Simple Tables preview of simple tables

Bordered Table

# รายการคาดหวังที่ 426,200คน Unit Progress Percent
1. ลงทะเบียนทั้งหมด   147,588  คน
34.63%
2. ระยะทางสะสม 849294.65  กม.
8.49%
3. ระยะทางที่เหลือ 9150705.35  กม.
92%
4. เฉลี่ยต่อวัน 5550.95  กม./วัน
0%
5. เฉลี่ยต่อคน 22.03  กม./คน
0%
6. เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 0.14  กม./คน/วัน
0%

Condensed Full Width Table

อำเภอ ผู้เริ่มวิ่ง ระยะทาง ระยะทาง/คน ระยะทาง/คน/วัน
1.บ้านแฮด 590 27746.74 47.03 0.63
2.พระยืน 401 16817.65 41.94 0.62
3.ชนบท 1157 54913.75 47.46 0.62
4.เขาสวนกวาง 420 16427.68 39.11 0.51
5.แวงใหญ่ 297 11030.56 37.14 0.48
6.บ้านฝาง 510 18360.14 36.00 0.44
7.สีชมพู 846 32922.36 38.92 0.43
8.โคกโพธิ์ไชย 216 4706.39 21.79 0.42
9.ภูผาม่าน 172 5914.73 34.39 0.41
10.บ้านไผ่ 940 30422.20 32.36 0.40
11.เวียงเก่า 267 8065.44 30.21 0.39
12.มัญจาคีรี 493 15093.75 30.62 0.38
13.แวงน้อย 1099 27163.92 24.72 0.38
14.กระนวน 324 7986.86 24.65 0.37
15.เมืองขอนแก่น 3885 122965.02 31.65 0.36
16.หนองนาคำ 278 6226.37 22.40 0.34
17.พล 2441 56296.50 23.06 0.24
18.หนองสองห้อง 1341 25426.04 18.96 0.23
19.ซำสูง 828 9609.82 11.61 0.23
20.หนองเรือ 3360 54934.68 16.35 0.22
21.เปือยน้อย 1552 23958.94 15.44 0.19
22.อุบลรัตน์ 2834 45774.27 16.15 0.19
23.ชุมแพ 4936 80540.14 16.32 0.17
24.น้ำพอง 5336 100870.14 18.90 0.17
25.ภูเวียง 3040 39609.69 13.03 0.16
26.โนนศิลา 984 5219.15 5.30 0.09

Striped Full Width Table

ลำดับ ชื่อกลุ่ม จำนวนสมาชิก
1 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 254
2 1001.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีชมพู 1
3 1002.04335สม.อำเภอน้ำพอง 3
4 1003.ชมรมวิ่ง สร้างสุขภาพ อำเภอกระนวน 9
5 1004.เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านฝาง 12
6 1005.โรงพยาบาลน้ำพอง 19
7 1006.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 1
8 1007.ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพตำบลบ้านแท่น1 5
9 1009.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า 2
10 1010.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2
11 1011.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง 5
12 1012.โรงพยาบาลชุมแพ 4
13 1014.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย 1
14 1018.Cup ชุมแพ 1
15 1022.ชมรมออกกำลังกายอำเภอชุมแพ 11
16 1023.110 วัน 10 ล้านกิโล อำเภอเขาสวนกวาง 29
17 1025.CUP รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 1
18 1043.ชมรมวิ่ง รพสต. ศรีบุญเรือง 9
19 1085.สร้างสุขภาพรพ.สต.หว้าทอง 1
20 2.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 4
21 5.ศาลจังหวัดขอนแก่น 2
22 999.วิ่งเดี่ยว (ไม่เข้าร่วมชมรม/กลุ่ม) 121

Responsive Hover Table

ลำดับ ระยะทาง /กม. ชื่อ-สกุล id
1 1,418.00 อารีย์ เชื้อสาวะถี   13805
2 1,251.79 ณัชชาภัค เพ็งโคตร   48686
3 1,249.78 สุร​ดิษ​ ขุน​น้อย​   48646
4 1,184.42 ปรเมศร์ มีหอม   486
5 1,173.18 สุดารัตน์ ศรีนอก   2533
6 1,079.07 พรทิพย์ ชูราช   1006
7 1,064.09 เมธี เทกอง   383
8 1,061.75 โอธาร ไชยยงยศ   1966
9 1,010.00 มินตรา ดีจะมาลา   21880
10 940.44 ลัดดาวัลย์. แก้วสุพรรณ.   420
11 913.08 อรัญญา ใหม่ชุม   2714
12 880.61 วชิระ กิจเลิศพรไพโรจน์   3763
13 873.11 ไก่ สสจ.ขอนแก่น   414
14 871.00 พีรพงศ์ นิลพัฒน์   3739
15 862.47 อุทุมพร มะลิใหม่   48451
16 809.90 ธีระวรรณ คำมณีจันทร์   2272
17 803.53 ศิริมา นามประเสริฐ   428
18 803.43 กุณดา หวษ์จำนงค์   2615
19 795.01 วไลรัตน์ ภักดีไทย   1942
20 790.02 พรพล เหล่าวิทวัส   2387
21 754.68 วิเชียร ชฎาศิลป์   5527
22 750.90 ศิริชัย จันพุ่ม   3141
23 748.16 สุภาวดี ต้นวงศ์แก้ว   113933
24 729.87 ละม่อม มาศรี   1395
25 712.24 อัครวิทย์ พิมพ์ดี   524