รายละเอียดผู้ร่วมโครงการวิ่งร้อยสิบวัน สิบล้านกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น
นับเฉพาะที่ลงทะเบียนและระบุอำเภอ**

# อำเภอ id ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลุ่ม
1 ซำสูง 1389   พิไลวรรณ ไชยปัญญา ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน
2 ซำสูง 1060   อังคณา มุงคุณคำชาว วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม)
3 ซำสูง 30879   เพ็ญศรี โพธิ์ศรี
4 ซำสูง 41976   ทองอินทร์ เอกตาแสง
5 ซำสูง 42705   เกตุแก้ว ขาวงาม
6 ซำสูง 44460   ปรปรัชญ์ ลงกรไลกุล
7 ซำสูง 45080   อุทัย ไชยสวัสดิ์
8 ซำสูง 46036   น.ส.วันธิดา อาสาสนา
9 ซำสูง 46502   ทวัชชัย สุรขันธ์
10 ซำสูง 49115   นุสรา ไชยสมบัติ
11 ซำสูง 50280   อุไรวรรณ แสนบุตร
12 ซำสูง 50958   น.ส.ธิดา โพธิ์ศรี
13 ซำสูง 33544   คำน้อย สะตะ
14 ซำสูง 57760   นายอภิวัฒน์ ดวงสิมมา
15 ซำสูง 58203   ภัทรินภร การะเกษ
16 ซำสูง 58378   สมคิด โพธิ์ศรี
17 ซำสูง 58718   อาการ รัตนพล
18 ซำสูง 58858   เด่นชัย เทพตาแสง
19 ซำสูง 59282   กร อาสาสนา
20 ซำสูง 60217   อุทัยรัตน์ วงชัยชม
21 ซำสูง 60676   หนูกาญจ์ มีศรี
22 ซำสูง 17337   พนิดา อาสาสนา
23 ซำสูง 24056   นาวิน สารสมัคร
24 ซำสูง 34314   เสถียร เพ็งวิชัย
25 ซำสูง 96879   วงษ์เดือน กุดทิง
26 ซำสูง 78177   สมบัติร์ ปู่โว
27 ซำสูง 97279   เกศรินทร์ อนุศรี
28 ซำสูง 78506   สถาพร เนื่องโคกแป
29 ซำสูง 108331   สุภาวินี สมภาร
30 ซำสูง 79754   ประนอม โพธิ์ศรี
31 ซำสูง 111537   นายสุเทพ นาร่อง
32 ซำสูง 80580   พฤหัสบดี ลีเฮียง
33 ซำสูง 115509   ทอมจิตร กันธรรม
34 ซำสูง 82212   สุริยนต์ ทัศนิยม
35 ซำสูง 116329   ศรทอง แก้วใส
36 ซำสูง 82949   บุญแปลง โนนทิง
37 ซำสูง 119664   นายสุทธิพงษ์ ครยก
38 ซำสูง 83239   สุบรรณ์ กรุงพลี
39 ซำสูง 121250   นางจุฑารัตน์ แสงห้าว
40 ซำสูง 83328   สังคม มหาพลดา
41 ซำสูง 128921   รัชดาภรณ์ อาษาราช
42 ซำสูง 84725   วินัย พร้อมจิตร
43 ซำสูง 129559   สุเนตย์ คำชมภู
44 ซำสูง 86000   บอย โพธิ์ศรี
45 ซำสูง 130197   นายธนากร ภูสมบัติ
46 ซำสูง 87566   รุ่งลาวัลย์ เลขนอก
47 ซำสูง 130590   นางสุภัสตรา ขันตรี
48 ซำสูง 88631   โอภาส โพธิ์ศรี
49 ซำสูง 130857   นายฉ้ตรติพล ดวงสิมมา
50 ซำสูง 88803   นัฐพงษ์ โนนทิง
51 ซำสูง 131101   น.ส.ดรุณี เมืองสุวรรณ์
52 ซำสูง 90207   น.ส.ธนาภรณ์ ธีระวรรณ์
53 ซำสูง 131266   จันฉาย โพธิ์ศรี
54 ซำสูง 132668   นิยม เอกตาแสง
55 ซำสูง 133127   มนเทียน ชัยนรินทร์
56 ซำสูง 133260   น.ส.หล่า โพธิ์ศรี
57 ซำสูง 134055   น.ส.คำตัน อาตวงษ์
58 ซำสูง 134772   ไชยวัฒน์ มณีรัตน์
59 ซำสูง 61568   ปวริศา วรต่าย
60 ซำสูง 62022   ณัฐวุฒิ น้อยสุข
61 ซำสูง 62426   สุรัตน์ สำนักแห้ว
62 ซำสูง 62908   ปริตา เอกตาแสง
63 ซำสูง 63510   ปานแก้ว ปานเหลือ
64 ซำสูง 64052   สมพร วงษ์โพธิ์
65 ซำสูง 65257   อัญชลีกรณ์ จำปาบุญ
66 ซำสูง 65561   มยุรี โยลา
67 ซำสูง 66057   แสวง พันเดช
68 ซำสูง 66395   ปราณี ปัดทำ
69 ซำสูง 66569   น.ส.หนึ่งฤทัย มุงคุณคำชาว
70 ซำสูง 138067   สุจิตรา นิสีดา
71 ซำสูง 147077   ชาย ส่งเสริม
72 ซำสูง 147791   วัยวัฒน์ นาใจกล้า
73 ซำสูง 154633   อิทธิชาติ โพธิ์ศรี
74 ซำสูง 21122   จำรัส จันทร์สม
75 ซำสูง 5622   อาทิตยา บุตรแสง
76 ซำสูง 37959   มาลี แก่นนาโพธิ์
77 ซำสูง 38020   ยุวดี กุดทิง
78 ซำสูง 51167   นวลจันทร์ อันปัญญา
79 ซำสูง 51658   น.ส.สุนัญญา มุงคูณคำชาว
80 ซำสูง 52183   สมจิตร แก้วชาญชัย
81 ซำสูง 52524   ไสว สมภาร
82 ซำสูง 66673   เนียม พลลาภ
83 ซำสูง 66766   แสวง คำมูล
84 ซำสูง 67193   พิศมัย มาตย์สมบัติ
85 ซำสูง 67784   จันเรียง โพธิ์ศรี
86 ซำสูง 68470   กมลพร ไชยเดช
87 ซำสูง 69146   พิสิษฐ์ สมภาร
88 ซำสูง 71633   ภูมิสิทธิ์ ตรีศาสตร์
89 ซำสูง 36539   นางแดง ศิริโยธา
90 ซำสูง 72881   รัญจวน โสภาคำ
91 ซำสูง 37545   ทักษิณา โคบุตรี
92 ซำสูง 73810   ถาวร อุปนันท์
93 ซำสูง 75491   วลัยวรรณ รักษาพล
94 ซำสูง 76565   ปวีณา แสนคำ
95 ซำสูง 35348   นางนุจรินทร์ มุ่งหมาย
96 ซำสูง 36099   ปุ่น เจริญสุข
97 ซำสูง 30624   คำจันทร์ แก้วใส
98 ซำสูง 41468   นางสาวศรีนาฏ แสนบุตร
99 ซำสูง 42370   รุ่งอรุณ ชัยโคสา
100 ซำสูง 44253   เพ็ญแข โคตะมะ
101 ซำสูง 49088   รติรัคน์ เอกตาแสง
102 ซำสูง 49888   น.ส.สจินดา จันละคร
103 ซำสูง 50610   นิยม โพธิ์ศรี
104 ซำสูง 32334   พนิดา ผาลา
105 ซำสูง 57544   สุพรรณ์ พรมสา
106 ซำสูง 58027   ณัชรี เจษฎากำจร
107 ซำสูง 58328   พรชิตา จิบจันทร์
108 ซำสูง 58508   เจริญพร แสนบุตร
109 ซำสูง 58839   สมาน โคตรบุญเรือง
110 ซำสูง 58948   อิ่ม ศรีหวาด
111 ซำสูง 60003   วิรัฐ กองเพชร์
112 ซำสูง 60572   ประหยัด ศรชะเดช
113 ซำสูง 54144   อะโหล คงสมยุทธ
114 ซำสูง 54736   นิ่มนวล โพธิ์ศรี
115 ซำสูง 55230   นายจิรายุทธ์ มุงคุณคำชาว
116 ซำสูง 56379   มะลิวรรณ เซ่นงูเหลือม
117 ซำสูง 56877   โสภิศตรา คำมูล
118 ซำสูง 15487   สุชีวิน งอนเซ้ง
119 ซำสูง 95150   กำจัด โพธิ์ศรี
120 ซำสูง 78111   ไสว งอกวงษ์
121 ซำสูง 97159   อมรรัตน์ แข่งขัน
122 ซำสูง 78339   สมบัติ โนนทิง
123 ซำสูง 107601   นาย สมภาร
124 ซำสูง 79041   สมบูรณ์ พรมแพง
125 ซำสูง 108844   คูณ กองพิร
126 ซำสูง 80235   ไพรศรี ศรีพล
127 ซำสูง 114941   ธวัชชัย ไสโสภณ
128 ซำสูง 81434   มนฤดี รุ่งแสง
129 ซำสูง 116123   เสมือน คำมูล
130 ซำสูง 82798   หอมหวน อุบลเลิศ
131 ซำสูง 119329   นางพรพรรณ โพธิ์ศรี
132 ซำสูง 83168   บุญเพ็ง โพธิ์ศรี
133 ซำสูง 120980   นายบุญล้น ภูแช่มโชติ
134 ซำสูง 83302   สุดใจ มหาพลดา
135 ซำสูง 128587   น.สจริยา วงษ์ประชุม
136 ซำสูง 84345   บุรีรักษ์ ทิพพอาสน์
137 ซำสูง 129300   นางรัศมี ดวงสิมมา
138 ซำสูง 85688   ธงไชย ชาญศรี
139 ซำสูง 129973   นายบุญตา เมษา
140 ซำสูง 86908   ประดิษฐ์ สุอุบล
141 ซำสูง 130437   อัครเดช อัตมณี
142 ซำสูง 88516   พรรณปพร บัววัฒน์
143 ซำสูง 130737   นายทวนทอง พลแสน
144 ซำสูง 88735   ประภาส เนตพนา
145 ซำสูง 131018   คำมาย มุ่งหมาย
146 ซำสูง 89703   นายภาคภูมิ เดชกุมาร
147 ซำสูง 131212   น.ส.เกษร เอกตาแสง
148 ซำสูง 132334   บุญเลี้ยง กุงพลี
149 ซำสูง 132998   นายภัทกร โพธิ์ศรี
150 ซำสูง 133215   บุดา คำฟูกา
151 ซำสูง 133382   นายสนธยา ครสิงห์
152 ซำสูง 134548   บัวผัน ดวงสิมมา
153 ซำสูง 60749   อุทัย บุญเพ็ชร์
154 ซำสูง 61840   สาวิตรี กันทำ
155 ซำสูง 62293   ขนิษฐา อรรคฮาต
156 ซำสูง 62734   สันทยา โนนทิง
157 ซำสูง 63293   ประเสริฐ คำพิมูล
158 ซำสูง 63775   สมควร โนนทิง
159 ซำสูง 64497   สำลี ศรีสงคราม
160 ซำสูง 65417   สากล โมลี
161 ซำสูง 65837   ปิยะ นิรารมณ์
162 ซำสูง 66277   ชาญชัย ร้อยสุข
163 ซำสูง 66506   อำพร ทองดี
164 ซำสูง 135103   รุ่งตะวัน จันทหาร
165 ซำสูง 138391   สุทัศ สริยวงค์
166 ซำสูง 147681   โสภา จันทาพิม
167 ซำสูง 151967   หล้า บุตรวงศ์
168 ซำสูง 17709   วารินทร์ แก้วใส
169 ซำสูง 35142   พิมพ์ชนก ธรรมจิตติ
170 ซำสูง 35688   สุวิมล โพธิ์ศรี
171 ซำสูง 40376   นายระบาย หม่องคำหมื่น
172 ซำสูง 42171   ทองสุข ครยก
173 ซำสูง 42998   สมไผ่ ศรีบุญมี
174 ซำสูง 56941   นายธีรภัทร์ ภูพันนา
175 ซำสูง 57838   ประมิตร์ พรหมลักษณ์
176 ซำสูง 58251   บุญ โพธิ์ศรี
177 ซำสูง 58432   กัญญา เหล่าสุนา
178 ซำสูง 58782   ธานี เอกตาแสง
179 ซำสูง 58924   ปวีณา ภาน้ำเที่ยง
180 ซำสูง 59594   บัวผัน โพธิ์ศรี
181 ซำสูง 60301   บุญเลียบ จันทะเป้
182 ซำสูง 53853   ไพทูรย์ โคตมะ
183 ซำสูง 54545   วันเพ็ญ อาษาสนา
184 ซำสูง 55177   นายทิวากร มุ่งหมาย
185 ซำสูง 56178   นายวรวิทย์ จันละคร
186 ซำสูง 56721   ธิดารัตน์ บุญระมีั
187 ซำสูง 45686   เหมือน เอกตาแสง
188 ซำสูง 46487   อนุสรา พูดเหลี่ยง
189 ซำสูง 49014   อำนาจ อาบสุวรรณ์
190 ซำสูง 12092   มะลิวรรณ คำมี
191 ซำสูง 29984   สมเพศ ชารินทร์
192 ซำสูง 34827   นางวิลัย มุงคุณคำชาว
193 ซำสูง 34953   พรรณี ขุนลาด
194 ซำสูง 35467   คำบู่ สมภาร
195 ซำสูง 38005   สมหมาย พิชัยกุล
196 ซำสูง 39398   บุญชู โพธิ์ศรี
197 ซำสูง 51576   นายสุขสันต์ พัีนเทศ
198 ซำสูง 51970   นายทองอินทร์ โพธิ์ศรี
199 ซำสูง 52469   นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี
200 ซำสูง 53225   ไอ่ โนนทิง
201 ซำสูง 66746   สำรวย เนตรพนา
202 ซำสูง 66885   สมศักดิ์ พงษ์โคกสี
203 ซำสูง 67706   เย็น โพธิ์ศรี
204 ซำสูง 68276   สถาพร จอมทอง
205 ซำสูง 68894   นายไกรวิทย์ สีแพงเลิศ
206 ซำสูง 71321   ณัฐกาญจน์ แสงสว่าง
207 ซำสูง 72615   ปานิศา ไชยเดช
208 ซำสูง 37327   บด พลลาภ
209 ซำสูง 73360   ศรีประภา ลามโพธิ์
210 ซำสูง 37945   บุญวาด โนนทิง
211 ซำสูง 75141   สมพร หนันเรียง
212 ซำสูง 76159   ชนะชัย เหล่าใหญ่
213 ซำสูง 77815   ขวัญใจ เอกตาแสง
214 ซำสูง 32178   อารี โพธิ์ศรี
215 ซำสูง 53237   ภาณุพงษ์ สุเพ็งคำ
216 ซำสูง 54280   นางดุ๊ มุงคุณคำชาว
217 ซำสูง 54889   เภ่า ตรวจนอก
218 ซำสูง 55677   ศุภโชค บำรุงรัตน์
219 ซำสูง 56524   วนัฐดา ถาบัว
220 ซำสูง 45399   ดวงใจ โพธิ์ศรี
221 ซำสูง 46444   ฐิดากาญจน์ โพธิ์ศรี
222 ซำสูง 47309   จิรเมธ แก้วใสย์
223 ซำสูง 49623   สมนึก สายทอง
224 ซำสูง 50530   นส.สุพัตรา มุงคุณคำชาว
225 ซำสูง 51102   องุ่นศรี ศรีบุญเรือง
226 ซำสูง 34194   ประจักษ์ จุปะมะตัง
227 ซำสูง 24346   วราภรณ์ วงศ์ฟู
228 ซำสูง 34688   สำเนียง เหล่าสุนา
229 ซำสูง 97075   พงษ์ศักดิ์ จันทร์คำศรี
230 ซำสูง 78259   วิลัยศักดิ์ เอกตาแสง
231 ซำสูง 97394   รักพงษ์ นามปัญญา
232 ซำสูง 78811   ยงค์ยุทธ โพธิ์ศรีทอง
233 ซำสูง 108666   พันธ์วริศ ทิงวัน
234 ซำสูง 80058   ธนาดล ธรรมมาทรัพย์
235 ซำสูง 114087   นพดล พันรูปท้าว
236 ซำสูง 81284   พัชรินทร์ ราชวงษ์
237 ซำสูง 115991   ประเสริฐ ชัยพิเดช
238 ซำสูง 82512   ฐิติยา อินทรประสิทธิ์
239 ซำสูง 119090   นายเขียน ชุมพล
240 ซำสูง 83098   กรกนก โนนทิง
241 ซำสูง 120697   นางอินตา คำบุดดา
242 ซำสูง 83291   คำเพียร บุญลุน
243 ซำสูง 128253   นายสมจิตร ศุภภูธร
244 ซำสูง 83929   จำนงค์ สิงห์คำป้อง
245 ซำสูง 129184   ฮวย ค้าม่วง
246 ซำสูง 84918   เสถียร ว่องไว
247 ซำสูง 129872   นางศุภานันท์ หงษ์คาร
248 ซำสูง 86752   สนาม สิงเหิน
249 ซำสูง 130374   นายไสว สีเมืองโข
250 ซำสูง 87662   สุนทร จำปาบุญ
251 ซำสูง 130685   นายวิชัย มหาเหมียด
252 ซำสูง 88699   ประสบ ภูวงษ์
253 ซำสูง 130932   นางสาวนภาพร ภูไกรวงษ์
254 ซำสูง 88999   นางสาวช่อผกา ปัตตะโคตร
255 ซำสูง 131179   นางบานเย็น เวียนวัน
256 ซำสูง 91869   นายชัยณรงค์ โพธิ์ศรี
257 ซำสูง 131333   น.ส.เกษสุภี จันละคร
258 ซำสูง 132912   วิไล สนิทนา
259 ซำสูง 133192   น.ส.ฉัตรวดี มุงคุณคำชาว
260 ซำสูง 133308   น.ส.สุภาวดี แก้วแสนเมือง
261 ซำสูง 134348   ดาหวัน รัตนะศรี
262 ซำสูง 134928   จรัส มุงคุณคำซาว
263 ซำสูง 61707   เลิศศิลป์ เพิ่มพูล
264 ซำสูง 62214   คำเบ้า จำปาทิ
265 ซำสูง 62587   ทองเลา โพธิ์ศรี
266 ซำสูง 63156   สุพันสา คำภิมูล
267 ซำสูง 63692   บุญเพ็ญ ภูมิมะนาว
268 ซำสูง 64146   บวร คำมูล
269 ซำสูง 65375   สมปอง ชัยภูมิ
270 ซำสูง 65774   ศราวุธ ชัยเดช
271 ซำสูง 66203   นิพัฒน์ กันทำ
272 ซำสูง 66472   บังอร ปัญญะ
273 ซำสูง 66649   บังอร ดวงเพีย
274 ซำสูง 138272   ทองแดง จันบัติ
275 ซำสูง 147631   ม้วย เบ้าชนะ
276 ซำสูง 151135   สุนิสา แสงทอง
277 ซำสูง 23283   บุญเชา โพธิ์ศรี
278 ซำสูง 11344   ณภัทรพงษ์ หงษีทอง
279 ซำสูง 37980   หอมหวล จังหาร
280 ซำสูง 38150   ลมัย จังอินทร์
281 ซำสูง 51357   น.ส.ยุดา ชัยปัญญา
282 ซำสูง 51812   สายทอง แสนบุตร
283 ซำสูง 52332   เกตุแก้ว ขาวงาม
284 ซำสูง 53191   สำนวน คนยก
285 ซำสูง 66706   ณรงค์ศักดิ์ คำพระแย
286 ซำสูง 66824   ปิยะธิดา คำสุ่ย
287 ซำสูง 67498   นิวัฒน์ ศรีชัย
288 ซำสูง 67912   ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี
289 ซำสูง 68691   นายปิยวิทย์ มุงคุณคำชาว
290 ซำสูง 69423   กาญจณา ไชยแสนทา
291 ซำสูง 72092   คำมาย มูลตรีภักดี
292 ซำสูง 36831   บัวแก้ว สะตะ
293 ซำสูง 73247   เข็มทอง สะตะ
294 ซำสูง 37739   ปุณยกัน ไชยเดช
295 ซำสูง 74761   ขันทอง กรุงพลี
296 ซำสูง 75879   วิสุทธิ์ โคตรศรีวงษ์
297 ซำสูง 77238   เด็ต แสนบุตร
298 ซำสูง 30918   ณรงค์ เอกตาแสง
299 ซำสูง 42009   อุดร เอกตาแสง
300 ซำสูง 42910   บังอร อรรคฮาต
301 ซำสูง 44484   เมืองทอง เมืองนาค
302 ซำสูง 45100   สำเนียง เคนมิ่ง
303 ซำสูง 46065   นางทองสา ยี่ยวน
304 ซำสูง 46504   พุฒิ พรมจักร์
305 ซำสูง 49116   ละมัย โพธิ์ศรี
306 ซำสูง 50297   สุจี พิมโสดา
307 ซำสูง 50967   น.ส.รุ่งนภา ภูระยาว
308 ซำสูง 33568   บัวคี แก้วใส
309 ซำสูง 57763   วาส เผ้าหอม
310 ซำสูง 58207   อุมารินทร์ ขันแดง
311 ซำสูง 58380   นันทิตา ผิวพัน
312 ซำสูง 58721   ลำใย ม่องคำหมื่น
313 ซำสูง 58859   สาลินี โคตรบุญเรือง
314 ซำสูง 59297   เหงี่ยม อาสาสนา
315 ซำสูง 60219   ฐานิตา โพธิ์สม
316 ซำสูง 60677   เทเวศ กาฬพันธ์
317 ซำสูง 17417   สุนิสา จีนชำนิ
318 ซำสูง 24134   สุพัฒ สีลากุล
319 ซำสูง 34333   วรรณิศา เพ็งวิชัย
320 ซำสูง 96889   พิมล เหล่าสะพาน
321 ซำสูง 78179   เกษมสุข ซิวจำปา
322 ซำสูง 97285   ลำไพร คูคลองแง่
323 ซำสูง 78515   สุทร บุญกันยา
324 ซำสูง 108349   แสงสุข ราชโยธี
325 ซำสูง 79767   ชุติมา พรมแพง
326 ซำสูง 113352   ทวัฒชัย คำภูเวียง
327 ซำสูง 80703   จงราณี แสนสีมนต์
328 ซำสูง 115519   หนูสิน วงษา
329 ซำสูง 82219   หลงมา ทัศนิยม
330 ซำสูง 116330   ชื้นนภา สมภาร
331 ซำสูง 82955   บุญแสง แพไธสง
332 ซำสูง 119678   น.ส.เจนจิรา อบอุ่น
333 ซำสูง 83242   รจนา รัตนะ
334 ซำสูง 121265   นายจตุรงค์ ศรีเมืองโข
335 ซำสูง 83330   ประกอบ ชมลำ
336 ซำสูง 128935   ณัทธพงษ์ อาษาราช
337 ซำสูง 84732   ละมุด แสนสีมนต์
338 ซำสูง 129638   สายยันต์ เอกตาแสง
339 ซำสูง 86014   สมใจ แสนขวา
340 ซำสูง 130207   พิมพ์พิชชา มุ่งหมาย
341 ซำสูง 87574   ประอวน กาพย์ไกรแก้ว
342 ซำสูง 130595   มาลี มุงคุณคำซาว
343 ซำสูง 88636   หทัยรัตน์ ผ่านวงษ์
344 ซำสูง 130863   นายจตุพงษ์ แก้ววันทา
345 ซำสูง 88808   ฉลอง แข็งฤทธิ์
346 ซำสูง 131110   กัณฐิกา ลอยวัตน์
347 ซำสูง 90278   น.ส.ปนัดดา บุญบาล
348 ซำสูง 131271   จริยา โพธิ์ศรี
349 ซำสูง 132684   จินตมัย ผางดวงดี
350 ซำสูง 133132   นายดำรงค์ โพธิ์ศรี
351 ซำสูง 133262   ฉลวย สีด้วง
352 ซำสูง 134071   น.ส.นงเยาว์ ชาหลวง
353 ซำสูง 134786   สะดวก โพธิ์ศรี
354 ซำสูง 61569   ณัฐพร รื่นกลาง
355 ซำสูง 62025   อุดม โพธิ์ศรี
356 ซำสูง 62435   บัวลี มหาหิงส์
357 ซำสูง 62917   นงค์เยาว์ ศรีช้อน
358 ซำสูง 63518   บรรจง สร้อยคำ
359 ซำสูง 64063   บัญชา โนนทิง
360 ซำสูง 65276   ประสิทธิ์ โนนทิง
361 ซำสูง 65574   เมืองมนต์ เรียนทิพย์
362 ซำสูง 66092   น.ส.มลทิวา พงษ์พรรณา
363 ซำสูง 66398   น.ส.พรรทิมา ภูครองทุ่ง
364 ซำสูง 66574   ตุ้ย สมปัญญา
365 ซำสูง 138080   มงคล นิสีดา
366 ซำสูง 147088   สมจิตต์ แสงพา
367 ซำสูง 148055   เชื่อม ทำประเสริฐ
368 ซำสูง 154642   สุรศักดิ์ โพธิ์ศรี
369 ซำสูง 21170   ธีระวัฒน์ ชินคำหาร
370 ซำสูง 6111   ศิริลักษณ์ สีสมบัติ
371 ซำสูง 37960   หนูทอง ขุนจร
372 ซำสูง 38021   สังคม โนนทิง
373 ซำสูง 51185   น.ส.กาญจนา ดวงสิมมา
374 ซำสูง 51679   ศุภฤกษ์ คำภิลา
375 ซำสูง 52186   นายวรจักร์ โพธิ์ศรี
376 ซำสูง 52545   น.ส.สมร สิทธิเทศ
377 ซำสูง 66674   หนูเทียน สมภาร
378 ซำสูง 66770   สุวัตร์ วัยโภชน์
379 ซำสูง 67236   ปายนัน แก้วสาทร
380 ซำสูง 67794   สุพันนี สะตะ
381 ซำสูง 68476   อ้ายหนึ่ง ชาปัญญา
382 ซำสูง 69157   อุมา สะตะ
383 ซำสูง 71661   สมภาร ประเสริฐไทย
384 ซำสูง 36564   นางจงกล โคตรโสภา
385 ซำสูง 72985   ภาณี แก้วใส
386 ซำสูง 37555   อรทัย โพธิ์ศรี
387 ซำสูง 73838   สุดทา จำปาบุญ
388 ซำสูง 75528   อำภา บุริจันทร์
389 ซำสูง 76574   ไสว โพธิ์ศรี
390 ซำสูง 35351   อาทิตย์ แสนบุตร
391 ซำสูง 36112   นิตร์ โพธิ์ศรี
392 ซำสูง 30632   สุรินทร์ แสงนาค
393 ซำสูง 41487   ทองครีม ชินพวอ
394 ซำสูง 42377   สอาด โพธิ์ศรี
395 ซำสูง 44255   จารุวรรณ อินทร์นาม
396 ซำสูง 49090   เกตทองคำ เอกตาแสง
397 ซำสูง 49921   นิตยา โพธิ์ศรี
398 ซำสูง 50616   น.ส.นพรัตน์ แม่โพธิ์สพ
399 ซำสูง 32353   นาง อาษาสนา
400 ซำสูง 57569   ศิริวรรณ เคนหาญ
401 ซำสูง 58036   ปรีชา บุญอิ่ม
402 ซำสูง 58329   บุญเหลี่ยม แก้วใส
403 ซำสูง 58516   สัมฤทธิ์ โพธิ์ศรี
404 ซำสูง 58840   หนู แก้วใส
405 ซำสูง 58949   เข็มทอง ศรีหวาด
406 ซำสูง 60037   ชัยชาด บุตรแสง
407 ซำสูง 60578   สันติสุข ปัจฉิมมี
408 ซำสูง 54152   น.ส.ชญานิษฐ์ ทำไธสง
409 ซำสูง 54749   นงนุช ปุญญานุสนธ์
410 ซำสูง 55262   กำจร สำราญบำรุง
411 ซำสูง 56381   ปฏิพร ชาติชำนิ
412 ซำสูง 56882   ธนวัฒน์ พันเดช
413 ซำสูง 15665   ศศิธร ถานะ
414 ซำสูง 95175   ทวี โพธิ์ศรี
415 ซำสูง 78115   อรุณ ประชนกลาง
416 ซำสูง 97164   หนูปอย วิสิลา
417 ซำสูง 78345   บรรลัย โนนทิง
418 ซำสูง 107682   กองสิน สมภาร
419 ซำสูง 79054   ยิ้ม ปลื้มชัย
420 ซำสูง 108852   กมลชนก สะตะ
421 ซำสูง 80247   ปานวาด ศรีพล
422 ซำสูง 114957   สุที หารวิชัย
423 ซำสูง 81442   อนันดา แท้สูงเนิน
424 ซำสูง 116148   ทองปัก แก้วใส
425 ซำสูง 82807   ลำดวน แก้วน้ำใสย์
426 ซำสูง 119357   นายสุวรรณ์ ไชยสิทธิ์
427 ซำสูง 83172   สมควร สะตะ
428 ซำสูง 121006   นส.ประมวล โพธิ์ศรี
429 ซำสูง 83304   ทองใส แสงโยจารย์
430 ซำสูง 128605   นายมงกุฎ เหล่าสุนา
431 ซำสูง 84424   วิเชียร กุดทิง
432 ซำสูง 129307   วิทยา พรมจักร์
433 ซำสูง 85699   หนูเล็ก กลีบเมฆ
434 ซำสูง 129987   นางอำนาจ โคตรหานาม
435 ซำสูง 86924   สมศักดิ์ นวลโสภา
436 ซำสูง 130445   นายมานพ ม่องคำหมื่น
437 ซำสูง 88519   จรัส อภัยแสน
438 ซำสูง 130742   ทองคำ ภูถูกแสง
439 ซำสูง 88737   ยุพิน มูลลาด
440 ซำสูง 131029   นายสมศักดิ์ โฉมโยง
441 ซำสูง 89734   นายเอกพล พายณรค์
442 ซำสูง 131218   อุบล วงศ์ฬา
443 ซำสูง 132343   บุญปักษ์ กุงพลี
444 ซำสูง 133017   นายบุญเรือง โพธิ์ศรี
445 ซำสูง 133220   นายอนันต์ มุงคุณคำชาว
446 ซำสูง 133639   พัลลภ พลลาภ
447 ซำสูง 134559   สงัด ดีทานิล
448 ซำสูง 60812   เปรียว แก้วใส
449 ซำสูง 61841   สมจิตร สิงห์สุวรรณ์
450 ซำสูง 62300   รจนา พันเดช
451 ซำสูง 62755   จุฑามาศ เนื่องคำอินทร์
452 ซำสูง 63310   สุริยา คำพิมูล
453 ซำสูง 63787   บุญโฮม สิงสิริ
454 ซำสูง 64505   ดวงฤดี ศรีสงคราม
455 ซำสูง 65423   กาญจนา นามหานวล
456 ซำสูง 65862   เหลิง สะตะ
457 ซำสูง 66284   ปราณี แก้วน้ำใส
458 ซำสูง 66513   สุขสมบัติ สะตะ
459 ซำสูง 135108   สุเทพ พิลากรณ์
460 ซำสูง 138398   สมจิตร เทียมวงค์
461 ซำสูง 147687   สมกิจ ชารี
462 ซำสูง 151979   สมพาส โพธิ์ศรี
463 ซำสูง 17762   นางประนอม แก้วใส
464 ซำสูง 35151   จงจิตร สิงห์พิลา
465 ซำสูง 35695   นางลำใย ทิงวัน
466 ซำสูง 40470   สุรัตน์ ชัยหาญวัน
467 ซำสูง 42192   เกรียงไกร หม่องคำหมื่น
468 ซำสูง 43124   บุญจิตร สวาสดี
469 ซำสูง 56980   นางวาสนา ดวงสิมมา
470 ซำสูง 57865   มะนูล สะตะ
471 ซำสูง 58258   สุมน จันทร์แดง
472 ซำสูง 58436   วิชัย ญาติวงศ์
473 ซำสูง 58785   ปณีรัก แสงภักดี
474 ซำสูง 58926   สุรชัย ภาน้ำเที่ยง
475 ซำสูง 59626   ลำไพร สีวอคำ
476 ซำสูง 60304   จันลา ผิวผัน
477 ซำสูง 53856   น.ส.วงเดือน โพธิ์ศรี
478 ซำสูง 54553   หนูเย็น อัญละคร
479 ซำสูง 55183   นายดาวรุ่ง โพธิ์ศรี
480 ซำสูง 56190   อนวัฒน์ โฮลอด
481 ซำสูง 56727   ชาคริต โพธิ์ศรี
482 ซำสูง 45697   ทองอิน แสนมาตร
483 ซำสูง 46488   เสาร์ แสนบุตร
484 ซำสูง 49038   ดวงใจ วีสี
485 ซำสูง 12114   ศศิธร เบ้าจรรยา
486 ซำสูง 30008   ยุพา แก้วน้ำใส
487 ซำสูง 34841   จำมะลี โพธิ์ศรี
488 ซำสูง 34975   นางอักษร เนื่องมัจฉา
489 ซำสูง 35477   ฮวย คำม่วง
490 ซำสูง 38007   สมควร ทรงคะรักษ์
491 ซำสูง 39426   ทองแดง โพธิ์ศรี
492 ซำสูง 51584   ปิยวัฒน์ คำมูล
493 ซำสูง 52120   นายสมบัติ โพธิ์ศรี
494 ซำสูง 52471   สมัคร เอกตาแสง
495 ซำสูง 53227   ยงยุทธฺ บุสดี
496 ซำสูง 66748   นิภาธร วงษ์ชัยสงค์
497 ซำสูง 66959   ปรีชา สะตะ
498 ซำสูง 67710   บุญโฮง พลลาภ
499 ซำสูง 68279   วัฒนา มุงคุนคำชาว
500 ซำสูง 68903   กิตติศักดิ์ รัตนทิพย์
501 ซำสูง 71481   เอกศิษฐ์ คำมูล
502 ซำสูง 72629   ศรีนวล ขอนจันทร์
503 ซำสูง 37340   แหวน อโนทัย
504 ซำสูง 73370   นิรันดร์ รองนาง
505 ซำสูง 37947   ฐิติรัตน์ โพธิ์ศรี
506 ซำสูง 75219   ปริศนา วงศ์ละคร
507 ซำสูง 76168   เอกชัย มาตสมบัติ
508 ซำสูง 78055   จรุวรรณ โกสิทธิ์
509 ซำสูง 32202   สำรอง แก้วใส
510 ซำสูง 53238   หนูแดง สุเพ็งคำ
511 ซำสูง 54302   นาบบรรจง ขานพิษ
512 ซำสูง 54932   ตระไกร หงษีทอง
513 ซำสูง 55695   ชาย สอนจูมมาตร์
514 ซำสูง 56553   นายหนูแดง โชติสุวรรณ์
515 ซำสูง 45420   อารยา เอกตาแสง
516 ซำสูง 46446   อรุณรัตน์ แสนบุตร
517 ซำสูง 47320   นิรัน โพธิ์ศรี
518 ซำสูง 49646   ไพรวรรณ์ โพธิ์ศรี
519 ซำสูง 50538   ชาลี โพธิ์ศรี
520 ซำสูง 51105   นางอรัญญา มุงคุณคำชาว
521 ซำสูง 34207   เข็มทอง สมปัญญา
522 ซำสูง 24400   นางสวงน แก้วแสนเมือง
523 ซำสูง 34693   วิเชียร สุวรรณคาม
524 ซำสูง 97084   คฑาวุธ โนนจุ่น
525 ซำสูง 78267   ปาริตา เอกตาแสง
526 ซำสูง 97403   อิสระพงษ์ นามปัญญา
527 ซำสูง 78825   อำพรทิพย์ โพธิ์ศรีทอง
528 ซำสูง 108672   สัมฤทธ์ ภูเพ็กซี่
529 ซำสูง 80066   ชัยวัฒน์ พลโยธา
530 ซำสูง 114094   ไพรวัลย์ สะตะ
531 ซำสูง 81296   ทัศนะ ราชวงษ์
532 ซำสูง 115999   ปวีณา สมภาร
533 ซำสูง 82517   แปรว สิงห์เดช
534 ซำสูง 119093   นายธวัชชัย ยศธสาร
535 ซำสูง 83101   ละมัย อริยะมนตรี
536 ซำสูง 120788   นายจิระพงษ์ องอาจ
537 ซำสูง 83292   สุริยันต์ นางาม
538 ซำสูง 128360   นายวิชิต ศุภภูธร
539 ซำสูง 84005   ทรงศักดิ์ ทิพพอาสน์
540 ซำสูง 129199   นายวีระภัทร กุลเพชร
541 ซำสูง 84924   ทองสุข แก้วใส
542 ซำสูง 129876   นายเกษฎา โคตะมะ
543 ซำสูง 86767   ดวงใจ ศักดิ์อุบล
544 ซำสูง 130379   สมใจ โพธิ์ศรี
545 ซำสูง 87672   สายวัน โสหา
546 ซำสูง 130700   นายสมาน เอกตาแสง
547 ซำสูง 88701   ส่ง กุดทิง
548 ซำสูง 130942   นายมนูญ เอกตาแสง
549 ซำสูง 89306   วารินทร์ โพธิหล้า
550 ซำสูง 131183   จันทรวิมล เอกตาแสง
551 ซำสูง 91891   นางสุพัตรา กองสู
552 ซำสูง 131336   น.ส.มณีรัตน์ จันละคร
553 ซำสูง 132916   นางรุ่งฟ้า โพธิ์ศรี
554 ซำสูง 133193   ถัน ไพรกรณ์
555 ซำสูง 133311   น.ส.ณหทัย ศรีนรัตร
556 ซำสูง 134373   รณชัย มาแดง
557 ซำสูง 134932   ปราณี มุงคุณคำซาว
558 ซำสูง 61718   บุญยู้ สุขพอ
559 ซำสูง 62215   สุรสิทธิ์ ปะติตังโข
560 ซำสูง 62592   จารุเนตร เอกตาแสง
561 ซำสูง 63172   ปิยะบุตร ทับหงสา
562 ซำสูง 63698   คนอง ภูมิมะนาว
563 ซำสูง 64148   ศิริพร โพธิ์ศรี
564 ซำสูง 65381   สุกันยา พระรักษา
565 ซำสูง 65780   ชัชวาร สมภาร
566 ซำสูง 66204   เดือน แก้วใส
567 ซำสูง 66476   นายเจษฎากร ฤทธิ์มนตรี
568 ซำสูง 66650   วิมลพรรณ จันทร
569 ซำสูง 138280   ฃัยยันต์ เบ้าชนะ
570 ซำสูง 147633   นิคม โครตหานาม
571 ซำสูง 151185   เคน พลมาตร
572 ซำสูง 23401   ปิยะมาศ ซ้ายหนองขาม
573 ซำสูง 11354   นิภาวรรณ พรมแพง
574 ซำสูง 37983   ทองกลม อยู่เย็น
575 ซำสูง 38153   สายสวรรค์ สมปิตตะ
576 ซำสูง 51381   นายพงษ์สิทธิ์ ชัยปัญญา
577 ซำสูง 51825   ขวัญใจ เอกตาแสง
578 ซำสูง 52343   สำลี แสนคำ
579 ซำสูง 53193   พิมพา โพธิ์ศรี
580 ซำสูง 66707   หัสดี วรบุตร
581 ซำสูง 66827   สังเวียน สีราชหา
582 ซำสูง 67520   นันทรส เผ่าสุนทร
583 ซำสูง 67914   สายใจ จุปะมะตัง
584 ซำสูง 68702   วรรณศักดิ์ โนนทิง
585 ซำสูง 69433   จิราลักษณ์ วงละคร
586 ซำสูง 72119   สุ่ม แก้วบ่
587 ซำสูง 36847   ไพรวัลย์ คำภูเวียง
588 ซำสูง 73253   ละมัย ทองดี
589 ซำสูง 37905   ลำใย โนนทิง
590 ซำสูง 74776   ศักดิ์สิทธิ์ สะตะ
591 ซำสูง 75897   รัชนี แก้วเก็บคำ
592 ซำสูง 77250   มุก โพธิ์ศรี
593 ซำสูง 37984   บุญ วงษ์ศรี
594 ซำสูง 38155   สุมลมาลย์ กองฝ่าย
595 ซำสูง 51389   วันเพ็ญ สวนดี
596 ซำสูง 51833   กะโป๋ะ แสนบุตร
597 ซำสูง 52354   สง่าจิตร จำปาบุญ
598 ซำสูง 53197   อำภา โพธิ์ศรี
599 ซำสูง 66709   ดารา เนตรพนา
600 ซำสูง 66828   จิราพร ถานะ
601 ซำสูง 67521   ตุ๊กตา พลลาภ
602 ซำสูง 67915   อุทัย แสนพรม
603 ซำสูง 68706   อนงค์ โพธิ์ศรี
604 ซำสูง 69439   สมใจ สมภาร
605 ซำสูง 72234   นิยม อุ้ยเป้า
606 ซำสูง 36866   อังคณา สะตะ
607 ซำสูง 73257   ประกอบ รัตนงาม
608 ซำสูง 37910   รัชนีกร วงษา
609 ซำสูง 74824   พิมพิมล วงศ์ทอง
610 ซำสูง 75913   นวดี แก้วเก็บคำ
611 ซำสูง 77259   ทองใส พันเดช
612 ซำสูง 30954   อัมพร โพธิ์ศรี
613 ซำสูง 42022   ยุพารัตน์ โพธิ์ศรี
614 ซำสูง 42919   สุวิมล มาศรี
615 ซำสูง 44493   บุญเพ็ง เมืองนาค
616 ซำสูง 45109   ภิรัญญา แก้วใส
617 ซำสูง 46080   นายธีรพงษ์ ยี่ยวน
618 ซำสูง 46508   มนเทียร สมภาร
619 ซำสูง 49117   อรทัย ดีลุนชัย
620 ซำสูง 50314   สุณีวัน ชัยพิเดช
621 ซำสูง 50983   นายจีรศักดิ์ สืบเสน
622 ซำสูง 33595   ดาหวัน สำนักแห้ว
623 ซำสูง 57770   บุญโฮม โพธิ์ศรี
624 ซำสูง 58212   เงิน สมปัญญา
625 ซำสูง 58381   ละมุล โพธิ์ศรี
626 ซำสูง 58742   ทองคำ โพธิ์ศรี
627 ซำสูง 58861   ประทีป เทพตาแสง
628 ซำสูง 59313   สุทิมมา อาสาสนา
629 ซำสูง 60227   คำอ่อน สีวละคร
630 ซำสูง 60692   ธีรวุฒิ ขาวงาม
631 ซำสูง 17466   รจนา ปัจฉิมา
632 ซำสูง 24154   นางจารุวรรณี ศรีธรรมา
633 ซำสูง 34338   นางพรนภา แสนพินิจ
634 ซำสูง 96900   ดารา อุบลเลิศ
635 ซำสูง 78182   มยุรา โนนทิง
636 ซำสูง 97298   ศรีนวน แสงสุวรรณ
637 ซำสูง 78594   อรุณี อุยคำ
638 ซำสูง 108492   สมภร ต้นกันยา
639 ซำสูง 79775   เตือนใจ กุดทิง
640 ซำสูง 113377   อภิชัย กันทำ
641 ซำสูง 80719   แพงสี ภูจันทึก
642 ซำสูง 115529   ไกรวัลย์ พูลสวัสดิ์
643 ซำสูง 82223   วีรชน ทัศนิยม
644 ซำสูง 116516   คำปัน จันทีนอก
645 ซำสูง 82961   บุญมี โนนทิง
646 ซำสูง 119691   น.ส.ปาริชาติ อดทน
647 ซำสูง 83252   สันติ อยู่เย็น
648 ซำสูง 121281   นางมณีรัตน์ มาตรา
649 ซำสูง 83331   ประหยัด สาวะถี
650 ซำสูง 128942   นางคำปุ่น โนชะราช
651 ซำสูง 84744   จำปี เพชรรักษา
652 ซำสูง 129651   ประกอบ เอกตาแสง
653 ซำสูง 86032   ทรงเกียรติ แสนขวา
654 ซำสูง 130217   น.ส.จริญยา ปิ่นทอง
655 ซำสูง 87578   เทอดไทย บุญชัย
656 ซำสูง 130605   นายเอกลักษณ์ รัตนแสง
657 ซำสูง 88647   ปฐมาวดี แสนโคก
658 ซำสูง 130872   น.ส.สมัยพร ใจเที่ยง
659 ซำสูง 88812   โสภา ศรีแสงจันทร์
660 ซำสูง 131114   นายสมยศ โพธิ์ศรี
661 ซำสูง 90301   น.ส.สุพัดตา โสภา
662 ซำสูง 131275   วาสนา มุ่งหมาย
663 ซำสูง 132767   ศิรินาท มาตย์สมบัติ
664 ซำสูง 133140   นางแข็งฤทธิ์ โพธิ์ศรี
665 ซำสูง 133265   นายเจษฎาพร บรรดิษฐ
666 ซำสูง 134091   นายธีรพงษ์ มุงคุณคำชาว
667 ซำสูง 134791   สมทรง สุวรรณสาร
668 ซำสูง 61573   คำพอง มาตสมบัติ
669 ซำสูง 62035   อรฤดี มานัด
670 ซำสูง 62445   เปรมปิติ ไชยา
671 ซำสูง 62933   หนูกาย  สีโนลา
672 ซำสูง 63532   อนุสรณ์ สร้อยคำ
673 ซำสูง 64068   สะใบแพร เพ้าหอม
674 ซำสูง 65286   ประกายดาว ปัจฉิมมี
675 ซำสูง 65577   วีรชน เพ็งวิชัย
676 ซำสูง 66098   อำคา จังหาร
677 ซำสูง 66400   สนิท มาตสมบัติ
678 ซำสูง 66579   ลำดวน แก้วสาทร
679 ซำสูง 138096   วิระ มุ่งหมาย
680 ซำสูง 147118   จักกะลิน ชินแสง
681 ซำสูง 150092   แดง สวัสดี
682 ซำสูง 154646   ไพรัช โครตโสภา
683 ซำสูง 21337   สุกัญญา โพธิ์ศรี
684 ซำสูง 6230   สุจิตร์ แก้ววิเชียร
685 ซำสูง 37962   เสียวสวาสดิ์ ศรีพล
686 ซำสูง 38023   สังเวียน ทิพพอาสน์
687 ซำสูง 51201   ถนัด อนันต์
688 ซำสูง 51686   สุนัน โพธิ์ศรี
689 ซำสูง 52193   ประสาน แสงหิม
690 ซำสูง 52626   อุไลวรรณ โนนทิง
691 ซำสูง 66678   อำพร สมอหมอบ
692 ซำสูง 66774   ตุ๋ย เจ๊กภู่
693 ซำสูง 67249   น.ส.กัณฐาภรณ์ ไชยปัญญา
694 ซำสูง 67798   นายอภิชาติ สุภาพันธ์
695 ซำสูง 68489   สุมาลี ไชยเดช
696 ซำสูง 69161   เบณจวรรณ์ คำมูล
697 ซำสูง 71667   สมพร พ่วงพรม
698 ซำสูง 36596   คำไมล์ หารวิชัย
699 ซำสูง 73012   ขุนเที่ยง จำปาบุญ
700 ซำสูง 37589   สมจิตร แกว้ชาญชัย
701 ซำสูง 73895   สมหมาย จำปาบุญ
702 ซำสูง 75560   สิริทิพย์ เพ็ชรสา
703 ซำสูง 76583   บัวน้อย จอมศรี
704 ซำสูง 35378     เขมจิรา สวดสม
705 ซำสูง 36151   นายบุญหลอน สมรสหลวง
706 ซำสูง 30656   ลำเพลิง เอกตาแสง
707 ซำสูง 41513   นางรัตนา เอกตาแสง
708 ซำสูง 42387   วนันทภรณ์ แก้วแสนเมือง
709 ซำสูง 44282   คงศักดิ์ โพธิ์ศรี
710 ซำสูง 49091   บุญหลี จันทนามคำ
711 ซำสูง 49924   น.ส.กัลยา จันละคร
712 ซำสูง 50619   หนูลาย โพธิ์ศรี
713 ซำสูง 32370   ทองแดง เอกตาแสง
714 ซำสูง 57636   อำพันธ์ เคนหาญ
715 ซำสูง 58066   จิตราวดี โพธิ์ศรี
716 ซำสูง 58330   วันเพ็ญ ผดุงมัย
717 ซำสูง 58522   วีรศักดิ์ โพธิ์ศรี
718 ซำสูง 58841   ลำใย โพธิ์ศรี
719 ซำสูง 58950   นาง โพธิ์ศรี
720 ซำสูง 60038   วิชัย คำมีแตะ
721 ซำสูง 60580   วันชัย โนนทิง
722 ซำสูง 54160   จันทิมา โคตะมะ
723 ซำสูง 54767   จารุจิต บุญญานุสนธ์
724 ซำสูง 55294   จักรพรรดิ สะตะ
725 ซำสูง 56384   นางวรินทร์ดา จันทะวงษ์ศรี
726 ซำสูง 56886   นายสิทธิพงษ์ จันละคร
727 ซำสูง 15682   พิมลพร กองปัญโย
728 ซำสูง 95210   วิดา อินทรสูตร
729 ซำสูง 78118   ติ่ง วงโพย
730 ซำสูง 97171   ศรีจันทร์ เม้ามูลตรี
731 ซำสูง 78355   จินดารัตน์ โนนทิง
732 ซำสูง 107799   สัมฤทธ์ สมภาร
733 ซำสูง 79077   จุฬาพร โพธิ์ศรี
734 ซำสูง 108862   ยุทธศาสตร์ สะตะ
735 ซำสูง 80263   ไผ่ ศรีพล
736 ซำสูง 115039   สุพัฒน์ นามปัญญา
737 ซำสูง 81449   ประทุมพร โยเหลา
738 ซำสูง 116167   สายทอง นามวงศา
739 ซำสูง 82811   ชฎาพร หารวิชัย
740 ซำสูง 119364   นส.อุไร ด่านอุดร
741 ซำสูง 83176   เกษร โพธิ์ศรี
742 ซำสูง 121014   น.สวิไลลักษณ์ ภูแช่มโชติ
743 ซำสูง 83305   อมรรัตน์ วงษ์ศรี
744 ซำสูง 128641   น.ส.นำ้ฝน เหล่าสุนา
745 ซำสูง 84435   ลำดวน จันทจร
746 ซำสูง 129310   นายมาวิน ดวงสิมมา
747 ซำสูง 85717   ครรชิต ชาญศรี
748 ซำสูง 129994   นางนาฤอนงค์ แสงนาด
749 ซำสูง 86940   ทวี ชัยทาน
750 ซำสูง 130456   นายเอกชัย รัตนแสง
751 ซำสูง 88527   พูล วงษ์ชัยสงค์
752 ซำสูง 130743   น.ส.บัวทิพย์ คำวัลย์
753 ซำสูง 88740   วีระศักดิ์ สะตะ
754 ซำสูง 131032   อรอุมา มุงคุณคำซาว
755 ซำสูง 89768   น.ส.พัทยา พายณรค์
756 ซำสูง 131225   น.ส.อมลวรรณ อรัญทิตย์
757 ซำสูง 132428   กวินนา วงษ์แย้ง
758 ซำสูง 133032   น.ส.ภัทรียา โพธิ์ศรี
759 ซำสูง 133225   น.ส.ปริญาพรรณ โพธิ์ศรี
760 ซำสูง 133670   สุรีวัลย์ สนิทนา
761 ซำสูง 134580   ระยอง ดวงสิมมา
762 ซำสูง 60813   ดวงจันทร์ จันทรโพธิ์ศรี
763 ซำสูง 61855   ทองเล่า เพ็งวิชัย
764 ซำสูง 62311   เวศ พรมบัวภา
765 ซำสูง 62760   อ้อย อุ่นทยา
766 ซำสูง 63337   ถนอม คำพิมูล
767 ซำสูง 63791   ณัฐพงษ์ สิงสิริ
768 ซำสูง 64884   ปทุมพร สุวรรณสาร
769 ซำสูง 65424   ทองหล่อ แซ่ต่อ
770 ซำสูง 65863   สุภาพ มาตรสมบัติ
771 ซำสูง 66292   นายพนมพร ขันทะ
772 ซำสูง 66515   เพลินตา ลาดบาศรี
773 ซำสูง 135113   เกษร คำมูล
774 ซำสูง 138410   ลำเลิง ภักดีเหลา
775 ซำสูง 147694   บุญเพ็ง ชารี
776 ซำสูง 151983   ยุพา แสงพิกุล
777 ซำสูง 17818   suparat wongsa
778 ซำสูง 2007   ขัติยา อิงเกลสัน
779 ซำสูง 35196   สมบูรณ์ กองเพ็ชร์
780 ซำสูง 35719   บุตลิดา แสนบุตร
781 ซำสูง 40568   นางประหยัด เขยนอก
782 ซำสูง 42208   สมจิตร แสนบุตร
783 ซำสูง 43134   สถิต จำปาบุญ
784 ซำสูง 57021   นางนอม ดวงสิมมา
785 ซำสูง 57875   พิรดาภร โพธิ์ศรี
786 ซำสูง 58264   บุญช่วย โพธิ์ศรี
787 ซำสูง 58438   บังอร โพธิ์ศรี
788 ซำสูง 58787   นิยา ทองดี
789 ซำสูง 58929   อุไรวรรณ จันทะโคตร
790 ซำสูง 59651   สายทอง เผ้าหอม
791 ซำสูง 60332   ฉัตรชัย ภักดียา
792 ซำสูง 53879   ขวัญนภา ครยก
793 ซำสูง 54565   คำปัน อาษาสนา
794 ซำสูง 55185   นายนิกร ภูลายขาว
795 ซำสูง 56203   เอกราช เทพวงศ์
796 ซำสูง 56745   ประกาย ร้อยสุข
797 ซำสูง 45728   สามารถ โพธิ์ศรี
798 ซำสูง 46489   งอน โสรัตน์
799 ซำสูง 49044   เรืองชัย จอมทอง
800 ซำสูง 12166   อาทิตยา บุตรแสง
801 ซำสูง 30054   สุนิตย์ แสนบุตร
802 ซำสูง 34859   สุคล เทียมเกศแก้ว
803 ซำสูง 34981   บุญหลาย โพธิ์ศรี
804 ซำสูง 35490   ตุ่น ถานะ
805 ซำสูง 38008   บัวเลียน พังทุย
806 ซำสูง 39922   นางสาวสมหมาย พินิจมนตรี
807 ซำสูง 51593   คำ สทธิภา
808 ซำสูง 52123   โพธิ์ชัย โพธิ์ศรี
809 ซำสูง 52479   หวิน แสงหิม
810 ซำสูง 53229   เทวี บุสดี
811 ซำสูง 66750   เพ็ญนภา หมื่นอภัย
812 ซำสูง 67007   สมคิด ทองแป้น
813 ซำสูง 67723   น.ส.อุทุมวรรณ โพธิ์ศรี
814 ซำสูง 68291   นางวิกาดา เอกตาแสง
815 ซำสูง 68920   ประภาส สิงห์คำป้อง
816 ซำสูง 71507   ลำดวน ประเสริฐไทย
817 ซำสูง 72679   นวลจันทร์ สะตะ
818 ซำสูง 37352   สุจินดา พลลาภ
819 ซำสูง 73377   ตินัย แสงบุญมี
820 ซำสูง 37948   เกษร แสนคำ
821 ซำสูง 75229   ดำเนิน ภูแลนช้าง
822 ซำสูง 76175   จามจุรี ประสบมงคล
823 ซำสูง 78078   อดุล สิงห์ขาม
824 ซำสูง 32228   ทองม้วน ชินพะวอ
825 ซำสูง 53239   คำพอง แก้วพรม
826 ซำสูง 54309   ชุติกาญจน์ อุดมทรัพย์
827 ซำสูง 54953   คำปุ่น เอกตาแสง
828 ซำสูง 55766   บุญเทิม โพธิ์ศรี
829 ซำสูง 56560   อภิรัตน์ โพธิ์ศรี
830 ซำสูง 45425   หนูเติม โพธิ์ศรี
831 ซำสูง 46448   ดวงเดือน สายเสนีย์
832 ซำสูง 47324   อาคม โพธิ์ศรี
833 ซำสูง 49658   หัน โพธิ์ศรี
834 ซำสูง 50542   คูณ จอมทอง
835 ซำสูง 51113   ธิชารัศมี ศรีบุญเรือง
836 ซำสูง 34210   หนูเรียน แก้วใส
837 ซำสูง 24611   เพชรชโลทร ชานทร์
838 ซำสูง 34698   นางสุด ศุภเศรษฐพงศ์
839 ซำสูง 97092   อัษฎาวุธ โนนจุ่น
840 ซำสูง 78270   สุเทพ ฉิมผิว
841 ซำสูง 97410   พรพงษ์ รันระติยา
842 ซำสูง 78835   มัลลิกา พงษ์สีลา
843 ซำสูง 108685   เข็มชาติ คำมุล
844 ซำสูง 80077   บุญฤทธิ์ เวฬุวนาทร
845 ซำสูง 114112   เรืองชัย วงศ์พล
846 ซำสูง 81310   พิกูล คำมีแพง
847 ซำสูง 116030   อภิเชษฐ์ หารวิชัย
848 ซำสูง 82524   พิชนก โพธิ์ศรี
849 ซำสูง 119158   นายอดุย์ เบิกศรีไสษ์
850 ซำสูง 83107   ณัฐพงค์ อริยะมนตรี
851 ซำสูง 120814   นายสานิจ ทองดี
852 ซำสูง 83293   สมใจ แสนขวา
853 ซำสูง 128384   นายนันทวิทย์ วะสมบัต
854 ซำสูง 84016   สุจิน สีโสภา
855 ซำสูง 129214   จันเพ็ญสวัสดิ์ ค้าม่วง
856 ซำสูง 84933   มั่งคง แก้วใส
857 ซำสูง 129887   นายบรรจง หงษ์คาร
858 ซำสูง 86780   รุ่งไพรวัน รัตนประกอบ
859 ซำสูง 130381   นายนันทกรณ์ น้อยเมล์
860 ซำสูง 88462   รำไพ เหล่าเวียงเกตุ
861 ซำสูง 130703   นายธีรวัฒน์ นามโคตร
862 ซำสูง 88704   สายฝน กุดทิง
863 ซำสูง 130955   นายมนัส เอกตาแสง
864 ซำสูง 89530   น.ส.อุทุมพร ชัยปัญญา
865 ซำสูง 131186   นางละออง เอกตาแสง
866 ซำสูง 91948   จัตตุพร คำมูล
867 ซำสูง 131339   นายวิภิด โพธิ์ศรี
868 ซำสูง 132923   จิตติศักดิ์ วินทะชัย
869 ซำสูง 133196   นางลัดดา พงษ์ชาติ
870 ซำสูง 133317   นายอำพร ใจเที่ยง
871 ซำสูง 134377   บุญถม แนบคำ
872 ซำสูง 134940   ผกาวรรณ มณีรัตน์
873 ซำสูง 61724   สุขสันติ พรมแพง
874 ซำสูง 62218   เดือนเพ็ญ สะตะ
875 ซำสูง 62593   วิญญู มะหลัด
876 ซำสูง 63192   บรรเย็น คำภิมูล
877 ซำสูง 63701   วิชัย ศรีระประการ
878 ซำสูง 64150   นะภาพร แก้วใส
879 ซำสูง 65383   วาสนา โพธิรุด
880 ซำสูง 65785   ทิพเกษร หาศิริ
881 ซำสูง 66211   ทองพูล ฐานะ
882 ซำสูง 66478   ทองสัย ศรีพลเมือง
883 ซำสูง 66651   สาย แสงเสียน
884 ซำสูง 138291   ปิ่ง หงษ์สีทอง
885 ซำสูง 147641   สมคิด โพธิ์ศรี
886 ซำสูง 151191   วสันต์ เพ็งยิ้ม
887 ซำสูง 23414   สุมาลี มุ่งหมาย
888 ซำสูง 11369   แสงแข สะตะ
889 ซำสูง 24878   ฉัตรฑริกา แสนโฆเมฆ
890 ซำสูง 34700   บวร พิเคราะห์ผล
891 ซำสูง 97098   รังษี วงโพย
892 ซำสูง 78274   อ่อนสี ฉิมผิว
893 ซำสูง 97430   สมชาย เศษลือ
894 ซำสูง 78843   ศุภลักษณ์ วิสิลา
895 ซำสูง 108716   ไพรจิตร คำมุล
896 ซำสูง 80084   สังวาร โนนจุ่น
897 ซำสูง 114121   นพดล มาตสมบัติ
898 ซำสูง 81321   อธิปัตย์ คำมีแพง
899 ซำสูง 116046   ยุดารัตน์ ชำนาญ
900 ซำสูง 82766   ณัชดา กุดทิง
901 ซำสูง 119194   นายสมัย สายพงษ์
902 ซำสูง 83112   เจริญชัย อริยะมนตรี
903 ซำสูง 120818   นายอุดร อาษาสนา
904 ซำสูง 83294   สมยงค์ ศรีอากาศ
905 ซำสูง 128400   นางบัวบาน วะสมบัต
906 ซำสูง 84263   คำเพียน บุตรล้านช้าง
907 ซำสูง 129236   ทองจันทร์ ชินวงศ์
908 ซำสูง 85492   สำรอง สุวรรณภักดี
909 ซำสูง 129890   นายกฤษณะ โคตะมะ
910 ซำสูง 86790   อรทัย ยืนยาว
911 ซำสูง 130394   นายสถิต ชินพะวอ
912 ซำสูง 88469   โสภณ สิทธิผา
913 ซำสูง 130709   เดือนเพ็ญ ทำใหม่
914 ซำสูง 88707   คำเขียน แสนขวา
915 ซำสูง 130961   พิมพ์ใจ โพธิพล
916 ซำสูง 89548   น.ส.ทัตพร ชัยปัญญา
917 ซำสูง 131188   ทะเนตร โพธิ์ศรี
918 ซำสูง 92109   กนกวรรณ ทิพเนตร
919 ซำสูง 131342   นายพเยาวร์ สุริวงษ์
920 ซำสูง 132931   บุญโฮม สะตะ
921 ซำสูง 133197   ประนอม มาตสมบัติ
922 ซำสูง 133319   นายบัวไล แก้วแสนเมือง
923 ซำสูง 134400   กรวิการ์ มาแดง
924 ซำสูง 135006   ไสวจิตร คูณหงย์
925 ซำสูง 61725   พิพัฒน์พงษ์ แสนยศ
926 ซำสูง 62231   จำนงค์ กฤษกระ
927 ซำสูง 62624   เดชา โนนทิง
928 ซำสูง 63197   พิมพ์พา หม่องคำหมื่น
929 ซำสูง 63712   อุทัย เผ่าหอม
930 ซำสูง 64435   สมหวัง บาลัน
931 ซำสูง 65395   พรสวรรค์ การงาม
932 ซำสูง 65787   สุทัศน์ สมภาร
933 ซำสูง 66220   ปัญญา มาตสมบัติ
934 ซำสูง 66480   สงวน สมศีรษะ
935 ซำสูง 66652   สมจิตร ทาบัว
936 ซำสูง 138305   ทองไสย์ หงษ์สีทอง
937 ซำสูง 147642   หนูกาย สีลาด
938 ซำสูง 151197   สุรชัย แสงทอง
939 ซำสูง 23561   เทพนิมิตร วิสิลา
940 ซำสูง 11423   ประจักษ์ สะตะ
941 ซำสูง 37985   บุญโฮม แก้วล้วน
942 ซำสูง 38156   น้อย โพธิ์ศรี
943 ซำสูง 51410   นายธนูศิลป์ ภูระยาว
944 ซำสูง 51840   เด่นมนตรื โพธิ์ศรี
945 ซำสูง 52363   แนว เอกตาแสง
946 ซำสูง 53198   ธีรภัทร์ โพธิ์ศรี
947 ซำสูง 66710   อุษณี ตังตา
948 ซำสูง 66831   สิโคตร ทิพฤตรี
949 ซำสูง 67546   อรสา สมภาร
950 ซำสูง 67920   วินัย โพธิ์ล้า
951 ซำสูง 68714   นายพสธร ดวงสิมมา
952 ซำสูง 69451   อาทิตยาภรณ์ สมภาร
953 ซำสูง 72248   เลื่อม บุญล้น
954 ซำสูง 36885   สิริรัตน์ วิสิลา
955 ซำสูง 73264   วิชุดา สมภาร
956 ซำสูง 37912   สุดารัตน์ คำสุ่ย
957 ซำสูง 74845   สุรีพร ศรีหาจันทร์
958 ซำสูง 75931   อมรรัตน์ พ่วงพรม
959 ซำสูง 77269   พินโย เนื่องมัจฉา
960 ซำสูง 30971   สอน โพธิ์ศรี
961 ซำสูง 42029   วัชรนนท์ โพธิ์ศรี
962 ซำสูง 42927   ละมุล สมภาร
963 ซำสูง 44502   นางทองศรี หม่องคำหมื่น
964 ซำสูง 45117   สุข โพธิ์ศรี
965 ซำสูง 46094   นายสุรยัน พันสีหา
966 ซำสูง 46522   ลิขิต โพธิ์ศรี
967 ซำสูง 49118   รัติกาล บุตรวงค์
968 ซำสูง 50322   ไพบูลย์ โพธิ์ศรี
969 ซำสูง 50992   นส.เข็มพร ขันทะ
970 ซำสูง 33630   มยุรี เจนถูกใจ
971 ซำสูง 57771   เมธี เผ้าหอม
972 ซำสูง 58216   สมใจ ศรีโสภา
973 ซำสูง 58384   จันทร์เพ็ญ โพธิ์ศรี
974 ซำสูง 58752   พรสุกิจทา เจริญเวียง
975 ซำสูง 58916   หนูน้อย ครยก
976 ซำสูง 59382   ชัยณรงค์ สีโสภา
977 ซำสูง 60230   ไชยา ปลัดขวา
978 ซำสูง 60693   วงเดือน เผ้าหอม
979 ซำสูง 17526   จิรวดี เสนาฤทธิ์
980 ซำสูง 24164   ประมุข ไชยเดช
981 ซำสูง 34350   ไสว พันธุชิน
982 ซำสูง 96907   นันทนา ราชวงษ์
983 ซำสูง 78183   วีรญา ผลประเสริฐ
984 ซำสูง 97299   เสาวภา โนนทิง
985 ซำสูง 78630   พร้อมศิริ เนื่องรินทร์
986 ซำสูง 108498   สอาด จันทขอม
987 ซำสูง 79786   ฤทธิกร นนท์ทา
988 ซำสูง 113387   อุมาพร คำภูเวียง
989 ซำสูง 80732   ฉวีวรรณ โนนจุ่น
990 ซำสูง 115547   สุพิทย์ พูลสวัสดิ์
991 ซำสูง 82227   พัสดา ชมชื่น
992 ซำสูง 116526   กำยน โพธิ์ศรี
993 ซำสูง 82969   พัฒพงษ์ โพธิ์ศรี
994 ซำสูง 119707   นายชัชวาลย์ อดทน
995 ซำสูง 83255   ธิดารัตน์ สุลินบูรณ์
996 ซำสูง 121284   นางแดงเล็ก ศรีเมืองโข
997 ซำสูง 83332   ประนอม สาวะดี
998 ซำสูง 128953   ประถม อาษาราช
999 ซำสูง 84753   สุวรรณ คชรินทร์
1000 ซำสูง 129674   พัชรินทร์ คำชมภู
1001 ซำสูง 86046   จำเรียง ชามะรัตน์
1002 ซำสูง 130222   น.ส.ธราภรณ์ ภูสมบัติ
1003 ซำสูง 87583   ธีรภัทร์ เลขนอก
1004 ซำสูง 130610   อุบล เนื่องมัจฉา
1005 ซำสูง 88651   อลิษา แสนโคก
1006 ซำสูง 130875   วันทอง โพธิ์ศรี
1007 ซำสูง 88816   ทองกอบ กางจันทา
1008 ซำสูง 131116   นายพิสุทธิ์ สุทธิคุณ
1009 ซำสูง 90355   นายสนุก สุริวงค์
1010 ซำสูง 131281   หนู ชัยหารี
1011 ซำสูง 132775   พิทักษ์ เสนาฤทธิ์
1012 ซำสูง 133142   พงษ์พิพัฒน์ สมภาร
1013 ซำสูง 133267   ทองเรียน โพธิ์ศรี
1014 ซำสูง 134107   นายธงชัย สีโสดา
1015 ซำสูง 134800   เข็มเพ็ช วงค์ละคร
1016 ซำสูง 61589   นาลอน อุปนันท์
1017 ซำสูง 62052   เนติพงษ์ ศรีพลเมือง
1018 ซำสูง 62450   หนูกรณ์ นาเคน
1019 ซำสูง 62944   วินัย ศรีระประการ
1020 ซำสูง 63536   เปรมศิริ ไชยา
1021 ซำสูง 64075   สาคร กองสี
1022 ซำสูง 65294   เพิ่มพูน โนนทิง
1023 ซำสูง 65614   ลักษณ์นารา สมบัติทิพย์
1024 ซำสูง 66103   เกตสรา บุตรแสน
1025 ซำสูง 66407   สุรกาล โพธิ์ศรี
1026 ซำสูง 66586   การจณา แก้วประเสริฐ
1027 ซำสูง 138117   หนูพูล ศรีมุงคุณ
1028 ซำสูง 147123   ธิติสุดา เทพวิชา
1029 ซำสูง 150100   คำพันธ์ สวัสดี
1030 ซำสูง 154654   ระติมา จันทร์โนราช
1031 ซำสูง 21405   ชินกร ลำขามป้อม
1032 ซำสูง 6483   เบญจพร พัฒนากร
1033 ซำสูง 37963   นวลจันทร์ ละทิพย์
1034 ซำสูง 38024   สมจิตร ถานะ
1035 ซำสูง 51208   นายธีระพล โคกแปะ
1036 ซำสูง 51692   นายสุริยนต์ โพธิ์ศรี
1037 ซำสูง 52203   สมชาย โพธิ์ศรี
1038 ซำสูง 53149   สายฝน เอกตาแสง
1039 ซำสูง 66679   เงิน วงเทเวช
1040 ซำสูง 66779   ประดิษฐ์ โสมนาวัตร
1041 ซำสูง 67278   สมชัย มาตรสมบัติ
1042 ซำสูง 67799   นันธวัฒน์ พันเงิน
1043 ซำสูง 68505   ศักดิ์สยาม มาตรสมบัติ
1044 ซำสูง 69171   จิรเดช สะตะ
1045 ซำสูง 71682   กฤษดา กาพย์แก้ว
1046 ซำสูง 36618   ทรัพย์นภา หารอุดร
1047 ซำสูง 73028   นิยม โพธิ์ศรี
1048 ซำสูง 37594   เย็นจิตร สมภาร
1049 ซำสูง 73943   ศิริศักดิ์ โยธาวงษา
1050 ซำสูง 75651   จันทร์เพ็ญ โสภากา
1051 ซำสูง 76702   วรัญญา อาษาสนา
1052 ซำสูง 35380   สำลี น้อยคำลือ
1053 ซำสูง 36218   นางเข็มทอง วงษ์พัฒน์
1054 ซำสูง 30663   บุญโฮม เอกตาแสง
1055 ซำสูง 41539   นางสงกรานต์ โพธิ์ศรี
1056 ซำสูง 42399   สถิต แดนแก้วนิต
1057 ซำสูง 44284   ทิพวรรณ ลาดศิลา
1058 ซำสูง 49092   กรชพร จันทนามศรี
1059 ซำสูง 49961   น.ส.กาญจนา แหยมคง
1060 ซำสูง 50636   นายณัฐวุฒิ แก้วแสนเมือง
1061 ซำสูง 32396   อารีรัตน์ แสนบุตร
1062 ซำสูง 57645   เอนก พลสา
1063 ซำสูง 58068   ทองหลาง แสนบุตร
1064 ซำสูง 58335   ริสา พันเดช
1065 ซำสูง 58557   ศิวรรณธนา โพธิ์ศรี
1066 ซำสูง 58842   อ้อน เหล่าสุนา
1067 ซำสูง 58951   ประกาศ โพธิ์ศรี
1068 ซำสูง 60083   สัมพันธ์ บุตรวงษ์
1069 ซำสูง 60586   สำรวย สิงหา
1070 ซำสูง 54179   น.ส.วริดา กัลยารัตน์
1071 ซำสูง 54775   สายชน อุประกรินทร์
1072 ซำสูง 55314   ประสาร เผ้าหอม
1073 ซำสูง 56402   อรอนงค์ เอกตาแสง
1074 ซำสูง 56894   บัวลอย สมปัญญา
1075 ซำสูง 15692   ประกอบ ทับช้าย
1076 ซำสูง 95298   บัวพัน โพธิ์ศรี
1077 ซำสูง 78128   ประพันธ์ โนนทิง
1078 ซำสูง 97177   สมมาตย์ วิสิลา
1079 ซำสูง 78362   โอภาส จันสนิท
1080 ซำสูง 107850   อุทิศ โพธิ์เลิง
1081 ซำสูง 79087   ภาวิณี ปลื้มชัย
1082 ซำสูง 108943   ณัฐพล ชัยภูมิ
1083 ซำสูง 80277   วิภารัตน์ กุดทิง
1084 ซำสูง 115061   โสมมาศ จำปาบุญ
1085 ซำสูง 81460   ภูมิรพี ครองแสนเมือง
1086 ซำสูง 116190   ตุ๋ย โพธิ์ศรี
1087 ซำสูง 82838   บุญเพ็ง ช่างทองคำ
1088 ซำสูง 119406   นส.เกศรินทร์ ด่านอุดร
1089 ซำสูง 83181   ทินกร หมื่นราชา
1090 ซำสูง 121038   นายไพรวัลย์ ครยก
1091 ซำสูง 83306   สายนต์ ตรีเดช
1092 ซำสูง 128682   นายวิจัย สังข์แก้ว
1093 ซำสูง 84445   สมปอง คชรินทร์
1094 ซำสูง 129320   นายหนูสิน ดวงสิมมา
1095 ซำสูง 85780   โกวิทย์ พิชัยกุล
1096 ซำสูง 130022   บุญช่วย ทะวิลา
1097 ซำสูง 86952   อุมารินทร์ เพ็งวิชัย
1098 ซำสูง 130457   นิพันธ์ เบ้าชนะ
1099 ซำสูง 88530   สุภาพร วงษ์ชัยสงค์
1100 ซำสูง 130754   นางสมพร นำพล
1101 ซำสูง 88745   สำเรียง ไวคำ
1102 ซำสูง 131039   นายริทธิพงษ์ เฉื่อยไธสง
1103 ซำสูง 89793   นายคงคา ศรีโมง
1104 ซำสูง 131226   ธงชัย ญี่ญวน
1105 ซำสูง 132444   สุธิดา ตรีศาสตร์
1106 ซำสูง 133051   ชัชวาร สมภาร
1107 ซำสูง 133227   นายแสงสุรีย์ โพธิ์ศรี
1108 ซำสูง 133829   จันทร์ โพธิ์ศรี
1109 ซำสูง 134599   นิชกานต์ ดวงสิมมา
1110 ซำสูง 60954   บุญเกิด วิเศษทรัพย์
1111 ซำสูง 61858   หนูพัฒ พรมโพธิ์
1112 ซำสูง 62314   เยาวเรศ หารวิชัย
1113 ซำสูง 62763   สมเดช ทองดี
1114 ซำสูง 63356   รุ่งอรุณ ก้อนจันทร์
1115 ซำสูง 63801   สงคราม สมภาร
1116 ซำสูง 64893   สุทธิดา ชาญประไพ
1117 ซำสูง 65428   พิกุล โม้ลี
1118 ซำสูง 65875   ประมง อวนพล
1119 ซำสูง 66294   สุวัฒนา อรรคฮาต
1120 ซำสูง 66522   อุไรกร ทองดี
1121 ซำสูง 135119   เกียง สมภาร
1122 ซำสูง 138418   สวรรค์ โพธิ์ศรี
1123 ซำสูง 147701   อุเทน ภูคำวงค์
1124 ซำสูง 151990   วนิดา อาษาสนา
1125 ซำสูง 17896   นางสาวเกศฎาพร อาษาสนา
1126 ซำสูง 2125   น้ำฝน แสรสูง
1127 ซำสูง 35201   อรุณ มุ่งหมาย
1128 ซำสูง 35765   บัวทอง นามบุญสี
1129 ซำสูง 40634   นางสำราญ มากเจริญ
1130 ซำสูง 42237   ประเสริฐ พรรงาม
1131 ซำสูง 43142   บรรยง ทองดี
1132 ซำสูง 57032   นายอำนาจ อินทนาม
1133 ซำสูง 57878   บัวพัน โพธิ์ศรี
1134 ซำสูง 58269   ไพวัลย์ สังวิบุตร
1135 ซำสูง 58440   สุพจน์ โนนทิง
1136 ซำสูง 58789   สุรชัย ทองดี
1137 ซำสูง 58932   ม้วย โพธิ์ศรี
1138 ซำสูง 59665   ทองสา ปลัดขวา
1139 ซำสูง 60339   จิตยา จันทะเป้
1140 ซำสูง 53896   ฉวีวรรณ แสนบุตร
1141 ซำสูง 54580   สักัน แก้วใส
1142 ซำสูง 55187   วิราษ พรมบัวภา
1143 ซำสูง 56209   นายสยุมภู พงษ์พรรณา
1144 ซำสูง 56747   นายยุทธพงษ์ โพธิ์ศรี
1145 ซำสูง 45739   ธิติมา เพ็งวิชัย
1146 ซำสูง 46490   สุขใจ ครยก
1147 ซำสูง 49054   สังวาลย์ โพธิ์ศรี
1148 ซำสูง 12901   ณัฐฐากรณ์ เสนาฤทธิ์
1149 ซำสูง 30568   เจริญ ลาดศิลา
1150 ซำสูง 34879   สงวน แก้วใส
1151 ซำสูง 34987   รุ่งลาวัลย์ อาษาสนา
1152 ซำสูง 35497   ศุภิสรา เอกตาแสง
1153 ซำสูง 38010   ลำใย ภักดีศรี
1154 ซำสูง 39945   นายอวยชัย กุนาเหนียน
1155 ซำสูง 51608   ยอม โพธิ์ศรี
1156 ซำสูง 52136   ณัฐภัทร สภาวดี
1157 ซำสูง 52484   นายพีรพัฒน์ โพธิ์ศรี
1158 ซำสูง 53230   ทองนาค โพธิ์ศรี
1159 ซำสูง 66751   นิภาพร เจริญสุข
1160 ซำสูง 67017   มินตรา มาตย์สมบัติ
1161 ซำสูง 67738   ปภาภรณ์ โพธิ์ศรี
1162 ซำสูง 68295   ธวัชชัย ใจทำ
1163 ซำสูง 68929   นายฉันกิต ภูงามเงิน
1164 ซำสูง 71526   ดวงใจ ประเสริฐไทย
1165 ซำสูง 72706   วรรณา ภูงามเงิน
1166 ซำสูง 37361   ยุวลี เสาว์โส
1167 ซำสูง 73387   พิมวดี คำมูล
1168 ซำสูง 37950   ประนอม โนนทิง
1169 ซำสูง 75249   สุวรรณี สมภาร
1170 ซำสูง 76181   สุพรม จำปาบุญ
1171 ซำสูง 78089   สมภาร แสนขวา
1172 ซำสูง 32235   พรรัตน์ เชื้อสีนนท์ตรี
1173 ซำสูง 53427   หนูพาน อุปนันท์
1174 ซำสูง 54322   นายนฤบดินทร์ แห่กาฬสินธ์
1175 ซำสูง 54978   หนูพิน เอกตาแสง
1176 ซำสูง 55787   วิชัย โพธิ์ศรี
1177 ซำสูง 56596   นายรัฐภูมิ หมื่นพล
1178 ซำสูง 45453   บุญโฮม แสนข้อ
1179 ซำสูง 46450   สุวรรณ์ บุญสมร
1180 ซำสูง 47335   ทองสุข โพธิ์ศรี
1181 ซำสูง 49674   บุญสี เอกตาแสง
1182 ซำสูง 50545   ชิงชัย โพธิ์ศรี
1183 ซำสูง 51119   นางรัศมี บัวพัฒน์
1184 ซำสูง 34216   นางแววมณี หมื่นพล
1185 ซำสูง 53433   อุบล โพธิ์ศรี
1186 ซำสูง 54346   สมเกีรยติ ครยก
1187 ซำสูง 54995   เรืองยศ แสนโคตร
1188 ซำสูง 55810   ปริวัฒน์ สมภาร
1189 ซำสูง 56616   จักรพงษ์ เกาะม่วงหมู่
1190 ซำสูง 45469   ทรงศิริ ทุมมัย
1191 ซำสูง 46452   วิชัย ศิริสำราญ
1192 ซำสูง 47338   ชาญชัย บัวทัว
1193 ซำสูง 49693   อภิสิทธิ์ แสงนาค
1194 ซำสูง 50557   เริ่ม มุงคุณคำชาว
1195 ซำสูง 51120   เครือคำ โนนทิง
1196 ซำสูง 34250   อวด ทิพย์ฤๅตรี
1197 ซำสูง 25088   เอื้องฟ้า คำบุดดา
1198 ซำสูง 34701   บุญย้อย แก้วใส
1199 ซำสูง 97104   สมบัติ วงโพย
1200 ซำสูง 78278   สกล ฉิมผิว
1201 ซำสูง 97436   หวานเย็น แก้วใส
1202 ซำสูง 78856   ประดิษฐ์ ไทยอ่อน
1203 ซำสูง 108780   บุญเตย สิงห์ขาม
1204 ซำสูง 80097   สำฤทธิ์ ทัศสองชั้น
1205 ซำสูง 114129   มานิต สะตะ
1206 ซำสูง 81333   นพาลัย วอศิริ
1207 ซำสูง 116049   มณสุดา กันทำ
1208 ซำสูง 82770   ธีระศักดิ์ กุดทิง
1209 ซำสูง 119207   .นายธีรวุฒิ ภูลายขาว
1210 ซำสูง 83123   พิทักษ์ โนนทิง
1211 ซำสูง 120835   นางบุญเลิศ อาษาสนา
1212 ซำสูง 83296   อธิป จังหาร
1213 ซำสูง 128418   นายศุภรักษ์ วะสมบัติ
1214 ซำสูง 84275   ติ้น บุตรล้านช้าง
1215 ซำสูง 129245   คำกอง โพธิ์ศรี
1216 ซำสูง 85587   อดิศักดิ์ ทรงคะรักษ์
1217 ซำสูง 129909   น.ส.ธิดารัตน์ แสนวงค์ษา
1218 ซำสูง 86801   คำปน ยืนยาว
1219 ซำสูง 130397   สะไกร เขตบุรี
1220 ซำสูง 88473   ปราศรัย เหล่าเวียงเกตุ
1221 ซำสูง 130713   นายสุรชาติ ดุชิตา
1222 ซำสูง 88715   นิพนธ์ มูลลาด
1223 ซำสูง 130970   ปรียานุช ภักดีแพง
1224 ซำสูง 89566   นายปริวัฒน์ ป้องเรือง
1225 ซำสูง 131191   น.ส.อุดม ภูละยาว
1226 ซำสูง 92181   นุชนาถ วงษ์วาลย์
1227 ซำสูง 132225   สุภัคษร หม่องคำหมื่น
1228 ซำสูง 132933   นางเกษมณี โพธิ์ศรี
1229 ซำสูง 133198   นางน้อย โพธิ์ศรี
1230 ซำสูง 133324   น.ส.เข็มทอง จันทรประจักษ์
1231 ซำสูง 134441   สุราช ชัยเดช
1232 ซำสูง 135072   วิมล โพธิ์ศรี
1233 ซำสูง 61731   สุทธิดา รักประเทศ
1234 ซำสูง 62234   ปุณิกา ปะติตังโข
1235 ซำสูง 62628   คอนสี แก้วโชติ
1236 ซำสูง 63208   สมอ เหลี่ยมไทยสงค์
1237 ซำสูง 63719   วัชรพงษ์ บุญเพชร
1238 ซำสูง 64442   ดอกไม้ คำมูล
1239 ซำสูง 65397   หทัยรัตน์ ปัดทำ
1240 ซำสูง 65790   ทวี สะตะ
1241 ซำสูง 66224   จินตนา นครศรี
1242 ซำสูง 66482   พิกุล คำมูล
1243 ซำสูง 66658   จารัญ จันทร
1244 ซำสูง 138312   คำพล สะตะ
1245 ซำสูง 147646   พวง สีแก้ว
1246 ซำสูง 151206   ออละพิน คูณแซง
1247 ซำสูง 23927   คำภีร์ บุญเกอด
1248 ซำสูง 11447   วันละลึก โพธิ์ศรี
1249 ซำสูง 37986   สุภาพร บุตรล้านช้าง
1250 ซำสูง 38157   อดุลย์ โพธิรุด
1251 ซำสูง 51420   ปภาคา คำพิลา
1252 ซำสูง 51843   นายอภิเดช ขานพิษ
1253 ซำสูง 52371   บัวฮอง ปลัดศรี
1254 ซำสูง 53199   หนูแดง อาษาสนา
1255 ซำสูง 66713   ประจวบ คำมูล
1256 ซำสูง 66836   อภิญยา สมภาร
1257 ซำสูง 67551   นายสุรชัย มโนวรรณ
1258 ซำสูง 67937   สุภาพร คำมูล
1259 ซำสูง 68730   ชนุดม ศรีชัย
1260 ซำสูง 69458   ยุพาพร บุตโส
1261 ซำสูง 72265   จรัญยา ขาวโกทา
1262 ซำสูง 36908   พูล เหลาเดช
1263 ซำสูง 73273   เพ็ญพักต์ วินทะชัย
1264 ซำสูง 37915   เกตุ ทองประเสริฐ
1265 ซำสูง 74854   ทรงฤทธิ์ เหลาแพง
1266 ซำสูง 75937   นงค์รัก เนื่องชมพู
1267 ซำสูง 77351   ดวงดาว ราชวงษ์
1268 ซำสูง 31042   จิรภา คำมูล
1269 ซำสูง 42036   เคนสี วิลัยพรม
1270 ซำสูง 42939   สง่าจิตร จำปาบุญ
1271 ซำสูง 44530   สวรรค์ อาษาสนา
1272 ซำสูง 45128   รัชนี นากลาง
1273 ซำสูง 46105   นายอาวร เกิดสิน
1274 ซำสูง 46524   นม เหล่าสุนา
1275 ซำสูง 49119   ชัยยงค์ บุตรวงค์
1276 ซำสูง 50331   วิภารัตน์ โพธิ์ศรี
1277 ซำสูง 51000   ปฎิพัทธ์ สืบเสน
1278 ซำสูง 33656   ดวงจันทร์ ขันดวง
1279 ซำสูง 57777   พิบูล เพิ่มพูล
1280 ซำสูง 58226   ทองสุน สมปัญญา
1281 ซำสูง 58389   ทองม้วน โพธิ์ศรี
1282 ซำสูง 58759   กาญจนา นาแสวง
1283 ซำสูง 58917   สงวน ครยก
1284 ซำสูง 59406   บุญมี ธรรมกิตติ
1285 ซำสูง 60249   อำพร สีวละคร
1286 ซำสูง 60703   กูล โพธิ์ศรี
1287 ซำสูง 17528   คมสัน บุตรพรหม
1288 ซำสูง 24183   ประมวน ลาวิเศษ
1289 ซำสูง 34362   ประเวช วะสี
1290 ซำสูง 96914   ปราโมทย์ ชาทุม
1291 ซำสูง 78184   จารุณี วงษ์โพย
1292 ซำสูง 97302   สุวรรณี เอกตาแสง
1293 ซำสูง 78644   สุภาพ แสนสีมนต์
1294 ซำสูง 108508   มานะ พอยประเสริฐ
1295 ซำสูง 79793   อนุรักษ์ นนท์ทา
1296 ซำสูง 113539   สมฤทัย แก้วใส
1297 ซำสูง 80746   จันเพ็ญ บุญกันยา
1298 ซำสูง 115603   สันติ สะตะ
1299 ซำสูง 82236   บรรยงค์ วิสิลา
1300 ซำสูง 116534   อรุณ ศรีบุญมี
1301 ซำสูง 82982   ไพจิตร ราชวงษ์
1302 ซำสูง 119724   นายสังวร บุษราคัม
1303 ซำสูง 83258   ปาริชาติ บุษราคัม
1304 ซำสูง 121307   นายกิตติพงษ์ ศรีเมืองโข
1305 ซำสูง 83333   บุญหลาย พันธ์เทพ
1306 ซำสูง 128967   นิกร อาษาราช
1307 ซำสูง 84764   สุทธิ์ ศรีเชียงสา
1308 ซำสูง 129691   ณรงค์ โพธิ์ศรี
1309 ซำสูง 86059   จงศักดิ์ แสนขวา
1310 ซำสูง 130237   นายสมหมาย ศิริพงษ์
1311 ซำสูง 87589   บังอร เถาทะวงษ์
1312 ซำสูง 130612   นางสมเด็จ ชุมพล
1313 ซำสูง 88656   ณัฐฐา วงค์หาจักร์
1314 ซำสูง 130883   นายเฉลิมชัย สุขันชา
1315 ซำสูง 88819   เสมียน แสนสีมนต์
1316 ซำสูง 131117   เลียน ปาระนิต
1317 ซำสูง 91460   น.ส.พิศมัย สุริวงค์
1318 ซำสูง 131290   น.ส.เตือนใจ จำปาบุญ
1319 ซำสูง 132776   นายธวัชชัย ไชยโคตร
1320 ซำสูง 133147   นายโชคทวี โพธิ์ศรี
1321 ซำสูง 133270   น.ส.ทองใบ ศรีเมืองโข
1322 ซำสูง 134133   น.ส.ทองอ่อน ใจเที่ยง
1323 ซำสูง 134807   กะ วงค์ละคร
1324 ซำสูง 61601   ดาราวรรณ โพธิ์ศรี
1325 ซำสูง 62081   นุกุล แสนโคตร์
1326 ซำสูง 62458   วรวิทย์ สำราญบำรุง
1327 ซำสูง 62948   ธิดารัตน์ เอกตาแสง
1328 ซำสูง 63545   ไพรจิตร สารสมัคร
1329 ซำสูง 64086   เกษร กองสี
1330 ซำสูง 65298   หนูกรณ์ ไชยสีหา
1331 ซำสูง 65621   เยาวลักษณ์ พันธุโพธิ์
1332 ซำสูง 66112   เกษร มีพานทอง
1333 ซำสูง 66410   อุดร ปัญญะ
1334 ซำสูง 66589   คำปน แก้วปัญญา
1335 ซำสูง 138131   สมอาจ ลำขามป้อม
1336 ซำสูง 147130   อัษฎาวุธ โพธิ์ศรี
1337 ซำสูง 150108   สุนันท์ โพธิ์ศรี
1338 ซำสูง 154663   เสรี ครยก
1339 ซำสูง 21422   สุจริต สะตะ
1340 ซำสูง 7006   ภูเบตร พัฒนากร
1341 ซำสูง 37964   ทรงเดช โนนทิง
1342 ซำสูง 38025   สำลี คะเลรัมย์
1343 ซำสูง 51230   นางละเอียด ลำเกาะกลาง
1344 ซำสูง 51714   หนูเทพ โพธิ์ศรี
1345 ซำสูง 52216   บุญทัย แสงหิม
1346 ซำสูง 53150   จันทนา สะตะ
1347 ซำสูง 66680   วิษณุ โพธิ์ศรี
1348 ซำสูง 66780   โสภา เจ๊กภู่
1349 ซำสูง 67302   วิริพรรณ สีนาเวช
1350 ซำสูง 67801   อากาศ โพธิ์ศรี
1351 ซำสูง 68517   คำพอง พันเดช
1352 ซำสูง 69183   สุพรรณ พลตื้อ
1353 ซำสูง 71684   ชัยยศ พวงพรม
1354 ซำสูง 36641   มนทา กาสี
1355 ซำสูง 73042   วงเดือน สะตะ
1356 ซำสูง 37627   พัชรินทร์ คำมูล
1357 ซำสูง 73964   พรรณทิวา ศรีสงคราม
1358 ซำสูง 75667   ธานินทร์ วงศ์ทอง
1359 ซำสูง 76729   ทองใส มาถะรักษ์
1360 ซำสูง 35394     รัตนา  มณีรัตน์
1361 ซำสูง 36262   นายอดุลย์ ชำนาญไพร
1362 ซำสูง 30664   หนูคล้าย โพธิ์ศรี
1363 ซำสูง 41554   ประกวด เหล่าสุนา
1364 ซำสูง 42406   นพดล พระธานี
1365 ซำสูง 44310   ชาลิสา ลาดศิลา
1366 ซำสูง 49094   ศันสนีย์ สำอางค์
1367 ซำสูง 50002   อ.ส.อบรรพต แหยมคง
1368 ซำสูง 50675   นายพิทวัส แก้วแสนเมือง
1369 ซำสูง 32442   ทองล้วน แสนแก้ว
1370 ซำสูง 57656   ขวัญเรือน แสนแก้ว
1371 ซำสูง 58074   แพง เอกตาแสง
1372 ซำสูง 58337   พรเทพ เอกตาแสง
1373 ซำสูง 58564   ณัฐพล โพธิ์ศรี
1374 ซำสูง 58843   ฐิตาพร เหล่าสุนา
1375 ซำสูง 59049   น.ส.สุธาทิพย์ พลนงค์
1376 ซำสูง 60101   สาลินี บุตรแสน
1377 ซำสูง 60591   ทองสุข โพธิ์ศรี
1378 ซำสูง 54181   สวย แสนบุตร
1379 ซำสูง 54779   รุจิรา บุญญานุสนธ์
1380 ซำสูง 55542   ชาคริช หิริโอ
1381 ซำสูง 56410   วชิราภรณ์ เดชนรสิงห์
1382 ซำสูง 56902   นวพล กาฬฬันธ์
1383 ซำสูง 15743   ไพทูลย์ วงษาหาราช
1384 ซำสูง 95348   คำพูน ฮามพิทักษ์
1385 ซำสูง 78130   ประไพ แสนบุตร
1386 ซำสูง 97185   ทองอินทร์ เม้ามูลตรี
1387 ซำสูง 78368   นิลาด จันสนิท
1388 ซำสูง 107890   เยาวนี สมภาร
1389 ซำสูง 79611   รพีพร หวังช่วยกลาง
1390 ซำสูง 108952   ลัดดา ละน้อย
1391 ซำสูง 80295   พีรพัฒน์ แก้วบ่อ
1392 ซำสูง 115079   ทองทับ วัฒนมณีกุล
1393 ซำสูง 81466   หนูพิศ ศรีชมชื่น
1394 ซำสูง 116223   คำเตือน แดงน้อย
1395 ซำสูง 82848   เพ็ญ โนนทิง
1396 ซำสูง 119407   นางเข็มพลอย ไชยสิทธิ์
1397 ซำสูง 83186   รนี มูลตุ่น
1398 ซำสูง 121056   น.ส.นิศารัตน์ แสนบุตร
1399 ซำสูง 83308   อ่อนจันทร์ พันธ์เทพ
1400 ซำสูง 128701   จิราวรรณ โพธิ์ศรี
1401 ซำสูง 84456   สายฝน โคตรแสงจันทร์
1402 ซำสูง 129330   นายคำพวง ดวงสิมมา
1403 ซำสูง 85789   นิตยา พิชัยกุล
1404 ซำสูง 130032   หนูเคน ครยก
1405 ซำสูง 86959   ดวงจันทร์ สาวันดี
1406 ซำสูง 130464   นายมานพ คุณมา
1407 ซำสูง 88539   สมศักดิ์ ขุนภักดี
1408 ซำสูง 130755   นายสุขสัน มุ่งหมาย
1409 ซำสูง 88754   ทูลธรรม แสนสีมนต์
1410 ซำสูง 131040   อุทอน มุงคุณคำซาว
1411 ซำสูง 89825   นายธวัชชัย ศรีโมง
1412 ซำสูง 131228   นายเตือน หมอแพทย์
1413 ซำสูง 132459   ญวน พันธ์รูปท้าว
1414 ซำสูง 133054   นางสุณี แสนบุตร
1415 ซำสูง 133234   นายรัชชัย โพธิ์ศรี
1416 ซำสูง 133844   ประคอง รักษาพันธ์
1417 ซำสูง 134607   จันทร์สาย โพธิ์ศรี
1418 ซำสูง 60970   จินดา พระสาร
1419 ซำสูง 61873   จักรพงษ์ สมภาร
1420 ซำสูง 62336   ดอกรัก จันทะเป้
1421 ซำสูง 62768   พัชรินทร์ ดวงปาโคตร
1422 ซำสูง 63373   วิภาดา เพ้าหอม
1423 ซำสูง 63825   สามารถ ศรีระประการ
1424 ซำสูง 64902   พรทิพย์ อยู่ยัง
1425 ซำสูง 65437   เฉลา ศรีบุญมี
1426 ซำสูง 65892   บุญฟุ้ง สมภาร
1427 ซำสูง 66296   สงค์ สิงห์คำป้อง
1428 ซำสูง 66523   น.ส.ชลธิธา แสนพินิจ
1429 ซำสูง 135139   วงค์เดือน หมีื่นคำ
1430 ซำสูง 138433   ทัดดาว เนื่องชมภู
1431 ซำสูง 147706   วิลาสินี พิมโกทา
1432 ซำสูง 152001   วิยุธ พันเดช
1433 ซำสูง 18082   คำหนัก เนตรพนา
1434 ซำสูง 2246   สุจิตรา สมวงษา
1435 ซำสูง 35212   บุญมี โพธิ์ศรี
1436 ซำสูง 35799   หนูจันทร์ พลมาตร์
1437 ซำสูง 40780   นางทองใบ จันละคร
1438 ซำสูง 42265     วิลาสินี  รังวัสสา
1439 ซำสูง 43985   ศรีเนตร คำภูเวียง
1440 ซำสูง 57059   นายแสงจันทร์ ทีลิ้นฟ้า
1441 ซำสูง 57880   เอ็มอร บาลพิทักษ์
1442 ซำสูง 58271   มวน โพธิ์ศรี
1443 ซำสูง 58458   โกวิทย์ ศรีพุทธา
1444 ซำสูง 58795   สนอม แสนบุตร
1445 ซำสูง 58933   ริตติกาล โพธิ์ศรี
1446 ซำสูง 59679   สาคร เพ้าหอม
1447 ซำสูง 60347   สมประดิษ สวัสเอื้อ
1448 ซำสูง 53918   ชวลิต ครยก
1449 ซำสูง 54588   สุรีรัตน์ อัครจุน
1450 ซำสูง 55190   นายสันติ ภูลายขาว
1451 ซำสูง 56212   นายกฤษณกร จันละคร
1452 ซำสูง 56787   นายวิทยา คุณบัวลา
1453 ซำสูง 45748   นางจิตรวลี ชาดา
1454 ซำสูง 46492   ทัดดาว พาอุลัย
1455 ซำสูง 49065   สิมิลัน มุงคุณคำชาว
1456 ซำสูง 13000   นางสวานันทิยา โพธิ์ศรี
1457 ซำสูง 30577   มุข สมปัญญา
1458 ซำสูง 34887   นิกร โพธิ์ศรี
1459 ซำสูง 35004   นางสุดตา ชินพะวอ
1460 ซำสูง 35503   นายเคน พลแสน
1461 ซำสูง 38011   จำปาศรี โพธิ์กุล
1462 ซำสูง 39965   นางสอาด เหล่าลาภะ
1463 ซำสูง 51612   นายบุญฤทธิ์ สงวนเกตุ
1464 ซำสูง 52146   น.ส.บุญหลาย โพธิ์ศรี
1465 ซำสูง 52486   ประกอบ จอมศรี
1466 ซำสูง 53231   มยุรี โพธิ์ศรี
1467 ซำสูง 66755   วันนา น้อยผาง
1468 ซำสูง 67030   กนกพรรณ พลสูงเนิน
1469 ซำสูง 67747   จักรกฤษ บางสำรวจ
1470 ซำสูง 68311   อำพาพร จอมทอง
1471 ซำสูง 68935   ปิยรัตน์ พรมชมชา
1472 ซำสูง 71543   นัฐชฎาภรณ์ วิสิลา
1473 ซำสูง 72734   หนวย สะตะ
1474 ซำสูง 37368   ฉวี สะตะ
1475 ซำสูง 73390   นิพน สะตะ
1476 ซำสูง 37951   อรัญญา ปลัดศรี
1477 ซำสูง 75288   สนิทย์ ลุนสวนจิก
1478 ซำสูง 76190   คตชสาร จำปาบุญ
1479 ซำสูง 78093   สุบรรณ สมภาร
1480 ซำสูง 32264   สุภัทร แสนบุตร
1481 ซำสูง 53451   อรวรรณ ลุนหล้า
1482 ซำสูง 54348   น.ส.กชกร แก้วแสนเมือง
1483 ซำสูง 55010   วิชัย เผ้าหอม
1484 ซำสูง 55855   พยอม บุญฤทธิ์
1485 ซำสูง 56623   น.ส.พัชราลัย โพธิ์ศรี
1486 ซำสูง 45495   ลุน โพธิ์ศรี
1487 ซำสูง 46462   พรนภา กุลคำ
1488 ซำสูง 47344   คูณ วันทะโพธิ์ศรี
1489 ซำสูง 49728   อพัชรา แสงนาค
1490 ซำสูง 50567   คาน จอมทอง
1491 ซำสูง 51131   พรเพ็ญ หม่องคำหมื่น
1492 ซำสูง 34269   นางสาคร ขันทะ
1493 ซำสูง 25153   สุทธิสา ใยแก้ว
1494 ซำสูง 34711   บัวผัน เนื่องลี
1495 ซำสูง 97112   ศุภชัย วงโพย
1496 ซำสูง 78283   ชำนาญ ตาสาร
1497 ซำสูง 97444   ฉกาส แก้วใส
1498 ซำสูง 78899   ดิเรกรัตน์ ขุนจร
1499 ซำสูง 108787   ประเสริฐ สะตะ
1500 ซำสูง 80105   โสพจน์ พรมแพง
1501 ซำสูง 114158   ศุภลักษณ์ คำมูล
1502 ซำสูง 81379   อำไพวรรณ แข็งขัน
1503 ซำสูง 116064   เพ็ญ ตรีศาสตร์
1504 ซำสูง 82775   กิติกร ชินวงษ์พรห์ม
1505 ซำสูง 119234   นายธวัชชัย ชุมพล
1506 ซำสูง 83128   ภักดี มะโนวงษ์
1507 ซำสูง 120842   น.ส.จันทร์แรม ทองดี
1508 ซำสูง 83297   พรวรรณ ผาเป้า
1509 ซำสูง 128442   นางนิติยา เหล่าเทพ
1510 ซำสูง 84289   อุทัย ไกรแจ่ม
1511 ซำสูง 129247   น.สเกศราพรณ์ มุงคุณคำชาว
1512 ซำสูง 85604   อำนวย กลีบเมฆ
1513 ซำสูง 129914   น.ส.ปริชาติ สุทธิคุณ
1514 ซำสูง 86816   บุญยืน ชมชื่น
1515 ซำสูง 130404   น.ส.ศิริพร เวียงคำ
1516 ซำสูง 88479   โสภา สิทธิผา
1517 ซำสูง 130718   สมปอง โพธิ์ศรี
1518 ซำสูง 88719   สมบัติ เนตพนา
1519 ซำสูง 130973   นางเดือนเพ็ญ เอกตาแสง
1520 ซำสูง 89585   น.ส.ประพิศ ภูงามเงิน
1521 ซำสูง 131197   หนูเย็น โพธิ์มา
1522 ซำสูง 92456   นายรังสรรค์ อุปนันท์
1523 ซำสูง 132248   ภานุมาศ ชุมพล
1524 ซำสูง 132938   สวย มาตย์สมบัติ
1525 ซำสูง 133204   หอม โพธิ์ศรี
1526 ซำสูง 133329   น.ส.เทวา ชินแสน
1527 ซำสูง 134477   ประเวศน์ สุบรรทม
1528 ซำสูง 135079   ทรงศักดิ์ สมภาร
1529 ซำสูง 61748   พลพณพ สมปิตตะ
1530 ซำสูง 62237   วรรณา พลลาภ
1531 ซำสูง 62645   สำรอง ชัยภูมิ
1532 ซำสูง 63228   ยอดรัก บาลัน
1533 ซำสูง 63730   ณัฐพร เพ้าหอม
1534 ซำสูง 64451   สำรอง โนนทิง
1535 ซำสูง 65402   สุบัน น้อยสุข
1536 ซำสูง 65796   นิติ สมภาร
1537 ซำสูง 66244   ชุลีพร กอบัว
1538 ซำสูง 66487   มณีลักษณ์ สะตะ
1539 ซำสูง 66659   พิมพ์ชนก สะตะ
1540 ซำสูง 138346   น้อย วงษ์วาร
1541 ซำสูง 147653   สมเสลา สุขนาช
1542 ซำสูง 151217   สุธิน แสนบุตร
1543 ซำสูง 23951   อรทัย เฉลิมมิตร
1544 ซำสูง 11536   สินจัย คุณะ
1545 ซำสูง 37988   สมยศ โนนทิง
1546 ซำสูง 38159   สมจิตร สะตะ
1547 ซำสูง 51424   นายพรชัย ภูระยาว
1548 ซำสูง 51850   กำจัด โพธิ์ศรี
1549 ซำสูง 52385   รัตน์ โพธิ์ศรี
1550 ซำสูง 53201   จวงจันทร์ โคตะมะ
1551 ซำสูง 66714   ระพรพร ตังตา
1552 ซำสูง 66838   หนูเชียร พงษ์โคกสี
1553 ซำสูง 67560   คำเนา ศรีบุญมี
1554 ซำสูง 67961   อุดม คำภูเวียง
1555 ซำสูง 68734   ธวัชชัย ใจดำ
1556 ซำสูง 69489   วิภารัตน์ ชัยเดช
1557 ซำสูง 72294   ไชยา กงวงษ์
1558 ซำสูง 36976   ทวีศักดิ์ เอกตาแสง
1559 ซำสูง 73280   นันทรียา เสนาฤทธิ์
1560 ซำสูง 37918