251 แวงน้อย 115209   แสงจันทร์ ตะวัน
252 แวงน้อย 116565   สิทธิ​ชาติ​ น้อม​มะ​ณี​
253 แวงน้อย 120209   รัตนาภรณ์ ประธรรมโย
254 แวงน้อย 121930   บัวกาบ เชื้อกุดรู
255 แวงน้อย 122528   ณัฐพงษ์ อินตะมนต์
256 แวงน้อย 122837   สมจิตต์ อนันตกิติถาวร
257 แวงน้อย 123191   สงวน มาพร
258 แวงน้อย 123887   จอมสี เกิดศักดิ์
259 แวงน้อย 125460   อุทัย ปุ้งโพ
260 แวงน้อย 129406   นางสาว มีนตรา จุลดาลัย
261 แวงน้อย 133818   ปิยวัตร กาทอง
262 แวงน้อย 134693   เอกชัย จงปัจตนา
263 แวงน้อย 135596   จรูญรัตน์ เหชัยภูมิ
264 แวงน้อย 137085   ชูจิตร มูลมณี
265 แวงน้อย 138765   จุรูญรัตน์ โยตา
266 แวงน้อย 139248   บุญมี เสือปลา
267 แวงน้อย 139690   สุภาพ ขอดคำ
268 แวงน้อย 140270   สุรัตน์ ตรีระมาตร์
269 แวงน้อย 61450   เหลือม วันวาน
270 แวงน้อย 61878   สมถวิล ทานาม
271 แวงน้อย 62447   ศรัญญา บุญศรี
272 แวงน้อย 62856   หนูล้วน เบ้าสี
273 แวงน้อย 63406   พรชนก การมวย
274 แวงน้อย 63729   สุมาลี สมน้อย
275 แวงน้อย 34218   ลำดวน แสนสมจิต
276 แวงน้อย 36092   สำราญ จงภักดี
277 แวงน้อย 104491   พีรพัฒน์ ภูเงิน
278 แวงน้อย 105440   เกี๊ยว หอมดี
279 แวงน้อย 105787   กรรณิกา นาคสังข์
280 แวงน้อย 106751   สมเกียรติ ทาเอี่ยม
281 แวงน้อย 107400   สมบูรณ์ สมแวง
282 แวงน้อย 111298   สุนันทา ดีสุข
283 แวงน้อย 111541   ทองฝอย สวนไผ่
284 แวงน้อย 31344   สว่าง คำโย
285 แวงน้อย 82292   สุกัน ศรีชมภู
286 แวงน้อย 83745   บุญจันทร์ ดาเหล็ก
287 แวงน้อย 84486   นางราชวิถี โภคทรัพย์
288 แวงน้อย 85056   วินัต ชัยประเสริฐ
289 แวงน้อย 85554   นภัสวรรณ กองคำ
290 แวงน้อย 85914   วนิดา สวนไผ่
291 แวงน้อย 86273   นภาภรณ์ โพธิกะ
292 แวงน้อย 86793   รัตน์ พนักปัญญา
293 แวงน้อย 87160   สัญญา นาชัย
294 แวงน้อย 87361   บุญมา แก้วน้อย
295 แวงน้อย 87500   วราวุฒิ หวังผล
296 แวงน้อย 87587   สิมมา จูมพลา
297 แวงน้อย 87713   สำลี ดีสวน
298 แวงน้อย 87844   จันทิพา ศรีสายพงษ์
299 แวงน้อย 87971   สุกัญญา อินทร์พรม
300 แวงน้อย 88078   คำกอง มาตรวงษ์
301 แวงน้อย 88284   พะเยาว์ ปั่นเฉย
302 แวงน้อย 88804   ผ่าน ทุมพร
303 แวงน้อย 50757   รุ่งลาวัลย์ ศรีชัยมูล
304 แวงน้อย 51987   บุญโฮม มาพร
305 แวงน้อย 53014   บัวผัน ลาดนอก
306 แวงน้อย 25325   จุฑาทิพย์ นนท์อาสา
307 แวงน้อย 64067   กิตติพงษ์ แสงเพชร
308 แวงน้อย 64389   ธีรพงษ์ เผือกนอก
309 แวงน้อย 64513   ลอย สาสีทะ
310 แวงน้อย 64635   ไพวัลย์ นารินทร์
311 แวงน้อย 65195   สัมฤทธิ์ ช่วยนา
312 แวงน้อย 65413   คำปั่น สวนไผ่
313 แวงน้อย 67991   พีรยุทธ คุณวันดี
314 แวงน้อย 68417   หนู กาดนอก
315 แวงน้อย 68936   พรเทวา ตันตุลา
316 แวงน้อย 69346   สราวุธ ค้าเกวียน
317 แวงน้อย 69551   ไพรวัลย์ โฮมแพน
318 แวงน้อย 69808   บุบผา บัวนาค
319 แวงน้อย 70072   กองทรัพย์ ศรีษาพุทธ
320 แวงน้อย 38842   กองเงิน ชินนะวงษ์
321 แวงน้อย 45447   สมเพ็ชร ดีน้อย
322 แวงน้อย 26305   สุเมธ บุญเพิง
323 แวงน้อย 59381   บุญเลี้ยง แพงไธสง
324 แวงน้อย 59672   สุวรรณา สิมาชัย
325 แวงน้อย 59882   นภัสวรรณ ศิริแวว
326 แวงน้อย 60045   อรรถพล มณีธรรมศักดิ์
327 แวงน้อย 60277   จันทร์เพ็ญ พิลาชัย
328 แวงน้อย 25281   ทัศนีย์ ศิริวิชัย
329 แวงน้อย 141113   เป นาอ่าง
330 แวงน้อย 141335   โชคชัย นาอุดม
331 แวงน้อย 141802   นางสาวกัลยากร ช่วยนา
332 แวงน้อย 152012   อำพล ช่วยนา
333 แวงน้อย 153882   สมควร คลังมูลตรี
334 แวงน้อย 160539   รุ่งนภา ตะวงษ์
335 แวงน้อย 17770   จุฬาลักษณ์ สิงหรา
336 แวงน้อย 31078   บุญพรม คำโส
337 แวงน้อย 82167   บุญเทียน ศรีอุ่น
338 แวงน้อย 83611   สมบัติ นาไพวัน
339 แวงน้อย 84208   บุญโฮม สวนไผ่
340 แวงน้อย 84899   อรุณ มาละตา
341 แวงน้อย 85431   เอื้อมพร โงนขำ
342 แวงน้อย 85784   วุฒิชัย พิมพาเรือ
343 แวงน้อย 86085   สุพจน์ วัลลา
344 แวงน้อย 86638   สม นาแพง
345 แวงน้อย 87072   แป้น นาคำ
346 แวงน้อย 87284   คำปิ่น จำปา
347 แวงน้อย 87440   สุมาลี พลปัตพี
348 แวงน้อย 87556   พิสมัย รักษาพงษ์
349 แวงน้อย 87663   สุวรรณ นาบำรุง
350 แวงน้อย 87792   เสถียร พั้วศรี
351 แวงน้อย 87918   สมหมาย นาพรม
352 แวงน้อย 88031   พุธ นาอุดม
353 แวงน้อย 88156   อำนวย กล้าสู้
354 แวงน้อย 88714   ประเสริฐ แสงจันทร์
355 แวงน้อย 49887   ถาวร เขียวสุวรรณภูมิ
356 แวงน้อย 51543   ธรรมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
357 แวงน้อย 52555   ดาหวัน คำสนิท
358 แวงน้อย 67834   เกียรติศักดิ์ ยนดัน
359 แวงน้อย 68262   บุญเรือง ขานมา
360 แวงน้อย 68748   มานะ วะการินทร์
361 แวงน้อย 69202   ธนิดา สุวพัฒน์
362 แวงน้อย 69485   บุญยัง ตองติลำ
363 แวงน้อย 69678   แสงดาว ตะโกสีย์
364 แวงน้อย 69929   บุญยืน บุญเพลิง
365 แวงน้อย 38367   สงกาล บุแก้ว
366 แวงน้อย 43280   เพ็ชร คำมา
367 แวงน้อย 5333   กิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร
368 แวงน้อย 56830   ธงชัย ทำดิบ
369 แวงน้อย 58134   ประทวน จันทะดวง
370 แวงน้อย 58625   ทองแว่น อินทแสน
371 แวงน้อย 59312   ทัศนีย์ ปราบวิชิต
372 แวงน้อย 141040   สุพิน พรมเกตุ
373 แวงน้อย 141222   จันหอม เดชทัพไทย
374 แวงน้อย 141594   อริสา ศรีอุทธา
375 แวงน้อย 147688   เซียม สีหอน
376 แวงน้อย 153702   อนุกุล ราชบุตร
377 แวงน้อย 155503   คำมาย แสงจันทร์
378 แวงน้อย 71080   ฤทธิ์ณรงค์ เจริญภูมิ
379 แวงน้อย 71385   วินัย พลหงษา
380 แวงน้อย 71739   ถนอม พรมโสดา
381 แวงน้อย 72174   เรืองชัย นาอุดม
382 แวงน้อย 72635   นสการ โสสุด
383 แวงน้อย 73113   เกียง พรมขุรี
384 แวงน้อย 73463   คำพอง นารินทร์
385 แวงน้อย 73602   แรมจันทร์ พรมขุรี
386 แวงน้อย 73737   ขวัญฤดี แก้วเรือง
387 แวงน้อย 74035   อุทัย ศรีสวะ
388 แวงน้อย 74470   สมควร ตินนัง
389 แวงน้อย 60609   สายฝน แพรเชียว
390 แวงน้อย 74853   มาริสา เมืองนาท
391 แวงน้อย 60786   คำเบ็ง นาพรม
392 แวงน้อย 75762   กัญญาณัฐ ตาเกิด
393 แวงน้อย 60956   จันทร์เพ็ญ โตชัยภูมิ
394 แวงน้อย 76571   มนตรี ซ้ายก่า
395 แวงน้อย 61178   โอภาส ปอดคำ
396 แวงน้อย 76940   สมบัติ นาราษฎร์
397 แวงน้อย 61389   สมพาน เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
398 แวงน้อย 78123   แสงเดือน พรมรินทร์
399 แวงน้อย 78686   ประสิทธิ์ ศรีมะณี
400 แวงน้อย 79584   สมาน อุปมา
401 แวงน้อย 79952   ทิพไพวัลย์ ดีขันธ์
402 แวงน้อย 80268   สุภาดา สาพรมมา
403 แวงน้อย 80635   บุญ กาลกุล
404 แวงน้อย 80989   อังสุมาลิน สีมาญา
405 แวงน้อย 81265   ธนพล เผือกนอก
406 แวงน้อย 81591   ปิยธิดา ประโพธิ์ทัง
407 แวงน้อย 89532   สะท้าน พรมจารีย์
408 แวงน้อย 81739   อรัญ ชัยพิมพา
409 แวงน้อย 89794   วรานนท์ ภู่สิน
410 แวงน้อย 81879   คำผอง คำพรม
411 แวงน้อย 89909   ทิพ ทองสีสุข
412 แวงน้อย 82069   หนูค่าย เวียงสมุทร
413 แวงน้อย 90182   ใหม่ ริมทาง
414 แวงน้อย 90588   ปราณี จิตโภคา
415 แวงน้อย 91163   นิพนธ์ บาลี
416 แวงน้อย 91516   บัวลา บุแก้ว
417 แวงน้อย 91801   นวลจันทร์ หาชัย
418 แวงน้อย 92252   อนุชิต แตงโสภา
419 แวงน้อย 94312   กอง เรียงมณี
420 แวงน้อย 94868   ขวัญธิดา ใจสาร
421 แวงน้อย 95260   วรวิภา พรมโสดา
422 แวงน้อย 95630   สำรวย ชำนาญค้า
423 แวงน้อย 95891   พรพรรณ์ คงศิลา
424 แวงน้อย 96250   สุจิตรา นาอุดม
425 แวงน้อย 96631   ภูธเนษฐ์ ทรัพย์เมธาวี
426 แวงน้อย 97365   นางสวน ชูแก้ว
427 แวงน้อย 97674   สมชาย ศาลากลาง
428 แวงน้อย 25271   เบญจมาศ สุโพธิ์
429 แวงน้อย 97966   สุดใจ นาอุดม
430 แวงน้อย 65987   มะณี พิทักษ์ชาติ
431 แวงน้อย 98711   กรรณิกา คำไมล์
432 แวงน้อย 66369   แพรววิภา พรมวงค์
433 แวงน้อย 98902   วัฒนา สุริยะ
434 แวงน้อย 66719   อภิวัฒน์ สิมสาย
435 แวงน้อย 99405   บุญมี มาฤทธิ์
436 แวงน้อย 66918   ทองคูณ ยงอาหาร
437 แวงน้อย 99635   นิติชัย ไทยน้อย
438 แวงน้อย 67143   สุพัตตา วิชาธรรม
439 แวงน้อย 101499   ศุภชัย วิจิตรโชต
440 แวงน้อย 67448   อาทิตยา ตอชัยภูมิ
441 แวงน้อย 103297   ชัน ย่องเหล่ายุ่ง
442 แวงน้อย 67766   บานเย็น ชูชิน
443 แวงน้อย 103733   ชัยญาพร กรพรม
444 แวงน้อย 103902   กฤษฎา อินโอ้
445 แวงน้อย 104037   อรรถพล ไฟรถแสง
446 แวงน้อย 104204   สุดารัตน์ อุดหนองเลา
447 แวงน้อย 14869   วาสนา หวังคุ้มกลาง
448 แวงน้อย 104430   ศรัญญา ครุฑธาพันธ์
449 แวงน้อย 46355   ปรีชา คำหอม
450 แวงน้อย 51142   ชินวุฒิ พันธ์ใหญ่
451 แวงน้อย 52398   ทองทิพย์ พิริยศิลป์
452 แวงน้อย 112942   ภัทรวดี นาอุดม
453 แวงน้อย 114963   เหรียญ หลงกุล
454 แวงน้อย 115983   พันธะนา นาบำรุง
455 แวงน้อย 119523   จรัล รัตนบุญทา
456 แวงน้อย 121798   บุญเรือง หนองผือ
457 แวงน้อย 122483   ณัฐวุฒิ ประวารณา
458 แวงน้อย 122613   ภูรินทร์ ดีขันธ์
459 แวงน้อย 123120   ถนอม นาอุดม
460 แวงน้อย 123803   ศิริศักดิ์ ไทยน้อย
461 แวงน้อย 124249   รุ่งนภา ประสพสัน
462 แวงน้อย 128923   บุษราภรณ์ ดอยชัยภูมิ
463 แวงน้อย 133523   มนตรี ปินะถา
464 แวงน้อย 134578   สถิตย์ ล้อมไธสง
465 แวงน้อย 135469   สุมาตร ขานมา
466 แวงน้อย 136598   ลาภ เอี่ยมสุพรรณ
467 แวงน้อย 138684   อำนวย ลุนจันทร์
468 แวงน้อย 139229   ประยงค์ พรชัยภูมิ
469 แวงน้อย 139361   ปิยะชาติ บุญเพลิง
470 แวงน้อย 140119   อรุณ คาดสนิท
471 แวงน้อย 140774   นางสาวกุลวดี คำแก้ว
472 แวงน้อย 61802   เสถียร ไพรวิจาร์ย
473 แวงน้อย 62248   สมสมัย พิมพ์ศรี
474 แวงน้อย 62684   นิธิกร ศรีนาเรียง
475 แวงน้อย 63359   อรทัย นาบำรุง
476 แวงน้อย 63654   อ่อนจันทร์ งานไว
477 แวงน้อย 64008   แฟนด์ เลาชัยภูมิ
478 แวงน้อย 35860   ทวีสิทธิ์ นิลทา
479 แวงน้อย 37050   ขวัญใจ พิมพ์สิม
480 แวงน้อย 104723   ฉัตรชัย ขุนภิรมย์
481 แวงน้อย 105753   สุริยา ชนิดนอก
482 แวงน้อย 106507   อุดม สุขแป
483 แวงน้อย 107277   สุนทรี ไทยน้อย
484 แวงน้อย 108424   นรากร เกิดศักดิ์
485 แวงน้อย 111510   โกสุม นาบัวลี
486 แวงน้อย 111737   ปรีดาพร ชุณห์รัก
487 แวงน้อย 37240   บุญเพ็ง ปาปะสา
488 แวงน้อย 39098   เจิดจันทร์ ทิพวงค์
489 แวงน้อย 2900   นายสมศักดิ์  คำภาบุตร
490 แวงน้อย 25365   ปัณณดา นาหนอง
491 แวงน้อย 64338   ประครอง เจริญภูมิ
492 แวงน้อย 64491   บุญเลิศ แพงพุย
493 แวงน้อย 64608   ทองม้วน ย่องเหล่ายูง
494 แวงน้อย 65111   วาเลนรัตตรี จันทร์สด
495 แวงน้อย 65372   นวลจันทร์ แวงชิน
496 แวงน้อย 65620   ประวีณา ปัดถาวะโล
497 แวงน้อย 55018   สุริยัน จันทะดวง
498 แวงน้อย 57560   สามารถ ทิพย์ชาติ
499 แวงน้อย 58581   กัลยา แก้วคูณ
500 แวงน้อย 58749   สุดารัตน์ เพ็ชรน้อย
501 แวงน้อย 30762   ทองสันต์ ทวยเที่ยง
502 แวงน้อย 59587   บุญยฤทธิ์ ประวันตา
503 แวงน้อย 59834   ลำพูน กลิ่นนวล
504 แวงน้อย 60017   เกษร สิทธิทอง
505 แวงน้อย 60231   จรรยา แสงจันทร์
506 แวงน้อย 60425   วรวิทย์ นามเหลา
507 แวงน้อย 140959   นิกร ภู่เล็ก
508 แวงน้อย 141149   นางหนูแดง คำโส
509 แวงน้อย 141393   สุภิณห์ พลหงษา
510 แวงน้อย 141912   ทองคำ เทพนิมิตร
511 แวงน้อย 152626   เทพพิทักษ์ วงษ์ษา
512 แวงน้อย 154078   บังอร เค้าแก้ว
513 แวงน้อย 71009   สมศักดิ์ เตือนขุนทด
514 แวงน้อย 71254   ดัด วิชาธรรม
515 แวงน้อย 71632   ลำใย เชื้อกุดรู
516 แวงน้อย 72008   คำพอง ด้วงจุมพล
517 แวงน้อย 72424   สุพัตตรา ศิริโยธา
518 แวงน้อย 73035   พรสวรรค์ อาตมา
519 แวงน้อย 73391   ไพรจิตร เกื้ออนันต์
520 แวงน้อย 73553   เดือนเพ็ญ คำใบ
521 แวงน้อย 73689   หนูพัฒ ช่วยนา
522 แวงน้อย 73917   พิศ แย้มลอย
523 แวงน้อย 74347   เทวา สวนไผ่
524 แวงน้อย 60542   บัวทอง พฤกษหิรัญ
525 แวงน้อย 74733   สุนทร ศรีโยธา
526 แวงน้อย 60712   ใส กึกก้อง
527 แวงน้อย 75453   ประเสริฐ ถานันท์
528 แวงน้อย 60882   พรทิวา เพ็งพลา
529 แวงน้อย 76196   สุขสรรค์ ประโพธิ์ศรี
530 แวงน้อย 61063   รำพรรณ ต่อพันธิ์
531 แวงน้อย 76774   แดง ยาสงคราม
532 แวงน้อย 61303   ฝ้าย ไชย์ศรีจันทร์
533 แวงน้อย 77500   สุบรรณี ปริวันตัง
534 แวงน้อย 78453   อรทัย ช่วยนา
535 แวงน้อย 79214   ปาริฉัตร ปริวัฒน์
536 แวงน้อย 79841   ดอกไม้ ชินรัมย์
537 แวงน้อย 80131   อำพร อำชัยภูมิ
538 แวงน้อย 80511   ภูษิต ปลัดเชน
539 แวงน้อย 80891   นุชนาท มาศรี
540 แวงน้อย 81200   ณัฐนุช มาลา
541 แวงน้อย 81505   หมุน เทิมหวาย
542 แวงน้อย 88924   สมพาน พรมรินทร์
543 แวงน้อย 81692   สุขสัน ทุมคำ
544 แวงน้อย 89726   ทองคูณ ดวงประมนต์
545 แวงน้อย 81839   เหมือน สีแล
546 แวงน้อย 89873   ประสิทธิชัย จันทร์สม
547 แวงน้อย 81995   ผจน สีขน
548 แวงน้อย 90023   ธีรนาถ หนองนา
549 แวงน้อย 90429   ลำดวน วรินทรเวช
550 แวงน้อย 90952   อำพร พิทักษ์
551 แวงน้อย 91422   สถิตย์ ชัยสิทธิ์
552 แวงน้อย 91738   สิริ ประพรต
553 แวงน้อย 92076   กาญจนา นาอุม
554 แวงน้อย 92807   อมรรัตน์ บุญเพ็ง
555 แวงน้อย 94731   วันเพ็ญ ภูมิพาน
556 แวงน้อย 95093   เดือนเพ็ญ เค้าหอม
557 แวงน้อย 95547   ประครอง เกิดศักดิ์
558 แวงน้อย 95792   ธนภัทร รัตนอนันท์
559 แวงน้อย 96162   ชัยวัฒน์ ศรีโยธา
560 แวงน้อย 96469   ชนิกา เกิดศักดิ์
561 แวงน้อย 97247   ตุ่น จ้นทร์เทพ
562 แวงน้อย 97599   นายปัญหา โรจน์บุญถึง
563 แวงน้อย 25248   นิวัฒน์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
564 แวงน้อย 97744   สุนันท์ คงศิลา
565 แวงน้อย 65873   สุภาพ ลักขณา
566 แวงน้อย 98419   ธนาวุฒิ นนทะเสน
567 แวงน้อย 66227   วาสนา หวังคุ้มกลาง
568 แวงน้อย 98840   ด.ญ.วายุรีย์ คูณสุข
569 แวงน้อย 66605   โกวิท นิรมลสวัสดิ์
570 แวงน้อย 99296   ณิชาดา ตาหล้า
571 แวงน้อย 66861   หนูดร เพิ่มยินดี
572 แวงน้อย 99534   อภิสิทธิ์ สง่าแรง
573 แวงน้อย 67054   เบ็ง แก้วยก
574 แวงน้อย 100572   นุชจรินทร์ แสงจันทร์
575 แวงน้อย 67353   อนัน สาคร
576 แวงน้อย 103040   ธงชัย พลหงษา
577 แวงน้อย 67640   ณัฐพล กองเงินนอก
578 แวงน้อย 103520   พรชัย คุณปรึกษา
579 แวงน้อย 103864   สุภาพร โงนขำ
580 แวงน้อย 103986   สาธิต มาตรวังแสง
581 แวงน้อย 104118   สุรศักดิ์ บาลี
582 แวงน้อย 25314   สมภาร เพิ่มพูล
583 แวงน้อย 11782   เปรมมิกา หมวดศรี
584 แวงน้อย 104347   จิระวัฒน์ ดีจะมาลา
585 แวงน้อย 111917   ฉวีวรรณ์ ยศหนองทุ่ม
586 แวงน้อย 113989   กฤษฎา คงศิลา
587 แวงน้อย 115691   สม ไทยน้อย
588 แวงน้อย 117320   เมธี ตะโกสีย์
589 แวงน้อย 121549   ชไมพร ศรีวันทา
590 แวงน้อย 122255   ด.ญ.พนิตธิดา นิรพงษ์
591 แวงน้อย 122585   เกียรติศักดิ์ ทิปหะ
592 แวงน้อย 122984   บุญเลิศ มะไฟ
593 แวงน้อย 123664   อดิศักดิ์ มะไฟ
594 แวงน้อย 124075   ธนานัน ทิทา
595 แวงน้อย 128029   บุญฤทธิ์​ บุตรแวง
596 แวงน้อย 130370   ธนกฤต คำแสวง
597 แวงน้อย 134434   สุวิทย์ อุปรามาณะ
598 แวงน้อย 135415   นิกรณ์ ต่อพันธ์
599 แวงน้อย 136219   จันทร์ วงษ์เพ็ชร
600 แวงน้อย 138151   นายศุภกร สีสนั่น
601 แวงน้อย 139010   อารีรัตน์ ตะโกสีย์
602 แวงน้อย 139299   พรชัย พานิช
603 แวงน้อย 139957   สานิกุล สาคร
604 แวงน้อย 140402   กมลวรรณ คำตา
605 แวงน้อย 61655   ธนพล เริงลี
606 แวงน้อย 62029   ลภัสรดา ประวาระณา
607 แวงน้อย 62565   สีนวน สง่าพันธุ์
608 แวงน้อย 63212   จริยา พรมวงษ์
609 แวงน้อย 63539   สัมฤทธิ์ วินทะชัย
610 แวงน้อย 63855   สุทธิพงษ์ บุญมานัด
611 แวงน้อย 34529   สมบูรณ์ ชัยชนะ
612 แวงน้อย 36880   ประกอบ นาโม
613 แวงน้อย 104565   วราภรณ์ บุญโนนแต้
614 แวงน้อย 105581   คะนอง พระโนราช
615 แวงน้อย 105907   ธนิต รักษาพงษ์
616 แวงน้อย 106977   ศิริพร ภูมิชัยสิทธิ์
617 แวงน้อย 107868   ยุพิน วินทะชัย
618 แวงน้อย 111460   ปัทมาวรรณ์ ริมทะมาตย์
619 แวงน้อย 111636   จินดา จัตุรงค์
620 แวงน้อย 33914   อนงค์ลักษณ์ ศิริภิรมย์
621 แวงน้อย 83542   ธนพล อำไพพินิจ
622 แวงน้อย 84077   รัฐพล ชัยนิคม
623 แวงน้อย 84745   รัตน์ เล็ดมะ
624 แวงน้อย 85306   สุรเดช ศรีจุมพล
625 แวงน้อย 85737   อนุวัตร ไกรวัน
626 แวงน้อย 86017   มาริสา สีลาน
627 แวงน้อย 86538   สุภาพ มุกดา
628 แวงน้อย 86988   ประดิษฐ์ ชนะชัย
629 แวงน้อย 87221   วิชรินทร์ ภูมิพาน
630 แวงน้อย 87413   ภควินท์ ภูบุญค้ำ
631 แวงน้อย 87535   ธิติมา พานิชย์
632 แวงน้อย 87633   คำไผ่ โคกชัง
633 แวงน้อย 87762   นฤทัย บุญมี
634 แวงน้อย 87892   ราตรี วิชาธรรม
635 แวงน้อย 88004   อนุชา ขจรไพร
636 แวงน้อย 88124   กนกวรรณ ชัยพรมมา
637 แวงน้อย 88497   วันชัย เครือแสง
638 แวงน้อย 88866   ฐนัฎชา ศิริรวง
639 แวงน้อย 2287   น.ส.เอื้อพร การถาง
640 แวงน้อย 25343   พิชิตชัย ประภาสอน
641 แวงน้อย 64238   สาคร ภูริภิญโญ
642 แวงน้อย 64433   ทองสุข ประวะเสนัง
643 แวงน้อย 64560   จอมศรี พิมล
644 แวงน้อย 64988   เขียว ติมุลา
645 แวงน้อย 65275   คำพอง สมบัติ
646 แวงน้อย 65513   ธิติมา ชานนท์
647 แวงน้อย 68157   ดาลุณี พิมพ์ศรี
648 แวงน้อย 68659   อภิวัตน์ เจริญภูมิ
649 แวงน้อย 69108   บุษยา ตะโกสีย์
650 แวงน้อย 69452   ธวัชชัย กงนอก
651 แวงน้อย 69617   สมพงษ์ อินทิแสน
652 แวงน้อย 69905   แสง นาอุดม
653 แวงน้อย 70180   มะลิ มณีศรี
654 แวงน้อย 54166   สมปอง พานนท์
655 แวงน้อย 57071   ณัฐพล ชัยจำรัส
656 แวงน้อย 58488   บุญลั้น ช่วยนา
657 แวงน้อย 58688   บุญมา ศรีสวัสดิ์
658 แวงน้อย 29815   Siriporn Chinsaeng
659 แวงน้อย 59510   ดวงจันทร์ เวฬุวนารักษ์
660 แวงน้อย 59769   ทองอินทร์ วิเศษโวหาร
661 แวงน้อย 59949   ศราวุธ สีสาวแห
662 แวงน้อย 60135   บู่ จันทร์ภิรมย์
663 แวงน้อย 60363   อุลัย แสนคูณ
664 แวงน้อย 70313   ประนอม สุขแป
665 แวงน้อย 71128   บุญธง ตินนัง
666 แวงน้อย 71491   สิทธิพงษ์ ชวนเชย
667 แวงน้อย 71848   มานะชัย ชัยชนะ
668 แวงน้อย 72276   สุกล พิลาชัย
669 แวงน้อย 72829   อาคม มิกขุนทด
670 แวงน้อย 73292   กชพร จำเริญโชค
671 แวงน้อย 73506   วาสนา วรินทร์
672 แวงน้อย 73636   คำปุ่น คตชัง
673 แวงน้อย 73767   ลุน ย่องเหล่ายุ่ง
674 แวงน้อย 74180   ขันทอง บุตรประทุม
675 แวงน้อย 60477   สมบัติ แสงคำ
676 แวงน้อย 74604   ประดับ ประกอบนันท์
677 แวงน้อย 60655   ชัชวาลย์ พิลาศรี
678 แวงน้อย 74959   สุนทร ซ้ายก่า
679 แวงน้อย 60828   สมรักษ สุดหอม
680 แวงน้อย 75915   อุใด ชุมตรีนอก
681 แวงน้อย 60990   บัวผัน ไปไหน
682 แวงน้อย 76691   สุรเดช ยาสงคราม
683 แวงน้อย 61227   จันจิรา ขจรไพร
684 แวงน้อย 77337   วรินทร พิศวงห์
685 แวงน้อย 78168   ทองใบ แผงไธสง
686 แวงน้อย 78963   สมพงษ์ วิชาธรรม
687 แวงน้อย 79755   รัชฎาพร สีหาบุตร
688 แวงน้อย 80039   สุคนธ์ คำวิชิต
689 แวงน้อย 80369   เฉลิม ดงอุทัย
690 แวงน้อย 80755   แก้วกัลยา วันวาน
691 แวงน้อย 81082   บันฑิต หน่ายโสก
692 แวงน้อย 81315   คำพัน จอดนอก
693 แวงน้อย 88906   วิจิต ตาเกิด
694 แวงน้อย 81625   มนูณ ลานุ้ย
695 แวงน้อย 89621   พงศกร ชมชื่น
696 แวงน้อย 81779   นิกรณ์ จิตแสง
697 แวงน้อย 89833   ประทุมมา มั่นใจ
698 แวงน้อย 81922   วิชิต คงศิลา
699 แวงน้อย 89949   ลมัย สายชัยภูมิ
700 แวงน้อย 90249   สำเนียง ต่อพันธ์
701 แวงน้อย 90787   เข็มชาติ แสงมะณี
702 แวงน้อย 91286   ตี๋ นพพล
703 แวงน้อย 91598   สมบัติ นาพยับ
704 แวงน้อย 91898   วัง แสงจันทร์
705 แวงน้อย 92430   ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว
706 แวงน้อย 94569   เขียน เชื้อกุดรู
707 แวงน้อย 94954   นิภาพร ศรีกระยอม
708 แวงน้อย 95427   แก่นจันทร์ เชื้อกุดรุ
709 แวงน้อย 95696   สุระ คงศิลา
710 แวงน้อย 96049   ดาว ศรีแก้ว
711 แวงน้อย 96343   จันทร์เพ็ญ ดาโสม
712 แวงน้อย 96956   วาสนา มหาวงศ์
713 แวงน้อย 97486   ขวัญใจ เปลื้องกลาง
714 แวงน้อย 21912   ดุสิตา อุทกัง
715 แวงน้อย 97722   นฤนาท นาเพ็ก
716 แวงน้อย 65706   ภิมพัทธิ์ เชื้อกุดรู
717 แวงน้อย 98178   เสฏธวุฒิ นาหล่อง
718 แวงน้อย 66091   รัชนีย์ ทองสัมฤทธิ์
719 แวงน้อย 98792   หนูพร ประดับคำ
720 แวงน้อย 66456   สมใจ อินทร์โฉม
721 แวงน้อย 99129   สหรัฐ สนเจริญ
722 แวงน้อย 66772   ธีระพงษ์ น้อยชัย
723 แวงน้อย 99471   ทวีศักดิ์ หมอกไส
724 แวงน้อย 66984   ศิริลักษณ์ แสงคำ
725 แวงน้อย 100055   สุธาสินี อุปมา
726 แวงน้อย 67216   ปาริชาติ โยธาภักดี
727 แวงน้อย 102308   จูม คุณปรึกษา
728 แวงน้อย 67558   บุญลอด ปาปะเนย์
729 แวงน้อย 103391   พิชิต เสาวิชิต
730 แวงน้อย 103793   กรรชัย กรพรม
731 แวงน้อย 103929   วิชาญ สมสะอาด
732 แวงน้อย 104073   สุพัฒตรา เหล็กเจ็ก
733 แวงน้อย 25298   กฤตภาส วงษ์นรา
734 แวงน้อย 104271   สุมาลี ชมดี
735 แวงน้อย 111862   ธิติ เพชรสมุทร
736 แวงน้อย 113396   ทองแดง ยาพา
737 แวงน้อย 115210   ภูวนัย  ยิ่งสุข
738 แวงน้อย 116646   พิยดา จันมา
739 แวงน้อย 120241   ณัฐพล เอิมชา
740 แวงน้อย 121939   จอง คงศิลา
741 แวงน้อย 122542   สวัสดิ์ ศรีวิชัย
742 แวงน้อย 122842   อนุพล เจนงาม
743 แวงน้อย 123195   จารึก สุขธณอุดม
744 แวงน้อย 123895   สมจิตร สมแวง
745 แวงน้อย 126271   ธินากร นนทะเสน
746 แวงน้อย 129411   พีรพงษ์ แสงสิงห์
747 แวงน้อย 134029   เนตร กาทอง
748 แวงน้อย 134707   บัวลอง ชุมตรีนอก
749 แวงน้อย 135599   ณรงค์ศักดิ์ โมกไธสง
750 แวงน้อย 137353   เสถียร เกตุธานี
751 แวงน้อย 138769   เสาวภา นารี
752 แวงน้อย 139250   โสภา ขานเรียง
753 แวงน้อย 139730   ประยงค์ ประสานมิตร์
754 แวงน้อย 140275   หนูเทียน เกิดศักดิ์
755 แวงน้อย 61465   บุญโฮม ดอกพิกุล
756 แวงน้อย 61883   สุวรรณ ประวันษา
757 แวงน้อย 62452   ชลธิชา ทุมวงศ์
758 แวงน้อย 62866   อนงค์ ทุยบึงฉิม
759 แวงน้อย 63408   บุญแสง บัวจันทร์
760 แวงน้อย 63732   กองหนุน ศรีวงษ์ชัย
761 แวงน้อย 34220   ปัญจา ขุนเสนา
762 แวงน้อย 36103   สุพิชญา ช่วยนา
763 แวงน้อย 104493   ปราณี หาวงษ์
764 แวงน้อย 105448   กะบวน ปัดสา
765 แวงน้อย 105791   ชาย แคชัยภูมิ
766 แวงน้อย 106757   ปรวัตร  อัคจันทร์
767 แวงน้อย 107413   นิดา โฮมภิรมย์
768 แวงน้อย 111307   สุพจน์ ดีสุข
769 แวงน้อย 111545   อุดม รักสมบัติ
770 แวงน้อย 31360   พิฑูรย์ วรรณ์โชติ
771 แวงน้อย 82295   ภูริตา ทนธุมาลย์
772 แวงน้อย 83751   ไพวัน เสาวิชิต
773 แวงน้อย 84488   บุญธรรม นาควรินทร์
774 แวงน้อย 85058   ธนพล แก้ววงษา
775 แวงน้อย 85582   เสวียน ทานา
776 แวงน้อย 85915   เกศสยา พลมาต
777 แวงน้อย 86291   นพดล แสงงาม
778 แวงน้อย 86804   สำเนา นาลุ่ม
779 แวงน้อย 87162   รัชนีพร ศิริแสง
780 แวงน้อย 87365   ชัยญา ชะดาเม็ก
781 แวงน้อย 87501   กิตติศักดิ์ นาไพวัน
782 แวงน้อย 87590   สุเทพ บุนนาค
783 แวงน้อย 87715   ทองสูน แก้วน้อย
784 แวงน้อย 87849   อำพ ไปไล
785 แวงน้อย 87975   สุรชัย แขพุทธซา
786 แวงน้อย 88081   ปิยะ ชัยย่อย
787 แวงน้อย 88288   กำพร กาฬพันธ์
788 แวงน้อย 88811   ยุพิน นาโม
789 แวงน้อย 50949   เยาวภา เสือปลา
790 แวงน้อย 52050   ธวัชชัย มาพร
791 แวงน้อย 53026   ประยงค์ เสาวิชิต
792 แวงน้อย 25326   สวนีย์ มะธิปะ
793 แวงน้อย 64071   ชุติมา เกียรติบุตร
794 แวงน้อย 64391   สมลักษณ์ พาอ้อ
795 แวงน้อย 64514   ผัน มันสาบุญ
796 แวงน้อย 64750   ศุภลักษณ์​ ชัยชนะ
797 แวงน้อย 65199   สุวรรณ์ แวงชิน
798 แวงน้อย 65418   กองศรี พันธ์ใหญ่
799 แวงน้อย 67996   สังวาล มั่นภักดี
800 แวงน้อย 68430   ประทีป คุ้มประเสริฐ
801 แวงน้อย 68946   ยุพยง พรมรินทร์
802 แวงน้อย 69352   อุไร นาปาน
803 แวงน้อย 69553   จักรินทร์ ช้อยขุนทด
804 แวงน้อย 69814   คำพอง เหล็กกล้า
805 แวงน้อย 70082   ดรุณี นามแป้น
806 แวงน้อย 38856   คำนาง พรมนอก
807 แวงน้อย 45483   สุพจน์ ทินนัง
808 แวงน้อย 26759   เอกชัย ขุนเสนา
809 แวงน้อย 59386   คำสิงห์ ชัยสาสตร์
810 แวงน้อย 59674   จันทร์ ศรีแก้ว
811 แวงน้อย 59884   ทองยอด โสกันหา
812 แวงน้อย 60054   นันท์นภัส มูลแก่น
813 แวงน้อย 60281   ดวงตา พรมวงษ์
814 แวงน้อย 25282   อุษณี แปลยาว
815 แวงน้อย 141118   รัศมี คำสรี
816 แวงน้อย 141339   จุฑาทิพย์ แก้วพรม
817 แวงน้อย 141809   นายเรียง ศรีรัตนพันธ์
818 แวงน้อย 152027   โสดา รักษาพงษ์
819 แวงน้อย 153885   ลำไพร แก้วโยธา
820 แวงน้อย 160543   กนาพิชญ์ สุภาพร
821 แวงน้อย 17911   อรุณรัตน์ ศรีภิรมย์
822 แวงน้อย 31089   สัน ดาน้ำคำ
823 แวงน้อย 82184   สมปอง เกิดศักดิ์
824 แวงน้อย 83617   สมพร นาไพรวัน
825 แวงน้อย 84226   ลัทธิพงศ์ สวนไผ่
826 แวงน้อย 84905   พวงเพ็ชร เดชศรี
827 แวงน้อย 85432   กิตติศักดิ์ คำวังไชย
828 แวงน้อย 85785   อารยา สวนไผ่
829 แวงน้อย 86097   ขนิษฐา แพนน้อย
830 แวงน้อย 86664   รัตนา ทีนะกุล
831 แวงน้อย 87078   ทองผาด หอมดี
832 แวงน้อย 87285   วิภาส พลหงษา
833 แวงน้อย 87444   สมรักษ์ พาสว่าง
834 แวงน้อย 87557   มานิต สิงห์สนั่น
835 แวงน้อย 87664   นรินทร์ ศรีโยธา
836 แวงน้อย 87798   จัตุพล สุขแป
837 แวงน้อย 87919   สุเนตร รักษาพงษ์
838 แวงน้อย 88033   สุดตา นาอุดม
839 แวงน้อย 88157   สมมุ่ง พิมพ์ศักดิ์
840 แวงน้อย 88718   ใหม่ เดชบุรม
841 แวงน้อย 49915   จันทร์เที่ยง ย่องเหล่ายูง
842 แวงน้อย 51544   สุริยันต์ ศรีชัยมูล
843 แวงน้อย 52561   สมม้วน คลังมูลตรี
844 แวงน้อย 67839   สุกัญญา ปานจันทร์
845 แวงน้อย 68266   สาคร พาสว่่าง
846 แวงน้อย 68772   อ่อนจันทร์ ก้อนคำ
847 แวงน้อย 69222   นวนใน สุวพัฒน์
848 แวงน้อย 69490   บัวศรี แก้วหานาถ
849 แวงน้อย 69689   สิริพร ศรีระเทศ
850 แวงน้อย 69933   ปราณี ศรีโยธา
851 แวงน้อย 38382   บุญเพ็ง นานอก
852 แวงน้อย 43283   บงกช ปราบ ณ ศักดิ์
853 แวงน้อย 5349   วิจิตร พรฆัง
854 แวงน้อย 56832   ชัย พันธ์แน่น
855 แวงน้อย 58137   บัวไล จารย์ชำนิ
856 แวงน้อย 58626   บุญสรี คืนชัยภูมิ
857 แวงน้อย 59319   หนู มงคลกุล
858 แวงน้อย 141045   สุวรีย์ ประสงสัน
859 แวงน้อย 141229   หอม แก้วกันยา
860 แวงน้อย 141639   ณัฐพงษ์ อามตย์
861 แวงน้อย 147697   สมพร บัวจันทร์
862 แวงน้อย 153714   สมพร ทุมคำ
863 แวงน้อย 155505   อุปการ ภูผาลี
864 แวงน้อย 71083   พนัส ดวงกมล
865 แวงน้อย 71387   ปรียา แวงชิน
866 แวงน้อย 71760   อนุวัตร พิมล
867 แวงน้อย 72186   บารมี ร้อยดี
868 แวงน้อย 72642   บุญเพ็ง ประกอบนันท์
869 แวงน้อย 73117   ภาณุวัฒน์ มาอินราช
870 แวงน้อย 73468   บุญเพ็ง นารินทร์
871 แวงน้อย 73603   ไชยศ ตะโกสี
872 แวงน้อย 73742   ยศ แซ่ตั้ง
873 แวงน้อย 74038   ธีระยุทธ โยธานา
874 แวงน้อย 74506   มลทยา ชานนท์
875 แวงน้อย 60618   อ่อนศรี ปุ้งโพธิ์
876 แวงน้อย 74860   ศราวุฒิ วงขวาหมู
877 แวงน้อย 60791   ชัยรัตน์ ศรีจันทร์
878 แวงน้อย 75781   สุรศักดิ์ สีหามาตร
879 แวงน้อย 60959   นเรศน์ จันทร
880 แวงน้อย 76599   ขวัญชัย สุขกำเนิด
881 แวงน้อย 61182   รัชนีกร กาญบรรจง
882 แวงน้อย 76985   ติ๋ม นาหล่อง
883 แวงน้อย 61393   พิชญดา ศรีหาทน
884 แวงน้อย 78125   ทองมี ชมดี
885 แวงน้อย 78695   สิทธิกร พรมวงษ์
886 แวงน้อย 79643   บุญสม อุปมา
887 แวงน้อย 79973   ณัทพล สีสาระ
888 แวงน้อย 80286   ชรัดดา เวนไธสงค์
889 แวงน้อย 80636   โสภิดา เวนไธสงค์
890 แวงน้อย 81003   เพ็ญศรี พิมล
891 แวงน้อย 81266   สมหมาย เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
892 แวงน้อย 81594   ณรงค์ฤทธิ์ เกี่ยวแก่
893 แวงน้อย 89554   บุญถัน ทิพวงษ์
894 แวงน้อย 81744   สมสนิท นาอุดม
895 แวงน้อย 89796   กรรณิกา ทุมคำ
896 แวงน้อย 81882   ลี โสลา
897 แวงน้อย 89912   ศิริวิมล พิมพ์สิม
898 แวงน้อย 82073   บุญชู วรรณประใด
899 แวงน้อย 90190   น.ส.สุพรรณิการ์ คำตา
900 แวงน้อย 90619   ยุพิน บุญค้ำ
901 แวงน้อย 91175   ลำไพ บาลี
902 แวงน้อย 91520   ลำดวน โยกมา
903 แวงน้อย 91805   พิษณุ พินิจน้อย
904 แวงน้อย 92277   นายมานิต ชุ่มนาเสียว
905 แวงน้อย 94320   ทองปัก ตาติจันทร์
906 แวงน้อย 94878   บุญเชิด เสนีสินลา
907 แวงน้อย 95289   บัวลา เชื้อกุดรู
908 แวงน้อย 95639   วิทยา ศรีโยธา
909 แวงน้อย 95905   ปฏิภัทธ์ ศัทธาคลัง
910 แวงน้อย 96256   สุริยา นาอุดม
911 แวงน้อย 96642   รจรัตน์ พุทธษา
912 แวงน้อย 97376   สุทิน ประโพธิ์ทัง
913 แวงน้อย 97682   ธีระพงษ์ ศาลางาม
914 แวงน้อย 25272   แพรวนภา อันทะคำภู
915 แวงน้อย 98074   นงเยาว์ ภูมี
916 แวงน้อย 65996   ปัฐมา จันทร์แก้ว
917 แวงน้อย 98712   สรวิชญ์ มาบพา
918 แวงน้อย 66372   คนดี หารชนะ
919 แวงน้อย 98923   นฤมล นาบำรุง
920 แวงน้อย 66725   อารีย์ บุญเพลิง
921 แวงน้อย 99407   ศรเทพ ราชเพียแก้ว
922 แวงน้อย 66923   บัวหลั่น ริมทมาตย์
923 แวงน้อย 99652   ทองพูน ยาสงคราม
924 แวงน้อย 67144   วงเดือน ประเสริฐ
925 แวงน้อย 101578   หนูเกนฑ์ เชื้อกุดรู
926 แวงน้อย 67458   ทองพัด ศรีหาทน
927 แวงน้อย 103310   ชุติพร กุลสุวรรณ์
928 แวงน้อย 67776   เหมือน สมแวง
929 แวงน้อย 103739   พิมพ์วิภา ภูมี
930 แวงน้อย 103906   ธัชดา หมัดมูซอ
931 แวงน้อย 104044   กนกวรรณ มาบภา
932 แวงน้อย 104212   บุญเลิศ ขุนภิรมย์
933 แวงน้อย 14872   สมควร ต่อติด
934 แวงน้อย 104431   สุภาพร ผ่องการ
935 แวงน้อย 47279   สมพิศ กาบบัวลอย
936 แวงน้อย 51169   วัชรพล พันธ์ใหญ่
937 แวงน้อย 52428   บุญเลิศ วิชาธรรม
938 แวงน้อย 112948   สุริยพร พูนเทกอง
939 แวงน้อย 115007   ทองดี คำทอง
940 แวงน้อย 116004   บัวพา โพธ์ศรี
941 แวงน้อย 119624   นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว
942 แวงน้อย 121843   มยุรา จตุรงค์
943 แวงน้อย 122484   วรันธร ซ้ายงาม
944 แวงน้อย 122616   วีระ สาโล
945 แวงน้อย 123125   วิภาวดี ใจบุญ
946 แวงน้อย 123811   บังอร ไทยน้อย
947 แวงน้อย 124253   ดรุณี ประสพเนตร
948 แวงน้อย 128946   สุทธิดา โฮมภิรมย์
949 แวงน้อย 133658   จันสุดา ปินะถา
950 แวงน้อย 134593   อุไร เคนชมภู
951 แวงน้อย 135473   วีระเทพ คะนะมะ
952 แวงน้อย 136758   อานนท์ ชนะชัย
953 แวงน้อย 138689   บุญถม บุญศรี
954 แวงน้อย 139230   สุวินัย โททำมา
955 แวงน้อย 139654   เรไร ลำเนาว์
956 แวงน้อย 140126   บุญพริ้ง นาคสุข
957 แวงน้อย 140941   ดิเรก พึ่งไพศาล
958 แวงน้อย 61807   สุพิน เหชัยภูมิ
959 แวงน้อย 62295   ทวีศักดิ์ บุญศรี
960 แวงน้อย 62697   เบญจภรณ์ นาดี
961 แวงน้อย 63361   ดำรงค์ ปะวะเข
962 แวงน้อย 63658   เฟื้องรัตน์ดา เศษยา
963 แวงน้อย 64020   ประภาพร ตะติฉิม
964 แวงน้อย 35874   คำปัน ช่วยนา
965 แวงน้อย 37058   หนูแดง ริสี
966 แวงน้อย 104746   จรูญ ขุนภิรมย์
967 แวงน้อย 105757   สังวาลย์ เสาวิชิต
968 แวงน้อย 106519   จันทร์ สิมหลวง
969 แวงน้อย 107293   กมลลักษณ์ วานนท์
970 แวงน้อย 108445   นวนละออง ตาสี
971 แวงน้อย 111512   ไกรสร จัตุรงค์
972 แวงน้อย 111746   รัชชานนท์ นารินทร์
973 แวงน้อย 104436   นิภาพร พิลาวัน
974 แวงน้อย 47286   สมพิศ กาบบัวลอย
975 แวงน้อย 51265   ปรีชา สุธรรม
976 แวงน้อย 52435   บุญเกิด เค้าเหลือง
977 แวงน้อย 112997   ฐิติมา ปิสายะโส
978 แวงน้อย 115017   อรรถชัย บุญทัน
979 แวงน้อย 116024   บังอร หอมสุชา
980 แวงน้อย 119734   จุฑามาศ หานุภาพ
981 แวงน้อย 121848   ภัทรวดี ครองสม
982 แวงน้อย 122487   บุญเพียร ประโพธิ์ศรี
983 แวงน้อย 122617   ศิริพล มุ่งร่วมกลาง
984 แวงน้อย 123138   ศุภชัย นาอุดม
985 แวงน้อย 123818   บังอร ทองน้อย
986 แวงน้อย 124255   จารุวรรณ หวังประสพกลาง
987 แวงน้อย 128950   กัญญาวีร์  แสนสุวรรณ์
988 แวงน้อย 133667   หลัด สีบุญมา
989 แวงน้อย 134618   ศิริรัตน์ ตั้งอณุรัตน์
990 แวงน้อย 135482   สมหวัง เทือกโฮม
991 แวงน้อย 136846   วิภาพร จันทดวง
992 แวงน้อย 138695   ทิพวรรณ ดวงโภคา
993 แวงน้อย 139231   ยุทธศาสตร์ ใสสะอาด
994 แวงน้อย 139657   ภุชงค์ จันทร์ประทักษ์
995 แวงน้อย 140135   เจษฎาภรณ์ นาคสุข
996 แวงน้อย 140944   สุพรรษา หอมแพงไว้
997 แวงน้อย 61826   คำไม แสงจันทร์
998 แวงน้อย 62334   สมร เหลืองอรุณ
999 แวงน้อย 62728   ปัจฉา สุปัดคำ
1000 แวงน้อย 63363   เจริญ ทองดี
1001 แวงน้อย 63669   ทองจันทร์ สีบุญมา
1002 แวงน้อย 64023   ชนิกานต์ สุขุน
1003 แวงน้อย 35881   องอาจ สมบัติหอม
1004 แวงน้อย 37065   คำเบา แซจอหอ
1005 แวงน้อย 104759   อ่อนจันทร์ ขุนภิรมย์
1006 แวงน้อย 105759   วิลาวรรณ นาราษฎร์
1007 แวงน้อย 106531   สมภาณ ชัยชนะ
1008 แวงน้อย 107302   ชัยโย ประวะเข
1009 แวงน้อย 110714   นายวัชรพล พิทักษ์
1010 แวงน้อย 111515   ผาปกรณ์ จัตุรงค์
1011 แวงน้อย 111750   สมพงษ์ นารินทร์
1012 แวงน้อย 37250   หนูคล้าย บุตรลักษณ์
1013 แวงน้อย 39158   สมพิศ กาบบัวลอย
1014 แวงน้อย 2933   บุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
1015 แวงน้อย 25366   อนงค์ ช่วยนา
1016 แวงน้อย 64343   สุธรรมมา นาไพรวัน
1017 แวงน้อย 64494   เสงี่ยม ศรีอุ่น
1018 แวงน้อย 64610   ส้มซ่า มนแพวงศานนท์
1019 แวงน้อย 65120   เนาวนิต เค้านอ
1020 แวงน้อย 65373   คำผาย ประวันโน
1021 แวงน้อย 65625   เพลินพิศ สันพันธ์
1022 แวงน้อย 55045   จำปี ไชยไข
1023 แวงน้อย 57573   ชวลิต ประวะเค
1024 แวงน้อย 58582   สุชาดา แก้วศิริ
1025 แวงน้อย 58771   หนู สืบประยูร
1026 แวงน้อย 30769   สง่า ปราบ ณ ศักดิ์
1027 แวงน้อย 59603   นิภร รัตนัง
1028 แวงน้อย 59835   คำมาย พลไธสง
1029 แวงน้อย 60018   สุเชาว์ คตชัง
1030 แวงน้อย 60237   ชูชัย นานันท์
1031 แวงน้อย 60429   สมหวัง น้อมมะณี
1032 แวงน้อย 140960   วัชรินทร์ อินทร์สมบูรณ์
1033 แวงน้อย 141154   ทองสุข นาปาน
1034 แวงน้อย 141394   สุดท้าย เฝ้าทรัพย์
1035 แวงน้อย 141915   มณเฑียร บะคะ
1036 แวงน้อย 152632   ปิยะ สุธรรม
1037 แวงน้อย 154095   จันทร์เพ็ญ จันทร์สม
1038 แวงน้อย 71016   ทองทิพย์ ดียางหวาย
1039 แวงน้อย 71264   หนูนา บุญโนนแต้
1040 แวงน้อย 71644   ทองอินทร์ แก้วพรม
1041 แวงน้อย 72044   ชัชวาล นิวาส
1042 แวงน้อย 72432   เสาวนีย์ เวชวงษ์
1043 แวงน้อย 73036   บัวผัน มะณีทัพ
1044 แวงน้อย 73392   เพ็ชร ประดับคำ
1045 แวงน้อย 73556   ธนพนธ์ หาชัย
1046 แวงน้อย 73691   ไสว บุตรมาตย์
1047 แวงน้อย 73921   ทิพรัตย์ สิงห์สนั่น
1048 แวงน้อย 74357   กองร้อย ตะสู
1049 แวงน้อย 60546   จันทร์สุดา ทองดี
1050 แวงน้อย 74737   ทองใส ลาดนอก
1051 แวงน้อย 60719   พรชัย ชัยสงค์
1052 แวงน้อย 75522   สมพงษ์ นาไพรวัน
1053 แวงน้อย 60887   สุภาพร ต่อพันธ์
1054 แวงน้อย 76220   ศิรินภา ทอนท้าว
1055 แวงน้อย 61065   พรกนก อุปมา
1056 แวงน้อย 76778   เบา ศรีวิจารย์
1057 แวงน้อย 61305   จินตนา ศรีวงค์ชัย
1058 แวงน้อย 77505   เสมียน ทัดมี
1059 แวงน้อย 78468   เกษมณี บุตรศรีมาตย์
1060 แวงน้อย 79215   บุบผา บุญราษฎ์
1061 แวงน้อย 79844   สมหวัง แก้วนาพันธ์
1062 แวงน้อย 80132   ประยูร ปีแก้ว
1063 แวงน้อย 80518   สุทธิพงษ์ ประเทศสิงห์
1064 แวงน้อย 80896   รัดดาพร แสนสมจิตร
1065 แวงน้อย 81207   หนูแดง กุลชร
1066 แวงน้อย 81510   ภัทรพล สินอำนวยผล
1067 แวงน้อย 88925   ณัฐพงค์ เนียมพา
1068 แวงน้อย 81700   บุญเกิน พรมจันทร์
1069 แวงน้อย 89728   พรทิพย์ นาอุดม
1070 แวงน้อย 81845   อัจฉรา หนูนา
1071 แวงน้อย 89878   รัฐถูมิ ลอดสาด
1072 แวงน้อย 82005   อรวรรณ นาไพรวัน
1073 แวงน้อย 90028   น.ส. อทิติยา ก้องเวหา
1074 แวงน้อย 90433   หนุ่ย ยินดี
1075 แวงน้อย 90956   สงวน ด่านชัยภูมิ
1076 แวงน้อย 91426   ดอกอ้อ แสนลำ
1077 แวงน้อย 91739   กองแก้ว โสภณ
1078 แวงน้อย 92081   ทองดี แตงโสภา
1079 แวงน้อย 92825   ดวงจันทร์ พรมจันทร์
1080 แวงน้อย 94738   เพลินพิทย์ พะลาด
1081 แวงน้อย 95098   ประยุร แวงชิน
1082 แวงน้อย 95548   นุสินธุ์ มาตทวงษ์
1083 แวงน้อย 95802   กุหลาบ นาอุดม
1084 แวงน้อย 96167   สุภาพร ออไธสง
1085 แวงน้อย 96475   วนิดา เกิดศักดิ์
1086 แวงน้อย 97259   ธีรศักดิ์ หันแจด
1087 แวงน้อย 97601   พันธ์ตรี นิลไสล
1088 แวงน้อย 25249   ศิวดล ขำโพธิ์
1089 แวงน้อย 97745   สันติ คงศิลา
1090 แวงน้อย 65887   ไข โพธิ์ชัย
1091 แวงน้อย 98454   แสง นุชาติ
1092 แวงน้อย 66232   สมบูรณ์ วิชาธรรม
1093 แวงน้อย 98842   พิมพ์ญาฎา ชัยดี
1094 แวงน้อย 66608   บุญเรือง วิเศษตุ่น
1095 แวงน้อย 99298   กุลชา ปราบมูณี
1096 แวงน้อย 66872   เบญจวรรณ มนธ์ชน
1097 แวงน้อย 99538   ธีรภัทร คำชัย
1098 แวงน้อย 67062   พัชรี ปราบบำรุง
1099 แวงน้อย 100629   เยาวลักษณ์​ ช่วย​นา
1100 แวงน้อย 67359   นิรมล สกุลธรรม
1101 แวงน้อย 103085   คำกอง ม้วนนอก
1102 แวงน้อย 67655   ปราณี นาอุดม
1103 แวงน้อย 103530   ฉวีวรรณ นากุล
1104 แวงน้อย 103865   พรพรรณ เวฬวนารักษ์
1105 แวงน้อย 103990   วัชรพล ด้วงจุมพล
1106 แวงน้อย 104122   สุวรรณษา เมตรสันเทียะ
1107 แวงน้อย 25315   สุรศักดิ์ นามวิเศษ
1108 แวงน้อย 11786   สุนทราภรณ์ ชัยพรมมา
1109 แวงน้อย 104348   บัญชา กลิ่นนวล
1110 แวงน้อย 111925   ณัฐพล ยศหนองทุ่ม
1111 แวงน้อย 114000   ชลาลัย ศศิธรานนท์
1112 แวงน้อย 115746   แสง มาลา
1113 แวงน้อย 117329   พรรณวิไล แฮรคท์
1114 แวงน้อย 121564   ภูมินทร์ ศรีวันทา
1115 แวงน้อย 122423   จิรวรรณ ศรีบุญโรจน์
1116 แวงน้อย 122588   จิราภรณ์ ทิปหะ
1117 แวงน้อย 122991   ขวัญฤทัย มะไฟ
1118 แวงน้อย 123668   สาคร หลงมาดี
1119 แวงน้อย 124084   จินตนา ทิทา
1120 แวงน้อย 128033   ปนัดดา โคตพัน
1121 แวงน้อย 130552   ศิรินาถ กันดวง
1122 แวงน้อย 134445   พลสวัสดิ์ เคนชมภู
1123 แวงน้อย 135418   สิทธิชัย บุญเพลิง
1124 แวงน้อย 136229   ศิริรัตน์ เจริญภูมิ
1125 แวงน้อย 138167   นายกรวุฒิ สีสนั่น
1126 แวงน้อย 139015   สุภามาศ ตะโกสีย์
1127 แวงน้อย 139300   คณัสนันท์ นาโพธิ์
1128 แวงน้อย 139963   สุวัฒน์ สาคร
1129 แวงน้อย 140414   สิงห์ ขนดัน
1130 แวงน้อย 61668   สัมพันธ์ วิชาธรรม
1131 แวงน้อย 62046   กมล หาวงษ์
1132 แวงน้อย 62578   ภูธเนศ หนูใจคง
1133 แวงน้อย 63217   ไพวรรณ์ พึ่งไพศาล
1134 แวงน้อย 63559   พงษ์ศักดิ์ ชัยปรีชา
1135 แวงน้อย 63885   สุพรรณ พันธุ์เอี่ยม
1136 แวงน้อย 34545   จารุณีย์ ยศดา
1137 แวงน้อย 36893   มลิวัลย์ นามนา
1138 แวงน้อย 104575   สุพัตรา โสธร
1139 แวงน้อย 105586   ดาว โพธิ์สิงห์
1140 แวงน้อย 105919   สุรัตน์ ด้วงจุมพล
1141 แวงน้อย 106982   สุดใจ พานิชย์
1142 แวงน้อย 107883   ศิริ แสนวัง
1143 แวงน้อย 111462   สนั่น ริมทะมาตย์
1144 แวงน้อย 111644   อำพร นาพั่ว
1145 แวงน้อย 33983   สุพรรณ นาอุดม
1146 แวงน้อย 83549   อรรถศาสตร์ จันทะดวง
1147 แวงน้อย 84096   อนัน ศรีโยธา
1148 แวงน้อย 84755   พิมชนก เชษฐา
1149 แวงน้อย 85338   พัฒนะ ตระกูลพร
1150 แวงน้อย 85738   นัฐนันท์ พันตาเอก
1151 แวงน้อย 86018   อำพันธ์ มาลา
1152 แวงน้อย 86545   บุญค่ำ นนท์อาสา
1153 แวงน้อย 86990   พรรณี ศรีสุวรรณ
1154 แวงน้อย 87224   จิตติศักดิ์ สมหา
1155 แวงน้อย 87418   พรสวรรค์ จันทะดวง
1156 แวงน้อย 87536   สุขสันต์ นิยะรัตน์
1157 แวงน้อย 87635   ศรุตา แผงตัน
1158 แวงน้อย 87764   ทองสา ดวงจุมพล
1159 แวงน้อย 87896   สุทัศน์ นาอุดม
1160 แวงน้อย 88005   สุข ศิริ
1161 แวงน้อย 88127   สุภาวดี ปิยะนารถ
1162 แวงน้อย 88507   ฉัตรมณี ประดับคำ
1163 แวงน้อย 88871   มณีรัตน์ แสนแก้ว
1164 แวงน้อย 2292   โศธิดา ปะวะสี
1165 แวงน้อย 25344   สมสมัย อุตรศรี
1166 แวงน้อย 64246   พุฒิพงศ์ ทิพคูนอก
1167 แวงน้อย 64437   สมนึก ปราบ ณ ศักดิ์
1168 แวงน้อย 64565   วิทยา จูมพลา
1169 แวงน้อย 64997   ธิดารัตน์ แสงจันทร์
1170 แวงน้อย 65283   ธนาเศรษฐ์ เดชพิมพ์ภักดิ์
1171 แวงน้อย 65520   กานต์ทิตา เลิศอัศวิน
1172 แวงน้อย 68162   สองเมือง บะคะ
1173 แวงน้อย 68672   อนุชิต เกิดศักดิ์
1174 แวงน้อย 69127   นิภา สง่าแรง
1175 แวงน้อย 69453   สุพัฒ กำลังวรรณ
1176 แวงน้อย 69623   กองแสง หงษ์เวียงจันทร์
1177 แวงน้อย 69907   ฉวีวรรณ บุญเรือง
1178 แวงน้อย 70182   สำรีภรณ์ จันทกล
1179 แวงน้อย 54216   หนูทิพย์ ประวะเข
1180 แวงน้อย 57098   ลิขิต โบราณ
1181 แวงน้อย 58493   เพชร ปอศรี
1182 แวงน้อย 58689   ละมูล แสนหอมคำ
1183 แวงน้อย 29878   วริศรา ถานันท์
1184 แวงน้อย 59511   สุริยา มัครมย์
1185 แวงน้อย 59770   เวิด วิชาธรรม
1186 แวงน้อย 59950   สยาม แก้วไพฑูรย์
1187 แวงน้อย 60139   สุทีป ทาจันทร์
1188 แวงน้อย 60366   ณัฐพงษ์ แซงภูเขียว
1189 แวงน้อย 70399   ทองจันทร์ นาคำ
1190 แวงน้อย 71143   ศศิธร สัมฤทธิ์
1191 แวงน้อย 71505   เยาวเรศ ทาซ้าย
1192 แวงน้อย 71852   เพ็ญศิริ ประทุมมา
1193 แวงน้อย 72279   เขียว นาอุดม
1194 แวงน้อย 72857   โชติกา ไชยกองวงษ์
1195 แวงน้อย 73301   ที จำเริญโชค
1196 แวงน้อย 73508   คำพอง เหล็กกล้า
1197 แวงน้อย 73637   อุทัย ชัยเจริญ
1198 แวงน้อย 73774   ประมวล แก้วเรือง
1199 แวงน้อย 74182   สังวาล จันตุ
1200 แวงน้อย 60478   คำพันธ์ ประวัติศรี
1201 แวงน้อย 74625   วนิชนาถ ศิริแวว
1202 แวงน้อย 60656   จิรวัฒน์ บุตรแวง
1203 แวงน้อย 74962   กิตติพร ขจรไพร
1204 แวงน้อย 60832   สำลี บุตรแวง
1205 แวงน้อย 75934   ประภาส เพลงศรี
1206 แวงน้อย 60993   กาญจนา นาอุดม
1207 แวงน้อย 76695   หนูแดง นาราษฎร์
1208 แวงน้อย 61237   เข็ม สันพันธ์
1209 แวงน้อย 77387   ประทุมวรรณ ยศม้าว
1210 แวงน้อย 78201   บุญเติม ช่วยนา
1211 แวงน้อย 79001   สุพรรณี ภูมิเพ็ง
1212 แวงน้อย 79766   หนูทิพย์ ศักรบุตร
1213 แวงน้อย 80042   มาลิสา ศรีตระกูล
1214 แวงน้อย 80373   ราดา นาพรม
1215 แวงน้อย 80767   เพชรา ชัยมงคล
1216 แวงน้อย 81083   อำพร สมแวง
1217 แวงน้อย 81316   สุทธิดล นิวัฒ
1218 แวงน้อย 88907   วิเชียน ภูดวงจิต
1219 แวงน้อย 81626   สำรวล งอนน้อย
1220 แวงน้อย 89630   จักรี สีเฮือง
1221 แวงน้อย 81780   สมหมาย ริมทาง
1222 แวงน้อย 89838   เคน ปิตรตัง
1223 แวงน้อย 81930   พินิดา จันตะเข้
1224 แวงน้อย 89951   ศิวกร ศรีประมาณ
1225 แวงน้อย 90261   เวียง หอมทอง
1226 แวงน้อย 90790   วิเชียร เพิ่มชีวาวัน
1227 แวงน้อย 91308   เตียง พิมเก
1228 แวงน้อย 91605   รัตติกาล ไกรศรี
1229 แวงน้อย 91915   ธีรยุทธ แสงจันทร์
1230 แวงน้อย 92478   นำพล สีโชติ
1231 แวงน้อย 94607   มะลิ จันทร์วิเศษ
1232 แวงน้อย 94962   ไพรบูรณ์ ปัตตาทานัง
1233 แวงน้อย 95442   สถิตย์ อันนารี
1234 แวงน้อย 95703   ไหม นาราษฎร์
1235 แวงน้อย 96059   สวิตต์ ประวะศรี
1236 แวงน้อย 96352   สุพิษ ดาโสม
1237 แวงน้อย 96989   จิรานุวัฒน์ มหาวงศ์
1238 แวงน้อย 97509   นฤพัทธ์ มูลแก่น
1239 แวงน้อย 21961   เทียมใจ จ้ำนอก
1240 แวงน้อย 97724   ศศิภาภรณ์ นาเพ็ก
1241 แวงน้อย 65716   บังอร แสนศึก
1242 แวงน้อย 98179   วัฒนา สารุ
1243 แวงน้อย 66097   ละมุน ศรีชัยภูมิ
1244 แวงน้อย 98793   กมลเนตร วงเวียน
1245 แวงน้อย 66459   ศรายุธ แรมไธสง
1246 แวงน้อย 99132   สมรักษ์ บัวอ่อน
1247 แวงน้อย 66778   คุณากร ภูศรีฤทธิ์
1248 แวงน้อย 99473   กรกนก ศรีอุ่น
1249 แวงน้อย 66990   ประภาพร พุทธพันธ์
1250 แวงน้อย 100073   นฤมล โนนยะโส
1251 แวงน้อย 67227   ทองคูณ สุนทรสนิท
1252 แวงน้อย 102532   อัญชลี พรมดี
1253 แวงน้อย 67559   เดือนนภา อามาตย์
1254 แวงน้อย 103404   วิศณุ ขวัญนำโชค
1255 แวงน้อย 103795   นักขรินทร์ แฝงฤทธิ์
1256 แวงน้อย 103932   สุรีพร กรสำฤทธิ์
1257 แวงน้อย 104078   หงษ์ บุญเพ็ง
1258 แวงน้อย 25299   ณัชชา พาพลงาม
1259 แวงน้อย 104277   เฉลา สิลาชุลี
1260 แวงน้อย 111865   น้อย เพชรสมุทร
1261 แวงน้อย 113418   รุ่งราตรี จำปาทอง
1262 แวงน้อย 115229   บัวพันธ์ ลีวรรณ์
1263 แวงน้อย 116936   Prapapart poomee
1264 แวงน้อย 120259   วันนา มะลิโค
1265 แวงน้อย 121949   อรรถพงษ์ ประสันแพงศรี
1266 แวงน้อย 122543   รัชนีกร พลเรือง
1267 แวงน้อย 122846   กุหลาบ โนนไธสง
1268 แวงน้อย 123199   วันเพ็ญ สุขธณอุดม
1269 แวงน้อย 123903   พรหม นาอุดม
1270 แวงน้อย 126986   Chonlada Kaeohanat
1271 แวงน้อย 129426   ณัฐ​พล​ คุณปรึกษา​
1272 แวงน้อย 134058   ลำใย กาทอง
1273 แวงน้อย 135315   นัฐพงษ์ ช่วยนา
1274 แวงน้อย 135603   ประมวล สีพั่ว
1275 แวงน้อย 137358   นงนุช เกตุธานี
1276 แวงน้อย 138777   ปัญญา บันโท
1277 แวงน้อย 139252   ขุนทอง โยตา
1278 แวงน้อย 139734   ณรงค์เดช บุญเพลิง
1279 แวงน้อย 140279   ทองคูณ เทียมไธสง
1280 แวงน้อย 61466   บุญทัศน์ ศรีบุญโรจน์
1281 แวงน้อย 61884   เลี้ยง ชนะน้อย
1282 แวงน้อย 62453   สุจิตรา นาอุดม
1283 แวงน้อย 62903   สุทัศน์ ฤทธ์นอก
1284 แวงน้อย 63417   บัวลี พาที
1285 แวงน้อย 63736   อุไรวรรณ ภาอ้อ
1286 แวงน้อย 34223   ราตรี พิมล
1287 แวงน้อย 36115   สุบิน จุมพล
1288 แวงน้อย 104494   สุรัตน์ดา โฮมภิรมย์
1289 แวงน้อย 105455   เรียมพร ปัดสา
1290 แวงน้อย 105792   หลอด สอาดมาตปัญญา
1291 แวงน้อย 106772   อำพร ชัยชนะ
1292 แวงน้อย 107430   จักรกฤษณ์ บรรดาศักดิ์
1293 แวงน้อย 111314   ปิยะนุช สุนทองท้าว
1294 แวงน้อย 111550   นวลละออง รักสมบัติ
1295 แวงน้อย 31378   กองคำ สิงห์เทพ
1296 แวงน้อย 82301   ดาหวัน บัวอ่อน
1297 แวงน้อย 83763   เจษฎาภรณ์ วิชาธรรม
1298 แวงน้อย 84502   บัวเรียน สุธรรม
1299 แวงน้อย 85067   เอื้อ ชัยประเสริฐ
1300 แวงน้อย 85589   คำเพียง คำแสวง
1301 แวงน้อย 85923   สวรรค์ ปัดสา
1302 แวงน้อย 86309   ประนอม ประทีบทน
1303 แวงน้อย 86829   กองแสง ยอดมงคล
1304 แวงน้อย 87167   รัชนี ชัยบอน
1305 แวงน้อย 87366   สมหมาย จรูสนธ์
1306 แวงน้อย 87503   อำนาจ มูลอุทก
1307 แวงน้อย 87591   ไพทูรย์ สิงห์น้อย
1308 แวงน้อย 87719   เสริฐ คงสำโรง
1309 แวงน้อย 87854   วิลัย ไปไล
1310 แวงน้อย 87976   บุญหล่อง สักกานอ
1311 แวงน้อย 88082   พาวุฒิ พงษ์ชนะ
1312 แวงน้อย 88294   ชุติมา สุดา
1313 แวงน้อย 88815   บุญช่วย ราโช
1314 แวงน้อย 50964   นางฉวี เสือปลา
1315 แวงน้อย 52109   ศิริพร เตินขุนทด
1316 แวงน้อย 53040   คำกอง เจริญภูมิ
1317 แวงน้อย 25327   ดวงจันทร์ พันตาเอก
1318 แวงน้อย 64078   พรชัย แสนสมจิต
1319 แวงน้อย 64395   สีนวน สีมายา
1320 แวงน้อย 64517   ยุทธนา ปราบ ณ ศักดิ์
1321 แวงน้อย 64777   จุน โพธิ์สิงห์
1322 แวงน้อย 65200   พาด เงาศรี
1323 แวงน้อย 65425   วิสา ทุมคำ
1324 แวงน้อย 67997   สุนันต์ ยอดคำ
1325 แวงน้อย 68439   อรัญญา เกิดศักดิ์
1326 แวงน้อย 68967   เพลิน พิมพา
1327 แวงน้อย 69355   วิภา พ่วงเจริญ
1328 แวงน้อย 69555   วรรณี มะไฟ
1329 แวงน้อย 69819   ทองเลี้ยม นนทะคำจันทร์
1330 แวงน้อย 70089   บัวลี ชาลีพรม
1331 แวงน้อย 38862   ณัฐสินี ภนนันทะสวัสดิ์
1332 แวงน้อย 45528   สมพร อินทร์ปาน
1333 แวงน้อย 26839   บุญสรวง โลกาวี
1334 แวงน้อย 59401   อุลัย เที่ยงดี
1335 แวงน้อย 59685   นิกุล คตชัง
1336 แวงน้อย 59887   กาญจนา นาเม็ง
1337 แวงน้อย 60056   นิคม คำโย
1338 แวงน้อย 60282   พันธ์ บุรานะผาย
1339 แวงน้อย 25283   รัตติยา พรชัย
1340 แวงน้อย 141121   บุญโฮม จิตแสง
1341 แวงน้อย 141347   นิยม พลงหงษา
1342 แวงน้อย 141818   นางชุน พาพลงาม
1343 แวงน้อย 152122   เคน รักษาพงษ์
1344 แวงน้อย 153894   ผ่องศรี เสภา
1345 แวงน้อย 160548   นวนิชย์ สุภพร
1346 แวงน้อย 17972   ดาราณี คัชเตสี
1347 แวงน้อย 31095   ทองลี กูดทองดี
1348 แวงน้อย 82186   สังวาล ศาลากลาง
1349 แวงน้อย 83618   อัครพล ทับภูเมือง
1350 แวงน้อย 84271   กองคำ ไทยน้อย
1351 แวงน้อย 84913   รชต นาควรินทร์
1352 แวงน้อย 85433   ธีรพล ไทยทองหลาง
1353 แวงน้อย 85807   อนาวิล เทพตาแสง
1354 แวงน้อย 86102   บุญลิ้น สวนไผ่
1355 แวงน้อย 86676   ทองสุข แก้วเหล่ายูง
1356 แวงน้อย 87083   ทองแล่ว นาอุดม
1357 แวงน้อย 87287   สุวิทย์ กุลจำเริญ
1358 แวงน้อย 87453   บุญเส็ง พาสว่าง
1359 แวงน้อย 87558   ลอน กงนะ
1360 แวงน้อย 87665   จำลอง เจริญภูมิ
1361 แวงน้อย 87801   กล นาอุดม
1362 แวงน้อย 87925   ประจวบ พรมวงศ์
1363 แวงน้อย 88035   นักรินทร์ นาอุดม
1364 แวงน้อย 88166   สุดตา ชัยมงคล
1365 แวงน้อย 88721   หนอม แพงไทย
1366 แวงน้อย 49937   บัญชา ไชยรัตน์
1367 แวงน้อย 51590   ลัด อิ่มกลาง
1368 แวงน้อย 52568   จรุญรัตน์ ดอนเซ็นแก้ว
1369 แวงน้อย 67840   มนตรี นารินทร์
1370 แวงน้อย 68292   สุรินทร์ พรมมาก
1371 แวงน้อย 68788   ปทุม คุ้มประเสริฐ
1372 แวงน้อย 69247   วรรธนะ สุวพัฒน์
1373 แวงน้อย 69497   ยงยอด วิสาจารย์
1374 แวงน้อย 69703   พวงเพชร สมสุข
1375 แวงน้อย 69936   ลำใย เรือนมากแก้ว
1376 แวงน้อย 38391   คณาพร สีสนั่น
1377 แวงน้อย 43286   บดินทร์ ช่วยนา
1378 แวงน้อย 5575   อันติกา ประวันจะ
1379 แวงน้อย 56857   เข็มทอง ไพศาล
1380 แวงน้อย 58322   วิภาวรรณ จันทร์น้อย
1381 แวงน้อย 58629   จิระศักดิ์ ทองน้อย
1382 แวงน้อย 59329   เลี้ยง พันธ์ประกอบ
1383 แวงน้อย 141047   ประคอง ทับทิม
1384 แวงน้อย 141254   ทวนทอง ทานา
1385 แวงน้อย 141641   สมเมือง ประจัด
1386 แวงน้อย 147715   คนึง แดนชัยภูมิ
1387 แวงน้อย 153743   สมบูรณ์ หาญชัย
1388 แวงน้อย 155513   ดำรงค์เดช คะลา
1389 แวงน้อย 71084   จันทร์ดา รอบไธสง
1390 แวงน้อย 71392   ธันยพร ศรีโยธา
1391 แวงน้อย 71767   พงศธร ประดับคำ
1392 แวงน้อย 72202   ดาหวัน นาอุดม
1393 แวงน้อย 72667   ฐิติยา ประกอบนันท์
1394 แวงน้อย 73136   สวยสม พิมสิม
1395 แวงน้อย 73469   บุญเกิด ดาเหล็ก
1396 แวงน้อย 73607   ถาวร ประดับคำ
1397 แวงน้อย 73743   จำเนียน โยธานัน
1398 แวงน้อย 74053   สงบ ย่องเหล่ายุ่ง
1399 แวงน้อย 74518   บุญโชติ วงศ์กาฬสินธ์
1400 แวงน้อย 60621   จิราพร ปานพรม
1401 แวงน้อย 74884   กองแก้ว สุขุ่ม
1402 แวงน้อย 60794   จำเรียง จบมะกุม
1403 แวงน้อย 75784   ทะเลทอง สีไพร
1404 แวงน้อย 60961   คำกอง คตชัง
1405 แวงน้อย 76613   สมพาน วรรณประใด
1406 แวงน้อย 61190   ณรงค์เดช บุญเพลิง
1407 แวงน้อย 77262   สุบัน โคตรน้อย
1408 แวงน้อย 61407   วิทยา พงษ์พันธ์
1409 แวงน้อย 78129   แถม พรมพันนา
1410 แวงน้อย 78729   บุญช่วย นาพรม
1411 แวงน้อย 79664   สมรักษ์ คำศรีแก้ว
1412 แวงน้อย 79975   สมบูรณ์ พานิชย์
1413 แวงน้อย 80287   วานิชย์ ไสเหลื่อม
1414 แวงน้อย 80638   ปั่น พิมพิลักษ์
1415 แวงน้อย 81006   ศราวุธ พงษ์ศิลา
1416 แวงน้อย 81269   ปิยพงษ์ สัญพันธ์
1417 แวงน้อย 81599   ฤทธิ์ บุบผาทาเต
1418 แวงน้อย 89560   ประทุมมา สารีบุตร
1419 แวงน้อย 81748   วิเศษ บัวสังข์
1420 แวงน้อย 89799   คำนาง แพะเมือง
1421 แวงน้อย 81890   สมหมาย แพกลาง
1422 แวงน้อย 89915   รุ่งระวี แสงจันทร์
1423 แวงน้อย 82080   สมหมาย เวียงสมุทร
1424 แวงน้อย 90191   คำพอง นาอุดม
1425 แวงน้อย 90620   ฐิติมา เพาะชาลี
1426 แวงน้อย 91185   ยุทธ หลายโคตร
1427 แวงน้อย 91528   พรชัย อ่อนละออ
1428 แวงน้อย 91808   องุ่น รักเทศ
1429 แวงน้อย 92282   พัฒน์มะณี กองทอง
1430 แวงน้อย 94341   วงเดือน นามทองดี
1431 แวงน้อย 94879   ทองยศ ชำกรม
1432 แวงน้อย 95295   ครรชิต บุญสิทธิ์
1433 แวงน้อย 95646   สำรอง สีดาบุตร
1434 แวงน้อย 95918   แพงศรี ศัทธาคลัง
1435 แวงน้อย 96262   เฉลิมพล อาจธานี
1436 แวงน้อย 96665   สมพาน พุทธษา
1437 แวงน้อย 97377   นางศูนย์ กระยอม
1438 แวงน้อย 97688   นางรุ่งอรุณ นาโม
1439 แวงน้อย 25273   นันทนิตย์ มณีทัพ
1440 แวงน้อย 98080   วิษณุ กองชนะ
1441 แวงน้อย 66003   คำมาย นาจัทร์หอม
1442 แวงน้อย 98715   สำรวย ปุ้งโพธิ์
1443 แวงน้อย 66374   สันติ ขานมา
1444 แวงน้อย 98939   พิชชาภัทร ประโพธิ์ทัง
1445 แวงน้อย 66728   สมภาร หนูหล้า
1446 แวงน้อย 99413   ลีลาวันต์ ชาลี
1447 แวงน้อย 66927   อดิเรก คลังแก้ว
1448 แวงน้อย 99663   นางแหลมทอง แสงจันทร์
1449 แวงน้อย 67148   พนม ปราบบำรุง
1450 แวงน้อย 101673   กาญจนา วิจิตรโชต
1451 แวงน้อย 67463   ศิรินภา ฝ่ายจันทร์
1452 แวงน้อย 103315   กะนิภา สีไพร
1453 แวงน้อย 67790   บุญหนา ชำกรม
1454 แวงน้อย 103740   ธวัชชัย อัครินทร์
1455 แวงน้อย 103911   อภิวัฒน์ จันทะดวงฃ
1456 แวงน้อย 104045   วารุณี ชายวิริยางกูร
1457 แวงน้อย 104214   สุพัตรา มะลิโค
1458 แวงน้อย 15362   ธิติยาภรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น
1459 แวงน้อย 141051   ศิริญญา นาบำรุง
1460 แวงน้อย 141268   สุทรีญา อิสสระเจริญ
1461 แวงน้อย 141644   ทองจันทร์ จิตแสง
1462 แวงน้อย 148135   จรูญรัตน์ จันนามอม
1463 แวงน้อย 153750   บุญถม โยธานัน
1464 แวงน้อย 155521   ลอง คะลา
1465 แวงน้อย 71088   รุ่งรัศมิ์ กูลโยตาสวัสดิ์
1466 แวงน้อย 71395   อุ๊ โลคา
1467 แวงน้อย 71770   คำผอง โพธิ์ชัย
1468 แวงน้อย 72205   จิตพล ร้อยดี
1469 แวงน้อย 72677   ไชศาตร์ โสสุด
1470 แวงน้อย 73166   วันชัย ดวงประมนต์
1471 แวงน้อย 73473   คำปน ปัจจัง
1472 แวงน้อย 73610   สมชาย กองขึ้น
1473 แวงน้อย 73745   วีระศักดิ์ บุญเขื่อง
1474 แวงน้อย 74063   ประภา พิจสุริยะ
1475 แวงน้อย 74534   ประเวช สิงห์เดช
1476 แวงน้อย 60622   อำนวย วัดตอง
1477 แวงน้อย 74890   จินตนา พาพร
1478 แวงน้อย 60795   บัญชา คตชัง
1479 แวงน้อย 75808   กัลยา แพะเมือง
1480 แวงน้อย 60968   จิตติภรณ์ แสดคง
1481 แวงน้อย 76625   อุทอง ปราบวิชิต
1482 แวงน้อย 61195   ปิยาภรณ์ ดีเลิศ
1483 แวงน้อย 77276   บุญเกิด แสนยามูล
1484 แวงน้อย 61411   พูนศรี ประจันนา
1485 แวงน้อย 78131   ติ๋ม ช่วยนา
1486 แวงน้อย 78797   เสด็จ ศรีอุ่น
1487 แวงน้อย 79672   ละม่อม ปัตตาทานัง
1488 แวงน้อย 79976   หาร ธรรมมานอก
1489 แวงน้อย 80309   อำพร ปลัดเซนต์
1490 แวงน้อย 80655   ประนอม ทานาแซง
1491 แวงน้อย 81015   สมชาย รื่นริด
1492 แวงน้อย 81277   สมพร สมแวง
1493 แวงน้อย 81600   นงนุช เกี่ยวแก่
1494 แวงน้อย 89563   กฤษฏา ทุมคำ
1495 แวงน้อย 81749   จำปา ชุ่มนาเสียง
1496 แวงน้อย 89800   ศิริหทัย เกยไธสง
1497 แวงน้อย 81891   ทองศรี ดวงสีจันทร์
1498 แวงน้อย 89918   ทนง ดีราช
1499 แวงน้อย 82089   ยม อุมา
1500 แวงน้อย 90193   กอง ชินหนองทอน
1501 แวงน้อย 90641   ฉลิดา โฉมอาจ
1502 แวงน้อย 91203   กองศิน หลายโคตร
1503 แวงน้อย 91530   ผาน บุญเรืองศรี
1504 แวงน้อย 91812   ณัฐมินทร์ ทุมคำ
1505 แวงน้อย 92298   ชวลิต เสาวิชิต
1506 แวงน้อย 94379   น้อย ทนเล
1507 แวงน้อย 94888   ประเชิญ พรมกัน
1508 แวงน้อย 95302   นิศา พิทักษ์
1509 แวงน้อย 95648   ทองเงิน ศัทธาคลัง
1510 แวงน้อย 95923   วุฒิชัย ภูบาลชื่น
1511 แวงน้อย 96272   พิชญา นาอุดม
1512 แวงน้อย 96742   ภราดร หลักไหล
1513 แวงน้อย 97391   สิริมา นาดี
1514 แวงน้อย 97690   ทินกร อันทะคำภู
1515 แวงน้อย 25274   โสภา ประจงบัว
1516 แวงน้อย 98092   ประยงค์ โคตรน้อย
1517 แวงน้อย 66005   จิราวรรณ แก้วขันแข็ง
1518 แวงน้อย 98716   วรชัย แสนสีมนต์
1519 แวงน้อย 66397   สมพาน บัวลพบุรี
1520 แวงน้อย 98978   ปณิตา ตระกูลพร
1521 แวงน้อย 66733   ปราโมทย์ ภูธร
1522 แวงน้อย 99416   สุชาดา สู้สงคราม
1523 แวงน้อย 66934   บุญเพ็ง ต่อพันธ์
1524 แวงน้อย 99668   อุ่น น้อยศรี
1525 แวงน้อย 67152   วิชัยยุทธ ตอชัยภูมิ
1526 แวงน้อย 101721   พงษ์ศรี วิจิตโชติ
1527 แวงน้อย 67481   ประภัย สวนไผ่
1528 แวงน้อย 103331   พิกุล โคตรภูธร
1529 แวงน้อย 67793   ยุ่น พงษา
1530 แวงน้อย 103752   เครือวัลย์ อัคจันทร์
1531 แวงน้อย 103912   ธนา หานุภาพ
1532 แวงน้อย 104048   อรรถพล มารเขตวิธี
1533 แวงน้อย 104221   สีทน สาโถน
1534 แวงน้อย 15387   สุกันยา วิลาวรรณ?
1535 แวงน้อย 104447   พรรณกาญน์ ลีพลงาม
1536 แวงน้อย 47287   หนูรัก หาวงษ์
1537 แวงน้อย 51314   พีรพัฒน์ สุธรรม
1538 แวงน้อย 52445   ธงชัย ภูเวียงแก้ว
1539 แวงน้อย 113046   รตนภร โหระเวส
1540 แวงน้อย 115031   สมพอย รัตนะดี
1541 แวงน้อย 116026   อมรรัตน์ สิงห์ทอง
1542 แวงน้อย 119775   สิทธิชัย โคตสีเมือง
1543 แวงน้อย 121854   นิตยา ครองสม
1544 แวงน้อย 122489   ศิรประภา ประมะคัง
1545 แวงน้อย 122806   จงมาลี งามใจ
1546 แวงน้อย 123143   พงษ์ศักดิ์ แสงมนต์
1547 แวงน้อย 123825   วิเศษ นาอุดม
1548 แวงน้อย 124281   กิตติศักดิ์ ศรีทอง
1549 แวงน้อย 128966   อรชุลี สุราทิพย์
1550 แวงน้อย 133677