Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 6-1   04340-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง   6 1 16.67
2 8-5   04341-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง   8 5 62.50
3 5-2   04342-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย   5 2 40.00
4 5-3   04343-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ   5 3 60.00
5 4-4   04344-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ   4 4 100.00
6 4-2   04345-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง   4 2 50.00
7 6-3   11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์   6 3 50.00
8 2-1   14883-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์   2 1 50.00
9 4-2   14884-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง   4 2 50.00
10 -   99796-  
11 44-23   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   44 23 52.27