Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 8-7   04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู   8 7 87.50
2 3-1   04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม   3 1 33.33
3 7-3   04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน   7 3 42.86
4 4-0   04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา   4 0 0.00
5 -   04316-  
6 4-1   04317-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง   4 1 25.00
7 2-2   04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง   2 2 100.00
8 1-1   04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา   1 1 100.00
9 2-0   04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์   2 0 0.00
10 4-3   04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู   4 3 75.00
11 7-2   04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่   7 2 28.57
12 4-1   04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน   4 1 25.00
13 10-3   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   10 3 30.00
14 7-2   13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข   7 2 28.57
15 -   99797-  
16 62-26   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   62 26 41.94

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 9-1   04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู   9 1 11.11
2 5-3   04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม   5 3 60.00
3 11-5   04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน   11 5 45.45
4 3-1   04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา   3 1 33.33
5 5-1   04316-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง   5 1 20.00
6 3-3   04317-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง   3 3 100.00
7 2-2   04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง   2 2 100.00
8 1-1   04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา   1 1 100.00
9 3-1   04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์   3 1 33.33
10 6-4   04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู   6 4 66.67
11 2-1   04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่   2 1 50.00
12 3-3   04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน   3 3 100.00
13 12-6   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   12 6 50.00
14 4-3   13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข   4 3 75.00
15 -   99797-  
16 69-35   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   69 35 50.72

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 12-8   04312-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู   12 8 66.67
2 4-2   04313-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม   4 2 50.00
3 8-6   04314-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน   8 6 75.00
4 4-1   04315-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา   4 1 25.00
5 3-2   04316-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง   3 2 66.67
6 -   04317-  
7 3-2   04318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง   3 2 66.67
8 1-0   04319-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา   1 0 0.00
9 2-2   04320-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์   2 2 100.00
10 1-0   04321-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู   1 0 0.00
11 5-2   04322-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่   5 2 40.00
12 4-2   04323-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน   4 2 50.00
13 14-6   10999-โรงพยาบาลสีชมพู   14 6 42.86
14 9-9   13900-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข   9 9 100.00
15 -   99797-  
16 70-42   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   70 42 60.00