Stroke@BI | @Khonekaen

ระบบกำลังประมวลผล...ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2565

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 3-1   04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง   3 1 33.33
2 4-2   04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด   4 2 50.00
3 -   04398-  
4 1-1   04399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ   1 1 100.00
5 1-0   04400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า   1 0 0.00
6 2-0   04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง   2 0 0.00
7 2-2   04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก   2 2 100.00
8 4-1   04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่   4 1 25.00
9 3-2   04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง   3 2 66.67
10 2-2   04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด   2 2 100.00
11 2-0   04406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง   2 0 0.00
12 -   04407-  
13 4-2   04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม   4 2 50.00
14 5-1   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   5 1 20.00
15 4-1   99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง   4 1 25.00
16 36-15   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   36 15 41.67

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2564

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 3-2   04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง   3 2 66.67
2 6-3   04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด   6 3 50.00
3 -   04398-  
4 -   04399-  
5 2-2   04400-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า   2 2 100.00
6 4-0   04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง   4 0 0.00
7 6-1   04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก   6 1 16.67
8 5-2   04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่   5 2 40.00
9 5-4   04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง   5 4 80.00
10 3-2   04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด   3 2 66.67
11 1-0   04406-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง   1 0 0.00
12 4-3   04407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน   4 3 75.00
13 6-4   04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม   6 4 66.67
14 4-0   11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง   4 0 0.00
15 3-0   99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง   3 0 0.00
16 52-23   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   52 23 44.23

ผู้ป่วยSTROKEที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและบันทึกในระบบแล้ว ผู้ป่วยทั้งหมด : BI เพิ่มขึ้นหรือเท่ากับD/C ในปีงบประมาณ 2563

# เครือข่ายบริการแม่ข่าย ผู้ป่วยจำหน่ายกลับ ได้รับการเยี่ยมมีค่า BI เพิ่มมากกว่าวันที่จำหน่าย ร้อยละ
1 1-0   04396-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง   1 0 0.00
2 2-0   04397-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด   2 0 0.00
3 1-0   04398-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้   1 0 0.00
4 3-0   04399-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ   3 0 0.00
5 -   04400-  
6 2-0   04401-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง   2 0 0.00
7 3-0   04402-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก   3 0 0.00
8 1-0   04403-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่   1 0 0.00
9 3-1   04404-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง   3 1 33.33
10 2-1   04405-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด   2 1 50.00
11 -   04406-  
12 2-0   04407-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน   2 0 0.00
13 1-1   04408-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม   1 1 100.00
14 -   11007-  
15 6-1   99794-ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง   6 1 16.67
16 27-4   Total-ทั้งหมดเครือข่ายบริการ   27 4 14.81