รายละเอียดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น
นับเฉพาะที่ลงทะเบียนและระบุอำเภอ**

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 ภูเวียง 2952   ประภาวดี วรรณสิทธ์ สร้างสุขภาพรพ.สต.หว้าทอง
2 ภูเวียง 1349   อภิญญา สีทอนสุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า
3 ภูเวียง 48   ศิริพร พัฒนาราช วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
4 ภูเวียง 53   พงศ์พิพัฒน์ ชาโท วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
5 ภูเวียง 1196   ธีระพงศ์ นันทิยเภรี วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
6 ภูเวียง 1219   สันทนา หิรัญวงศ์ วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
7 ภูเวียง 1223   ภัทรกมล พลหล้า วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
8 ภูเวียง 467   สมหญิง อามาตร
9 ภูเวียง 1215   อธิพัฒน์ เหล่าโภคิน
10 ภูเวียง 1346   KORNKANOK BOONMALA
11 ภูเวียง 22573   วสันต์ พรมจันทร์
12 ภูเวียง 22959   วัฒธุกา แพ่งศรีสาร
13 ภูเวียง 82229   อำนาจ มุธุวงษ์
14 ภูเวียง 83472   แสงเดือน สิงห์ทุย
15 ภูเวียง 83725   ศิวาพร โมกสุวรรณ
16 ภูเวียง 84228   สุรชัย วรรณสิทธิ์
17 ภูเวียง 84470   นวย พิมพ์ทราย
18 ภูเวียง 84660   ธีรภัทร เที่ยงตรง
19 ภูเวียง 84930   หนูเจียม สาพรมมา
20 ภูเวียง 85163   อดุลย์ จันทร์น้อย
21 ภูเวียง 85525   ทองกร บุญอภัย
22 ภูเวียง 85976   ประหยัด แก้วดินเหนียว
23 ภูเวียง 86476   สุภาพิชญ์ ศรศักดา
24 ภูเวียง 87071   เจียว ขาวหยวก
25 ภูเวียง 87605   จิรายุส พานวงษ์
26 ภูเวียง 89016   วิลัย ทีมา
27 ภูเวียง 66974   เดือนเพ็ญ วิศรี
28 ภูเวียง 67552   รุ่งนภา โพธิ์วงษ์
29 ภูเวียง 68335   ประพันธ์ นันนิยม
30 ภูเวียง 68951   สุริยนต์ สาโนนสูง
31 ภูเวียง 69424   นางน้อย ดอนเป๊ะ
32 ภูเวียง 69863   บุญเสริญ มูลมาตร
33 ภูเวียง 71389   สมศรี คำอุ่น
34 ภูเวียง 71754   ปภัสรา ตาตุ่ย
35 ภูเวียง 12569   อังคณา ศรีไสย
36 ภูเวียง 33935   สังวาลย์ ปัดทุม
37 ภูเวียง 35213   พิสมัย ทองปาน
38 ภูเวียง 36146   สมส่า โต้เพชร
39 ภูเวียง 13996   สิริพิมล เขียวทิพย์
40 ภูเวียง 17412   รัชนีวรรณ กาสา
41 ภูเวียง 27329   ศรีนวล เทศน้อย
42 ภูเวียง 29582   ประดิษฐ์ ส่างเสาร์
43 ภูเวียง 4168   ขวัญศิริ ทะสุนทร
44 ภูเวียง 11179   อุบัติ อมาตยคง
45 ภูเวียง 74676   พัสวี ผลาวงค์
46 ภูเวียง 71965   รัตติการ หาญคำ
47 ภูเวียง 75170   เฮียน ศรีอุดร
48 ภูเวียง 72129   บรรเลง วงษ์ชาเลื่อน
49 ภูเวียง 75729   หนูกาศ อินสุนา
50 ภูเวียง 72389   บุญเลี้ยง จำปา
51 ภูเวียง 76186   ละออง ดวงธัมมา
52 ภูเวียง 72575   หนูปิง บริวงษ์
53 ภูเวียง 76921   เสาวนีย์ ครองยุติ
54 ภูเวียง 72737   ลำภู ทักษ์โม้
55 ภูเวียง 78030   วราภรณ์ เศียรกระโทก
56 ภูเวียง 72892   สมัย สิงห์เมืองพล
57 ภูเวียง 78707   จูมทอง ไคร่ครวญ
58 ภูเวียง 73046   บันหยัด แก้ววงษราช
59 ภูเวียง 79216   น้ำอ้อย สิงห์สำราญ
60 ภูเวียง 73168   นีรนุช ทีภูเวียง
61 ภูเวียง 79488   ดอกจันนร์ ชาโฮง
62 ภูเวียง 73437   หนูเทียน สายปัญญา
63 ภูเวียง 80127   สนิท พิมพล
64 ภูเวียง 74128   สมาน หาสุข
65 ภูเวียง 80451   หนูเทียน แก้วก่ำ
66 ภูเวียง 81187   อัมรินทร์ ดิษฐ์แสง
67 ภูเวียง 81469   ไพรัตน์ งามแพง
68 ภูเวียง 82091   ยุพล ประกอบศรี
69 ภูเวียง 30405   สำราญ พรมเชียงคูณ
70 ภูเวียง 30982   บรรจง ศรีดาธรรม
71 ภูเวียง 33141   บุญช่วย คัดทะมาตร
72 ภูเวียง 22391   ดวงตา นามสิงห์
73 ภูเวียง 10491   กุศล แสงอรุณ
74 ภูเวียง 91543   อนุชา ดาแพง
75 ภูเวียง 92041   บัวพา ไหมทอง
76 ภูเวียง 94066   วีระวัฒน์ บุตรศิริ
77 ภูเวียง 98903   สุนิสา ทุ่นกระโทก
78 ภูเวียง 108100   ทองสา ลิพลทา
79 ภูเวียง 113637   ปวีณ์นุช วงษ์ชาเลื่อน
80 ภูเวียง 118953   Siwatchaya Meepho
81 ภูเวียง 121011   ภูษา ชัยงาม
82 ภูเวียง 130573   ยุวธิดา คำพุก
83 ภูเวียง 137212   พาสิณี ดอนสิงห์
84 ภูเวียง 137576   ไพลิน แนวหล้า
85 ภูเวียง 146792   สุนิสา ศรีกรมราช
86 ภูเวียง 150086   เข็มทอง สอนโส
87 ภูเวียง 160473   คณิตา แสนจันทร์
88 ภูเวียง 161623   ชลสิทธิ์ พงษ์เจริญ
89 ภูเวียง 163456   กฤษณา นาเลิง
90 ภูเวียง 49535   อัญชุลี โพธิดา
91 ภูเวียง 50253   ทรงเดช แวะศรีภา
92 ภูเวียง 51110   วินิจ สเทนรัมย์
93 ภูเวียง 51672   สายันณ์ เยาวนารถ
94 ภูเวียง 52060   ปนัดดา ตุนา
95 ภูเวียง 53692   ยุพิน โพธิสาร
96 ภูเวียง 40472   สุพี คุณประทุม
97 ภูเวียง 45385   อุไร น้ำโมง
98 ภูเวียง 45814   จรูญ เสนมา
99 ภูเวียง 47122   จรรยา แสงพันธ์
100 ภูเวียง 47915   กัญญา คำกุ้ม
101 ภูเวียง 11590   จิรานันท์ พระตลับ
102 ภูเวียง 3293   นางอรอนงค์ สอนโพธิ์
103 ภูเวียง 26278   สุมาลี ทองทุม
104 ภูเวียง 28798   ไสว ชาภักดี
105 ภูเวียง 54613   ดวงมณี ศรีวิคาร
106 ภูเวียง 60095   สุทธาสิณี ผองผาย
107 ภูเวียง 61658   วิธิชัย แก้วลือ
108 ภูเวียง 62785   รวีพร อัคเส
109 ภูเวียง 63680   ทวี บุดดา
110 ภูเวียง 65039   มัจฉา อุ่นหล้า
111 ภูเวียง 65876   แดง เฮ้าตุ่น
112 ภูเวียง 66875   ชวน การินทร์
113 ภูเวียง 23670   จันใด หารคำตัน
114 ภูเวียง 24357   อรมัย วงษ์ชาเลื่อน
115 ภูเวียง 164568   พรมมา คำช้าง
116 ภูเวียง 10741   สุเมตตา จันชา
117 ภูเวียง 74399   สุรพศ วิ่งเดช
118 ภูเวียง 71901   จันทร์เพ็ญ จำเริญทิพย์
119 ภูเวียง 74918   ธวัชชัย คำภาหล้า
120 ภูเวียง 72045   สกล คำภาษี
121 ภูเวียง 75600   คำบาง แดนอินทร์
122 ภูเวียง 72324   สีไพร ก่อมขุนทด
123 ภูเวียง 76030   อาภัสสร ดาถ่ำ
124 ภูเวียง 72517   สุวิทย์ สินตรา
125 ภูเวียง 76709   ยุพิน น้องคะนึง
126 ภูเวียง 72665   วิเชียร ศรีไพเลิศ
127 ภูเวียง 77033   สุริยันต์ จำปา
128 ภูเวียง 72837   สุบรรณ เงินโม้
129 ภูเวียง 78213   อรทัย ณบุตรจอม
130 ภูเวียง 72973   ศุภณัฐ วัฒนะราช
131 ภูเวียง 78986   สุรัตน์ศรี โพธิสาจันทร์
132 ภูเวียง 73125   สุกัญญา สิงห์สกล
133 ภูเวียง 79394   วรกมล แดนไก่แก้ว
134 ภูเวียง 73225   อนุศักดิ์ ด่านนุกุล
135 ภูเวียง 79690   ดวงเดือน เชื้อพรม มา
136 ภูเวียง 73955   บรรจง ทาเทียว
137 ภูเวียง 80366   เขียน แพงแสง
138 ภูเวียง 80677   รัตติยากร บุญขันธ์
139 ภูเวียง 81365   อภิญญา ทาเทียว
140 ภูเวียง 81781   นิธิมา ชัยเลิศ
141 ภูเวียง 30225   หลอด โทมล
142 ภูเวียง 30775   ดอกจันทร์ สำราญบำรุง
143 ภูเวียง 31704   สมบัติ เขียวบุดดา
144 ภูเวียง 21477   ประสาน สิงห์สกล
145 ภูเวียง 9897   ธนิดา เกลียวทอง
146 ภูเวียง 10110   ขวัญใจ นามบัณฑิต
147 ภูเวียง 91077   จำเริญ ดงใหญ่
148 ภูเวียง 91831   อุเทน บัวภา
149 ภูเวียง 93073   หนูลา ลิพลธา
150 ภูเวียง 96697   วิทยากร สิงห์สำราญ
151 ภูเวียง 102185   นางสาวขนิษฐา อัตฤทธิ์
152 ภูเวียง 112164   สุริยันค์ เชือสวน
153 ภูเวียง 115546   เจนจิรา จันทะละสิต
154 ภูเวียง 120650   อนุวรรณ ลาโสม
155 ภูเวียง 129680   เบญญาสินี ลอยเมฆ
156 ภูเวียง 133864   นวมินทร์ แสงสีงาม
157 ภูเวียง 137461   ปิยมาศ ชุ่มตี้
158 ภูเวียง 146719   อารยา สานิพันธ์
159 ภูเวียง 149532   จินดา วงษ์แหย่ง
160 ภูเวียง 155799   นาวิน สาระผล
161 ภูเวียง 161444   คำมวล คำดอกรับ
162 ภูเวียง 162082   บุญน้อม สำมะลี
163 ภูเวียง 49290   สมาน ธิดี
164 ภูเวียง 50060   บัวพันธ์ วิชาพูล
165 ภูเวียง 50686   เบญจวรรณ ชารินทร์
166 ภูเวียง 51536   สถาพร ศรีบุญภา
167 ภูเวียง 51842   สุนิษฐ พรมอาสา
168 ภูเวียง 53079   ไพทูน มูลหา
169 ภูเวียง 39113   อรนุช มืดหล้า
170 ภูเวียง 45107   อนงค์ ทิ้งโคตร
171 ภูเวียง 45690   ชลิดา วรปัญญาสถิต
172 ภูเวียง 47080   สนม บุญมาน้อย
173 ภูเวียง 47246   ทองใบ ทัศกุล
174 ภูเวียง 1986   วราพร อุตรพรม
175 ภูเวียง 22863   พวงผกา ศิริธรรมจักร์
176 ภูเวียง 23233   มนัส อุ่นเวียง
177 ภูเวียง 83394   คำแสน โม้ดา
178 ภูเวียง 83639   จรัล บัวภา
179 ภูเวียง 84130   คำมี แสงอรุณ
180 ภูเวียง 84416   ชนาคม หาจิตร
181 ภูเวียง 84636   อภิรักษ์ สีอินทร์มน
182 ภูเวียง 84840   บุญเลิศ เป้าหอม
183 ภูเวียง 85115   หนูจันทร์ ชาเรืองฤทธิ์
184 ภูเวียง 85446   นริสา พลศักดิ์
185 ภูเวียง 85903   กอง เจริญวัย
186 ภูเวียง 86367   ประยูร ลาป้อม
187 ภูเวียง 86982   ธารทิพย์ ผกาชาติ
188 ภูเวียง 87504   บัญชา แตงทิพย์
189 ภูเวียง 88989   สำเนียง งามเสริฐ์
190 ภูเวียง 89960   อารีย์ อุ่นเวียง
191 ภูเวียง 67308   เยาวลักษณ์ จันทสุข
192 ภูเวียง 68225   บุญจันทร์ ศรีม่วง
193 ภูเวียง 68786   สุภาพร นันนิยม
194 ภูเวียง 69326   อภิรักษ์ เศษอ่อน
195 ภูเวียง 69831   สมบูรณ์ สีจันดี
196 ภูเวียง 71113   ละออง กูบกระโทก
197 ภูเวียง 71714   วัชราพร กิ่งแก้ว
198 ภูเวียง 71864   สุทิน พิเลิศ
199 ภูเวียง 54124   ราตรี อาศักดิ์ดา
200 ภูเวียง 55912   ประสิทธฺ์ ชารินทร์
201 ภูเวียง 61315   ถนอมศรี สองศรี
202 ภูเวียง 62563   อุทิศ มีบุตร
203 ภูเวียง 63322   ธวชินี หล้าแหล้
204 ภูเวียง 64109   ทองใบ อินอุ่นโชติ
205 ภูเวียง 65690   วิชุดา นาคลา
206 ภูเวียง 66247   สุรัตน์ ดุมชัยภูมิ
207 ภูเวียง 23546   สงกรานต์ เหลาประเสริฐ
208 ภูเวียง 24054   ดาวเรือง แต้มี
209 ภูเวียง 34926   หนูหาร ทับประชา
210 ภูเวียง 35763   สุรพงษ์ ศรีสุพรรณ
211 ภูเวียง 38592   สมัย นามวงษา
212 ภูเวียง 16902   พิษณุ​กร จักร​โน​วัน
213 ภูเวียง 19414   ชลธิชา สิทธิโสภา
214 ภูเวียง 9048   สุรศักดิ์ สีภา
215 ภูเวียง 20414   ภลินี สีตัน
216 ภูเวียง 9639   มัณฑนา หาญดี
217 ภูเวียง 9955   ไอลดา อ่อนพุทธา
218 ภูเวียง 90188   โสรญา ดาแพง
219 ภูเวียง 91682   ชัยยุทธ รามจาตุ
220 ภูเวียง 92386   จิดดา พลสาร
221 ภูเวียง 94309   สุพรรณ โสภัณ
222 ภูเวียง 99676   กนกพร แสนทวี
223 ภูเวียง 110441   สงกรานต์ ชัยวงษ์
224 ภูเวียง 113874   กฤษฎา สินตรา
225 ภูเวียง 119024   Q Khathathong kunlayawong
226 ภูเวียง 125411   ทวีป สอนโอก
227 ภูเวียง 132223   อรอุมา โคตรทุม
228 ภูเวียง 137243   วชิราภรณ์ ปาลจิณ
229 ภูเวียง 141188   ฐิติวัสส์ ยืนอ๊อด
230 ภูเวียง 147061   นรินทร์ทิพย์ จันทร์วงค์
231 ภูเวียง 153212   ลินวันนา ประภูชะกา
232 ภูเวียง 161134   กัญญารัตน์ พลพิมพ์
233 ภูเวียง 161834   เผ่าภากร ก่ำภูเขียว
234 ภูเวียง 48027   นาง คำกุ้ม
235 ภูเวียง 49806   เตือนใจ นพวาฬ
236 ภูเวียง 50327   อรุณี บุญเกาะ
237 ภูเวียง 51295   ทองไส สิงห์เมืองพล
238 ภูเวียง 51747   ปรียดา สีลา
239 ภูเวียง 52321   สว่างจิตร ชมจันทร์
240 ภูเวียง 38791   สมนึก อินทรมาตย์
241 ภูเวียง 43635   ทองเลื่อน สิทธฺ
242 ภูเวียง 45536   สุภาวดี ทัศพร
243 ภูเวียง 45997   สัญทีศน์ บุดดี
244 ภูเวียง 47156   พิศ เนาว์โนนทอง
245 ภูเวียง 22754   เยาวลักษ์ โกโสมไสย์
246 ภูเวียง 23067   ปริศนา นามจันทร์
247 ภูเวียง 82391   นิรุธ โต้เพชร
248 ภูเวียง 83545   บังอร หาญคำ
249 ภูเวียง 83811   จิติพงษ์ โมกสุวรรณ
250 ภูเวียง 84308   สุวรรณ จันทร์แสง
251 ภูเวียง 84551   ประณิตา ดอนเขื่อนโสม
252 ภูเวียง 84748   บุญเกิด เยาวนาถ
253 ภูเวียง 85027   ยลดา รอดแก้ว
254 ภูเวียง 85266   พิกุล สงธิ
255 ภูเวียง 85639   ลำยอง ไชยสงค์
256 ภูเวียง 86152   บุญเลิศ อุทัยเรือง
257 ภูเวียง 86634   มะณิวรรณ ผลหลาย
258 ภูเวียง 87201   ประสิทธิ์ กลางแม
259 ภูเวียง 87921   เกียรติชัย ผลาเลิศ
260 ภูเวียง 89076   อาจ กิ่งแก้ว
261 ภูเวียง 67107   สมพร คำตีบ
262 ภูเวียง 67851   จิต โยงรัมย์
263 ภูเวียง 68571   อุทัย สารีโท
264 ภูเวียง 69086   คำโพธิ์ สูงจารย์
265 ภูเวียง 69723   ประกาย พันธ์เข็มทอง
266 ภูเวียง 70267   จิรายุ สีแกวิน
267 ภูเวียง 71654   แพงคำ แพงน้อย
268 ภูเวียง 71818   อุดม แสนเสนา
269 ภูเวียง 13179   ณโชติ จักรโนวัน
270 ภูเวียง 54005   ปุ่น สาลาด
271 ภูเวียง 54905   ประยูร สิงห์แสง
272 ภูเวียง 60644   รณภพ ขุระขันธ์
273 ภูเวียง 62208   นันตะญา หลวงอาสา
274 ภูเวียง 62904   บรรจง สอดสูงเนิน
275 ภูเวียง 63900   เหมือน สงมูลนาค
276 ภูเวียง 65523   จันทร์จิรา ตรีที
277 ภูเวียง 65953   บัณฑิต แสงทองเลิศ
278 ภูเวียง 23351   ธนากร วงษ์รักษา
279 ภูเวียง 23795   วรรณิภา บุญหรรษา
280 ภูเวียง 34612   หนูปรี กุดกัญญา
281 ภูเวียง 35463   เพ็ญจันทร์ แพนทิพย์
282 ภูเวียง 38222   คำสันต์ สิงห์สำราญ
283 ภูเวียง 15346   ทิพวรรณ แสนเสส
284 ภูเวียง 18196   วีระชัย พรหมเมืองขวา
285 ภูเวียง 28468   จันทิพย์ โนนทิง
286 ภูเวียง 30102   พิกุล มูลป้อม
287 ภูเวียง 7606   นางสาวจารุวรรณ ธนะภูมิชัย
288 ภูเวียง 9402   ประภัสสร แผงสี
289 ภูเวียง 11510   พิศมัย ขำทัศน์
290 ภูเวียง 74826   สุนันทา วงษ์​ชาเลื่อน
291 ภูเวียง 72017   ทองดำ เงินโม้
292 ภูเวียง 75386   สมภัทร์ เหล่าสียงค์
293 ภูเวียง 72277   ขวัญใจ ผิวผัน
294 ภูเวียง 75833   ดวงใจ ศรีไพรเลิศ
295 ภูเวียง 72467   สุภาพร บัวงาม
296 ภูเวียง 76589   นกเล็ก แสนพรมมา
297 ภูเวียง 72639   พิกุล สิงห์ทุย
298 ภูเวียง 76992   เด่น จารย์โพธิ์
299 ภูเวียง 72799   สาวิตรี โค๊ะแสง
300 ภูเวียง 78079   บุญเลี้ยง สัตตะคม
301 ภูเวียง 72940   สนิท หาญคำ
302 ภูเวียง 78875   มยุรี พงษ์เชื้อ
303 ภูเวียง 73097   จุจิรัตน์ หอมสมบัติ
304 ภูเวียง 79337   สงบ แสงวาโท
305 ภูเวียง 73204   ชิดพล คำมุเวียง
306 ภูเวียง 79609   ธัญญวรรณ นิลภูผา
307 ภูเวียง 73874   บัวผัน ชัยเดช
308 ภูเวียง 80329   นิ้ม สิมจันทา
309 ภูเวียง 74305   บัวเรียน เวียงยศ
310 ภูเวียง 80544   บรรชิต ช่างปรุง
311 ภูเวียง 81290   ประเพ็ญ คำอ่อน
312 ภูเวียง 81567   บุญล้อม บุญหงษ์
313 ภูเวียง 82192   วรรณา บุญลือชา
314 ภูเวียง 30652   น้อย เบ้ามี
315 ภูเวียง 31458   นส วารุณี ทุมแก้ว
316 ภูเวียง 33558   รัตน์ หลวงจันทร์
317 ภูเวียง 22633   นพกร สิงห์ทุย
318 ภูเวียง 22967   เทพพิทูล มาวัน
319 ภูเวียง 82234   วราภรณ์ จันทะแจ่ม
320 ภูเวียง 83478   นัฐภูมิ สิงห์ทุย
321 ภูเวียง 83733   บุญส่ง ป่าเขือ
322 ภูเวียง 84232   วารินทร์ ตาสุ่ย
323 ภูเวียง 84479   บุญเลิศ เยาวนาถ
324 ภูเวียง 84663   สกล เหล็กมี
325 ภูเวียง 84942   สุริยา ลาภเงิน
326 ภูเวียง 85167   ศิริศักดิ์ ชัยกรี
327 ภูเวียง 85526   นภาพร โนนกลาง
328 ภูเวียง 85992   เจริญ แก้วดินเหนียว
329 ภูเวียง 86477   อรทัย วงษ์เชียงยืน
330 ภูเวียง 87080   สุพรรณ ขาวหยวก
331 ภูเวียง 87613   ทนงศักดิ์ สุขโนนทอง
332 ภูเวียง 89018   สุคนธ์ ศรีอุทธา
333 ภูเวียง 66977   บุญมี คุณประเสริฐ
334 ภูเวียง 67554   สาคร คำผิว
335 ภูเวียง 68360   ทักษิณ มาบุญ
336 ภูเวียง 68953   บุญส่ง ธรรมศิลป์
337 ภูเวียง 69448   ฉวีวรรณ เจริญยศ
338 ภูเวียง 69865   วิลัย พรมเมืองขวา
339 ภูเวียง 71449   พยุง พลตรี
340 ภูเวียง 71755   กัลยา บริสับ
341 ภูเวียง 12582   เจริญ ศรียา
342 ภูเวียง 34043   อุดม ขึ้นเสียง
343 ภูเวียง 35216   นิออน คงคำ
344 ภูเวียง 36183   พุธ ฝีปาก
345 ภูเวียง 14022   สุวิมล ดำเนตร
346 ภูเวียง 17446   ศฐา รัตนพันธ์
347 ภูเวียง 27804   อรอุมา ทุมแก้ว
348 ภูเวียง 29591   จุรีย์ ทองกุนา
349 ภูเวียง 5188   วีระวัฒน์ หมื่นมา
350 ภูเวียง 11214   วาสนา หล้าสิม
351 ภูเวียง 74706   มณิสรา เสนจันทร์
352 ภูเวียง 71970   แพงศรี อุ่นเวียง
353 ภูเวียง 75175   วิชุดา อินสุนา
354 ภูเวียง 72132   วิชิต คำมงคุณ
355 ภูเวียง 75734   กีรติกานต์ เฮ้าวัน
356 ภูเวียง 72403   อุราวรณ์ ทักโม้
357 ภูเวียง 76193   สมาน ยศพันธ์
358 ภูเวียง 72576   ทองแหวน ศรีจันทร์
359 ภูเวียง 76926   สกล ครองยุติ
360 ภูเวียง 72742   อลงกรณ์ บัวพุฒ
361 ภูเวียง 78032   อรุณรัตน์ สุขขี
362 ภูเวียง 72894   ปุณนภา แพงอ่อน
363 ภูเวียง 78713   กุศล สาระผล
364 ภูเวียง 73052   อธิธาวรรณ หาญคำ
365 ภูเวียง 79225   ราตรี ศิลาพล
366 ภูเวียง 73169   วิชัย มูลนา
367 ภูเวียง 79493   รุ่งนภา ลาโสม
368 ภูเวียง 73457   กุญชร นันดี
369 ภูเวียง 80154   เสวนีย์ พิมพล
370 ภูเวียง 74129   ประกอบศิลษ์ ลาโสม
371 ภูเวียง 80452   สุจิตร มูลวิชา
372 ภูเวียง 81193   ชัยกมล ศรีสมพร
373 ภูเวียง 81471   คำผล สีดาธรรม
374 ภูเวียง 82099   จำปา ในใจนึก
375 ภูเวียง 30419   ประสิทธิ์ เหล็กมี
376 ภูเวียง 31004   บุญน้อม ราชบุตรศรี
377 ภูเวียง 33182   หมั่น สุพรรณท้าว
378 ภูเวียง 22418   ประนอม ศรีบุญเรือง
379 ภูเวียง 10547   ฐิติยา ศรีโย
380 ภูเวียง 91548   สมควร สีหาทุม
381 ภูเวียง 92050   สมคิด วัฒนวงศ์
382 ภูเวียง 94102   วรรณเรศ บุตรศิริ
383 ภูเวียง 99134   พรเทพ ประกอบศรี
384 ภูเวียง 108115   บัวไหล แสนท้าว
385 ภูเวียง 113679   วัชราภรณ์ วิระคร
386 ภูเวียง 118958   อนงค์นาถ จันรุณ
387 ภูเวียง 121012   ภีรภัทร จอมพงษ์
388 ภูเวียง 130577   นันท์นภัส ศรีภูธร
389 ภูเวียง 137213   นาย ภูธเนศ ธรรมวงษ์
390 ภูเวียง 137599   กฤติยาภรณ์ สมโสก
391 ภูเวียง 146795   อรไพลิน นารี
392 ภูเวียง 150090   ฉลอง พรมโสภา
393 ภูเวียง 160492   สุจิรา​ บุญ​เเย้ม
394 ภูเวียง 161630   ภูริพัฒน์ ขันโมลี
395 ภูเวียง 163468   ธิดารัตน์ นาเลิง
396 ภูเวียง 49540   เข็มทอง คำแหย่ง
397 ภูเวียง 50254   พรชัย วงศรีรัตน์
398 ภูเวียง 51123   จรัญ สมบัติหล้า
399 ภูเวียง 51687   อมร อุ่นเวียง
400 ภูเวียง 52080   ประนมพร พรมชมชา
401 ภูเวียง 53699   ทองเบา แสนจันทร์
402 ภูเวียง 40495   เป่ง ถานะพงษ์
403 ภูเวียง 45392   พิน แก่นนาคำ
404 ภูเวียง 45840   มยุรี ศรีสุข
405 ภูเวียง 47125   อรุณ คำขวา
406 ภูเวียง 47919   จำนงค์ เวียงสอน
407 ภูเวียง 11618   น้ำฝน เฉลียวฉลาด
408 ภูเวียง 3308   กนกวรรณ นามสิงห์
409 ภูเวียง 26423   อุไรวรรณ หันตุลา
410 ภูเวียง 28808   ณโขติ จักรโนวัน
411 ภูเวียง 54635   ธวัช น้อยมา
412 ภูเวียง 60105   คำดี ศรีสาธร
413 ภูเวียง 61666   จันลา แก้วลือ
414 ภูเวียง 62794   ชวนพิศ โสภา
415 ภูเวียง 63711   นิยม โนนทิง
416 ภูเวียง 65250   สุดาไพร ก้อมมังกร
417 ภูเวียง 65879   วิทยา สีพิมพ์ขัด
418 ภูเวียง 66883   ใหม่ เมืองฮามพันธ์
419 ภูเวียง 23686   สำรอง สิงห์ทุย
420 ภูเวียง 24381   สมจิตย์ ดวงโพธิ์ศรี
421 ภูเวียง 10748   กษมา ประไชโย
422 ภูเวียง 74411   ทองพูน แพงแสง
423 ภูเวียง 71907   พรมมา อุ่นเวียง
424 ภูเวียง 74922   กิตติธัช แซงโคตร
425 ภูเวียง 72051   ชาติชาย มรกต
426 ภูเวียง 75632   น้ำอ้อย บุญประคม
427 ภูเวียง 72325   สาวิตรี สงมา
428 ภูเวียง 76047   สุทิตย์ จุลาบุตรดี
429 ภูเวียง 72518   ชนะพล พรมม่วง
430 ภูเวียง 76721   วิไลย์ เต้าทอง
431 ภูเวียง 72674   บรรจง บัวผัน
432 ภูเวียง 77041   อรุณศรี พิบูลย์พัฒนาภรณ์
433 ภูเวียง 72840   ณัฐพงษ์ คำมี
434 ภูเวียง 78243   สงวน ศรีภูทอง
435 ภูเวียง 72976   สัมหยง ขุนอินทร์
436 ภูเวียง 78992   ชินวัฒน์ เหลืองงาม
437 ภูเวียง 73132   สุพิด มางิ้ว
438 ภูเวียง 79396   ศศิวรรณ นาสมพืช
439 ภูเวียง 73226   ทองใบ เพ็งสะอาด
440 ภูเวียง 79696   เตือนใจ แสนท้าว
441 ภูเวียง 73963   หนูพลอย ผกาชาติ
442 ภูเวียง 80370   ละมัย พลทา
443 ภูเวียง 80704   ประทุมมา พันธ์นาง
444 ภูเวียง 81368   สมบัติ ปลัดจ่า
445 ภูเวียง 81793   ปัลดา ชัยเลิศ
446 ภูเวียง 30239   ผ่องศรี สุวรรณพล
447 ภูเวียง 30808   สมภาร สีพุทธา
448 ภูเวียง 31736   คำบาง สุทธา
449 ภูเวียง 21505   มนัสวี พรมทอง
450 ภูเวียง 9898   มิลินฌา นรเศรษฐบงกช
451 ภูเวียง 10157   ฐิติรัตน์ เวียงวิเศษ
452 ภูเวียง 91081   นันทิพัฒน์ คำภาหล้า
453 ภูเวียง 91834   จันสีดา หล้ากันหา
454 ภูเวียง 93179   สุภาพร เศษชมภู
455 ภูเวียง 96709   นภา รัตนสีลา
456 ภูเวียง 102201   พัชรินทร์ คำใสขาว
457 ภูเวียง 112177   สมโภชน์ เชือสวน
458 ภูเวียง 115550   น.ส. อารีรัตน์ เยาวนารถ
459 ภูเวียง 120863   อุดม เพช็รสิงห์
460 ภูเวียง 129739   วิมพ์วิภา พันธ์คำเกิด
461 ภูเวียง 133873   kittipong jaroenngao
462 ภูเวียง 137466   kinglada kongsombut
463 ภูเวียง 146721   นายปุณยวีร์ เเซ่อี้ง
464 ภูเวียง 149538   นิมิตร กิ่งวิชิต
465 ภูเวียง 155807   จิระดล สาระผล
466 ภูเวียง 161451   มรกต ครองยุติ
467 ภูเวียง 162120   ธนพล สาระพล
468 ภูเวียง 49320   เกษร บุตรสิม
469 ภูเวียง 50079   จรุณศรี คำแหย่ง
470 ภูเวียง 50698   สุทธิ บัณฑิต
471 ภูเวียง 51539   อาจ สุทธิสาร
472 ภูเวียง 51856   บัณฑิต อุทัยอาจ
473 ภูเวียง 53093   ทองสูญ แหวนทองจันทร์
474 ภูเวียง 39121   สมสี ผะดาการ
475 ภูเวียง 45111   คง ศรีชมชื่น
476 ภูเวียง 45695   ประพันธ์ ดอนเขื่อนโสม
477 ภูเวียง 47084   สณิสสา ลิพลทา
478 ภูเวียง 47249   เผียง มาตุ่น
479 ภูเวียง 2034   นายไพฑูรย์ มั่นคง
480 ภูเวียง 22865   ทองเทียบ เสาทอง
481 ภูเวียง 23240   ชัชฎาภรณ์ ดีโนนโพธิ์
482 ภูเวียง 83402   สมบัติ วงศา
483 ภูเวียง 83649   จริยา บัวภา
484 ภูเวียง 84135   ลำไพร จันจางวาง
485 ภูเวียง 84417   ทองพูน แข้คำ
486 ภูเวียง 84642   ทองใส หล้าทอง
487 ภูเวียง 84842   ธนิสร จำปาหอม
488 ภูเวียง 85118   ประสารทอง เฮ้าวัน
489 ภูเวียง 85452   ครองศักดิ์ พลทา
490 ภูเวียง 85905   พูลทรัพย์ ราชบาศรี
491 ภูเวียง 86379   ศุภนัย ใจภักดี
492 ภูเวียง 86989   สุภาพ หงษ์ประสิทธิ์
493 ภูเวียง 87510   สวรรค์ เกิดเพียร
494 ภูเวียง 88993   วันไชย์ ทิพย์สุข
495 ภูเวียง 89985   สุพรรษา วงษ์รักษา
496 ภูเวียง 67311   ไพรวัลย์ แขมจันทร์
497 ภูเวียง 68238   เพียรทอง เหง้าปูน
498 ภูเวียง 68810   คำพันธ์ ชารินทร์
499 ภูเวียง 69354   คำหมุน คำละมูล
500 ภูเวียง 69836   ทองสูน จันทขอม
501 ภูเวียง 71127   สมพิศ สิงห์ขาพา
502 ภูเวียง 71718   คำพวย หินนาง
503 ภูเวียง 71866   เกียรติศักดิ์ ชอชัยภูมิ
504 ภูเวียง 54138   สุนันท์ โสภา
505 ภูเวียง 55961   กัลยาณี ศรีคำม้วน
506 ภูเวียง 61390   จำเนียร พึ่งเนตร
507 ภูเวียง 62583   สุกัญญา ธรรมราช
508 ภูเวียง 63339   เรณู บุตรศิริ
509 ภูเวียง 64131   เหรียญ เพียโคตร
510 ภูเวียง 65699   อิศริยา จาง
511 ภูเวียง 66282   จีรนันท์ เสาลึก
512 ภูเวียง 23548   อาทร ศรีสมพร
513 ภูเวียง 24063   เบญจวรรณ ทิพย์สุข
514 ภูเวียง 34927   พัชรา โสภา
515 ภูเวียง 35795   ประเชียร ทึงสร้างแป้น
516 ภูเวียง 38602   มะลิวรรณ ศรีสะอาด
517 ภูเวียง 16955   เยาวเรศ ทัศพร
518 ภูเวียง 19524   ขวัญชัย ศุภรมย์
519 ภูเวียง 9142   ณัฐนันท์ ทีจักร
520 ภูเวียง 20494   เสาร์ พุทธซ้าย
521 ภูเวียง 9683   คนัมพร เกิดศิริ
522 ภูเวียง 9957   นัทญา ถาวงษ์กลาง
523 ภูเวียง 90189   ทัศนีย์ พิเลิศ
524 ภูเวียง 91687   กองจิตร สุวรรณแก้ว
525 ภูเวียง 92463   ทวีชัย พลสาร
526 ภูเวียง 94338   ลา โสภัณ
527 ภูเวียง 99687   อภิสิทธิ์ สาระผล
528 ภูเวียง 110490   สมาน สมเฉียงใต้
529 ภูเวียง 113878   มนัสชนันท์ น้อยแย้ม
530 ภูเวียง 119655   อัฐภภิญญา มูลหา
531 ภูเวียง 128101   เตือนใจ เพียรแก้ว
532 ภูเวียง 132230   Palida Mutrima
533 ภูเวียง 137245   สุดารัตน์ เมินเทียน
534 ภูเวียง 141192   กมลวรรณ ศรีสงสาร
535 ภูเวียง 147079   สหรัฐ ศรีเกื้อ
536 ภูเวียง 154801   ปิยธิดา หอมสมบัติ
537 ภูเวียง 161139   มัณฑนา ศรีบูรณ์
538 ภูเวียง 161836   Siriyakorn Polyotha
539 ภูเวียง 48030   จีรวรรณ แก้วตา
540 ภูเวียง 49851   อักษราภัคร หนองเส
541 ภูเวียง 50460   อุดร เหลาเพ็ง
542 ภูเวียง 51352   เตือนจิต สิงห์เมืองพล
543 ภูเวียง 51749   สุกัลยา เดชสิมมา
544 ภูเวียง 52346   คำไผ่ นาคิน
545 ภูเวียง 38830   สำอาง ค่อมสิงห์
546 ภูเวียง 43660   นกเอี้ยง แสนเสนา
547 ภูเวียง 45542   ธนภัทร สื่อเกียรติก้อง
548 ภูเวียง 46007   ดารา มีฮาตร
549 ภูเวียง 47157   ส้มเกลี้ยง ดอนเขื่อนโสม
550 ภูเวียง 22755   บุญโฮม โชติกิตติศักดิ์
551 ภูเวียง 23085   ถาวร ตาสุ่ย
552 ภูเวียง 82403   ณัฐวิภา รังแก้ว
553 ภูเวียง 83552   วราวุธ นามวงศ์
554 ภูเวียง 83831   สมมวล สัตะคม
555 ภูเวียง 84310   สำรวย สุขขี
556 ภูเวียง 84553   อนุวัฒ แสนท้าว
557 ภูเวียง 84750   สุริยันต์ รัตนศิลา
558 ภูเวียง 85028   เดชา คำมี
559 ภูเวียง 85281   นิคม ศรีเลิศ
560 ภูเวียง 85657   สาคร ไชยสงค์
561 ภูเวียง 86170   สุรัตศรี เฮียงเฮี้ย
562 ภูเวียง 86637   อุดม เฮียงเฮีย
563 ภูเวียง 87203   จันใด เฮี้ยงเฮี้ย
564 ภูเวียง 87966   คณิต หล้าทอง
565 ภูเวียง 89077   ระยอง ราดโช
566 ภูเวียง 67110   สุเทพ แก้วทุม
567 ภูเวียง 67929   อภิญญา น้อยก่ำ
568 ภูเวียง 68585   พิสมัย อรบุตร
569 ภูเวียง 69117   ประคอง เมาะราษี
570 ภูเวียง 69735   สังหาญ พิมพ์สิงห์
571 ภูเวียง 70276   วิลาวัลย์ นาสมโภชน์
572 ภูเวียง 71655   สุพิน ทาบุราณ
573 ภูเวียง 71820   ตรีพงษ์ นาสมพืช
574 ภูเวียง 13189   เตือนใจ หล้าอ่อน
575 ภูเวียง 54012   ทองทศ นันดี
576 ภูเวียง 54911   สงกรานต์ คำดอนหัน
577 ภูเวียง 60650   จรัส โพธิ์ดา
578 ภูเวียง 62227   สุธารัตน์ สมสิงห์
579 ภูเวียง 62945   สุพรรณ คณานิตย์
580 ภูเวียง 63950   นาง บุญไตรย์
581 ภูเวียง 65524   วราภรณ์ คำละมูล
582 ภูเวียง 65960   พัฒนาวดี เนาโนนทอง
583 ภูเวียง 23362   ภาณุศักดิ์ กลิ่นหอม
584 ภูเวียง 23802   สุภาพร ชัยเลิศ
585 ภูเวียง 34626   ทองสุข สมคำพี้
586 ภูเวียง 35494   สวาท กุลสังข์
587 ภูเวียง 38241   มัญชุสา ธนกรบดีกุล
588 ภูเวียง 15451   สฤษดิ์ แสนเรียน
589 ภูเวียง 18226   เจริญ ศรียา
590 ภูเวียง 28517   จิดาภา รักสุนทรพจน์
591 ภูเวียง 30117   สมร นามละคร
592 ภูเวียง 7711   ประเพียร ห่มขวา
593 ภูเวียง 9418   วรินทร์พร ตันติถิรพงศ์
594 ภูเวียง 11517   รุจน์นลิน พีระกมลโรจน์
595 ภูเวียง 74840   กมลชนก บุราณรมย์
596 ภูเวียง 72019   ธรรมวัตร พิพัฒกูล
597 ภูเวียง 75401   เสถียร วงษ์สิงห์
598 ภูเวียง 72280   เกีรติศักดิ์ ทาน้อย
599 ภูเวียง 75846   อนุชิต พานวงค์
600 ภูเวียง 72479   สลิด เกตมณี
601 ภูเวียง 76607   รัตนาภรณ์ พามี
602 ภูเวียง 72640   สมภพ ทาบุราณ
603 ภูเวียง 77000   ลัดดา ชัยวงษา
604 ภูเวียง 72801   จิรารัตน์ ทิพนาง
605 ภูเวียง 78080   สมควร อ่อนเสือ
606 ภูเวียง 72941   ศดายุ สอนจันทึก
607 ภูเวียง 78884   ประไพศรี พันชมถู
608 ภูเวียง 73103   ปัญญา คำมุเวียง
609 ภูเวียง 79339   จิรายุ โพธิ์สาวงษ์
610 ภูเวียง 73206   ลำพงษ์ คำปิคา
611 ภูเวียง 79616   สุพรรน ดวงสว่าง
612 ภูเวียง 73877   พรนิภา บุตรศิริ
613 ภูเวียง 80330   อดิพงศ์ พรเฉลิมเกียรติ
614 ภูเวียง 74322   ธิดาทิพย์ ดำเนตร
615 ภูเวียง 80548   กุหลาบ ประนัดโส
616 ภูเวียง 81299   หนูแกน คำมี
617 ภูเวียง 81573   ทองวัน แก้วเหง้า
618 ภูเวียง 82195   ทองคำ นาสมพืช
619 ภูเวียง 30658   ลุน เบ้ามี
620 ภูเวียง 31478   ชาลิดา เสมอพิทักษ์
621 ภูเวียง 33645   ประวิทย์ ปากเมย
622 ภูเวียง 22640   เพ็ญประภา พรมเวียง
623 ภูเวียง 22978   มุกดาวัลย์ เยาวะโพธิ์
624 ภูเวียง 82241   ประเทือง ภูหมื่น
625 ภูเวียง 83484   ระพีพัฒ สิงห์ทุย
626 ภูเวียง 83741   พัทร์สิตา ศรีเลิศ
627 ภูเวียง 84240   นิพาภร คำภาหล้า
628 ภูเวียง 84481   เกษร แสงโทโพธิ์
629 ภูเวียง 84673   ทวี ใจแน่น
630 ภูเวียง 84949   บูรณ์พิภพ ธรรมบุตร
631 ภูเวียง 85168   พนม อินทรกันหา
632 ภูเวียง 85537   พงษ์นิรันดร์ หลวงบุญ
633 ภูเวียง 86010   สังคม สิงห์สกล
634 ภูเวียง 86478   ก้องหล้า หนูจันทร์
635 ภูเวียง 87092   บุญเต็ม ราชบาศรี
636 ภูเวียง 87618   คณิต ศรีเลิศ
637 ภูเวียง 89023   พนม กาบบัวทอง
638 ภูเวียง 66988   บุญธรรม มาตุ่น
639 ภูเวียง 67562   บุรมย์ วิชาชัย
640 ภูเวียง 68366   สำเนียง ศรีภา
641 ภูเวียง 68974   ปราโมทย์ เกษจันทร์
642 ภูเวียง 69516   เมือย เผ่าบ้านฝาง
643 ภูเวียง 69867   บัวผัน ไทยง่อม
644 ภูเวียง 71461   รัชนี เหลาเกตุ
645 ภูเวียง 71758   วิรัตน์ เดชสิมมา
646 ภูเวียง 12636   สุชีรา ไวท์เฮิร์สต์
647 ภูเวียง 34126   ไพศาล เมินเทียน
648 ภูเวียง 35268   ทองโสด สอนเวียง
649 ภูเวียง 36216   บัวลัย จันทร์ซุย
650 ภูเวียง 14035   สุวรรณี สุวรรณราช
651 ภูเวียง 17626   ทิพวรรณ สมสัย
652 ภูเวียง 27942   เยาวณี ศรีทน
653 ภูเวียง 29632   ทองจันทร์ สิงห์ทุย
654 ภูเวียง 5345   พงศกร ชาโท
655 ภูเวียง 11228   มลิวัลย์ อมาตยคง
656 ภูเวียง 74711   พิพัฒพงษ์ ทองปฐมวงศ์
657 ภูเวียง 71973   สมหมาย สิงห์ทุย
658 ภูเวียง 75184   ธีรชัย แก้วก่ำ
659 ภูเวียง 72137   สุวันนา บุตรสิม
660 ภูเวียง 75735   สำรอง สุวรรณประเภา
661 ภูเวียง 72407   สมเพชร ไอทา
662 ภูเวียง 76197   นายชูจิตร สีภูมิไตร
663 ภูเวียง 72581   นภาพร ร่องบุตรศี
664 ภูเวียง 76935   พิศวาท ณะศีร
665 ภูเวียง 72743   สุวรรณา ซุ้ยไกร
666 ภูเวียง 78035   อนุชา สุขขี
667 ภูเวียง 72898   ภัทราพร วิปัสสา
668 ภูเวียง 78735   ทองสี พวกดอนเค็ง
669 ภูเวียง 73057   สมพานทอง โพธิชาติ
670 ภูเวียง 79228   สมพร ณบุตรจอม
671 ภูเวียง 73171   รัตเขตต์ พูลพุฒ
672 ภูเวียง 79496   วันเพ็ญ กุณาจันทร์
673 ภูเวียง 73471   อัจฉรา นิตยาโรจน์
674 ภูเวียง 80178   อัครเดช คำอ้น
675 ภูเวียง 74141   ทองใบ คอหล้า
676 ภูเวียง 80453   สายทอง ดียะซุย
677 ภูเวียง 81194   กรม จันทร์ธิ
678 ภูเวียง 81485   สมใจ สามิต
679 ภูเวียง 82107   คำวัน สิงห์สกล
680 ภูเวียง 30429   ทองสุข อาจเสี่ยงโชค
681 ภูเวียง 31031   รัศมัย อินทรีย์
682 ภูเวียง 33186   สมคิด ประโยตัง
683 ภูเวียง 22422   บันธง หาหริ่ง
684 ภูเวียง 10569   พิศมัย พลวิทูรย์
685 ภูเวียง 91575   ไกรสร นวลเกษา
686 ภูเวียง 92060   วีรชัย โนนกลาง
687 ภูเวียง 94111   จันเพ็ญ ศิริ
688 ภูเวียง 99257   ตุ๋ย พรมหล้า
689 ภูเวียง 108131   ตกุล สีหงอก
690 ภูเวียง 113682   ศศิธร อาจเชียงโชค
691 ภูเวียง 118960   พลอยชมพู มาชัย
692 ภูเวียง 121051   จันทิมา สาโนนสูง
693 ภูเวียง 130585   สุธาทิพย์ ยามา
694 ภูเวียง 137214   พรทิพากร โทแดงน้อย
695 ภูเวียง 137828   กุลิสรา นรมาตย์
696 ภูเวียง 146800   กนกอร ผองผาย
697 ภูเวียง 150095   เสถียร พรมโสภา
698 ภูเวียง 160909   อภินพ นรากรศักดิ์
699 ภูเวียง 161744   พิมพ์ แสนสี
700 ภูเวียง 163898   พิลาวัลย์ ศรีลับขวา
701 ภูเวียง 49543   รติยาภรณ์ ธรรมเชียง
702 ภูเวียง 50267   วัชระ สายอาภรณ์
703 ภูเวียง 51145   อรจิรา นาสำแดง
704 ภูเวียง 51695   วุฒฺชัย อุ่นเวียง
705 ภูเวียง 52099   อารีรัตน์ ดาวังปา
706 ภูเวียง 53816   นางยุภา ชินรัตน์
707 ภูเวียง 40528   ทิพธัญญา น้อยเชียง
708 ภูเวียง 45397   ปุญญิศา แก่นบุดดี
709 ภูเวียง 45844   ลำใย สืบลี
710 ภูเวียง 47128   วัฒนา แสงรัตน์
711 ภูเวียง 47923   รวงทอง พอกพูล
712 ภูเวียง 11688   ผ่องศรี จันทร์โพธิ์
713 ภูเวียง 3317   ว่าที่พต.ดร วศิน สอนโพธิ์
714 ภูเวียง 26444   วรชิน เฮ็งประโคน
715 ภูเวียง 28916   ประวีณา ทรงรอด
716 ภูเวียง 54675   อุทัย ซ้ายมี
717 ภูเวียง 60137   สีคาญ ดรชานนท์
718 ภูเวียง 61684   คำพอง สมสิงห์
719 ภูเวียง 62796   ทรงศักดิ์ สิงห์ทุย
720 ภูเวียง 63735   แสงเดือน หร่องบุตรศรี
721 ภูเวียง 65289   พิกุล ฉ่ำมณี
722 ภูเวียง 65883   มริ นามนวด
723 ภูเวียง 66884   ถวิล ชูเสน
724 ภูเวียง 23696   ดวงจันทร์ บุตรศิริ
725 ภูเวียง 24450   บัวบาน ศรีษะบาล
726 ภูเวียง 10752   จุฬาพรรณ เผ่าฉนวน
727 ภูเวียง 74416   บุญคุ้ม จันทะสอน
728 ภูเวียง 71908   สุดใจ ธรรมบุตร
729 ภูเวียง 74929   ศราวุธ​ ศรี​ไทย​
730 ภูเวียง 72062   อาคม บุญครอง
731 ภูเวียง 75637   สนั่น พุทธาวันดี
732 ภูเวียง 72329   กาญจนา เขียวนิล
733 ภูเวียง 76069   ลำพูน ดวงโพธิ์ศรี
734 ภูเวียง 72519   สุมาลี บัวงาม
735 ภูเวียง 76727   นางสุดใจ สิงห์ทุยล
736 ภูเวียง 72678   คำผล ดาแพง
737 ภูเวียง 77049   สอาด ลือนุ่น
738 ภูเวียง 72846   ไข่มุก ทิพนาง
739 ภูเวียง 78249   เอกพล ณบุตรจอม
740 ภูเวียง 72982   น้ำอ้อย วงษ์รักษา
741 ภูเวียง 79006   อาคม ยศมงคล
742 ภูเวียง 73133   อุไร คำมี
743 ภูเวียง 79398   สอน หลาบสีงห์
744 ภูเวียง 73228   หนูแดง ศิลา
745 ภูเวียง 79709   ศรีไพ พานแก้ว
746 ภูเวียง 73968   นวรัตน์ แสงเกาะ
747 ภูเวียง 80376   มาน สุรารัตน์
748 ภูเวียง 81016   สุภารมณ์ ทาเทียว
749 ภูเวียง 81380   นลินี ทาเทียว
750 ภูเวียง 81817   ไอคิว ดวงสว่าง
751 ภูเวียง 30265   ม้วย ทองกลาง
752 ภูเวียง 30810   จำนัน จำปาพันธ์
753 ภูเวียง 31759   ลำใย เหลาสีคู
754 ภูเวียง 21586   เกษม ชัยกรี
755 ภูเวียง 9902   ศรีประภา อันทรินทร์
756 ภูเวียง 10173   ณัฐพงษ์ โคตรเวียง
757 ภูเวียง 91090   หนูแพ คำมี
758 ภูเวียง 91838   สมบูรณ์ โสภัณ
759 ภูเวียง 93201   โจม สักขวา
760 ภูเวียง 96724   บุญตา ดาแพง
761 ภูเวียง 102216   น.ส.อลิษา ปัญญาณัฐกุล
762 ภูเวียง 112189   รัชนก เชือสวน
763 ภูเวียง 115554   นางสาวรติมา เสาวรัตนพงษ์
764 ภูเวียง 120866   ปนัดดา ชมภูบุตร
765 ภูเวียง 130477   prapaporn pangpanom
766 ภูเวียง 133880   กมลทิพย์ น้อยคำมูล
767 ภูเวียง 137469   สิริวรรณ์ แนวหล้า
768 ภูเวียง 146722   ธันยาภรณ์ อ่อนพุทธา
769 ภูเวียง 149583   อัฐพล ศรศักดา
770 ภูเวียง 155892   ชลสิทธิ์  สิมมาพิมพ์
771 ภูเวียง 161454   ก้าน ทวยเพียง
772 ภูเวียง 162129   วิริยะ สาระผล
773 ภูเวียง 49332   บง หอมคำ
774 ภูเวียง 50089   จิราพร คำแหย่ง
775 ภูเวียง 50841   สมบัติ หนองเส
776 ภูเวียง 51545   สุบรรณ์ แก้วเตชะ
777 ภูเวียง 51872   มี สีละการ
778 ภูเวียง 53099   ถวิล คลองยุติ
779 ภูเวียง 39144   บุพชาติ สีบัวภา
780 ภูเวียง 45191   สมหวัง จำปาพันธ์
781 ภูเวียง 45698   นิษยา ตุทา
782 ภูเวียง 47085   จันที ลีปา
783 ภูเวียง 47251   ไมล์ พันธ์คำเกิด
784 ภูเวียง 2068   คมกฤช พลหล้า
785 ภูเวียง 22877   เยาวลักษณ์ ยืนอ๊อด
786 ภูเวียง 23275   อุดม วงษ์คง
787 ภูเวียง 83411   สุวรรณ พลศิริ
788 ภูเวียง 83660   เครือวัลย์ ทุนนอก
789 ภูเวียง 84143   สมบูรณ์ อุตมัง
790 ภูเวียง 84421   สวิมล แสงโทโพธิ์
791 ภูเวียง 84644   ไพวัน บัวภา
792 ภูเวียง 84852   ลุน หลาบสิงห์
793 ภูเวียง 85129   จำเริญ เลิศฤทธิ์
794 ภูเวียง 85472   สุวิมล พลทา
795 ภูเวียง 85911   เข็มพร ศรีวิลัย
796 ภูเวียง 86389   สัญญา ทิพย์สุข
797 ภูเวียง 86998   บุญกอง แข้คำ
798 ภูเวียง 87519   บรรณวิฑิต แตงทิพย์
799 ภูเวียง 88995   วิทยา สิงห์​สกล
800 ภูเวียง 90009   เจษฎากร วงษ์รักษา
801 ภูเวียง 67351   บุตสี สังฆพล
802 ภูเวียง 68239   บุญโฮม ชดจอหอ
803 ภูเวียง 68820   ทองใหม่ เพียโคตร
804 ภูเวียง 69357   สายฝน นามศิริ
805 ภูเวียง 69840   ยุพิน สีนวน
806 ภูเวียง 71134   เพียงใจ พันหมิด
807 ภูเวียง 71724   ราณี​ เฮียงเฮีย
808 ภูเวียง 71876   รัศมี สิทธิไกร
809 ภูเวียง 54148   สว่าน สิงห์ดี
810 ภูเวียง 55988   นวลจันทร์ เครือแดง
811 ภูเวียง 61416   ถนอม พึงเนตร
812 ภูเวียง 62595   นาวา พลพิล
813 ภูเวียง 63352   อำนวย พรมเวียง
814 ภูเวียง 64133   นารี ดวงวชิรสวัสดิ์
815 ภูเวียง 65715   สีนวล ดีหนองเป็ด
816 ภูเวียง 66295   บุญเสริม สุนเมือปาก
817 ภูเวียง 23555   อภิสิทธิ์ ทาเทียว
818 ภูเวียง 24065   ปัณพร สุขาภิรมย์
819 ภูเวียง 34948   สมพงษ์ ไอทา
820 ภูเวียง 35832   พรทิพย์ โม้จันทร์
821 ภูเวียง 38646   อนงค์ พะนาพัฒ
822 ภูเวียง 16989   อดิศร หล้าสิม
823 ภูเวียง 19540   สุจิรา โนนหิน
824 ภูเวียง 9179   พิชญาณี บุตรโพธิ์
825 ภูเวียง 20741   ชนนีกานต์ พงษ์สิงห์จันทร์
826 ภูเวียง 9703   ยุทธนา ตอชัยภูมิ
827 ภูเวียง 9959   จรรยา นันทิยเภรี
828 ภูเวียง 90346   อรุณศักดิ์ โพธิ์ดา
829 ภูเวียง 91694   อาภรณ์ โคตรเวียง
830 ภูเวียง 92498   สุทัศ สีดา
831 ภูเวียง 94350   สมยง เทิงสูงเนิน
832 ภูเวียง 99782   ลำใย เหลาเพ็ง
833 ภูเวียง 110539   พายุ แสนศิลา
834 ภูเวียง 113891   ศุกัญธิมา นายมเวียง
835 ภูเวียง 119672   เกษมะณื สิงห์ทุย
836 ภูเวียง 128127   อนันต์ เจริญพล
837 ภูเวียง 132234   สิริพร สุขชัย
838 ภูเวียง 137248   Sathaporn Suthinna
839 ภูเวียง 141209   รุจิรา ทิพวัลย์
840 ภูเวียง 147083   ธนบดี เมืองฮามพันธ์
841 ภูเวียง 155276   ถาวร ตาสุ่ย
842 ภูเวียง 161142   นิชานันท์ โพธิ์ทอง
843 ภูเวียง 161852   ปวีณ์กร คำอ้น
844 ภูเวียง 48033   สมจิต ทองเขียว
845 ภูเวียง 49854   อำ ขันรักษา
846 ภูเวียง 50506   ประเสริฐ เชิดชู
847 ภูเวียง 51359   อรทัย สิงห์เมืองพล
848 ภูเวียง 51756   แสงจันทร์ โคตรทุม
849 ภูเวียง 52889   ดอกไม้ โบ่มกลาง
850 ภูเวียง 38835   นวล กองหาโคตร
851 ภูเวียง 43826   ไพบูลย์ มาตุ่น
852 ภูเวียง 45553   เบญจา ตุ่นสีดา
853 ภูเวียง 46023   ดวงจันทร์ โยประทุม
854 ภูเวียง 47158   ทองใบ คำมะณี
855 ภูเวียง 22759   บุญมี ซุยโล้น
856 ภูเวียง 23091   สมบัติ ศรีภูทอง
857 ภูเวียง 82799   โสภา จันทะวงษ์
858 ภูเวียง 83560   สุริยาวุฒิ สิงห์​เมือง​พล​
859 ภูเวียง 83837   ดอกไม้ หล่มชารี
860 ภูเวียง 84325   บัวลัย ขาวหยวก
861 ภูเวียง 84558   ศุภเชษฐ์ ผังรัมย์
862 ภูเวียง 84758   สุภาพร ขวัญเกตุ
863 ภูเวียง 85034   คำภู สุดสังข์
864 ภูเวียง 85285   มงคล ราชบุตรศรี
865 ภูเวียง 85659   กันนิกา ภูแซมศรี
866 ภูเวียง 86185   ทองอ่อน ลาสา
867 ภูเวียง 86639   ประสิทธ์ จันทร์บ้านค้อ
868 ภูเวียง 87213   อนงค์ ทองสิมมา
869 ภูเวียง 88049   พิมพ์ลพันธ์ หล้าทอง
870 ภูเวียง 89081   วิรัตน์ อุตตะบุญ
871 ภูเวียง 67116   สำราญ หัวนิล
872 ภูเวียง 67939   สำรอง มูมาตร
873 ภูเวียง 68594   สังวร แก้วโพธิ์น้อย
874 ภูเวียง 69122   อรุณ สารสม
875 ภูเวียง 69742   อนงค์ ธนะภูมิชัย
876 ภูเวียง 70282   ทองดอม ยศสอน
877 ภูเวียง 71658   ภูริพงษ์ หารประชุม
878 ภูเวียง 71822   วรรณวิษา ชมจิตร
879 ภูเวียง 13197   สุนิสา สุภารี
880 ภูเวียง 54015   ละเอียด อุทธี
881 ภูเวียง 54950   อุทิศ กรวิรัตน์
882 ภูเวียง 60734   โกศล สุดจันทร์ฮาม
883 ภูเวียง 62243   สมบัติ สมสิงห์
884 ภูเวียง 63004   อรุณ ศรีมุงคุณ
885 ภูเวียง 63971   เสงี่ยม เลสะท้าน
886 ภูเวียง 65531   วาสนา อุ่นเวียง
887 ภูเวียง 65988   พรรณี ศรีนามเพ็ง
888 ภูเวียง 23384   ไพฑูรย์ จันทร์สว่าง
889 ภูเวียง 23819   ประนอม เถาโต
890 ภูเวียง 34627   สมภาร แก้วใส
891 ภูเวียง 35495   สมบูรณ์ วิโย
892 ภูเวียง 38304   สมถวิล ยกชาติ
893 ภูเวียง 15503   นภาพร จินตภูมิ
894 ภูเวียง 18343   ดาราพร ขจรพิทักษ์
895 ภูเวียง 28608   สุขสวัสดิ์ บุญยอ
896 ภูเวียง 30138   วัชรา กำเดช
897 ภูเวียง 7802   โสภา เอาะน้อย
898 ภูเวียง 9425   จีรนันท์ วรรณชัย
899 ภูเวียง 11522   อรกัญญา มีบ้านต้น
900 ภูเวียง 74846   กรุง วงษ์​ชาเลื่อน
901 ภูเวียง 72022   เกษมสันต์ ทิพย์นาง
902 ภูเวียง 75404   พนิตสุภา จันดี
903 ภูเวียง 72288   หนูพันธ์ คงสมบัติ
904 ภูเวียง 75865   ทองขันธ์ ชัยงาม
905 ภูเวียง 72480   สายใจ สุขโนนทอง
906 ภูเวียง 76612   พรชัย ศรีเลิศ
907 ภูเวียง 72646   ศิริวัฒน์ พูนพันธ์
908 ภูเวียง 77001   จันจิรา จารย์โพธิ์
909 ภูเวียง 72815   คำปุ่น ขุนวิเศษ
910 ภูเวียง 78082   นันทิดา ศรีบุญเรือง
911 ภูเวียง 72942   ดวงพร สิงห์ทุย
912 ภูเวียง 78886   นครชัย สุขโนนทอง
913 ภูเวียง 73105   ยุพินทอง คำอ้น
914 ภูเวียง 79344   สุรเชษฐ์ ตาตุ่ย
915 ภูเวียง 73207   อภืชาติ ดาปอ้ม3401600197811
916 ภูเวียง 79619   สำราญ ดวงตาน้อย
917 ภูเวียง 73890   กัญฐิมา จันทร์แสง
918 ภูเวียง 80333   หนูเรียน สืบสำราญ
919 ภูเวียง 74325   บุญโฮม ชาติประยูร
920 ภูเวียง 80563   บันธง สุธรรมมา
921 ภูเวียง 81301   วรรณิษา วันทา
922 ภูเวียง 81580   สำเนียง แก้วเผือก
923 ภูเวียง 82196   ทองเลื่อน ศรีเลิศ
924 ภูเวียง 30666   ประมวล พลพวก
925 ภูเวียง 31504   พรธีรา วิจิตศรี
926 ภูเวียง 33667   น.ส.ศศกานต์ อัคฮาต
927 ภูเวียง 9431   สุพัตรา ศรศักดา
928 ภูเวียง 11529   อารีญา หล้าแก้ว
929 ภูเวียง 74850   เกษม ขันแก้ว
930 ภูเวียง 72023   ธัญญารัตน์ จำปาบุรี
931 ภูเวียง 75408   Phitchayada Sammalee
932 ภูเวียง 72292   คำแสน ดอนหมื่น
933 ภูเวียง 75881   ธีรศักดิ์ พุทธาวันดี
934 ภูเวียง 72492   จุฑามาศ สุพรรณฝ่าย
935 ภูเวียง 76618   อภิชาติ ชารี
936 ภูเวียง 72651   บุญชู เดชศิริ
937 ภูเวียง 77002   บุญลำ คำภูมี
938 ภูเวียง 72817   กาญจนาพร จันดวง
939 ภูเวียง 78085   สุพัตรา อ่อนเสือ
940 ภูเวียง 72943   พงษ์พันธ์ ดกกลาง
941 ภูเวียง 78901   กอง แหวนพรม
942 ภูเวียง 73107   บุญนาน นาคาศัย
943 ภูเวียง 79345   มงคล ปัญญาพิมม์
944 ภูเวียง 73208   เฮ้า เพ็งสะอาด
945 ภูเวียง 79635   ปลดา ชัยเลิศ
946 ภูเวียง 73894   ธงชัย เชื้อหงษ์
947 ภูเวียง 80337   นารี สีแหงโคตร
948 ภูเวียง 74334   มณีรัตน์​ แก้วสา
949 ภูเวียง 80566   ศุภโชค นาจันทัศน์
950 ภูเวียง 81308   มงคล เดชแพง
951 ภูเวียง 81583   พิชิต พรมน้อย
952 ภูเวียง 82199   ธวัฒชัย หลวงจันทร์
953 ภูเวียง 30669   สมบูรณ์ มโนสัย
954 ภูเวียง 31538   ดำรง สว่างศรี
955 ภูเวียง 33693   หนูทิพย์ ประฐมบุตร
956 ภูเวียง 22644   จันทร์ คอหล้า
957 ภูเวียง 22981   อุบล วรรณสีดา
958 ภูเวียง 82243   คณิตศร สายตา
959 ภูเวียง 83487   ลัดดา หันจันทร์
960 ภูเวียง 83747   นงนุช สีเป้
961 ภูเวียง 84241   นิลทจันทร์ ชาโฮง
962 ภูเวียง 84487   ทองอ่อน ศรีเรือง
963 ภูเวียง 84677   อุบล ผาสุข
964 ภูเวียง 84952   วาสนา ลาภเงิน
965 ภูเวียง 85174   สายชล โม้ดา
966 ภูเวียง 85539   ไพบูลย์ โนนกลาง
967 ภูเวียง 86012   สุวรรณา หาสาง
968 ภูเวียง 86484   อนุกูล บุตรทา
969 ภูเวียง 87098   จันดี ราชบาศรี
970 ภูเวียง 87623   รัชนีบูรณ์ คงสมบัติ
971 ภูเวียง 89026   วิทยา เสนาเลิ้ยง
972 ภูเวียง 67004   สมพื้น กองจันทร์
973 ภูเวียง 67584   นงคราญ อามาตย์
974 ภูเวียง 68370   ประภาพร ศรีภา
975 ภูเวียง 68987   ประภาส สิงสี
976 ภูเวียง 69527   ชื่น เลรักษา
977 ภูเวียง 69870   สุรศักดิ์ บุญไตรย์
978 ภูเวียง 71480   ราชศักดิ์ รังแก้ว
979 ภูเวียง 71759   บุญถม ศรศักดา
980 ภูเวียง 12653   สุภาวดี ศรีพลน้อย
981 ภูเวียง 34167   สุวรรณ รัตน์เพชร
982 ภูเวียง 35271   ทองจันทร์ สีเสือ
983 ภูเวียง 36258   ดิลกา ชัยเสนา
984 ภูเวียง 14046   ศิริพร นนท์ตรี
985 ภูเวียง 17650   นันทนา ทองกุนา
986 ภูเวียง 27985   สงกรานต์ อุตรนคร
987 ภูเวียง 29652   ชุมพร เขียวประดิษฐ์
988 ภูเวียง 5441   นายสรายุ มันตาพันธ์
989 ภูเวียง 11249   อินทร์ อิคะละ
990 ภูเวียง 74712   หนูกาล พลโยธา
991 ภูเวียง 71974   เอกพล สุขขี
992 ภูเวียง 75208   คำพอง คำภาหล้า
993 ภูเวียง 72176   โชยไมั ดาปอ้ม
994 ภูเวียง 75755   จรัญ อินสุนา
995 ภูเวียง 72412   สงวน สิงห์ทุย
996 ภูเวียง 76200   แสงทอง นาโพนทัน
997 ภูเวียง 72587   จิรพงศ์ อ่อนทอง
998 ภูเวียง 76939   ดวงเดือน จันทร์น้อย
999 ภูเวียง 72744   ประยูร จันทร์แซง
1000 ภูเวียง 78048   เดือนแรม จำปา
1001 ภูเวียง 72900   แดง กลมนวน
1002 ภูเวียง 78737   สมัย แก้วดินเหนียว
1003 ภูเวียง 73058   ทองจันทร์ โสภัณ
1004 ภูเวียง 79233   สุระพงศ์ เรืองแก้ว
1005 ภูเวียง 73173   สวรรค์ อุ่นเวียง
1006 ภูเวียง 79512   คำกอง ยศวงษ์
1007 ภูเวียง 73616   พันธ์ศิลป์ นามจันท์
1008 ภูเวียง 80195   สำลี อุ่นเวียง
1009 ภูเวียง 74179   พีระวัฒน์ สีคำผุย
1010 ภูเวียง 80464   ภานุวัฒน์ บุญคืน
1011 ภูเวียง 81208   อุทัย ศิริเกษ
1012 ภูเวียง 81487   ทองอินทร์ ศรีภูทอง
1013 ภูเวียง 82118   สังวาลย์ เถาโต
1014 ภูเวียง 30431   หัน ชมจันทร์
1015 ภูเวียง 31054   รส มีรังษ์
1016 ภูเวียง 33195   ประทวน นพวาฬ
1017 ภูเวียง 22425   ราตรี คำมี
1018 ภูเวียง 10590   ทัศนีย์ พิมพ์พงษ์
1019 ภูเวียง 91596   หนูกร ศรีตัน
1020 ภูเวียง 92062   พร ตัวงาม
1021 ภูเวียง 94141   ณัฐพงษ์ บุตรศิริ
1022 ภูเวียง 99287   เวียง ภูจำปา
1023 ภูเวียง 108561   ทองใบ อินอุ่นโชติ
1024 ภูเวียง 113784   พริมา เเสงทอง
1025 ภูเวียง 118967   เบญจพร บุดดา
1026 ภูเวียง 121083   เสาวลักษณ์ ภูมะลา
1027 ภูเวียง 130591   natthanicha palasubsai
1028 ภูเวียง 137218   kiratikorn  lewsaeng
1029 ภูเวียง 138494   บังอร เขียวหนู
1030 ภูเวียง 146802   อรอนงค์ บัวแดว
1031 ภูเวียง 150099   ไกรสร จันทร์สว่าง
1032 ภูเวียง 160981   นวพร สีหะวงค์
1033 ภูเวียง 161767   บัวฮอง เมืองพนอม
1034 ภูเวียง 163977   รัตนา บุตรโคตร
1035 ภูเวียง 49553   ทองมา พิมพ์สิม
1036 ภูเวียง 50268   รำพัน พงสันเทียะ
1037 ภูเวียง 51165   จำปี ทองยา
1038 ภูเวียง 51709   ธิติมา หล้าทอง
1039 ภูเวียง 52239   สุดารัตน์ สอนเวียง
1040 ภูเวียง 53828   สมชาติ กุดกันยา
1041 ภูเวียง 40582   จะรุ่ง วงษ์ผม
1042 ภูเวียง 45407   วรรณภา รังเอ้
1043 ภูเวียง 45852   สมใจ ลี้ตระกูลพิชิตชัย
1044 ภูเวียง 47130   สุคนธ์ บุดดาซุย
1045 ภูเวียง 47926   ออมสินป์ เวียงสอน
1046 ภูเวียง 11699   นิภาภรณ์ แก้วคำภา
1047 ภูเวียง 3396   นางชนนีกานต์ พงษ์สิงห์จันทร์
1048 ภูเวียง 26891   สมบัติ แสงเจริญ
1049 ภูเวียง 29234   จุฬารัตน์ ดงขาว
1050 ภูเวียง 54750   พินญา กองอ้น
1051 ภูเวียง 60183   คำมวย ซุงจารย์
1052 ภูเวียง 61695   จงรัก สมสิงห์
1053 ภูเวียง 62808   ดวงจันทร์ ไสย์ประจำ
1054 ภูเวียง 63764   รัศมี บุตรแสนโฮม
1055 ภูเวียง 65365   จันทร์เพ็ญ บุญไตร
1056 ภูเวียง 65886   ทองบ่อ ขาวหยวก
1057 ภูเวียง 66894   สมควร จันทนมูลตรี
1058 ภูเวียง 23711   เสาร์ แสงเกาะ
1059 ภูเวียง 24467   อลิสา ดอนน้ำขาว
1060 ภูเวียง 10768   นางประไพ ศรีทวีกาศ
1061 ภูเวียง 74438   สุริยะ ศิริวงษ์
1062 ภูเวียง 71909   สุดใจ นามบ้านเหล่า
1063 ภูเวียง 74938   ประเวช สิงห์เมืองพล
1064 ภูเวียง 72067   ชาญชัย คณานิตย์
1065 ภูเวียง 75642   รดามณี จำปาศรี
1066 ภูเวียง 72333   เข็มทอง สีสุทำ
1067 ภูเวียง 76070   พรมมา คำมี
1068 ภูเวียง 72531   สาคร หงษ์ทอง
1069 ภูเวียง 76732   ธวัตชัย พงษ์เชื้อ
1070 ภูเวียง 72681   อารยา สีสมสอน
1071 ภูเวียง 77062   หนูเทียน เฮียงเฮีย
1072 ภูเวียง 72847   ทองคำ มีหมู
1073 ภูเวียง 78250   ละอองแก้ว กันหาจ่อย
1074 ภูเวียง 72983   วิชัย ศรีภุทอง
1075 ภูเวียง 79016   นิตตยา กลางเคลื่อม
1076 ภูเวียง 73139   เสงี่ยม ทักษวรบุตร
1077 ภูเวียง 79399   สมาต ผิวเดช
1078 ภูเวียง 73238   พวงพยอม พรมจันทร์
1079 ภูเวียง 79713   ชนะชัย มะโนสัย
1080 ภูเวียง 73970   สมบัติ ศรีเรือง
1081 ภูเวียง 80383   เจริญ กิ่งแก้ว
1082 ภูเวียง 81038   มลิวรรณ์ สีเรือง
1083 ภูเวียง 81381   รุ่งโรจน์ แสนแก้ว
1084 ภูเวียง 81827   ชนาชัย มะโนสัย
1085 ภูเวียง 30282   ประเพียร พรมพินิจ
1086 ภูเวียง 30823   จารึก แนวหล้า
1087 ภูเวียง 32140   ยุภา เจริญศรี
1088 ภูเวียง 21634   ถาวร อาจดวงดี
1089 ภูเวียง 9904   ปิยฉัตร ปะกังลำภู
1090 ภูเวียง 10246   วิลาวัลย์ โสดาอิ้ง
1091 ภูเวียง 91108   วิทยา บุญโชติ
1092 ภูเวียง 91851   ประทวน ศรีตัน
1093 ภูเวียง 93207   ประยูร โสภา
1094 ภูเวียง 96734   บัวลอย แสนท้าว
1095 ภูเวียง 102224   วัชรินทร์ แก้วกาบิน
1096 ภูเวียง 112199   เฉลิม ชูกร
1097 ภูเวียง 115560   น.ส.ศศิวิมล แสงแป้
1098 ภูเวียง 120868   จิราพร ช่วยเเล้ว
1099 ภูเวียง 130481   ธัญญลักษณ์ ทองนิน
1100 ภูเวียง 133891   ยุทรภูมิชัย อินทรมาตย์
1101 ภูเวียง 137476   ศิรดา อบอุ่น
1102 ภูเวียง 146725   ประภาศิริ มาบุญ
1103 ภูเวียง 149591   วันเพ็ญ แสงชาติ
1104 ภูเวียง 155936   อภิสิทธิ์ แพนดี
1105 ภูเวียง 161456   หนูเรียน สืบสำราญ
1106 ภูเวียง 162141   จูมทอง สาระผล
1107 ภูเวียง 49358   สมพร ไปบล
1108 ภูเวียง 50095   ระวิวรรณ แวะศรีภา
1109 ภูเวียง 50916   หัสสา โคตรเมืองกลาง
1110 ภูเวียง 51573   ทองม้วน แสนโคตร
1111 ภูเวียง 51892   ลดาวัลย์ หินเทา
1112 ภูเวียง 53103   ละมูล ศรีรักษ์
1113 ภูเวียง 39145   สุข อุ่นมีศรี
1114 ภูเวียง 45215   ทิมประดับ กินเส่ง
1115 ภูเวียง 45703   กันต์ทินันท์ แซ่ภู่
1116 ภูเวียง 47086   สำเนียง เพชรลาเวียง
1117 ภูเวียง 47569   บุญเยี่ยม สีดาน้อย
1118 ภูเวียง 2214   เจนจิรา ดวงสา
1119 ภูเวียง 22880   พรรณี  สอนเวียง
1120 ภูเวียง 23277   คำจันทร์ สิงห์ทุย
1121 ภูเวียง 83419   บัว แก้วดินเหนียว
1122 ภูเวียง 83661   วิชัย วงษ์กระนวน
1123 ภูเวียง 84145   บังลอง หล้าทอง
1124 ภูเวียง 84427   สถาพร คงวิเศษ
1125 ภูเวียง 84647   ปราโมทย์ เฮียงเฮีย
1126 ภูเวียง 84871   ภานุวัฒน์ พรมน้อย
1127 ภูเวียง 85130   จันทนา ศรีบุญเรือง
1128 ภูเวียง 85473   น้ำฝน ขาวหยวก
1129 ภูเวียง 85917   เม็ง ทิพนาง
1130 ภูเวียง 86413   อังคณา ทิพย์สุข
1131 ภูเวียง 87002   อรุณรัตน์ กุลภา
1132 ภูเวียง 87527   ทัศนีย์ แสนสุภา
1133 ภูเวียง 88997   สนอง พัดค้อ
1134 ภูเวียง 90040   เสถียรพร โอดลี
1135 ภูเวียง 67384   สุวิทย์ ทองก้านเหลือง
1136 ภูเวียง 68267   มาลัย ดวงศรี
1137 ภูเวียง 68835   สุมะณี สอนมั่น
1138 ภูเวียง 69364   เนืองนิตร ดอนเป๊ะ
1139 ภูเวียง 69841   ประทุมพร เมืองซอง
1140 ภูเวียง 71150   มณีจันทร์ เงินโม้
1141 ภูเวียง 71727   ม้วย เจริญโภค
1142 ภูเวียง 71877   วันชัย เงินโม้
1143 ภูเวียง 54163   จันทร์ทิพย์ ศรีผาโคตร
1144 ภูเวียง 56029   จันทะ แพ่งศรีสาร
1145 ภูเวียง 61429   อรอุมา เฮ้าทา
1146 ภูเวียง 62598   สุจิตรา แสนสีมนต์
1147 ภูเวียง 63411   บุบผา ดาถ่ำ
1148 ภูเวียง 64138   ทรงเดช พันธะมุย
1149 ภูเวียง 65724   เกษร พามี
1150 ภูเวียง 66313   ส่วน แสนซิว
1151 ภูเวียง 23562   นภาพร พูลพุฒ
1152 ภูเวียง 24074   พิศสวาท สงมา
1153 ภูเวียง 34949   สุบรรณ พระศรีธร
1154 ภูเวียง 35833   ทองส่วน สุขบิดา
1155 ภูเวียง 38657   ศุภลักษณ์ แดนอินทร์
1156 ภูเวียง 17086   กรวิกา น้อยเชียง
1157 ภูเวียง 19616   กรกนก อันสน
1158 ภูเวียง 9258   วิไล โพธิดา
1159 ภูเวียง 20784   กอบพร วงษ์ปัญญา
1160 ภูเวียง 9718   ฐิติรัตน์ เวียงวิเศษ
1161 ภูเวียง 9961   ธนิดา รัตนานิคม
1162 ภูเวียง 90516   นกน้อย แก้วเหล็ก
1163 ภูเวียง 91695   บุญจันทร์ เพียวิเศษ
1164 ภูเวียง 92538   สุภาพ มูลสาร
1165 ภูเวียง 94389   ลลิตา คำฆ้อง
1166 ภูเวียง 99836   ดนุพล บัวเย็น
1167 ภูเวียง 110675   นวลจันทร์ ไชยศรี
1168 ภูเวียง 113895   วีรภัทร ราชเหนือ
1169 ภูเวียง 119693   ธนโชติ สิงห์ทุย
1170 ภูเวียง 128172   สุภัสสร ซ้ายหนองขาม
1171 ภูเวียง 132266   Kiadkamon​ Suwannawong
1172 ภูเวียง 137256   ธีรภัทร สีโคตร
1173 ภูเวียง 141214   นางสาว สุภาวดี น้อยทา
1174 ภูเวียง 147096   ธนโชค ตุ่นเฮ้า
1175 ภูเวียง 155277   คำพวย ตาสุ่ย
1176 ภูเวียง 161144   ภัณฑิรา ศิริวิชัย
1177 ภูเวียง 161860   รัตนโชติ เศรษศรี
1178 ภูเวียง 48036   สัญญา ทองเขียว
1179 ภูเวียง 49864   มรูญ ทองดี
1180 ภูเวียง 50514   จิระภา ศรีพิมพ์สอ
1181 ภูเวียง 51418   พิมพ์พา ภาน้อย
1182 ภูเวียง 51758   เกียรติชัย ผลาเลิศ
1183 ภูเวียง 52983   อัมพร เวียงป่าไผ่
1184 ภูเวียง 38843   ทวี ไทยอ่อน
1185 ภูเวียง 43861   มาลา เหลืองดี
1186 ภูเวียง 45555   พงศ์พัฒน์ จิตนาเรียง
1187 ภูเวียง 46038   สุภาพ เหลืองดี
1188 ภูเวียง 47159   ถาวร โคตรภูเวียง
1189 ภูเวียง 22761   คำมวล แก้ววังปลา
1190 ภูเวียง 23107   นิคม สิงห์เมืองพล
1191 ภูเวียง 82819   วิชาญ แก้วประดิษฐ
1192 ภูเวียง 83569   นาวาพร สีหะจันทร์
1193 ภูเวียง 83871   หนูผัด สัตะคม
1194 ภูเวียง 84326   ทองคำ แก้ววังปา
1195 ภูเวียง 84560   สุธาสินี ผังรัมย์
1196 ภูเวียง 84761   สมาน พัดค้อ
1197 ภูเวียง 85035   อภิชาติ ลาภเงิน
1198 ภูเวียง 85290   อุทัย สันพันธ์
1199 ภูเวียง 85670   สมจิตร มุธุวงษ์
1200 ภูเวียง 86190   บุญสม ขาวหยวก
1201 ภูเวียง 86640   ้เนิ้น แสงราม
1202 ภูเวียง 87222   จารวี ลือนุ่น
1203 ภูเวียง 88065   วิลัย เรื่องแก้ว
1204 ภูเวียง 89082   บำเพ็ญ ผกาชาติ
1205 ภูเวียง 67139   มะลิวัลย์ ชาภักดี
1206 ภูเวียง 67988   สุจิตตา สุนเมืองปาก
1207 ภูเวียง 68595   สุริยา คำกุ้ม
1208 ภูเวียง 69129   อัญชิสา วงษ์แหย่ง
1209 ภูเวียง 69748   อุทัย แก่นท้าว
1210 ภูเวียง 70288   หอมจันทร์ ก้อมมังกร
1211 ภูเวียง 71660   เสวย ขุนอินทร์
1212 ภูเวียง 71823   สมัย ในใจนึก
1213 ภูเวียง 13210   วิไลพร ชวดไชย
1214 ภูเวียง 54020   ทองสา รักษาสังข์
1215 ภูเวียง 55014   สาริณี โรจน์ชารี
1216 ภูเวียง 60768   มาศ ทนทาน
1217 ภูเวียง 62257   กองมี มาตรแก้ว
1218 ภูเวียง 63018   ประภาท เหล่าจำปา
1219 ภูเวียง 63994   มาลัย ชัยวิชา
1220 ภูเวียง 65540   นาลี สิงห์ทุย
1221 ภูเวียง 66013   หนูเอียด คุณน้อย
1222 ภูเวียง 23396   หนูเบ็ง ดาตุ่ย
1223 ภูเวียง 23826   อมรรัตน์ คำมี
1224 ภูเวียง 34652   อลุน พันทอง
1225 ภูเวียง 35532   วิไลรัตน์ เหมือนละม้าย
1226 ภูเวียง 38307   สุพรรณิกา พรมหล้า
1227 ภูเวียง 15570   วิลัยลักษ์ ปรางค์นอก
1228 ภูเวียง 18368   วิศณุ นันทัยเกื้อกูล
1229 ภูเวียง 28650   ถวิล ศรีเมืองช้าง
1230 ภูเวียง 30149   ดวง แซ่กวน
1231 ภูเวียง 7926   นางสาวอภิญญา บุญไตรย์
1232 ภูเวียง 54022   แพง มาตย์วิเศษ
1233 ภูเวียง 55316   บุญมา หล้าเครือ
1234 ภูเวียง 60777   พิทักษ์ จันทนศรี
1235 ภูเวียง 62271   ภาวนา พูนพุฒ
1236 ภูเวียง 63034   พนัชกร โสวงษ์
1237 ภูเวียง 64002   บุญโฮม รัตนไชยสงค์
1238 ภูเวียง 65546   วัฒนา ศิริวงษ์
1239 ภูเวียง 66020   เดช เหง้าปูน
1240 ภูเวียง 23418   ทองคำ ทุยสีทา
1241 ภูเวียง 23863   รัชนี ตุ้ยแคน
1242 ภูเวียง 34663   แหลมทอง สิงห์แสง
1243 ภูเวียง 35537   ติ๋ม เกตสีลาด
1244 ภูเวียง 38322   สุวรรณ สามาตอน
1245 ภูเวียง 15574   พรนิมิตร แสงพันธ์
1246 ภูเวียง 18452   อังคณา ศรีไสย
1247 ภูเวียง 28661   รุ่งเพชร บัวภา
1248 ภูเวียง 30151   อภิรดา อาจพงษ์ไพร
1249 ภูเวียง 8066   ฐิติยา ภาน้อย
1250 ภูเวียง 9435   นางจันทราพร พรหมเมืองขวา
1251 ภูเวียง 11537   มัทนา คำพิทูรย์
1252 ภูเวียง 74857   สุภัชชา สาลีงาม
1253 ภูเวียง 72025   พรพิศ สร้อยคำ
1254 ภูเวียง 75467   ผดุง เวียงยศ
1255 ภูเวียง 72304   เอี้ยง ณะศรี
1256 ภูเวียง 75896   พิพัฒน์ อุ่นเวียง
1257 ภูเวียง 72501   บุญตา เฮียงเฮี่ย
1258 ภูเวียง 76626   นิตยา คำมี
1259 ภูเวียง 72652   วันเพ็ง โนนกงกลาง
1260 ภูเวียง 77007   ดวงชนก จารย์โพธิ์
1261 ภูเวียง 72818   ปิยะฉัตร เภาพาน
1262 ภูเวียง 78088   เสริม พูนพุฒ
1263 ภูเวียง 72944   พิศมัย เพ็ชรคำ
1264 ภูเวียง 78905   หนูรัตน์ รอดแก้ว
1265 ภูเวียง 73108   อัจฉรา โค๊ะแสง
1266 ภูเวียง 79351   นิด ลาโสม
1267 ภูเวียง 73210   นิระมล ดอนหมื่น
1268 ภูเวียง 79641   สมมิตร ทองสาย
1269 ภูเวียง 73914   บุญสม นันดี
1270 ภูเวียง 80340   นิวัฒน์ ราชวงศ์จันทร์
1271 ภูเวียง 74359   ศุกลวัฒน์ ธรรมวัตร
1272 ภูเวียง 80576   คณิต กิ่งวิชิต
1273 ภูเวียง 81320   ทองเคี่ยม เดชแพง
1274 ภูเวียง 81617   เเเดง ทิพย์สูข
1275 ภูเวียง 82210   วันทนา ทับเงิน
1276 ภูเวียง 30677   อุดมศักดิ์ มั่งสูงเนิน
1277 ภูเวียง 31564   อุดมศิลป์ บัวภา
1278 ภูเวียง 33722   สุนันท์ จอมคำศรี
1279 ภูเวียง 22653   บุศรากร ผาโคตร
1280 ภูเวียง 22983   ละเอียด เครือไกรวรรณ
1281 ภูเวียง 82250   อรสา แก้วดินเหนียว
1282 ภูเวียง 83494   นัฐพล สิงห์ทุย
1283 ภูเวียง 83753   หนูทอง พูนพุฒ
1284 ภูเวียง 84249   เ่ด่นศักดิ์ โนนเวียงแก
1285 ภูเวียง 84489   ลำเอียง ขาวหยวก
1286 ภูเวียง 84680   อำพล จำปา
1287 ภูเวียง 84964   น้อย ศรีเลิศ
1288 ภูเวียง 85183   ลี สิงห์ทุย
1289 ภูเวียง 85549   สุวิกา หลวงบุญ
1290 ภูเวียง 86037   พิชิต หาสาง
1291 ภูเวียง 86486   หนูเล็ก สุรารัตน์
1292 ภูเวียง 87101   อานน วงษ์แหย่ง
1293 ภูเวียง 87695   สายธาร มูลวงษ์
1294 ภูเวียง 89027   สมคิด ทองดี
1295 ภูเวียง 67006   อาลัย เหล่าจำปา
1296 ภูเวียง 67606   รุจิกา เหลาเสน
1297 ภูเวียง 68392   จิรัฐติกาล ดียา
1298 ภูเวียง 68996   ประทวน วงษ์โหนด
1299 ภูเวียง 69542   สาคร อ่องมณี
1300 ภูเวียง 69872   อุดร สมเพชร
1301 ภูเวียง 71523   ประณิต สุดวิไล
1302 ภูเวียง 71768   ปรียาพร ดงใหญ่
1303 ภูเวียง 12745   เจตนา พรมทอง
1304 ภูเวียง 34172   สุเทพ ประเสริฐ
1305 ภูเวียง 35288   นางรัตติมา  ล้นเหลือ
1306 ภูเวียง 36285   กองทรัพย์ เมาะราษี
1307 ภูเวียง 14385   เพ็ญพยอม เดชโนนสังข์
1308 ภูเวียง 17696   ฐิติวรดา ชาโท
1309 ภูเวียง 28045   สมนึก ศรีทอง
1310 ภูเวียง 29741   สง่า แวะศรีภา
1311 ภูเวียง 5694   อนุสรา ภูพวก
1312 ภูเวียง 11274   นายภคมินทร์ นามบุญเรือง
1313 ภูเวียง 74734   สมเพชร มูลอินทร์
1314 ภูเวียง 71975   เกษนภา แสงดาว
1315 ภูเวียง 75235   ทองวัน ศรีอุดร
1316 ภูเวียง 72178   น่วม โสภัณ
1317 ภูเวียง 75756   ภูวดล สิงห์เมืองพล
1318 ภูเวียง 72417   ทองสุข แก้ววังปา
1319 ภูเวียง 76214   วันทอง กิ่งพุ่ม
1320 ภูเวียง 72589   บุญเพ็ง ศรีไพเลิศ
1321 ภูเวียง 76944   บุญชวน ตีกองซอม
1322 ภูเวียง 72749   บุญนา หล้าทอง
1323 ภูเวียง 78050   คาวี ไชยแก้ว
1324 ภูเวียง 72901   ศุภากร อุ่นเวียง
1325 ภูเวียง 78751   สุวรรณี พวกดอนเค็ง
1326 ภูเวียง 73060   สุริยา ยิ่งยืน
1327 ภูเวียง 79252   ณรงค์ฤทธิ์ เรืองแก้ว
1328 ภูเวียง 73179   สุทิน ทองยืน
1329 ภูเวียง 79522   เสถียร สิงห์เมืองพล
1330 ภูเวียง 73643   โยทิน จันทร์แสง
1331 ภูเวียง 80212   สนิท กิ่งแก้ว
1332 ภูเวียง 74184   ไสว สงมา
1333 ภูเวียง 80466   บุญสัน ศรีสมพร
1334 ภูเวียง 81212   ทองใส ศรีสมพร
1335 ภูเวียง 81491   สุพัฒน์ ชัยเลิศ
1336 ภูเวียง 82124   พนม เถาโต
1337 ภูเวียง 30434   หนูเวียง สอนละ
1338 ภูเวียง 31100   คำปอน อำท้าว
1339 ภูเวียง 33205   บุญธรรม ศรีชัย
1340 ภูเวียง 22463   อัญชลี คำบอนพิทักษ์
1341 ภูเวียง 10597   มาลัย เหลืองคำ
1342 ภูเวียง 91597   เหรียญทอง ดาแพง
1343 ภูเวียง 92147   ทองคำ บุตรศิริ
1344 ภูเวียง 94159   ตุ๋ย พรมหล้า
1345 ภูเวียง 99369   สอาด อัยรา
1346 ภูเวียง 108646   ลิ ชาวงษ์
1347 ภูเวียง 113823   ศุภวัฒน์ พันธ์คำเกิด
1348 ภูเวียง 118969   Sunita Patchakhiaw
1349 ภูเวียง 121540   Thararat Phiwpha
1350 ภูเวียง 130660   ศรสวรรค์ เป้าวงษ์
1351 ภูเวียง 137220   ปริญญา สวยกลาง
1352 ภูเวียง 138638   ธนฤทธิ์ ธรรมวงษา
1353 ภูเวียง 146804   กฤติยา แพงน้อย
1354 ภูเวียง 150102   ชุลีพร จันทร์น้อย
1355 ภูเวียง 161032   กฤษณะ จันบ้านแดง
1356 ภูเวียง 161787   สหรัฐ สุดใจ
1357 ภูเวียง 164012   สุดารัตน์ รักเรือง
1358 ภูเวียง 49598   ศุภชัย สิมจันทา
1359 ภูเวียง 50281   สุชัย สุขมหาหลวง
1360 ภูเวียง 51181   มลิ บุดดีดา
1361 ภูเวียง 51716   สุคนธ์ น้อยหมากหญ้า
1362 ภูเวียง 52248   ไสย์ สร้อยทอง
1363 ภูเวียง 53897   สะเอี่ยม กิติยะวงษ์
1364 ภูเวียง 40626   จาลึก สิทธิธรรม
1365 ภูเวียง 45459   สุรศักดิ์ แซ่คู
1366 ภูเวียง 45859   นันท์มนัส จันทร์สิงห์
1367 ภูเวียง 47131   สุภาพ แสนกอง
1368 ภูเวียง 47930   อรวรรณ นามจันทร์
1369 ภูเวียง 11727   นิติมา แก้วบ้านเหล่า
1370 ภูเวียง 3412   กษิเดช แก้วอ่อนดี
1371 ภูเวียง 26902   osmtest osmtest
1372 ภูเวียง 29321   อำนวย นามตะ
1373 ภูเวียง 54799   หนูเพียร โทหล้า
1374 ภูเวียง 60220   บุญเพ็ง อุตสาวงษ์
1375 ภูเวียง 61712   บัวสอน ศรศักดิ์ดา
1376 ภูเวียง 62813   กิมบาง พงษ์พิศาล
1377 ภูเวียง 63794   ประทวน แซงโคตร
1378 ภูเวียง 65393   ดรุณีย์ น้อยก่ำ
1379 ภูเวียง 65894   ละมัย สุขชัย
1380 ภูเวียง 66908   วิวัฒน์ แก้วก่ำ
1381 ภูเวียง 23720   สังเวียน ศรีบุญเรือง
1382 ภูเวียง 24475   น.ส.ปิยาณี ตาแสงสา
1383 ภูเวียง 10789   มะลิ นิชำนาญ
1384 ภูเวียง 74455   อุดม ศิริเคน
1385 ภูเวียง 71914   ภาพิมล ดีเหมือน
1386 ภูเวียง 74957   จีฬาลักษ์ อิ่มรส
1387 ภูเวียง 72070   ธีรวัฒน์ อิ่มรส
1388 ภูเวียง 75647   สว่าง ศรีเจ๊ก
1389 ภูเวียง 72335   ประภทัรสร อินทระกันหา
1390 ภูเวียง 76098   ทองเพ็ญ จันทร์น้อย
1391 ภูเวียง 72535   สายัญ แสนตัน
1392 ภูเวียง 76741   ไพบูลย์ ลิพลธา
1393 ภูเวียง 72684   บุญเรี่อง มุธุวงษ์
1394 ภูเวียง 77075   ขวัญตา เฮียงเฮีย
1395 ภูเวียง 72849   สมัย สีดา
1396 ภูเวียง 78263   บัวฮอง เพียงคำ
1397 ภูเวียง 72989   ทองพาด หลวงอาสา
1398 ภูเวียง 79022   บุญคู่ ตุ่นเฮ้า
1399 ภูเวียง 73144   พรรณทิพย์ สิงห์เมืองพล
1400 ภูเวียง 79401   ปรัชญา พรมเวียง
1401 ภูเวียง 73239   ไพ คำมี
1402 ภูเวียง 79728   สมกิน สาระผล
1403 ภูเวียง 73986   เหล็ก นาคุณชม
1404 ภูเวียง 80385   สายทอง เต้าทอง
1405 ภูเวียง 81054   นภา อุตสาห์
1406 ภูเวียง 81382   สุดารัตน์ คอหล้า
1407 ภูเวียง 82036   ยอด ผลเติม
1408 ภูเวียง 30297   เพชร เดชแพง
1409 ภูเวียง 30836   ตุ่น แสนกันยา
1410 ภูเวียง 32391   หุ่ม คำอ้น
1411 ภูเวียง 21645   จันทร์เพ็ญ นามจันทร์
1412 ภูเวียง 9914   กิตติมา ยี่สารพัฒน์
1413 ภูเวียง 10267   ฐานิ​ดา​ สิงห์​แสง​
1414 ภูเวียง 91142   ดารณี บุญโชติ
1415 ภูเวียง 91876   สุเนตร ศรีตัน
1416 ภูเวียง 93228   นิพล พิมพ์ศรี
1417 ภูเวียง 96747   บัวลำ บุญสุชา
1418 ภูเวียง 102239   สุพิญญา โยประทุม
1419 ภูเวียง 112210   ฉัตรชัย ชูกร
1420 ภูเวียง 115566   อรวี ศรีดาธรรม
1421 ภูเวียง 120869   วรัญญา ไทยอ่อน
1422 ภูเวียง 130501   น.ส.ตะวันฉาย หลาบมาลา
1423 ภูเวียง 133895   กษมา ศรีบุญ
1424 ภูเวียง 137477   นายอดิศักดิ์ โนนชัย
1425 ภูเวียง 146727   อนันตา ศรีอุทธา
1426 ภูเวียง 149595   จรัญ หารจันทร์
1427 ภูเวียง 156080   ภิรมย์ ชัยเลิศ
1428 ภูเวียง 161549   วิชิต เชื้อนาหว้า
1429 ภูเวียง 162347   ปาริชาติ แก้วอาสา
1430 ภูเวียง 49374   อุไรวรรณ ดีลุน
1431 ภูเวียง 50103   พัชนี ศรีหาเปี้ย
1432 ภูเวียง 50933   จันทร์เพ็ญ แผงสี
1433 ภูเวียง 51598   รัฐษฎาภรณ์ กะกุลนิตย์
1434 ภูเวียง 51909   อัตชัย โคตรภูเขียว
1435 ภูเวียง 53106   สุภาพ พรมโคตร
1436 ภูเวียง 39226   ทองอยู่ การพันธ์
1437 ภูเวียง 45257   เจษฎา เทศประสิทธิ์
1438 ภูเวียง 45722   สุพจน์ สีทน
1439 ภูเวียง 47088   อรุณ จันดีบาง
1440 ภูเวียง 47664   พวงพยอม บุญไตรย์
1441 ภูเวียง 2249   สุธาธินี หลวงทอง
1442 ภูเวียง 22885   สง่า ขุนอินทร์
1443 ภูเวียง 23288   เต่ง เลิศฤทธิ์
1444 ภูเวียง 83428   คำฤทธิ์ บุสพันธ์
1445 ภูเวียง 83666   สาคร กุลภา
1446 ภูเวียง 84171   บุษรา เต้าทอง
1447 ภูเวียง 84431   นงค์นุช เพชรสิงห์
1448 ภูเวียง 84648   บุญล้อม ผาสุข
1449 ภูเวียง 84876   วชิราวุฒิ ศรีเรือง
1450 ภูเวียง 85140   หนูพัส เลิศฤทธิ์
1451 ภูเวียง 85482   ไพบูลย์ ชาลีนาง
1452 ภูเวียง 85920   สุภรัตน์ ขุนอินทร์
1453 ภูเวียง 86447   ชวนากร จันทร์สุริวงศ์
1454 ภูเวียง 87014   สุชน ชำนาญ
1455 ภูเวียง 87540   สุรพล แสนสุภา
1456 ภูเวียง 89001   มลวรรณ นาสำแดง
1457 ภูเวียง 90062   แก่นเพชร สีลา
1458 ภูเวียง 67399   คำพี กิ่งแก้ว
1459 ภูเวียง 68272   เบา อ้อมแก้ว
1460 ภูเวียง 68855   โสภา เวียงยศ
1461 ภูเวียง 69371   วิไลพรรณ ศิริ
1462 ภูเวียง 69848   สมบูรณ์ สิทธิไกรพงษ์
1463 ภูเวียง 71169   สมาน รัตนวงษ์
1464 ภูเวียง 71730   สมเกียรติ ร่องบุตรสี
1465 ภูเวียง 71878   ทองใบ โนนกางกาง
1466 ภูเวียง 54174   บุญเพ็ง สุริยวงศ์
1467 ภูเวียง 56067   สุภาพร พงษ์สาริกิจ
1468 ภูเวียง 61439   บัวสอน สินตรา
1469 ภูเวียง 62600   วิไลวรรณ สิงห์แสง
1470 ภูเวียง 63427   นที แท่นทอง
1471 ภูเวียง 64143   ทองไสย์ พิมพ์ศรี
1472 ภูเวียง 65735   วรรณพร ตลับเงิน
1473 ภูเวียง 66322   สุนิตย์ เหลาเกตุ
1474 ภูเวียง 23576   สุวรรณ ศรีตัน
1475 ภูเวียง 24078   นิยม ปลัดจ่า
1476 ภูเวียง 34993   สมร บุดดา
1477 ภูเวียง 35853   นางกันต์ทินันท์ แช่ภู่
1478 ภูเวียง 38696   ดวงเดือน ลุนสำโลง
1479 ภูเวียง 17127   บุญกว้าง ปัจฉิม
1480 ภูเวียง 20070   กาญจนี ชาดง
1481 ภูเวียง 9268   ทินกร กาสา
1482 ภูเวียง 20788   สมร เยาวนารถ
1483 ภูเวียง 9723   วิรัญชนา สัตยาพันธ์
1484 ภูเวียง 9967   ภคพร ชาเวียง
1485 ภูเวียง 90616   ดาวรรณ คำมี
1486 ภูเวียง 91716   อานนทวัฒน์ แสงอรุณ
1487 ภูเวียง 92579   วิลัยกร เพียวิเศษ
1488 ภูเวียง 94529   สมยงศ์ บริรักษ์
1489 ภูเวียง 99838   อัญชิสา น้อยเพ็ง
1490 ภูเวียง 110700   บุสดี กัลยาวงศ์
1491 ภูเวียง 113899   จิฬารัตน์ สำมะลี
1492 ภูเวียง 119729   สมคิด ตุ้ยแคน
1493 ภูเวียง 129566   ฉัตรพิรุณ จันบง
1494 ภูเวียง 132851   เนาวสิริ แผงนาง
1495 ภูเวียง 137259   ธนธีร์ จุมพรม
1496 ภูเวียง 141223   ศศิวิมล ลีลาศ
1497 ภูเวียง 147097   นายศิรวิทย์ ภาน้อย
1498 ภูเวียง 155278   อุไรรัตน์ ชัยศรีสร้อย
1499 ภูเวียง 161150   ชุติมา แก้วกุดฉิม
1500 ภูเวียง 161878   ปวีณ์นุช คำอ้น
1501 ภูเวียง 48041   จันทร์เพ็ญ สานุเสริม
1502 ภูเวียง 49874   ไชยา หันตุลา
1503 ภูเวียง 50520   สุทัศน์ สุวรรณวงศ์
1504 ภูเวียง 51432   ทองคำ ลาดเครือ
1505 ภูเวียง 51759   ลำดวน ดวงโพธิ์ศรี
1506 ภูเวียง 52986   ประถม ไชยชำนิ
1507 ภูเวียง 38900   รัชนก ไทยอ่อน
1508 ภูเวียง 43877   บุญเรือง ถูพรมราช
1509 ภูเวียง 45568   ปิยะพงษ์ พะนา
1510 ภูเวียง 46047   ประชิต ทองก้านเหลือง
1511 ภูเวียง 47162   หยาด สุวรรณดี
1512 ภูเวียง 22770   จันทรุ ปรีพูล
1513 ภูเวียง 23118   ระเบียง หาญคำ
1514 ภูเวียง 82832   สมควร สีแกวิน
1515 ภูเวียง 83575   พัชราภรณ์ สิงห์กาโม้
1516 ภูเวียง 83878   พูลทวี มังสุไร
1517 ภูเวียง 84328   พรสวรรค์ สวา่งสุข
1518 ภูเวียง 84570   คำผอง ประเสริฐสุข
1519 ภูเวียง 84766   เกษร หมื่นสีดา
1520 ภูเวียง 85043   หวานตา พลตรี
1521 ภูเวียง 85297   นาวิน ชมจัน
1522 ภูเวียง 85671   มนตรี ภูแซมศรี
1523 ภูเวียง 86198   สายชล เผือกพูลผล
1524 ภูเวียง 86657   พนมกร โม้ดา
1525 ภูเวียง 87396   เลื่อน สิงห์เมืองพล
1526 ภูเวียง 88960   ปราณี นาจันทัศ
1527 ภูเวียง 89091   สมเพชร ผกาชาติ
1528 ภูเวียง 67141   คำภู สมมุติดี
1529 ภูเวียง 68010   เกษร โทเรธรรม
1530 ภูเวียง 68635   สาคร บุตรศรี
1531 ภูเวียง 69156   อมร จันทศร
1532 ภูเวียง 69757   พิชยา แพงน้อย
1533 ภูเวียง 70292   วิเชียร นามพุทธา
1534 ภูเวียง 71663   นาด เพชรศรีชา
1535 ภูเวียง 71824   ธิติมา หล้าทอง
1536 ภูเวียง 13249   ดลฤทัย พิลาทอน
1537 ภูเวียง 54031   ยุทธ์ มาตย์วิเศษ
1538 ภูเวียง 55376   สำเนียง ผองผาย
1539 ภูเวียง 60783   คำปุ่น อ่อนทอง
1540 ภูเวียง 62289   ปฎิพัทธ์ พูนพุฒ
1541 ภูเวียง 63051   นุชนาถ สักขวา
1542 ภูเวียง 64016   คำพูล สาริวงษ์
1543 ภูเวียง 65553   ลำ เฮ้าตุ่น
1544 ภูเวียง 66039   เทวัลย์ แพงสร้อย
1545 ภูเวียง 23434   ลุน แสนตัน
1546 ภูเวียง 23878   บุญธรรม ศรีเรือง
1547 ภูเวียง 34672   ลำเอียง เห