Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 5-1   04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่   5 1 20.00
2 10-2   04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง   10 2 20.00
3 5-2   04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า   5 2 40.00
4 4-1   04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย   4 1 25.00
5 2-1   04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น   2 1 50.00
6 3-1   04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน   3 1 33.33
7 5-4   04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ   5 4 80.00
8 1-0   04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก   1 0 0.00
9 5-1   04365-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ   5 1 20.00
10 2-0   04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง   2 0 0.00
11 1-0   04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส   1 0 0.00
12 2-1   04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน   2 1 50.00
13 1-0   04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง   1 0 0.00
14 1-0   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   1 0 0.00
15 4-0   12416-เทศบาลบ้านไผ่   4 0 0.00
16 3-0   15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง   3 0 0.00
17 5-1   15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่   5 1 20.00
18 5-1   15233-ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์   5 1 20.00
19 -   15234-  
20 63-16   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   63 16 25.40

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 4-3   04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่   4 3 75.00
2 11-5   04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง   11 5 45.45
3 1-0   04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า   1 0 0.00
4 8-7   04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย   8 7 87.50
5 2-2   04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น   2 2 100.00
6 4-1   04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน   4 1 25.00
7 3-3   04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ   3 3 100.00
8 5-3   04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก   5 3 60.00
9 -   04365-  
10 4-1   04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง   4 1 25.00
11 4-1   04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส   4 1 25.00
12 2-0   04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน   2 0 0.00
13 5-1   04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง   5 1 20.00
14 1-0   11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่   1 0 0.00
15 2-2   12416-เทศบาลบ้านไผ่   2 2 100.00
16 3-1   15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง   3 1 33.33
17 5-5   15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่   5 5 100.00
18 -   15233-  
19 -   15234-  
20 63-35   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   63 35 55.56

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 5-4   04357-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่   5 4 80.00
2 4-1   04358-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง   4 1 25.00
3 2-0   04359-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า   2 0 0.00
4 7-6   04360-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย   7 6 85.71
5 1-1   04361-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น   1 1 100.00
6 4-0   04362-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน   4 0 0.00
7 6-6   04363-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ   6 6 100.00
8 4-3   04364-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก   4 3 75.00
9 4-3   04365-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ   4 3 75.00
10 7-7   04366-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง   7 7 100.00
11 2-1   04367-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส   2 1 50.00
12 2-2   04368-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน   2 2 100.00
13 2-2   04369-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง   2 2 100.00
14 -   11002-  
15 11-4   12416-เทศบาลบ้านไผ่   11 4 36.36
16 5-3   15230-ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง   5 3 60.00
17 7-6   15232-ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่   7 6 85.71
18 5-3   15233-ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์   5 3 60.00
19 -   15234-  
20 78-52   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   78 52 66.67