ลูกข่าย60:แม่ข่าย40
   อัตราส่วนจำนวนครั้งการมารับบริการระหว่างแม่ข่าย-ลูกข่าย
ปีงบประมาณ 2564


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
Product by @NRC-Narongchai Serksiri     @Views : 31689

 

DASHBOARD REPORT

# หน่วยบริการ เปรียบเทียบคน(รวม)
เปรียบเทียบครั้ง(รวม) ตค.(ครั้ง) พย.(ครั้ง) ธค.(ครั้ง) มค.(ครั้ง) กพ.(ครั้ง) มีค.(ครั้ง) เมย.(ครั้ง) พค.(ครั้ง) มิย.(ครั้ง) กค.(ครั้ง) สค.(ครั้ง) กย.(ครั้ง)
ลูก(คน) แม่(คน) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate ลูก(ครั้ง) แม่(ครั้ง) rate
1   ไม่ผ่าน