เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
*** กดที่ไอคอน รูปโทรศัพท์ และรอตอบรับก่อน กดหมายเลขภายใน

      ตึกใหม่ชั้น 1
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 100 โอเปอเรเตอร์ ตึกใหม่ชั้น1
2 112 โอเปอเรเตอร์ ตึกใหม่ชั้น1
3 120 งานธุรการ ตึกใหม่ชั้น1
4 146 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ตึกใหม่ชั้น1
5 122 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ตึกใหม่ชั้น1
6 147 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ตึกใหม่ชั้น1
7 133 งานสุขศึกษา ตึกใหม่ชั้น1
8 113 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกใหม่ชั้น1
9 116 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกใหม่ชั้น1
10 130 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกใหม่ชั้น1
11 157 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกใหม่ชั้น1
12 156 หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตึกใหม่ชั้น1
13 140 ห้องวิทยุ ตึกใหม่ชั้น1
      ตึกใหม่ชั้น 2
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 111 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตึกใหม่ชั้น 2
2 222 ผชชว. ตึกใหม่ชั้น 2
3 444 ผชชว. ตึกใหม่ชั้น 2
4 333 นวก.ชช.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตึกใหม่ชั้น 2
5 888 นวก.ชช.(ด้านบริการทางวิชาการ) ตึกใหม่ชั้น 2
6 777 ทพ.มุนี เหมือนชาติ ตึกใหม่ชั้น 2
7 167 ภก.เชิดชัย ตึกใหม่ชั้น 2
8 129 นวก.ชช. ตึกใหม่ชั้น 2
9 142 งานเลขานุการ ตึกใหม่ชั้น 2
10 145 งานเลขานุการ ตึกใหม่ชั้น 2
11 158 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกใหม่ชั้น 2
12 134 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ตึกใหม่ชั้น 2
13 153 หัวหน้าการเงินและบัญชี ตึกใหม่ชั้น 2
14 253 งานการเงิน ตึกใหม่ชั้น 2
15 353 งานการเงิน ตึกใหม่ชั้น 2
16 131 หัวหน้างานพัสดุ ตึกใหม่ชั้น 2
17 231 งานพัสดุ ตึกใหม่ชั้น 2
18 331 งานพัสดุ ตึกใหม่ชั้น 2
      ตึกใหม่ชั้น 3
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 117 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ตึกใหม่ชั้น 3
2 160 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตึกใหม่ชั้น 3
3 161 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ตึกใหม่ชั้น 3
4 143 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ตึกใหม่ชั้น 3
5 159 งานข้อมูล ตึกใหม่ชั้น 3
6 162 งานประเมินผล ตึกใหม่ชั้น 3
7 163 งานแผนงาน ตึกใหม่ชั้น 3
8 125 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ตึกใหม่ชั้น 3
9 124 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ตึกใหม่ชั้น 3
10 169 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตึกใหม่ชั้น 3
11 170 งานยาเสพติด ตึกใหม่ชั้น 3
12 150 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตึกใหม่ชั้น 3
13 250 งานEMS ตึกใหม่ชั้น 3
      ตึกเก่า(กลาง)ชั้น 1
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 237 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ตึกเก่ากลางชั้น1
2 127 คลินิกแผนไทย ตึกเก่ากลางชั้น1
      ตึกเก่า(กลาง)ชั้น 2
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 135 กลุ่มงานนิติการ ตึกเก่ากลางชั้น2
2 166 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ตึกเก่ากลางชั้น2
3 119 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ตึกเก่ากลางชั้น2
4 149 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ตึกเก่ากลางชั้น2
5 164 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ #+สายนอก 043227828 ตึกเก่ากลางชั้น2
      ตึกเก่า(ด้านหน้า)ชั้น 1
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 137 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ตึกเก่าด้านหน้าชั้น 1
2 121 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ตึกเก่าด้านหน้าชั้น 1
3 151 งานออกใบอนุญาต ตึกเก่าด้านหน้าชั้น 1
4 138 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ตึกเก่าด้านหน้าชั้น 1
      ตึกเก่า TO B NUMBER ONE
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 155 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ตึก TO B NUMBER1
      ห้องยานพาหนะ
   ต่อเลขภายใน
ลำดับ เบอร์โทรภายใน ชื่อผู้รับ/แผนก ติดต่อได้ที่
1 123 ห้องยานพาหนะ ห้องยานพาหนะ
 @Views : 276