ระบบตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะในปีงบประมาณปัจจุบัน


   สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแยกรายประเภทตามที่ตรวจ
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภท
   สรุปยอดรวมจำนวนครั้งในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลเข้าระบบ43แฟ้มและได้ตรวจจริงในHIS}
   แยกรายละเอียดจำนวนครั้งHOSPCODE+PIDในการตรวจแต่ละประเภทแยกรายเดือน{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}
   จำลองรายละเอียดครั้งHOSPCODE+PIDในTYPEAREAในกลุ่มเป้าหมายการคืนผลตรวจ{เพื่อเปรียบเทียบกับตรวจจริงในHIS}