Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 5-2   04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว   5 2 40.00
2 6-4   04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง   6 4 66.67
3 3-0   04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง   3 0 0.00
4 3-1   04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า   3 1 33.33
5 7-1   04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว   7 1 14.29
6 5-2   04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม   5 2 40.00
7 9-0   10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง   9 0 0.00
8 -   13896-  
9 1-0   15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า   1 0 0.00
10 4-1   99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง   4 1 25.00
11 41-11   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   41 11 26.83

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 9-4   04273-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว   9 4 44.44
2 4-0   04274-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง   4 0 0.00
3 5-0   04275-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง   5 0 0.00
4 2-2   04276-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า   2 2 100.00
5 5-3   04277-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว   5 3 60.00
6 5-2   04278-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม   5 2 40.00
7 -   10995-  
8 7-4   13896-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง   7 4 57.14
9 4-2   15011-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า   4 2 50.00
10 6-2   99799-ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง   6 2 33.33
11 47-19   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   47 19 40.43